De identiteit van Promes
Op onze openbare scholen is iedereen - ongeacht zijn of haar achtergrond - welkom. De openbare school is daarmee bij uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee wil de school een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers met elkaar optrekken en zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn.

Gemakkelijk zoeken

De schoolwiki is zo gemaakt dat alles snel te vinden is. Zoek daarom ook vooral op woorden die relevant voor u zijn.

VOORWOORD

Aan de ouders en belangstellenden,


Acht jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom is de keuze van een basisschool een belangrijk moment. U bent van harte uitgenodigd voor een gesprek, waarin uw vragen en opmerkingen kunnen worden besproken.

Scholen verschillen en dat maakt het kiezen soms moeilijk. Ze verschillen in hun visie op de ontwikkeling van kinderen en in werkwijze, organisatie, resultaten en sfeer. Deze gids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool.De gids informeert over de doelstellingen van de school, de organisatie van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Ook de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is in de schoolgids beschreven. De inhoud van de gids is voortdurend aan verandering en aanpassing onderhevig. Naast deze algemene gids, verschijnt er een kleinere uitgave met daarin specifieke informatie over het schooljaar 2017-2018. Deze kleine editie (ABC-tje) wordt ieder jaar aan ieder gezin uitgereikt. Deze uitgebreide gids is op aanvraag of via de site te verkrijgen.

Ook na uw keuze is goede informatie over de school een belangrijke doelstelling!Directie, team en ouders hebben een bijdrage geleverd aan deze gids.

Wij hopen dat u onze schoolgids met interesse zult lezen. Reacties stellen wij op prijs.

Directie, team, medezeggenschapsraad

STICHTING OF SCHOOL?

In de wiki staan artikelen die voor de hele stichting gelden of schoolspecifiek zijn. Dit staat aangegeven met een label.

 
Onze scholen

Commissaris Gaarlandt

In onze school streven we naar een ononderbroken ontwikkelingsproces van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen.

Bezoek de schoolwiki van Commissaris Gaarlandt

De Berkenhorst

OBS de Berkenhorst is niet zomaar een school. Binnen het dorp Staphorst zijn wij uniek. Om te beginnen is De Berkenhorst de enige openbare basisschool in Staphorst. Openbaar betekent in dit geval dat wij openstaan voor alle leerlingen, ongeacht levensovertuiging of culturele achtergrond. Deze grondslag zorgt ervoor dat we onszelf met recht een multiculturele school kunnen noemen. En daar zijn we trots op!

Bezoek de schoolwiki van De Berkenhorst

De Iekmulder

Onze school is een openbare school. Onze school is met recht een ontmoetingsschool te noemen. Wij zijn er dan ook trots op dat zij open staat voor ieder kind, iedere leerkracht en elke ouder ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Bezoek de schoolwiki van De Iekmulder

KC het Avontuur

Op onze school werken we volgens het moderne Jenaplanconcept. Hierin wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder kind. Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen.

Bezoek de schoolwiki van KC het Avontuur

Mackayschool

Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen. Daarom wordt er op school op toegezien dat er zorg is voor een goede omgang met elkaar, grenzen worden gerespecteerd en de gedragsregels worden nageleefd.

Bezoek de schoolwiki van Mackayschool

Oosterboerschool

Momenteel bezoeken zo’n 90 kinderen de Oosterboerschool. Zij zijn verdeeld over 4 basisgroepen. Jaarlijks wordt de formatie vastgesteld. Hierbij is het aantal leerlingen bepalend voor het aantal leerkrachten dat inzetbaar is op onze school.

Bezoek de schoolwiki van Oosterboerschool

Reestoeverschool SBO

De Reestoeverschool wil een expertisecentrum zijn waarbij de aanpak van de achterstanden bij kinderen centraal staat richting Passend Onderwijs.

Bezoek de schoolwiki van Reestoeverschool SBO

Sprinkels

Wij leggen een stevige basis voor het succesvol vervolgen van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Daarbij houden wij rekening met het instapniveau van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.

Bezoek de schoolwiki van Sprinkels