Ouders en school

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten op school die niet direct iets met het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerstmis, Halloween, carnaval, paaslunch, schoolreisjes en schoolkamp. De OV ondersteunt het schoolteam bij haar taken en behartigt de belangen van ouders. Meer informatie over de oudervereniging is te vinden op de website van de school.

  Ouderbijdrage

  De oudervereniging beheert de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage per schoolgaand kind, die wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en extra materiaal voor school aan te schaffen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. Aan het begin van ieder schooljaar worden in een brief de geldende bedragen en regelingen gemeld

  Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders/verzorgers en het personeel. De MR bestaat uit vier leden, twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden. Zij hebben adviesrecht en soms instemmingsrecht over het beleid van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de school.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit tien personen die zijn afgevaardigd uit de verschillende scholen van Stichting Promes. Vijf ouders/verzorgers en vijf personeelsleden informeren zich in zeven á acht vergaderingen over de gang van zaken binnen Promes en kunnen instemmen of adviseren over beleidsstukken die alle scholen aangaan. Daarnaast kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven en voorstellen doen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website van de school.

  Tevredenheidspeiling

  We willen graag weten hoe ouders en leerlingen denken over De Berkenhorst. Daarom doet de school eens in de twee jaar een tevredenheidspeiling bij ouders en leerlingen. De uitkomsten van de peiling nemen we zeer serieus en nemen we mee in de schoolontwikkeling. Alle ouders en leerlingen ontvangen een terugkoppeling van de peiling.

  Klachten

  Waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op een school niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Ze kunnen ook hun vragen, problemen, klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken voorleggen aan de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken en zoeken naar een oplossing. Indien een klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost, kan de contactpersoon van de school (in de schoolgids staat welke leerkracht dit is) ouders informeren hoe om te gaan met een klacht en zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Een stap verder kan contact worden opgenomen met één van de onafhankelijke, door het bestuur benoemde, vertrouwenspersonen. Zij treden in overleg met het bevoegd gezag om te bemiddelen.

  Komen partijen niet tot afronding, dan kan een klacht worden voorgelegd aan de landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag. De afhandeling van klachten is vastgelegd in de klachtenregeling van Stichting Promes. Deze is te vinden op www.stichtingpromes.nl.

  Klachtencommissie

  Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, richt hij/zij zijn/haar klacht aan Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of stichting onderwijsgeschillen. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

  Schoolcontactpersoon

  Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de persoon met de klacht zo nodig bijstaan in de te nemen stappen. Schoolcontactpersonen worden jaarlijks specifiek geschoold voor hun taak. De schoolcontactpersoon op De Berkenhorst is Ellis Slim. (e.slim@stichtingpromes.nl)

  Vertrouwenspersoon

  Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met de IJsselgroep Zwolle, een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie.

  Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, verschil van mening over resultaten, extra hulp of het zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak of communicatie.

  De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht en begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling.

  De externe vertrouwenspersoon voor klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie tegen leerlingen is de heer H. Riphagen.

  Hij is telefonisch te bereiken op 088-093 1170 of via mail: herman.riphagen@ijsselgroep.nl.

  Vertrouwensinspecteur

  De vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen.

  Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

  De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen en/of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.