3. Algemene Doelstellingen

Binnen ons onderwijs besteden wij aandacht aan de:

  a.  sociaal emotionele ontwikkeling  
  b.  zintuiglijke- en motorische ontwikkeling
  c.  creatieve ontwikkeling
  d.  cognitieve ontwikkeling

Deze doelen zijn nauw met elkaar verbonden en worden via de inhouden van de leerstof praktisch uitgewerkt.

Bevordering sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de leerkrachten betekent dat een positieve, stimulerende en structurerende houding.

Wij gebruiken de methode 'PAD' (Programma Alternatieve Denkstrategieën) om bovenstaande doelstellingen op een plezierige wijze inhoud te geven. Bij de methode PAD wordt de kinderen gereedschap aangereikt om op een goede manier met hun emoties te leren omgaan.

Het is belangrijk dat kinderen eerst emoties leren herkennen en begrijpen om deze daarna op een acceptabele wijze te kunnen hanteren. Hiervoor worden verhalen, spelletjes, klassengesprekken en dergelijke gebruikt.

Het PAD-leerplan is verdeeld in vijf categorieën:

 • Vaststellen en begrijpen van gevoelens
 • Gevoel van eigenwaarde vergroten
 • Zelfcontrole bevorderen
 • Eigen problemen oplossen
 • Leren omgaan met leeftijdsgenoten

Als ouders ontvangt u een informatieboekje over PAD. Met dit boekje willen wij informatie geven over:

 • De doelstellingen van het PAD leerplan.
 • Hoe u thuis uw kind kunt helpen bij het oefenen en onder de knie krijgen van de vaardigheden die tijdens PAD geleerd worden.
 • Wees aardig voor elkaar.
 • Let op je woorden.
 • Samen delen, samen spelen.
 • Zorg goed voor elkaars spullen.
 • Wij houden de school netjes.

Onze basisregels zijn:

Daarnaast gebruiken we het programma ZIEN, dat in het digitale Leerlingvolgsysteem (LVS) ParnasSys zit. ZIEN is een systeem waarbij de leerkrachten de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen vastleggen d.m.v. observaties en vervolgens geeft het programma op basis van deze observaties een analyse, concrete doelen en handelingssuggesties. Van daaruit wordt er een handelingsplan opgesteld.

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is binnen onze school een zeer belangrijke doelstelling. Als er op sociaal-emotioneel gebied problemen zijn bij een kind, heeft dit invloed op zijn totale ontwikkeling. Wij willen graag dat kinderen inzicht ontwikkelen en vaardigheden opdoen ten aanzien van het onderkennen van eigen gevoelens en die van anderen.

Aan deze aspecten wordt bijvoorbeeld aandacht besteed tijdens (kring)gesprekken, waar geleerd wordt naar elkaar te luisteren, een eigen mening te ontwikkelen en die van anderen te respecteren.

Ook het leren samenwerken en samenspelen vinden wij een belangrijke doelstelling. Wij creëren bewust situaties waarin kinderen rekening met elkaar moeten houden of kunnen ervaren hoe je plezierig met anderen kunt samenwerken.

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren omgaan met teleurstellingen en met hun eigen beperkingen. We willen kinderen leren, om ondanks vele negatieve ervaringen, niet de moed op te geven. Wij proberen de kinderen een behoorlijke mate van zelfvertrouwen mee te geven. De leerkrachten leren de kinderen oplossingen te zoeken en te laten ontdekken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten.

Ook wordt de creativiteit bevorderd door kinderen te betrekken bij problemen die in de groep spelen en hen oplossingen te laten bedenken.

Bevordering zintuiglijke en motorische ontwikkeling

De zintuiglijke en motorische ontwikkeling vormt een heel belangrijk element in de totstandkoming van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Vooral in de lagere groepen hebben veel activiteiten betrekking op de ontwikkeling van bovengenoemde functies.

Aan de motorische ontwikkeling wordt binnen onze school veel aandacht besteed. De fijne motoriek wordt bevorderd voor het schrijven, de handvaardigheid, het kunnen omgaan met materiaal, enz. Voor leerlingen, die hierbij problemen ervaren is er extra ondersteuning mogelijk van een ergotherapeut. De grove motoriek is belangrijk voor de ruimtelijke oriëntatie (het zich vrij durven bewegen in een ruimte) en het ontwikkelen van het plezier in bewegen.

Daarom wordt er aan bewegingsonderwijs: gymnastiek en zwemmen (groep 3 t/m groep 6) aandacht besteed. Indien noodzakelijk zal gezocht worden naar specifieke ondersteuning.

We nemen deel aan ‘Special Heroes’. In het kort gezegd heeft deze stichting als doel zoveel mogelijk kinderen in het SO en SBO aan het sporten te krijgen binnen een sportvereniging.

Dit begint door de sportverenigingen de school in te halen (tijdens een aantal gym-uren). Daarna worden er o.l.v. de vakleerkracht verdere stappen ondernomen.

Bevordering cognitieve ontwikkeling

Dit heeft betrekking op het verwerven en toepassen van kennis. De kennis die hier bedoeld wordt betreft vooral de 'schoolse' kennis, zoals: lezen en taal, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie. Op al deze terreinen willen wij de leerlingen zover mogelijk brengen. Vanaf het moment dat uw kind op school komt wordt er gestart met het leerprogramma. We gebruiken dezelfde methodes als de reguliere basisschool, maar gaan er anders mee om. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden én het niveau van het kind en we passen de leerstof hierop aan.

Vanaf groep 5 worden de leerlingen in verschillende leerroutes geplaatst voor de hoofdvakgebieden lezen, spelling en rekenen. In ons leerlingvolgsysteem worden de leerroutes in werkplannen vastgelegd en 2 keer per jaar worden deze plannen geëvalueerd.

Afhankelijk van hun mogelijkheden wordt er dan ook een uitstroomperspectief opgesteld, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en met ouders wordt besproken.

Jaarlijks worden ouders betrokken bij deze ontwikkelingsperspectieven en wordt ook vastgelegd dat ouders instemmen met het aanbod aan hun kind.

Bevordering zelfstandigheid en creativiteit

Binnen de Reestoeverschool geven wij aandacht aan de ontwikkeling van de creativiteit, door de 'creatieve vakken': tekenen, muziek, handvaardigheid en dramatische expressie. Er wordt in de groepen 8 kookles en EHBO-lessen gegeven.

In het kader van culturele vorming werken we met ‘Kunstmenu’, een programma van Scala Meppel. Hierbij komen kinderen op allerlei mogelijke manieren in aanraking met kunst en cultuur.

Wij stimuleren ook de creativiteit op het gebied van het denken, wat niet gebonden is aan bepaalde vakken. Waar mogelijk proberen wij de kinderen te stimuleren tot zelfontwikkeling.