Regels

Vakantieregeling

Ieder jaar wordt de vakantieregeling in Meppel voor het basisonderwijs vastgesteld.

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers (jeugdverpleegkundige of jeugdarts) hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met uw kind en u als ouder of verzorger. Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en in groep 7 in het Palet.

Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt er aandacht besteed aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Per groep kan de inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de duidelijkheid: tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven. Bij een volledig onderzoek is het gewenst, dat de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn. Van tevoren ontvangen de te onderzoeken leerlingen (en hun ouders) bericht over de plaats en het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden.

Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwijzing naar derden (b.v. de huisarts), een uitgebreider gesprek of een hercontrole wordt afgesproken. Hercontroles en screeningen vinden in principe plaats zonder ouders. Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD (0592 306 382).
Informatie op www.ggddrenthe.nl

Klachtenregeling

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men beroep doen op de algemeen directeur van de Stichting Promes. Indien dit alles echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden basis van de “Klachtenregeling van de Stichting Promes”. Deze regeling ligt ter inzage op de school.

De Stichting Promes wil uiteraard een goed werkgever zijn voor de medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of leerlingen maar ook voor de medewerkers van de Stichting.

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich, naast de vertrouwenspersonen op school, ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met de IJsselgroep Zwolle.

De IJsselgroep is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz.De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling.Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met:
De heer Melle van der Hoek (06-51268791), melle.vanderhoek@ijsselgroep.nl.

Vertrouwensinspecteur

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • lichamelijk geweld
  • grove pesterijen
  • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteur van onze stichting is Yvonne Kamsma te bereiken via 06-14001672 of yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl.

Rijksinspectie

Onze scholen vallen onder de inspectie Basisonderwijs Groningen. Het adres is: Inspectie van het Onderwijs. info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs en zaken die daarop betrekking hebben kunt u stellen via 0800-8051 (gratis).
Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is er het Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).

ARBO-beleid

Binnen Stichting Promes is in het kader voor het ARBO beleid vastgesteld. Bij de vaststelling zijn de directeuren en de medezeggenschapsraden betrokken. Het beleid is gericht op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen de scholen. Het beleidsplan ligt ter inzage op school.

Meldcode Huiselijk Geweld

Alle scholen van Stichting Promes hebben een meldcode Huiselijk geweld. Deze is opgenomen in het AGSPD beleid. (agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminerend gedrag). Deze code heeft tot doel om de medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel) te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de medewerker stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert, tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van medewerkers in de vorm van het stappenplan levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de school én voor de individuele medewerker. De school zal door de inspectie kunnen worden aangesproken op het beschikken over een deugdelijke meldcode én op het scheppen van de randvoorwaarden waardoor de medewerkers die binnen een school werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen.

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Bij kindermishandeling denken veel mensen aan slaan of lichamelijk geweld. Ook steeds negeren, kleineren, treiteren en uitschelden van een kind zijn vormen van mishandeling. Een kind dat nooit aandacht krijgt en niet goed wordt verzorgd komt veel te kort. Seksueel misbruik van een kind is ook mishandeling. Meestal komen meer vormen van mishandeling gelijktijdig voor. Maakt u zich zorgen over een kind in uw omgeving? Heeft u een gevoel dat er iets niet klopt? Denkt u aan kindermishandeling? Bel het Advies & Meldpunt Kindermishandeling en/of neem contact op met de leerkracht, een Intern Begeleider of de vertrouwenspersoon op onze school. Of bel:  0900 – 123 1230 (landelijk nummer) Zie ook: www.kindermishandelingdrenthe.... of www.amk-nederland.nl. Het melden van een vermoeden van kindermishandeling kunt u ook anoniem doen. Als school melden wij ook bij het AMK maar niet anoniem. Ouders worden vooraf op de hoogte gebracht van een melding vanuit school. Zo mogelijk gebeurt dit in een gesprek van twee personeelsleden met de ouder(s).