6. Het schoolteam

6.1  Het schoolteam

Aan onze school is een team van zo’n 25 medewerkers verbonden:

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn belast met de zorg voor een groep. Zij verzorgen het onderwijs in een bepaalde groep en zijn tevens het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers waar het de zorg voor de leerlingen betreft.

Loes Zagers
Groepsleerkracht 1/2/3
Heleen van der Meulen
Groepsleerkracht 1/2/3 en 5/6 A
Henriëtte de Roo
Groepsleerkracht 4/5
Ina Bakker
Groepsleerkracht 7/8 A
Liesbeth Jonker
Groepsleerkracht 7/8 C
Petra Bruinenberg
Groepsleerkracht 3/4
Hedica Schuring
Groepsleerkracht 4/5
Charlotte Schelhaas
Groepsleerkracht 5 / ICT
Marloes Jobing
Groepsleerkracht 5/6 B
Rita de Gunst
Intern Begeleider
Groepsleerkracht 5/6 C
Nina Nijland
Groepsleerkracht 7/8 B
Carola Woudman
Groepsleerkracht 7/8 C

Intern Begeleiders
De Intern begeleiders zijn belast met de algehele leerlingenzorg binnen de school. 

Zij coördineren de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school en monitoren de individuele ontwikkeling van elk kind, o.a. door het beheer van het digitale leerlingvolgsysteem en de coördinatie van planning van toetsen, groeps- en leerlingbesprekingen en archivering.

Rita de Gunst
Intern Begeleider
Groepsleerkracht 5/6 C
Annemarie Furda
Intern Begeleider

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Op onze school wordt een groot deel van de gymnastieklessen verzorgd door een vakleerkracht. De andere lessen worden door de eigen leerkracht gegeven.

Motorisch remedial teacher
De vakleerkracht bewegingsonderwijs is tevens belast met de motorisch remedial teaching (MRT). Alle nieuwe leerlingen worden door een fysiotherapeut en de vakleerkracht samen bekeken. Constateren zij iets opvallends, dan wordt er een handelingsplan opgesteld en besproken met de ouders.
De vakleerkracht kan n.a.v. de behandelingen tijdens zijn eigen gymnastieklessen gebruik maken van de oefenstof die voor het kind noodzakelijk is. Om de vooruitgang van de behandeling fysiotherapie goed te kunnen volgen, wordt er soms gebruik gemaakt van video-opnamen. De opnamen zijn voor eigen gebruik, maar kunnen ook door de betreffende ouders bekeken worden. Daarnaast zijn zij altijd welkom om een behandeling bij te wonen.
De fysiotherapeut zit niet in de formatie van de school. Dit betekent dat, als een kind naast MRT voor externe behandeling in aanmerking komt, er afspraken met ouders en zorgverzekeraars gemaakt dienen te worden. Deze worden schriftelijk bevestigd en dienen door beide partijen ondertekend te worden.

Jarrisch Keizer
Vakleerkracht BO/MRT

Logopedisten
Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. Een logopedist houdt zich bezig met alles wat met spreken en begrijpen te maken heeft. Logopedie is meer dan spraakles alleen. Alle nieuwe kinderen komen in aanmerking voor een logopedisch onderzoek (screening). De logopedist bekijkt op een speelse manier of het kind goed kan spreken en begrijpen en of alles wat daar weer voor nodig is, goed is. 

Na het onderzoek van de logopedist en de motorisch remedial teacher met de fysiotherapeut, bepaalt elk van hen, in overleg met de IB, leerkracht en de ouders, of specialistische hulp gewenst is. Dit kan variëren van een enkel advies tot een intensieve behandeling, individueel of in een groepje.

Jessica Broek
Logopedist
Rita Schuten
Logopedist

Orthopedagoog
De orthopedagoog houdt zich als lid van de CvB bezig met vragen rond de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hiertoe kan individueel psychologisch onderzoek worden gedaan, worden observaties verricht en gesprekken met ouders en/of leerkracht gevoerd.
De orthopedagoog is tevens beschikbaar voor consultatie voor zowel leerkracht als ouders. Daarnaast levert zij een bijdrage aan het eindonderzoek om tot een advies t.a.v. het vervolgonderwijs te komen. De orthopedagoog wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een psychologisch assistent.

School Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werkende maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding van de school. Zij richt zich voornamelijk op die problemen, waarbij thuisaspecten een rol spelen zoals: Relatie:

leerling - ouders
ouders - school
leerling - school

De maatschappelijk werkende kan zowel door de ouders als door één van de teamleden worden geconsulteerd. De ouders van nieuwe leerlingen uit de groepen 1/2, en 3 worden bezocht.

Thea Heeskens
Schoolmaatschappelijk werker

Administratief medewerker
De school heeft voor drie ochtenden een administratief medewerker. Zij is verantwoordelijk voor de gehele (leerling) administratie van de school.

José ten Klooster
Administratief medewerker

Conciërge
De school heeft een conciërge, die 's ochtends aanwezig is. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het toezicht op en het beheer van de gebouwen en terreinen. Tevens ondersteunt zij de gehele organisatie van de school wanneer haar hulp nodig is.

Henrike van Laar
Conciërge

Onderwijsassistent
De school heeft voor 5 ochtenden in de week een onderwijsassistent in dienst. Zij ondersteunt met name het onderwijsproces in de onderbouw.

Anne Ruiter
Onderwijsassistent

Directie 
De directeur is eindverantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Bij zijn afwezigheid is dit de adjunct-directeur.

Bennie van der Schaaf
Interim-directeur