7. Communicatie met ouders/verzorgers

7.1  Informatievoorziening naar de ouders

U bent ervaringsdeskundige. U kent uw kind het best en het langst, u ziet het in uiteenlopende situaties in het gezin en daarbuiten, zoals thuis, achter de computer, voor de tv, bij familie, met andere kinderen buiten, op de sportclub, etc. U kunt ook het gedrag van uw kind op school in positieve zin beïnvloeden door de school van belangrijke informatie te voorzien en door waardevolle tips voor de aanpak van uw kind te geven. De leerkracht zal u daar zeker naar vragen. Andersom zal ook de leerkracht tips geven hoe u uw kind bepaalde dingen thuis het beste kunt leren. Door samen te werken en voor een eenduidige aanpak te kiezen thuis en op school, heeft uw kind duidelijkheid en structuur, een belangrijke basis voor het welbevinden en de leerprestaties.

Een goed contact tussen ouders en school is belangrijk. Ouders moeten op de hoogte zijn van de gang van zaken op school en regelmatig geïnformeerd worden. Er zijn op onze school diverse informatiebronnen voor ouders:

• ‘Mijn School’ en andere vormen van digitale communicatie:
Gekoppeld aan de website geven we d.m.v. ‘Mijn School’ informatie door aan ouders/verzorgers. Zij krijgen hiervoor een inlogcode. Zowel brieven als informele mededelingen (foto’s, schooluitjes, huiswerk, enz.) worden hier voor de hele school en/of voor de groep apart op gezet. Telkens als er iets in ‘Mijn School’ wordt meegedeeld, krijgen ouders hiervan een melding via de mail.

• Algemene ouderavond/Kennismakingsavond

De algemene ouderavond vindt jaarlijks plaats. Meestal staat er die avond een bepaald thema of project centraal. De Oudervereniging brengt verslag uit van verrichte werkzaamheden en er wordt verantwoording afgelegd over de uitgaven (vrijwillige ouderbijdrage). Deze zakelijke ouderavond is gekoppeld aan de kennismakingsavond. Dat wil zeggen, ze worden op één avond gehouden. Eerst de ouderavond centraal, gevolgd door de kennismakingsavond in de groepen. Er is dan gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en). Er wordt dan ook verteld over het onderwijsprogramma van de betreffende groep voor het komende schooljaar.

• Oudercontactmomenten (OCM)

Deze zijn bedoeld om met de leerkracht het functioneren en de vorderingen van de leerlingen te bespreken. Het werk van uw kind kan bekeken worden en het schoolrapport komt in februari en juni ook aan de orde. Het is dan ook mogelijk andere bij het kind betrokken teamleden te spreken, zoals gymleerkracht, logopedist, remedial teacher, schoolmaatschappelijk werkende, orthopedagoog, IB of de directie. Hiervoor wordt via e-mail een aparte afsprak met de betreffende personen aangevraagd. De planning voor het OCM met de groepsleerkracht(en) wordt gedaan middels een uitnodiging via ‘Mijn School’. De tijden van het OCM zijn verspreid over een schoolweek (minimaal 1 avond en een aantal middagen).

• ParnasSys - ouderportaal

Het ouderportaal is een onderdeel van ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders/verzorgers hebben hiermee de mogelijkheid om thuis via het internet diverse gegevens van hun kind te bekijken, zoals testresultaten en handelingsplannen. Alle ouders krijgen via hun emailadres een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee ze kunnen inloggen.

• Huisbezoek

De groepsleerkrachten gaan op huisbezoek bij alle nieuwe leerlingen. Daarnaast gaan ze bij hun overige leerlingen op huisbezoek, als de omstandigheden erom vragen.

• Rapporten

De rapporten verschijnen tweemaal per jaar in februari en juni. Het rapport geeft informatie over het functioneren en de vorderingen van de
leerlingen op school.

• Reestweetjes

Reestweetjes is een nieuwsbrief die ouders en belangstellenden 1 keer in de 14 dagen op vrijdag informeert over actuele, belangrijke informatie. Reestweetjes wordt via ‘Mijn School’ verstuurd.

• Website

De website geeft informatie over allerlei onderwerpen betreffende de school: www.reestoeverschool.nl.

• Telefoon

Mochten ouders/verzorgers daar behoefte aan hebben dan is het ook altijd mogelijk om na schooltijd telefonisch contact te hebben met de leerkracht van de kinderen. U kunt daarvoor tussen 08.30 en 12.00 uur contact opnemen met de administratie van de school (0522-251575), met het verzoek dat de leerkracht u terugbelt.

De oudertevredenheidspeiling
Door middel van een vragenlijst wordt er tweejaarlijks gevraagd wat de ouders van de school vinden. In het schooljaar 2020/2021 zal er weer een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

• Omgaan met Persoonsgegevens, Privacy

Wij verwerken van al onze leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. SBO Reestoeverschool is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.

In een privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. U vindt deze verklaring op de website onder: https://reestoeverschool.nl/privacy.html.