Algemene informatie

Stichting Promes

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes gevormd. Zij is het bevoegde gezag van de school. Dat geldt eveneens voor de andere openbare basisscholen in Meppel en Staphorst. Daarnaast behoren ook de Mackayschool, (School voor zeer moeilijk lerenden) en de Reestoeverschool (Speciaal Basis Onderwijs) tot de Stichting.

In de missie geven we een antwoord op de vraag wat wij als Stichting Promes willen betekenen voor de kinderen in Meppel en Staphorst die onze scholen bezoeken. Stichting Promes wil onze kinderen voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn.

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst!

Waarden en identiteit.

De waarden die wij hebben beschreven zijn de leidraad voor het gedrag van alle mensen en kinderen die binnen onze stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden. De volgende waarden worden omschreven om onze kinderen een boeiende toekomst te kunnen geven:

Stichting Promes is voortdurend in ontwikkeling, vakkundig en richt de blik naar buiten.

Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor een ieder, loyaliteit, vertrouwen en een open communicatie.

We zijn trots op onze ambitieuze stichting, geven positieve energie, hanteren zelfreflectie, laten passie en plezier in werken zien, tonen voorbeeldgedrag, hebben aandacht voor elkaar en vieren successen.

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de openbare identiteit na, ons onderwijs is van en voor de samenleving.

Visie Promes
Vakkundigheid In 2015 heeft Stichting Promes zich ontwikkeld tot een lerende organisatie. Er wordt gewerkt aan persoonlijk meesterschap in een leven lang leren met ambitie voor het individu en de collectiviteit, invoeren van boeiend onderwijs voor de kinderen waarin de opbrengsten hoog zullen zijn en de competenties van leerkrachten worden vergroot. De meervoudige intelligentietheorie en het ontwikkelen van intelligent gedrag staat hierin centraal. Creativiteit/inventiviteit De komende vier jaar worden de talenten van kinderen en medewerkers binnen Stichting Promes benut, tevens zullen nog niet benutte aanwezige talenten ontwikkeld worden. Binnen de stichting en de scholen werken we oplossingsgericht, staat de meervoudige intelligentietheorie van Gardner centraal, gecombineerd met de denkgewoonten van Costa.Intelligentie is geen vaststaand gegeven maar een afgeleide van ervaring en begeleiding. Gedurende de schoolloopbaan kan het intellectueel functioneren verbeterd worden. Er zijn vele manieren om slim te zijn. Stichting Promes wil in het onderwijs aansluiten bij de sterke intelligenties van kinderen om de andere te kunnen stimuleren. Samenwerken In 2015 zijn samenwerkingsrelaties ontstaan om onze missie en visie te kunnen realiseren. De samenwerking bevat de kinderen in de klas en in de school, hun ouders in de school en binnen de stichting en de medewerkers binnen Stichting Promes. Ook de omgeving waarin de scholen zich bevinden wordt in de samenwerking betrokken.Een intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal en de kinderopvang wordt nagestreefd om de overgang van de voorschoolse periode naar de school optimaal te laten verlopen.Op stichtingsniveau is een samenwerking ontstaan met de Pabo Meppel en het openbaar voortgezet onderwijs in Meppel om de doorgaande lijn te waarborgen

De Ligging van de school

Het schoolgebouw MFK Het Palet staat aan de Zuiderlaan, naast de inmiddels geïntegreerde sporthal. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijken Koedijkslanden, Berggierslanden en centrum.

De inrichting van de school

De school beschikt over een inrichting die aan de eisen van het huidige primair onderwijs voldoet. Om de kinderen in alle rust de school te laten betreden, wordt gebruik gemaakt van een groot aantal ingangen. De ingangen voor de kinderen zijn aan de schoolpleinkant gesitueerd, zo wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen veilig naar binnen en naar buiten gaan. De hoofdingang van het gebouw is aan de Zuiderlaan.

In het gebouw zijn 4 speellokalen voor de jongste leerlingen beschikbaar, waarin door hen gegymd kan worden. Ook de sporthal van de wijk is in het gebouw geïntegreerd en biedt de mogelijkheid voor de kinderen van groep 3 t/m 8 om te gymmen.

Het gebouw beschikt daarnaast over een groot aantal lokalen voor gemeenschappelijk gebruik, te weten een mediatheek, een centrale hal en de reeds genoemde speellokalen.

De visie van Stichting Promes is uitgewerkt in een mindmap die op alle scholen terug te vinden is.

De identiteit van de school

Op onze openbare scholen is iedereen - ongeacht zijn of haar achtergrond - welkom. De openbare school is daarmee bij uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee wil de school een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers met elkaar optrekken en zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn.

Wederzijds respect vormt een van de sleutels voor het leggen van dit fundament. Daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen komt alleen tot stand waar dat respect voluit aanwezig is. Vanuit dat besef respecteert de openbare school de levensbeschouwing en godsdienstige overtuiging van allen die een plaats hebben in de school of zich bij de school betrokken voelen.

In de openbare school gaat het niet alleen om een respectvolle houding tegenover, maar ook om actieve aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school brengt daarmee leerlingen op een actieve manier in aanraking en daagt leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Uiteindelijk gaat het hierbij om leerlingen te leren respecteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan voor verscheidene waarden. De openbare school biedt ook ruimte - als ouders dat op prijs stellen - om specifiek onderwijs te verzorgen over een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst.

De openbare school is bij uitstek de school van en voor de samenleving. Wij hechten grote waarde aan openheid, elkaar kennen en gekend worden en daarmee aan participatie van betrokkenen. Betrokkenen zijn uiteraard leerlingen, ouders en personeelsleden, maar ook de maatschappelijke omgeving van de school doet er toe. Tegenover deze omgeving wil de school zich graag verantwoorden en hierin aangeven hoe en de mate waarin de school haar doelstellingen realiseert.

De openbare school is niet alleen een school waar iedere leerling welkom is, maar ook de school waar in principe iedereen benoembaar is om les te geven of andere taken te vervullen, ongeacht levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid of seksuele geaardheid. Ook op deze manier wil de school een voorbeeldfunctie zijn voor haar leerlingen en ouders dat verschillen tussen mensen er mogen zijn en kenmerk zijn van de samenleving waarin zij opgroeien.

Onderwijs in humanistische vorming of christelijke godsdienst.

De oudere leerlingen kunnen als de ouders dat wensen, in de groepen 7 en 8 apart Protestants Christelijk godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen. (meer informatie www.gvoenhvo.nl).