2. Waar de school voor staat

2.1  Identiteit

De Reestoeverschool valt onder openbaar onderwijs. Ongeveer 30 van de leerlingen echter heeft een christelijke achtergrond. Bij het benoemen van de directie is hiermee rekening gehouden en in het personeelsbestand weerspiegelt zich de verhouding 70 - 30% ook. Er worden daarom godsdienstlessen en algemene lessen gegeven. Onze school is bij uitstek een ontmoetingsschool. Een school waar veel aandacht is voor sámen leven, leren en werken.

In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

2.2  Onze missie/visie

Missie:

De Reestoeverschool wil een expertisecentrum zijn waarbij de aanpak van de achterstanden bij kinderen centraal staat richting Passend Onderwijs.

We zien het als een van onze belangrijkste taken om het verschil te maken voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling kunnen doormaken. We willen deze kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun leven vorm te geven. We begeleiden op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk en we bereiden hen voor op de toekomst. We leggen een stevige basis zodat kinderen met succes een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Visie:

Centraal in onze visie staan effectief en affectief onderwijs. Effectief in de zin van dat de leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk op de Reestoeverschool gaan leren. Affectief onderwijs vormt daarvoor de basis. Er is op school een positieve sfeer, waar kinderen veilig zijn en zich goed voelen en waar ze leren omgaan met elkaar en met het schoolteam. We werken met een aantal pedagogische en didactische uitgangspunten bij het vormgeven van ons onderwijs. 

Onze belangrijkste pedagogische uitgangspunten zijn:

 • het bevorderen van de zelfkennis en de sociale vaardigheden van de kinderen
 • de kinderen krijgen inzicht in de manier waarop hun emoties invloed hebben op hun eigen functioneren
 • het bevorderen van de onderwijskundige en opvoedkundige processen in de groep. Onze belangrijkste didactische uitgangspunten zijn:
 • het hanteren van het directe instructie model
 • handelingsgericht werken

Onze school heeft als eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd. Goed onderwijs betekent voor ons ook kinderen stimuleren om een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen. We leren kinderen naar de wereld te kijken met een open houding, we leren ze genieten.

Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeenschap. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, verschillen respecteren, leren voor je rechten opkomen, leren praten, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren.

Voor het tot stand brengen van onze missie en visie gebruiken we de volgende waarden:

 • samenwerking
 • creativiteit
 • verantwoordelijkheid
 • bekwaamheid
 • enthousiasme
 • veiligheid
 • leiderschap

Missie en Visie Promes

In de missie geven we een antwoord op de vraag wat de Stichting Promes wil betekenen voor de kinderen die onze scholen bezoeken.
Stichting Promes wil onze kinderen voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn.
Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst!

Waarden en identiteit

De waarden die wij hebben beschreven zijn de leidraad voor het gedrag van alle mensen en kinderen die binnen onze stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden.

2.3  Klimaat van de school

De sfeer waarin uw kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Een vriendelijk en veilig klimaat vinden wij noodzakelijk. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind kansen.

Dit is voor het schoolteam het uitgangspunt voor ons onderwijs. Wij willen de kinderen een onderwijsaanbod bieden dat bij hen past, binnen een klimaat op school waarin kinderen zich veilig weten.

In samenwerking met de basisscholen binnen ons samenwerkingsverband kunnen we die speciale zorg aan leerlingen bieden die ze nodig hebben.

Enerzijds is er het samenspel tussen opvoeding en onderwijs waarin de leerkracht een centrale rol heeft. Anderzijds is de leerkracht de spil als het gaat om goed onderwijs, dat zowel affectief als effectief is. Affectief in de zin dat de leerkracht een oprechte en hechte band met zijn leerlingen opbouwt en effectief in de zin dat het onderwijs goede resultaten oplevert.

2.4  Veiligheidsplan

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Hiervoor is op de Reestoeverschool een veiligheidsplan opgesteld. In dit veiligheidsplan is ook ons anti-pestbeleid opgenomen. Juf Ina Bakker is onze anti-pestcoördinator. Mocht u vragen hebben op dit gebied dan kunt u met haar contact opnemen.

2.5  Schorsing en/of verwijdering 

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Een positief gedrag van diezelfde leerlingen draagt daaraan bij. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag overschreden worden. Dat kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. Daarom is een zorgvuldige procedure m.b.t. deze maatregelen afgesproken. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut en ligt ter inzage op school.

2.6  Kwaliteitsbewaking en -bevordering

Op onze school wordt aan kwaliteitsbewaking en -bevordering op verschillende manieren vormgegeven:

a. werken met het leerlingvolgsysteem (Cito en ParnasSys)
b. werken met een kwaliteitsinstrument: ‘Successpiegel’
c. de aanbevelingen, die de inspectie naar aanleiding van een schoolbezoek aangeeft, meenemen in het beleid van de school
d. werken met een multidisciplinair team om de vraagstelling van kinderen binnen de school te kunnen beantwoorden
e. opstellen van een schooljaarplan en jaarlijks evalueren of de doelen bereikt zijn
f. opstellen beleidsplan (schoolplan) voor 4 jaar met een jaarlijkse evaluatie, of de doelen wel bereikt zijn
g. werken met werkgroepen (technisch- en begrijpend lezen, gedrag, taal (spelling en taalmethode) rekenen/wiskunde, ICT, WOPT (Wereldoriëntatie, Praktijkvakken en Techniek) - iedere werkgroep volgt de ontwikkelingen op zijn vakgebied en beoordeelt in hoeverre deze passend en bruikbaar zijn binnen onze doelen
h. gebruik maken van onderwijskundige ondersteuning door externen

2.7   Evaluatie en Ontwikkeling

Aan het eind van schooljaar 2018-2019 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest en heeft geoordeeld dat het onderwijs op de Reestoeverschool zeer zwak was. Dit heeft ons destijds veel pijn gedaan. We zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben keihard ons best gedaan om dit te veranderen.

Aan het begin van schooljaar 2019-2020 hebben we een druk bezochte ouderavond gehad. Van onze ouders hebben wij, ondanks het oordeel van de inspectie, veel waardering gekregen. Zij benadrukten dat we van veel betekenis zijn voor hun kind, maar ook voor hen als ouders. Ons plan dat er voor moet zorgen dat we weer een voldoende zouden behalen werd breed gesteund.

In dit plan ligt onze focus op:

De basis op orde

Samenhang aanbrengen door het ontwikkelen van een professionele cultuur

Samen groeien

De onderdelen lesgeven, kwaliteitscultuur, kwaliteitszorg en zicht op ontwikkeling hebben veel aandacht gekregen. We zijn van mening dat we nu een jaar verder de basis weer op orde hebben. De inspectie zal in september 2020 weer op bezoek komen en we hopen natuurlijk dat de inspectie het met ons eens zal zijn dat de basis ook inderdaad op orde is. Dit zou een geweldig resultaat zijn van hard en geïnspireerd werken en daardoor een geweldig compliment voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders.

Binnen Promes hebben we gewerkt aan een nieuw beleidskader Kwaliteitszorg Promes. Uitgangspunt in onze kwaliteitszorg is dat we focussen op groei en deze groei zichtbaar maken.

In schooljaar 2020-2021 gaan we op dezelfde voet verder.

SAMEN GROEIEN.
Nog afhankelijk van het inspectieoordeel of we de basis op orde hebben gaan we nu meer de diepte in en leggen we de focus op het standaardiseren van onderwijsprocessen en het verbeteren van leerresultaten.

We zijn gestart met een project met andere SBO scholen in Groningen en Drenthe om gezamenlijk de leerresultaten te verbeteren. Voor het komend schooljaar ligt de nadruk op technisch lezen en rekenen en wiskunde.