8. Ouders/verzorgers

8.1  Medezeggenschapsraad (MR)

De MR (met vertegenwoordigers van ouders en personeel van de school) voert overleg met de directie over de gang van zaken op onze school. De MR fungeert hierbij als officieel ad­viesorgaan met rechten en plichten die beschreven staan in de wet op de Mede­zeggenschapsraad in het onderwijs. Tot de hoofdtaken van de MR behoren o.a. het advies geven en/of instemming verlenen over onderwerpen als: school­plan, schoolgids, schooltijden, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden. De MR-vergaderingen zijn openbaar. Agenda en verslagen staan op onze website. De MR bestaat uit 3 afgevaardigden namens de ouders en 3 afgevaardigden namens het personeel.

De namen van de leden zijn opgenomen in onze jaarkalender. Voor vragen en/of opmerkingen kunt mailen naar mr.reestoeverschool@stichtigpromes.nl.

De scholen van de Stichting Promes hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit personeelsleden en ouders uit de Stichting. De GMR bespreekt zaken die voor alle, of de meerderheid van de scholen van belang zijn. Voor meer informatie de website van de Stichting Promes: www.stichtingpromes.nl.

Leden Medezeggenschapsraad
Jeanet BrouwerVoorzitterOuder
Nienke LugtmeijerLidOuder
Cyril KroezeLidOuder
Rixt de VriesLidPersoneel
Ina BakkerSecretarisPersoneel
Rita de GunstLidPesoneel

8.2  Oudervereniging (OV)

De school heeft een Oudervereniging die actief is met het organiseren van en assisteren bij diverse activiteiten, zoals: ouderavonden, bazaar, sinterklaasfeest, kerstfeest en diverse buitenschoolse activiteiten. De namen van de leden zijn opgenomen in onze jaarkalender.

Om een en ander te kunnen uitvoeren wordt een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. Zie ook: Hoofdstuk 10. Meer informatie over de oudervereniging kunt u vinden op de website van de school, of: ov.reestoeverschool@stichtingpromes.nl

Leden ouderverenigignTitel
Jannie van den DoelVoorzitterOuder
Ria OostergaSecretiarOuder
Yvonne van der LindePenningmeesterOuder
Susanna ZijlLidOuder
Monica KorteLidOuder
Marjan BaasLidOuder
Nienke LugtmeijerLidOuder

8.3    Ouders en echtscheiding

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind op school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. De Reestoeverschool kiest voor de informatie naar de ouder waar het kind woont. Bij echtscheiding geldt op basis van artikel 251, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat het gezamenlijk ouderlijk gezag gehandhaafd blijft. In dat geval hebben beide ouders recht op informatie en is de school gehouden de niet verzorgende ouder vanuit school op verzoek informatie te verstrekken over zaken die het kind en de school betreffen.

8.4    Meldcode huiselijk geweld

Alle scholen van Stichting Promes hebben een meld-code Huiselijk geweld. Deze is opgenomen in het AGSPD beleid (agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminerend gedrag).

Deze code heeft tot doel om de medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel) te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de medewerker stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert, tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van medewerkers in de vorm van het stappenplan levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de school én voor de individuele medewerker.

De school zal door de inspectie kunnen worden aangesproken op het beschikken over een deugdelijke meldcode én op het scheppen van de randvoorwaarden waardoor de medewerkers die binnen een school werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen.

8.5  Klachten

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, team en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men een beroep doen op de algemeen directeur van de Stichting, W. van Selling (telefoon 0522-278120).

De Stichting Promes wil uiteraard een goede werkgever zijn voor de medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of leerlingen, maar ook voor de medewerkers van de stichting.

Schoolcontactpersoon 
Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen bij problemen contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager in de te zetten stappen.

Voor de Reestoeverschool is dit Henriëtte de Roo. Zij is op school te bereiken.

Vertrouwenspersoon
Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtstreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met twee professionele organisaties: De IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen worden aangekaart bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan: om conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, meningsverschillen over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klagen over pedagogische aanpak, de onderlinge communicatie enz.

De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling. Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met Herman Riphagen: herman.riphagen@ijsselgroep.nl of 06-41796466.

Het GIMD is een organisatie die gespecialiseerd is in begeleiding, training en advies bij arbeidsverhoudingen en persoonlijk functioneren. De dienstverlening richt zich zowel op medewerkers individueel als op groepen en het management binnen organisaties. Klachten die betrekking hebben op ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie, kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van het GIMD. Ook hier kan de vertrouwenspersoon de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling.

Met betrekking tot klachten over ongewenste gedragsvormen kan contact gezocht worden via: info@Gimd.nl.

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor iedereen die is betrokken bij school. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt dus bij hem terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).Klachtencommissie Wanneer de klager een officiële klacht wil aandienen, richt hij zijn klacht tot het bestuur (bevoegd gezag) of de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Promes. 
In beide gevallen is de adressering: postbus 151, 7940 AD Meppel, of info@stichtingpromes.nl.

Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.

De onafhankelijke klachtencommissie is bevoegd voor alle scholen van de Stichting Promes. Deze commissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over:

• (On)gegrondheid van de klacht
• Het nemen van maatregelen
• Overige door het bestuur te nemen besluiten