10. Praktische zaken en financiën

10.1  Overblijven

De middagpauze voor leerlingen die naar huis gaan duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. De leerlingen die tussen de middag niet naar huis kunnen, blijven over op school. Het overblijven bestaat uit het eten van de gezamenlijke maaltijd in de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Wanneer het weer buitenspelen niet toelaat, blijven de leerlingen binnen. Dit gebeurt altijd onder toezicht en begeleiding van personeelsleden op dinsdag en donderdag inde midden- en bovenbouw ondersteund door Meppel Actief.

Dit gaat als volgt:

Groep

Lunchtijd

Speeltijd

1/2/3 t/m 8

12.00-12.30 uur

12.30-13.00 uur

Van de ouders/verzorgers van alle kinderen die overblijven, vragen we een vrijwillige bijdrage van € 4,00 per maand. Uitgaande van 10 maanden per jaar, kost het € 40, = per schooljaar. Het bedrag kan in een of twee keer worden voldaan bij de administratie van de school. De opbrengst wordt besteed aan de inzet van Meppel Actief en spelmateriaal voor het plein.

Schoolfruit

Onze school doet elk jaar mee aan 'EU schoolfruit project'. De leerlingen leren hierdoor (ander) fruit en groente eten. Vanwege de waarde van dit project wordt er extra aandacht besteed aan het eten van fruit (en groente) in de klassen. De school heeft 3 'fruitdagen', woensdag t/m vrijdag.

10.2  Adressen leerlingen

Na toestemming van ouders/verzorgers krijgen alle leerlingen aan het begin van het schooljaar een lijst mee met adressen en telefoonnummers van leerlingen uit de eigen groep. De telefoonnummers, die bij ons bekend staan als geheim, worden sowieso niet gegeven. Er komt ook weleens een vraag van ouders om het adres en/of het telefoonnummer van een leerling uit een andere groep, omdat deze kinderen bij elkaar willen spelen. Er wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen voor het eventueel verstrekken van uw gegevens aan andere ouders (uit de eigen of een andere groep). Als dit binnen een schooljaar verandert, geven ouders dit zelf aan de school door.

10.3  Opnames

Een enkele keer worden er op school, of daar buiten, video-opnames en/of foto's gemaakt van kinderen. Dit kan zijn bij klasse(n)shows, schoolkamp, maar ook in het kader van bepaalde observaties binnen een groep. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dit graag vooraf schriftelijk en ondertekend aangeven aan de directie.

10.4  Vrijwillige ouderbijdrage

Elke school vraagt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle activiteiten die niet uit de normale onderwijsgelden worden betaald. Denk hierbij aan: Sinterklaasviering, het sinterklaastoneel, Kerst, Pasen, Koninginnedag en activiteiten rond de schoolverlaters. Deze bijdrage wordt beheerd door de oudervereniging.

Zonder betaling aan het schoolfonds zouden er veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage per leerling is € 25,-. De Oudervereniging werkt met automatische incasso. Ouders/verzorgers moeten hiervoor een overeenkomst tekenen, die geldig is gedurende de periode dat hun kind op de Reestoeverschool zit.

Tijdens de jaarlijkse ouderavond legt de Oudervereniging verantwoording af van de uitgaven.

Ouders die niet hebben getekend, wordt verzocht dit bedrag uiterlijk 30 oktober 2020 over te maken op rekeningnummer NL52RABO0371857155 van de Rabobank ter attentie van 'Oudervereniging Reestoeverschool' onder vermelding van de voor-, achternaam en groep van de leerling.

10.5  Schoolreis en schoolkamp

De groepen 1 t/m met 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Groep 1/2/3 gaat apart op schoolreis. De kosten hiervoor zijn € 12,50. De groepen 3 t/m 6 kiezen verschillende bestemmingen. De kosten hier van zijn € 27,-

De groepen 7 en 8 gaan op kamp. Voor dit kamp wordt er € 75,- betaald.

Alle schoolreis- en kampbedragen moeten uiterlijk 1 februari 2021 overgemaakt zijn op rekeningnummer: NL48INGB0004285780 ta.v. Reestoeverschoolkamp/reis, o.v.v. voor- en achternaam leerling en groep.

Wanneer ouders financieel niet in staat zijn het bedrag te betalen, kunnen ze een beroep doen op het participatiefonds van de gemeente waarin ze wonen. Daar kan o.a. een tegemoetkoming voor schoolreizen en –kampen worden aangevraagd, maar ook de vrijwillige ouderbijdrage. Inlichtingen zijn te krijgen bij de betreffende gemeente.

10.6  Jeugdssportfonds

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen onder het sociaal minimum hebben. Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan de spelregels van Jeugdsportfonds. Er gelden in sommige gevallen ook aanvullende spelregels per gemeente. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij Jeugdsportfonds aanwezig zijn.

Basis spelregels:

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds moet er voldaan worden aan bepaalde spelregels:

• Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken om de contributie van een sportclub te betalen.
• Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
• Maximale bijdrage is € 225,- per kind per jaar (contributie en attributen).
Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel.
• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Onze schoolmaatschappelijk werkende helpt u graag.
• Vergoeding alleen voor een sportvereniging die is aangesloten bij de NOC*NSF.
• De bijdrage moet ieder sportseizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.
• Uw gemeente moet aangesloten zijn bij het Jeugdsportfonds.
• Er gelden soms aanvullende regels vanuit de gemeente waar u woont. Deze kunt u vinden op de websitepagina van het lokale Jeugdsportfonds:

10.7  Vervoer

Onder bepaalde omstandigheden is een leerling aangewezen op taxivervoer. In principe hebben basisschoolleerlingen hier recht op tot ze 7 jaar zijn, maar voor het SBO is er de uitzondering dat het tot 9 jaar kan worden verlengd. Slechts voor enkele leerlingen blijft hierna taxivervoer mogelijk. Jaarlijks bericht de school u welk vervoersadvies zij aan de vervoersambtenaren heeft doorgegeven.
De school moet vervoersverklaringen afgeven voor de leerlingen in het aangepast vervoer aan de betreffende gemeente. U hoeft ons daar niet naar te vragen. Bij plaatsing van een kind worden die automatisch gemaakt en doorgestuurd naar de gemeenten.

We streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen lopend, fietsend of met het Openbaar Vervoer naar school te laten gaan. Als dit niet kan en het kind reist per aangepast- of openbaar vervoer, dan wordt er door de betreffende gemeente mogelijk een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en de gemeente van herkomst.

Per gemeente verschillen de vervoersregelingen nogal, maar voor elke gemeente geldt: het vervoer moet door de ouders jaarlijks worden aangevraagd! Meestal krijgen ouders van hun gemeente automatisch een aanvraag thuis. Als deze in juni nog niet is ontvangen, melden ouders/verzorgers dit dan bij de ambtenaar leerlingenvervoer van hun gemeente. Tijdig invullen is van belang, zodat het vervoer voor het kind zo efficiënt mogelijk geregeld kan worden. Het kan gebeuren dat kinderen de toegang tot taxi en/of bus geweigerd wordt, als het vervoer niet is aangevraagd.

Bij vragen of klachten over het vervoer kunnen ouders contact opnemen met:

• Taxi Dorenbos – 0592-615000 of groepsvervoer@taxidorienbos.nl.
• Taxi Centrale Zwolle – 038-4971704 of Groepsvervoer@tcz.nl.

Voor alle vragen over het vervoer kan er ook contact worden opgenomen met de coördinator leerlingenvervoer van de school, José ten Klooster.

10.8  Spelen

Het gebeurt een enkele keer dat leerlingen na schooltijd met een ander kind van onze school gaan spelen. Om te voorkomen dat ouders niet weten waar hun kind is, willen de leerkrachten hiervan schriftelijk of digitaal door de ouders op de hoogte worden gebracht. Gaat het kind met de taxi naar school, dan moeten taxichauffeurs ook door u zelf op de hoogte worden gebracht.

10.9  Protocol hoofdluis

De zogenaamde 'pluizenmoeders' controleren na iedere vakantie alle leerlingen op de aanwezigheid van hoofdluizen en/of neten. De data van de controles worden aangekondigd in Reestweetjes.

In de groep waar hoofdluizen gesignaleerd zijn, wordt het aan de betreffende leerkracht doorgegeven, deze neemt contact op met de ouders. Heeft een kind veel hoofdluizen, dan wordt er meteen op school behandeld.

Na twee weken wordt er opnieuw een controle uitgevoerd op de hele groep. Hebben de betreffende leerlingen dan nog hoofdluizen, dan krijgen zij opnieuw een brief mee. Blijft ook dit zonder succes (na 2 weken, dan maant de directeur de ouders schriftelijk tot actie. Dit geldt ook wanneer een kind regelmatig (3x) luizen heeft. De directeur neemt dan contact op met de ouders. Worden er op de school veel kinderen met luis aangetroffen, dan komt er naast alle andere acties een stukje in Reestweetjes.

10.10 Kalender

De school heeft ervoor gekozen naast de schoolgids een jaarkalender te maken en deze wordt aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven. Hierin staan de meest relevante data en activiteiten en er is een deel van dit praktische hoofdstuk van de schoolgids opgenomen. De meeste activiteiten worden daarnaast ook op de website en in Reestweetjes vermeld, zodat ze zo actueel mogelijk zijn.

Klik hieronder voor
onze jaarkalender!

Informatie
Jaarkalender 2020 2021 Reestoeverschool

10.11  Verzekering

De school stelt zich niet aansprakelijk, wanneer er privé-bezittingen van leerlingen (kleding, speel- en spelmateriaal, e.d.) zoekraakt of beschadigd worden.

10.12  Rookvrije school

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.