Oog voor ieder kind

Het Leerlingdossier

Naast de dagelijkse observaties van de leerkracht in de klas, meten we de voortgang van de leerlingen door met regelmaat te toetsen. Zo kijken we hoe de ontwikkeling van een leerling verloopt en waar er eventueel bijgestuurd moet worden.

Twee keer per jaar krijgen leerlingen de landelijk CITO-toetsen. Dat gebeurt aan de hand van een leerlingvolgsysteem (LVS). Hiermee kunnen we nagaan of kinderen voldoen aan de landelijke norm. In groep 3 t/m 8 wordt getoetst op rekenen, woordenschat, (werkwoord)spelling, technisch lezen, begrijpend lezen. Studievaardigheden en wereldoriëntatie worden afgenomen vanaf groep 5.

De groepsleerkracht observeert de leerlingen ook op het plein en bij de dagelijkse activiteiten in de groep. Dit geeft informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Zo zijn leerlingen bij ons continu in beeld.

Alle informatie wordt nauwkeurig bijgehouden in een leerlingdossier.

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport mee. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling van de leerlingen, aangevuld met opmerkingen van de leerkracht. De scores van de CITO-toetsen zijn in het rapport opgenomen.

Groepsbespreking

Driemaal per jaar bespreekt de intern begeleider met de groepsleerkracht de resultaten van de groep. Leerlingen die op wat voor manier dan ook extra ondersteuning nodig hebben, worden besproken in een aparte leerlingenbespreking. Deze vindt driemaal per jaar plaats. Tijdens deze leerlingenbespreking worden met het gehele team mogelijke oplossingen besproken die het kind in zijn of haar ontwikkeling verder kunnen helpen.

Contactmomenten

Voor ons staat het geluk van het kind voorop. Daarom kunnen ouders vier keer per jaar een zogenaamd driehoeksgesprek met de leerkracht voeren, waarbij ook het kind aanwezig is. We praten niet over het kind, maar met het kind. Zo worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Het helpt een veilige omgeving te creëren voor het kind. Van de vier contactmomenten zijn er twee verplicht en twee facultatief.

Wij vinden goed contact met ouders heel belangrijk. Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht als zij vragen hebben over de vorderingen of het welbevinden van hun kind.

Passend Onderwijs

Met passend onderwijs krijgen leerlingen een plek op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Wij streven ernaar dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De Berkenhorst biedt extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zowel op het gebied van leren als gedrag. Het gaat om kinderen die extra zorg, aandacht of ondersteuning nodig hebben. Niet alleen kinderen met een zorgvraag, maar ook talentvolle leerlingen.

De Berkenhorst heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit document is te vinden op de website.

Kinderen met een zorgbehoefte

Ook als kinderen extra zorg nodig hebben, zijn ze bij De Berkenhorst in goede handen. Voor de meeste ondersteuningsvragen hebben we een passend aanbod. De ondersteuning die een leerling nodig heeft, kan zich voordoen bij het leren, maar ook op lichamelijk of sociaal-emotioneel vlak. Onze school zoekt altijd in nauwe samenspraak met ouders naar een passende oplossing.

Wanneer zich signalen voordoen dat een kind hulp nodig heeft of dreigt vast te lopen, bespreekt de groepsleerkracht de signalen met de ouders, mogelijk samen met de intern begeleider. Indien nodig wordt de leerling nog verder getoetst. Vervolgens wordt een individueel kort handelingsplan opgesteld.

Na uiterlijk zes á acht weken wordt beoordeeld of het handelingsplan geholpen heeft. Bijna altijd vinden ouders en school samen een aanpak om het kind verder te helpen. Soms lukt dat niet en wordt de hulp gezocht bij derden. Er kan hulp worden ingeroepen van het Zorg Advies Team (ZAT), begeleid door een orthopedagoge. Dit is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een specialist test het kind (indien nodig) en geeft advies hoe de verdere begeleiding het beste kan plaatsvinden.

Als ook intensieve begeleiding geen uitkomst biedt, kan in sommige gevallen een leerlinggebonden arrangement worden aangevraagd. In het uiterste geval kan een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs plaatsvinden.

Het ondersteuningsplan van de afdeling Meppel (waar De Berkenhorst toe behoort) en informatie over passend onderwijs is te vinden op de website www.po2203.nl.

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, kunnen bij De Berkenhorst terecht in de Plusklas. Daarnaast krijgt de leerling in de eigen groep een op maat gemaakt aanvullend programma.

Ook houden we in de groepssamenstelling en bij het leerstofaanbod rekening met kinderen die meer aankunnen en zoeken we samen met de leerling, zijn/haar ouders, de intern begeleider en specialist meer- en hoogbegaafdheid naar andere uitdagingen.

Leerlingen uit groep 8 kunnen daarnaast met leerlingen van andere scholen deelnemen aan het project 'Op Tournee'. Dit houdt in dat ze één middag in de week verrijkingslessen volgen op scholen in het voortgezet onderwijs.