Praktische zaken en financiën

Overblijven

De middagpauze voor leerlingen die naar huis gaan duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. De leerlingen die tussen de middag niet naar huis kunnen, blijven over op school. Het overblijven bestaat uit het eten van de gezamenlijke maaltijd in de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Wanneer het weer buitenspelen niet toelaat, blijven de leerlingen binnen. Dit gebeurt altijd onder toezicht en begeleiding van personeelsleden op dinsdag en donderdag inde midden- en bovenbouw ondersteund door Meppel Actief.

Van de ouders/verzorgers van alle kinderen die overblijven, vragen we een bijdrage van € 4,00 per maand. Uitgaande van 10 maanden per jaar, kost het € 40,= per schooljaar. Het bedrag kan in een of twee keer worden voldaan bij de administratie van de school. De opbrengst wordt besteed aan de inzet van Meppel Actief en spelmateriaal.

GroeplunchtijdSpeeltijd
Groep 1/2 t/m groep 812.00 - 12.3012.30 - 13.00 

Adressen leerlingen

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een lijst mee met adressen en telefoonnummers van leerlingen uit die groep, na toestemming van de ouders/verzorgers. De telefoonnummers, die bij ons bekend staan als geheim, worden niet gegeven. Er komt ook wel eens een vraag van ouders om het adres en/of het telefoonnummer van een leerling uit een andere groep, omdat deze kinderen bij elkaar willen spelen. Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van uw gegevens aan andere ouders (uit de eigen of een andere groep), dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te geven bij de directie van de school. Aan het begin van elk schooljaar moeten ouders opnieuw toestemming geven. Als dit in een schooljaar verandert, geven ouders dit zelf aan de school door.

Opnames

Een enkele keer worden er op school, of daar buiten, video-opnames en/of foto's gemaakt van kinderen. Dit kan zijn bij klasse(n)shows, schoolkamp, maar ook in het kader van bepaalde observaties binnen een groep. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dit graag vooraf schriftelijk en ondertekend aangeven aan de directie.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elke school vraagt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle activiteiten die niet uit de normale onderwijsgelden worden betaald. Denk hierbij aan: Sinterklaasviering, het sinterklaastoneel, Kerst, Pasen, Koninginnedag en activiteiten rond de schoolverlaters. Deze bijdrage wordt beheerd door de oudervereniging. Zonder betaling aan het schoolfonds zouden er veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. De jaarlijkse bijdrage per leerling is € 25,-. De Oudervereniging werkt met automatische incasso. Ouders/verzorgers moeten hiervoor een overeenkomst tekenen, die geldig is gedurende de periode dat hun kind op de Reestoeverschool zit. Tijdens de jaarlijkse ouderavond legt de Oudervereniging verantwoording af van de uitgaven. Ouders die niet hebben getekend, wordt verzocht dit bedrag uiterlijk 30 oktober 2019 over te maken op rekeningnummer NL 52 RABO 0371857155 van de Rabobank ter attentie van 'Oudervereniging Reestoeverschool' onder vermelding van de voor-, achternaam en groep van de leerling.

Schoolreis en schoolkamp

De groepen 1 t/m met 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Groep 1/2 gaat apart op schoolreis. De kosten hiervoor zijn €12,50
De groepen 3 t/m 6 kiezen verschillende bestemmingen. De prijs hiervan is €27,-. 
De groepen 7 en 8 gaan van 9 t/m 12 juni 2020 op schoolkamp naar Dwingeloo. Voor dit kamp zijn de kosten €75,-.

Het geld voor schoolreis en schoolkamp moet uiterlijk 1 februari 2020 betaald zijn. Dit mag overgemaakt worden naar ons bankrekening nummer: NL48INGB0004285780 o.v.v. naam leerling en groep.

Wanneer ouders financieel niet in staat zijn het bedrag te betalen, kunnen ze een beroep doen op het participatiefonds van de gemeente waarin ze wonen. Daar kan o.a. een tegemoetkoming voor schoolreizen en –kampen worden aangevraagd, maar ook de vrijwillige ouderbijdrage. Inlichtingen zijn te krijgen bij de betreffende gemeente.

Jeugdssportfonds

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen onder het sociaal minimum hebben. Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan de spelregels van Jeugdsportfonds. Er gelden in sommige gevallen ook aanvullende spelregels per gemeente. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij Jeugdsportfonds aanwezig zijn.

Basis spelregels:

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds moet er voldaan worden aan bepaalde spelregels:

 • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken om de contributie van een sportclub te betalen.
 • Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
 • Maximale bijdrage is € 225,- per kind per jaar (contributie en attributen).
 • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel.
 • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen.
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 • Vergoeding alleen voor een sportvereniging die is aangesloten bij de NOC*NSF.
  • De bijdrage moet ieder sportseizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.
 • Uw gemeente moet aangesloten zijn bij het Jeugdsportfonds.
 • Er gelden soms aanvullende regels vanuit de gemeente waar u woont. Deze kunt u vinden op de website pagina van het lokale Jeugdsportfonds.

Schooltijden

DagOchtendmiddag
Maandag08.25 - 12.00 uur13.00 - 14.55 uur
Dinsdag08.25 - 12.00 uur 13.00 - 14.55 uur
Woensdag08.25 – 11.55 uur (groep 1/2 is deze dag vrij)
Donderdag08.25 - 12.00 uur 13.00 - 14.55 uur
Vrijdag08.25 - 12.00 uur 13.00 - 14.55 uur
De ochtendpauze duurt van10.30 - 10.45

Vakantietijden

De vakantietijden van de Reestoeverschool voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

2019 / 2020
Voorjaarsvakantiema 17-02-‘20 t/m vrij 21-02-‘20
Paasweekendvrij 10-04-'20 t/m ma 13-04-'20
Meivakantiema 27-04-'20 t/m vrij 08-05-'20
Hemelvaartweekenddo 21-05-'20 t/m vrij 22-05-'20
Pinksterweekendma 01-06-'20
Zomervakantiema ‘06-07-‘20 t/m vrij 14-08-‘20
(start op vrijdag 06-07 om 11.55 uur)
Download hier ons verlofformulier

Huishoudelijke mededelingen

Verlofregelingen
Voor alle aanvragen betreffende extra verlof voor uw kind, vraagt u een verlofformulier bij de administratie of download u het document hier naast (links) en deze dient u ingevuld bij de directie in te leveren. Indien u op vakantie gaat buiten de schoolvakanties, moet er een werkgeversverklaring overlegd worden. Meer informatie over schoolverlof kunt u vinden op www.rechtopleren.nl.

Berichtgeving naar leerkrachten

Wanneer ouders de leerkracht van uw kind willen spreken:

 • Telefoneren tussen 09.00 en 12.00 uur naar school en boodschap doorgeven aan de administratie, die maakt een notitie en zorgt ervoor dat de leerkracht terugbelt.
 • Telefoneren na 15.00 uur naar de school. Het kan dan wel zijn dat de leerkracht in vergadering zit, dus is de eerste optie het meest handig.

Schooltijdafspraken

Het is de bedoeling dat de leerlingen op tijd op school zijn (tussen 8.10 –niet eerder- en 08.25 uur) en de lessen volgt tot het einde van de dag. De verantwoordelijkheid van de school begint een kwartier voor schooltijd en duurt tot 14.55 uur (woensdag 11.55 uur). De leerlingen blijven bij aankomst (vanaf 08.10 uur) op het schoolplein tot de schoolbel gaat. De groepen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen. Ook aan het einde van de schooldag verlaten de kinderen onder begeleiding de school. Dit laatste is nodig om het oversteken, het verlaten van de school per fiets en het in bus of taxi stappen, ordelijk en veilig te laten verlopen.

Schoolverzuimafspraken

Wanneer een kind vanwege ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, melden ouders dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons. Het liefst tussen 8.15 en 8.30 uur, maar in ieder geval voor 9 uur. Wij zijn wettelijk verplicht leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, te melden bij de leerplichtambtenaar van zijn of haar woonplaats.

Het gebeurt een enkele keer dat leerlingen na schooltijd met een ander kind van onze school gaan spelen. Om te voorkomen dat ouders niet weten waar hun kind is, willen de leerkrachten hiervan schriftelijk of digitaal door de ouders op de hoogte worden gebracht. Gaat het kind met de bus of taxi naar school, dan moeten bus- of taxichauffeurs ook door u zelf op de hoogte worden gebracht.

Gymnastiek (beweginsonderwijs)- en zwemrooster

MaandagGroep DinsdagGroepWoensdagGroep
08.45-09.30 uur@808.30-10.00 uur @MRT
09.30-10.15 uur @709.30-10.40 uur @MRT
10.15-11.00 uur @6a10.40-11.20 uur @MRT
11.00-11.45 uur @6b11.20-12.00 uur @MRT
13.15-14.00 uur @513.15-13.15 uur STER
14.00-14.153/4 &  413.15-14.00 uur KANS
DonderdaggroepVrijdagGroep
08.45-09.30 uur
@1/2
08.30-09.15 uur @STER
09.30-10.15 uur @3/409.15-10.00 uur @KANS
10.15-11.00 uur @410.15-11.00 uur @7
11.00-11.45 uur @511.00-11.45 uur @8
13.15-14.00 uur @6a
14.00-14.45 uur @6b

@ = gymles van de vakleerkracht

ZWEMROOSTER:

Op vrijdagmiddag gaat de school zwemmen in Zwembad Hesselingen met de groepen 3 t/m 6. De leerlingen gaan lopend van en naar het zwembad. De zwemles wordt gegeven door het personeel van het zwembad onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Het schoolzwemmen geeft geen garantie voor het behalen van een zwemdiploma.

GROEP:HEEN:ZWEMTIJD:TERUG OP SCHOOL:
5, 6a & 6b11.40 uur12.00-12.30 uur13.00 uur
3/4 & 412.10 uur12.30-13.00 uur13.30 uur

Wanneer een kind niet mee kan doen met gym of zwemmen, willen de leerkrachten hiervan schriftelijk of digitaal op de hoogte worden gesteld.

Vervoer

Onder bepaalde omstandigheden is een leerling aangewezen op taxivervoer. In principe hebben basisschoolleerlingen hier recht op tot ze 7 jaar zijn, maar voor het SBO is er de uitzondering dat het tot 9 jaar kan worden verlengd. Slechts voor enkele leerlingen blijft hierna taxivervoer mogelijk. Jaarlijks bericht de school u welk vervoersadvies zij aan de vervoersambtenaren heeft doorgegeven. De school moet vervoersverklaringen afgeven voor de leerlingen in het aangepast vervoer aan de betreffende gemeente. U hoeft ons daar niet naar te vragen. Bij plaatsing van een kind worden die automatisch gemaakt en doorgestuurd naar de gemeenten.

We streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen lopend, fietsend of met het Openbaar Vervoer naar school te laten gaan. Als dit niet kan en het kind reist per aangepast- of openbaar vervoer, dan wordt er door de betreffende gemeente mogelijk een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en de gemeente van herkomst.

Per gemeente verschillen de vervoersregelingen nogal, maar voor elke gemeente geldt: het vervoer moet door de ouders jaarlijks worden aangevraagd! Meestal krijgen ouders van hun gemeente automatisch een aanvraag thuis. Als deze in juni nog niet is ontvangen, melden ouders/verzorgers dit dan bij de ambtenaar leerlingenvervoer van hun gemeente. Tijdig invullen is van belang, zodat het vervoer voor het kind zo efficiënt mogelijk geregeld kan worden. Het kan gebeuren dat kinderen de toegang tot taxi en/of bus geweigerd wordt, als het vervoer niet is aangevraagd.
Bij vragen of klachten over het vervoer kunnen ouders contact opnemen met: Aangepast vervoer (taxivervoer):

Voor leerlingen uit Staphorst, Steenwijk en Zwartsluis:

OVB Personenvervoer
Postbus 2, 7730 AA Ommen
T. van Mourik: 0529-408023

Voor leerlingen uit Meppel, De Wolden en Westerveld:
Taxi Centrale Zwolle (TCZ) – 038-4222333, of info@tcz.nl
LeerlingenvervoerMeppel@connexxion.nl (voor leerlingen uit Meppel)
0528-230110

E-mail:
Leerlingenvervoer@meppel.nl
Leerlingenvervoer@westerveld.nl
Leerlingenvervoer@hoogeveen.nl (De Wolden)

Openbaar vervoer (Qbuzz, Keolis (Syntus), gemeente Meppel - stadslijn):
Ambtenaren leerlingenvervoer:
Gemeente Meppel: A. Montizaan
Gemeente Staphorst: A.Tuin
Gemeente Steenwijkerland: Z.C.Weijs-Jongschaap
Gemeente Westerveld: M. Bisschop
Gemeente de Wolden: C. Sok-Knol

Gemeente Zwartewaterland: J. Romkes

Voor alle uw vragen over het vervoer kan er ook contact worden opgenomen met de ambtenaar leerlingenvervoer van de betreffende gemeente.

Protocol hoofdluis

De zogenaamde 'pluizenmoeders' controleren op de donderdag direct na iedere vakantie alle leerlingen op de aanwezigheid van hoofdluizen en/of neten. De data van de controles worden aangekondigd in het Weekjournaal en in de schoolkalender. In de groep waar hoofdluizen gesignaleerd zijn, wordt het aan de betreffende leerkracht doorgegeven, deze neemt contact op met de ouders. Heeft een kind veel hoofdluizen, dan wordt er meteen op school behandeld. Na twee weken wordt er opnieuw een controle uitgevoerd op de hele groep. Hebben de betreffende leerlingen dan nog hoofdluizen, dan krijgen zij opnieuw een brief mee. Blijft ook dit zonder succes (na 2 weken, dan maant de directeur de ouders schriftelijk tot actie. Dit geldt ook wanneer een kind regelmatig (3x) luizen heeft. De directeur neemt dan contact op met de ouders. Worden er op de school veel kinderen met luis aangetroffen, dan komt er naast alle andere acties een stukje in het weekjournaal. Alle personeelsleden worden door de betreffende leerkracht op de hoogte gesteld van de kinderen met luizen. Als kinderen met hoofdluizen bij het buitenspelen hun jas uit doen, verzoeken dienstdoende collega's hen discreet deze binnen aan de kapstok te hangen.

Schorsing en/of verwijdering

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Een positief gedrag van diezelfde leerlingen draagt daar aan bij. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag overschreden worden. Dat kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. Daarom is een zorgvuldige procedure m.b.t. deze maatregelen afgesproken. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut en ligt ter inzage op school.

Schoolfruit

Onze school doet elk jaar mee aan 'EU schoolfruit project'. De leerlingen leren hierdoor (ander) fruit en groente eten. Vanwege de waarde van dit project wordt er extra aandacht besteed aan het eten van fruit (en groente) in de klassen. De school heeft 3 'fruitdagen', woensdag t/m vrijdag.

Kalender

De school heeft er voor gekozen naast de schoolgids een jaarkalender te maken en deze wordt aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven te geven. Hierin staan de meest relevante data en activiteiten en er is een deel van dit praktische hoofdstuk van de schoolgids opgenomen. De meeste activiteiten worden daarnaast ook op de website en in onze nieuwsbrief vermeld, zodat ze zo actueel mogelijk zijn. De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ook in deze kalender bekend gemaakt. Alle documenten zijn ook nog weer terug te vinden op de website.

Jaarkalender 2019-2020

Verzekering

De school stelt zich niet aansprakelijk, wanneer er privé-bezittingen van leerlingen (kleding, speel- en spelmateriaal, e.d.) zoekraakt of beschadigd worden.