Praktische zaken van A tot Z

Afmelden

Bij afwezigheid in verband met ziekte of vanwege een andere reden, zijn ouders verplicht de school in te lichten. Dat kan tussen 8.00 en 8.30 uur. Wanneer een leerling niet aanwezig is en om 9.00 uur nog niet is afgemeld, nemen wij contact op met de ouder.

Boekenbas

De gemeente Staphorst heeft gelden ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de Vroegtijdige en Voorschoolse Educatie te stimuleren. Deze educatie is gericht op de taalontwikkeling van jonge kinderen en is vormgegeven in het project Boekenbas. Via het consultatiebureau en de peuterspeelzaal zijn voor peuters boeken verkrijgbaar. Dit project wordt voortgezet binnen De Berkenhorst. Kinderen in de groepen 1 t/m 3 kunnen in de periode van oktober t/m mei wekelijks een boek lenen voor thuis.

Brandalarm

Drie keer per jaar houden we een brandalarmoefening. We doen dit een keer aangekondigd en geoefend, een keer aangekondigd en een keer onverwacht is. Mocht er werkelijk brand uitbreken in het gebouw, dan gaan we met de kinderen naar de sporthal. De gemeente Staphorst heeft deze plek aangewezen voor calamiteiten.

Bieb op School

De Berkenhorst heeft een Bieb op School. Alle leerlingen hebben een biebpas waarmee ze boeken kunnen lenen en ruilen. Dit kan op school en in de bibliotheek.

Fietsen

Wij zien graag dat kinderen met de fiets via de Staphorster Kerkweg het plein opkomen. De fietsen moeten op de goede plek in de rekken worden gezet. Ook ouders verzoeken wij niet op het schoolplein te fietsen.

Gevonden voorwerpen

De school is niet verantwoordelijk in geval van verlies of beschadiging van spullen die leerlingen mee naar school nemen. Het meenemen van speelgoed is dus voor eigen risico. In de hal naast het kantoor van de administratie staat een bak met gevonden voorwerpen.

Gymnastiek

Groep 1/2: 

Groep 1 en 2 gymmen op school in het speellokaal. Aparte gymkleding is niet nodig. Wilt u wel gymschoentjes meegeven? Deze, in een tasje met de naam, blijven het hele jaar op school. 

Groep 3 t/m 8:

Groep 3 t/m 8 gymmen o.l.v. een gymleerkracht of de eigen leerkracht in de sporthal. Gymkleding is verplicht. In verband met het voorkomen van voetwratten en schimmels verzoeken wij u de kinderen vooral gymschoenen te laten dragen. Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets. Ook het douchen is vanaf groep 5 verplicht. Verstandig is het daarbij slippers te dragen i.v.m. voetschimmel. Als uw kind niet kan douchen, wilt u dan een briefje meegeven? 

Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met het verhelpen van stoornissen op het gebied van de mondelinge communicatie: de stem, de spraak, de taal en het gehoor. Op De Berkenhorst krijgen alle 5-jarigen een logopedisch onderzoek. Zo’n onderzoek kan ook op verzoek plaatsvinden. Indien nodig wordt gekeken naar vervolgonderzoek of verdere ondersteuning.

Meldcode Huiselijk Geweld

Alle scholen van Stichting Promes hebben een meldcode huiselijk geweld voor het geval er een vermoeden is van agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminerend gedrag. Deze code heeft tot doel om de leerkrachten en ondersteunend personeel te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan, waarmee de medewerker stap voor stap door het proces kan, vanaf het moment dat hij/zij signaleert, tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De meldcode komt voort uit het Beleidsplein AGSPD. Het volledige beleidsplan is te vinden op de website.

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons in de school is niet toegestaan voor leerlingen.

Pleinwacht

De pleinwacht is aanwezig ’s morgens vanaf 8.20 uur en ’s middags vanaf 12.50 uur.

’s Middags mogen kinderen niet eerder dan 12.45 uur op het schoolplein zijn. Dit in verband met het toezicht op de overblijfkinderen.

Privacy

De school verstrekt geen privégegevens of andere informatie van leerlingen aan derden zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. De wet op de privacy wordt strikt toegepast.

Reiskostenvergoeding

Wanneer ouders/verzorgers verder dan zes kilometer van school wonen, kunnen zij in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding van de gemeente. Een aanvraagformulier hiervoor is te verkrijgen op het gemeentehuis.

Schoolfotograaf 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt de schoolfotograaf op school voor het maken van een foto van de kinderen en een klassenfoto. Jongere broertjes of zusjes kunnen ook op de foto met schoolgaande broertjes of zusjes.

Schoolreisje en schoolkamp

De groepen 1 t/m 6 gaan één dag in het jaar op schoolreis. Groep 7 en 8 gaan vier dagen op schoolkamp. Dit gebeurt in het voorjaar.

Schoolplein

Leerlingen mogen niet fietsen op het schoolplein en alleen voetballen op het veld. Het liefst zien wij geen honden op het plein. Indien er toch honden op het plein komen, dienen zij aangelijnd te zijn.

Schooltijden

De Berkenhorst hanteert de volgende schooltijden:

’s Morgens: 8.30 – 11.45 uur.

’s Middags: 13.00 – 15.15 uur.

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Veiligheid

De school doet er alles aan om te zorgen dat leerlingen, ouders, personeel en anderen zich veilig voelen op school. De school heeft een Veiligheidsplan opgesteld waarin het beleid op gebied van calamiteiten, sociale veiligheid en ontruiming staat beschreven. Dit plan ligt ter inzage op school.

Verjaardagen

Kinderen mogen hun verjaardag uiteraard op school vieren. Naast het feest in de klas mogen de kinderen de klassen rond. We zien graag dat de jarigen een gezonde traktatie uitdelen, ook aan de leerkrachten.

Eens per jaar vieren de juffen en meesters hun verjaardag op de Meesters- en juffendag. De kinderen mogen dan verkleed op school komen. In plaats van een cadeau, verzoeken wij ouders/leerlingen vriendelijk om een vrijwillige bijdrage te leveren aan ons goede doel. De opbrengst gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Verlof

Bij afwezigheid vanuit geloofsovertuiging dienen ouders/verzorgers de directie van tevoren (schriftelijk) te informeren en verlof aan te vragen. Voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart of een andere reden moet de directie vooraf toestemming geven.

Een verlofformulier is verkrijgbaar bij de groepsleerkracht en te vinden op de website. Ook staat hier een overzicht met geoorloofde redenen voor verlof.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De leerlingen zijn collectief verzekerd. De verzekering dekt het ongevallenrisico op weg naar en van school en gedurende het verblijf op school en het terrein vanaf een uur voor aanvang van de schooltijd tot een uur na het verlaten van de school. Ook geldt de verzekering tijdens het zwemmen onder schooltijd, deelname aan schoolsportwedstrijden, museum- en schouwburgbezoek onder toezicht van onderwijzend personeel. Ook tijdens schoolreizen en excursies zijn de leerlingen verzekerd.

Schade veroorzaakt door een kind is niet door de verzekering op school gedekt.  

Verzuim

De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar.