1. De school

De Reestoeverschool valt onder de openbare stichting Promes, maar heeft ook veel leerlingen met andere geloofsovertuigingen. Ze komen van verschillende openbare, protestants-christelijke scholen, behorende bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2203 Afdeling Meppel.

1.1  Schoolbestuur en management

Stichting Promes is het bevoegde gezag van de school. Dat geldt eveneens voor de andere openbare basisscholen in Meppel en Staphorst.

Naast de Reestoeverschool (Speciaal Basis Onderwijs) behoort ook de Mackayschool (School voor zeer moeilijk lerende kinderen) tot de stichting.

De visie van Stichting Promes is uitgewerkt in een strategisch beleidsplan dat te vinden is op de website van de stichting.

1.2  Schoolgrootte

De school heeft per 17 augustus 2020 117 leerlingen, die zijn verdeeld over 8 groepen. De Reestoeverschool heeft in totaal zo’n 25 medewerkers: directie, Interne Begeleiders (IB), leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistent, vakleerkracht gymnastiek (bewegingsonderwijs), Motorisch Remedial Teacher (MRT), een maatschappelijk werkende, een administratief medewerkster, een conciërge, een orthopedagoge en een psychologisch assistente.

1.3  Inspectie

De Inspectie van het onderwijs heeft als e-mailadres en website: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl.

Hebt u vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).