De organisatie van het onderwijs

Het Leerstofaanbod


Het onderwijs op De Berkenhorst kenmerkt zich door het feit dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de verschillen in de ontwikkeling van onze leerlingen. Een veelzijdige samenleving vraagt om veelzijdig onderwijs.

In onze lessen werken we met coöperatieve werkvormen om de betrokkenheid van alle kinderen te vergroten. Dus niet met de hele kring luisteren naar één kind, maar allemaal in gesprek in tweetallen of groepjes van drie of vier. Vanaf groep 1 wordt dit al opgebouwd.

We maken gebruik van actuele methodes. Naast de dagelijkse lessen hebben we een uitgebreid pakket aan materialen waarmee leerlingen extra kunnen oefenen.

Combinatiegroepen

De Berkenhorst werkt met combinatiegroepen. Leerlingen uit meerdere leerjaren vormen samen een klas. Dit heeft zowel organisatorische als onderwijskundige voordelen. Leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten werken samen. De onderlinge betrokkenheid is groot.

Kleuteronderwijs

Als een kind op school komt, is bijna alles nieuw. Het moet nieuwe mensen leren kennen en wennen aan een nieuwe omgeving. Het allerbelangrijkste is dat een kind zich veilig voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan het wennen in de groep en het leren van de regels en routines. Onze kleuters krijgen tijd om samen te leren spelen en te leren samenwerken

Vakgebieden

Naast de basisvakken taal en rekenen krijgen de leerlingen in groep 1 t/m 8 Engels. Ook krijgen alle groepen Wereldoriëntatie. Hierin zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek samengevoegd. We maken gebruik van een nieuwe digitale methode.

In groep 1 en 2 verzorgen de leerkrachten zelf de gymlessen in het speellokaal of buiten. Leerlingen in de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym van een vakdocent lichamelijke opvoeding.

Gedurende de hele schooltijd besteden we aandacht aan expressievakken, waaronder muzikale vorming. Groep 5 krijgt eens in de week muziek van een vakleerkracht. Een vakdocent geeft lessen dramatisch vorming aan de groepen 3 t/m 8. In deze lessen leren de kinderen zich vrij te uiten door middel van onder andere rollenspellen en toneelstukjes. Daarnaast krijgen de leerlingen een stuk theorie die past bij het thema waaraan wordt gewerkt.

Leerlingen in groep 7 en 8 kunnen kiezen tussen godsdienstlessen of humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Voor zowel godsdienst als HVO is een vakleerkracht aangesteld.

Leerlingen krijgen in alle groepen verkeerslessen. Kinderen leren bij ons een veilige en adequate verkeersdeelnemer te worden. In groep 8 doen de leerlingen het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

In groep 8 kunnen leerlingen hun diploma Jeugd EHBO halen.

Op De Berkenhorst wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse computerprogramma’s. De school heeft een aantal laptops waarop een 3D-printer kan worden aangesloten. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van Snappet. Snappet is een systeem waarop leerlingen de verwerking van de belangrijkste vakken kunnen doen op een tablet. Dit heeft als voordeel dat opgaven zich aanpassen aan het niveau van de leerling en leerkrachten hun leerlingen gemakkelijk kunnen volgen.

Sociaal-emotioneel leren

De Berkenhorst besteedt veel aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. Het is belangrijk om te leren omgaan met jezelf en je omgeving. Dit doen we met behulp van de methode Kwink. Kwink richt zich op de kracht van een veilige groep, voorkomen van pestgedrag, positief gedrag, het bespreekbaar maken van negatief gedrag en burgerschap.

Het anti-pest beleid

De Berkenhorst besteedt veel aandacht aan het gedrag binnen een structuur van normen en waarden. Pesten heeft landelijke aandacht en ook op de Berkenhorst wordt aandacht geschonken aan de sociale veiligheid van alle kinderen. Alle leerkrachten zijn anti-pest coördinatoren in hun eigen groep. Dit heeft vnl. te maken met de grootte van de school. De leerkracht maakt incidenten bespreekbaar in de groep.

Goede regels en afspraken dienen als basis voor een goede communicatie.

Op onze school is persoonsvorming een belangrijk onderdeel van de missie.

Ieder schooljaar starten de groepen met het opstellen van leefregels voor dat schooljaar. De algemene schoolregels zijn:

  • Wij zijn aardig en eerlijk
  • Wij zijn zuinig op onze materialen
  • Wij zorgen voor de ruimte waar we zijn
  • Daarnaast hanteren we de basisafspraken van KWINK.

Alle leerkrachten zijn betrokken bij het toezicht op het gedrag van de kinderen gedurende schooltijd. Bij misdragingen van het gedrag van de leerling kan ieder personeelslid dit corrigeren. Indien nodig wordt het incident gerapporteerd bij de groepsleerkracht of de directie.