Uitgangspunten

Prettig en veilig klimaat, in en om de school

Onze school maakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruik van de methode De Vreedzame School. Deze methode is, als één van de weinige, als voldoende beoordeeld door het Ministerie van Onderwijs.

Wat is De Vreedzame School? De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van De Vreedzame School. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Meer informatie? Klik hier.

Missie/visie van obsSprinkels

Zorg voor het kind staat bij ons centraal. Wij staan voor goed en boeiend onderwijs, vanuit een kindgerichte benadering. Hierbij staan zelfvertrouwen, plezier in leren, je veilig voelen en talenten ontwikkelen voorop. obsSprinkels is een vreedzame, openbare school, waar iedereen welkom is. We leren over waarden, normen en verschillen, en halen buiten naar binnen. Die verbinding met de omgeving vinden we erg belangrijk. Ouders zien we als educatief partners, waarmee we samen streven naar het beste voor het kind. Bij ons op school leren kinderen van en met elkaar. Zowel gepersonaliseerd en samen, waarbij kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces en we leren in samenhang. Dit alles gericht op de toekomst, waarbij we de kinderen de tools en vaardigheden willen meegeven die ze nodig hebben.

Wij zijn een openbare school

Op onze openbare scholen is iedereen - ongeacht zijn of haar achtergrond - welkom. De openbare school is daarmee bij uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee wil de school een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers met elkaar optrekken en zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn. Wederzijds respect vormt een van de sleutels voor het leggen van dit fundament. Daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen komt alleen tot stand waar dat respect voluit aanwezig is. Vanuit dat besef respecteert de openbare school de levensbeschouwing en godsdienstige overtuiging van allen die een plaats hebben in de school of zich bij de school betrokken voelen. In de openbare school gaat het niet alleen om een respectvolle houding tegenover, maar ook om actieve aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school brengt daarmee leerlingen op een actieve manier in aanraking en daagt leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Uiteindelijk gaat het hierbij om leerlingen te leren respecteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan voor verscheidene waarden.

Aanmelden en starten op school

In de aanloop naar de 4e verjaardag van een kind, worden de ouders van harte uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan onze school. Tijdens zo’n bezoek kunnen ouders de sfeer proeven, kennismaken met de schoolorganisatie en met directeur en personeel van gedachten wisselen over de school- en kindvisie. Een nieuwe leerling kan voor de vierde verjaardag maximaal vijf dagen naar de basisschool. Dan kan het kind wennen aan de nieuwe omgeving en kan de overgang van de peuterspeelzaal of crèche naar de basisschool zo soepel mogelijk verlopen.

Formulier
Inschrijfformulier

PeuterPas

Vanaf de leeftijd van 3 jaar is het mogelijk om, zonder verplichtingen, kennis te maken met de basisschool. Veel kinderen in die leeftijd vinden het leuk om naar school te gaan en het is voor de ouders een mooie gelegenheid om de school te ervaren. Hoe wordt er gewerkt, wat is Onderbouwd precies? Meer informatie en aanmelding kan via www.peuterpas.nl

Informatie
Peuterpas

Zij-instromers, leerlingen die van een andere school komen.

Van kinderen die tussentijds instromen in één van onze groepen, winnen we via een oudergesprek en contacten met de aanleverende school zoveel mogelijk informatie in. Daarbij is er contact met de Intern Begeleider en de groepsleerkracht van de aanleverende school. Er moet bij binnenkomst een onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd worden. Dit gebeurt in het kader van een goede opvang en begeleiding van de nieuwe leerling.

Schoolafspraken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Zij brengen daar tenslotte zo’n 7500 uur door van hun 4e tot hun 12e jaar. Wij moeten samen met de kinderen zorgen voor een goede en veilige omgeving.  De Vreedzame School is de onderlegger voor ons pedagogisch klimaat (zie voor meer informatie het kopje De Vreedzame School). De regels en afspraken in de school worden vanuit drie basisregels aangeboden:

 • We zijn aardig voor elkaar
 • We zijn rustig in onze school
 • We gaan netjes met onze spullen om

De basisregels zijn in ieder lokaal zichtbaar opgehangen, zodat we de kinderen kunnen wijzen op een goed gebruik van deze regels.

Document Internet Op School Protocol

Gebruik van internet

Binnen de school kunnen de kinderen gebruik maken van internet. Om te zorgen dat dit veilig gebeurt, hebben we een internetprotocol opgesteld. Ook is hier een opmerking over het gebruik van social media in opgenomen.

Boeiend onderwijs

In onze school staan drie pijlers centraal: sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie en creativiteit. We streven naar het in balans zijn ervan. Deze balans willen bereiken door goed, boeiend onderwijs te geven aan élk kind. Wat belangrijk voor ons is in Boeiend onderwijs vindt u in de mindmap (klik op de illustratie voor een vergroting).

Een korte omschrijving voor wat Boeiend onderwijs voor ons betekent

Betekenisvol

BETEKENISVOL

School en omgeving zijn niet los te koppelen, kinderen leren van het leven. Er wordt in school niet alleen geleerd uit boeken of met computers, maar kinderen dienen kennis te maken met échte materialen binnen of buiten school. De doelstelling waarom we iets leren dient helder te zijn. Er dient aangesloten te worden bij de belevingswereld van kinderen.

Ontwikkelen van alle intelligenties

ONTWIKKELEN VAN ALLE INTELLIGENTIES

Bij meervoudige intelligenties wordt er vanuit gegaan dat elk mens zijn/haar intelligentie in te delen is naar 8 gebieden. Alle 8 gebieden dienen geprikkeld en gestimuleerd te worden. Niet alleen waar je goed in bent, maar zeker ook niet alleen wat het minst ontwikkeld is.

Veilige omgeving

VEILIGE OMGEVING

Een veilige omgeving in onontbeerlijk om tot leren te komen… er moet een cultuur gecreëerd worden waar 'fouten maken mag', er goede relaties worden opgebouwd en er een basis van vertrouwen is.

Denkgewoonten / Intelligent gedrag

DENKGEWOONTEN / INTELLIGENT GEDRAG

Er dient gewerkt te worden aan denkgewoonten en intelligent gedrag: het denken dient van kwaliteit te zijn, er dient sprake te zijn van open communicatie, er dient ruimte te zijn voor het bespreken en omgaan met gevoelens en het aanleren van belangrijke attitudes.

Samenhang

SAMENHANG

Er dient binnen school duidelijk te worden dat een school werkt als een systeem. Dat zaken niet los te koppelen zijn van elkaar. Medewerkers van school dienen zich te richten op het denken in systemen (hierbij gebruik makend van middelen als grafieken, cirkels en lussen), samenhangen te zien en veelvuldig te brainstormen.

Samenwerken

SAMENWERKEN

Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de huidige samenleving. Kinderen dienen in de mogelijkheid te worden gebracht om in wisselende groepen te werken en de principes van coöperatief leren aangeleerd te krijgen. Hierbij belangrijk dat coöperatief leren geen methode is, maar een manier om in een les het lesdoel effectiever te bereiken.

Oefenen van hersenen

OEFENEN VAN HERSENEN

Het is belangrijk dat hersenen geoefend worden… indien hersenen niet veelvuldig gebruik worden, zullen hersenen zich ook minder goed ontwikkelen. Daarom dient er aandacht te zijn voor: het ontwikkelen van denken, het klimaat voor denken, het geven van lessen waarin denken centraal staat en ook lessen óver denken.

Leerstofaanbod

In een groep vormen minimumdoelen de basis van het leerstofaanbod. Binnen een weektaak wordt het leerstofaanbod gepland en uitgevoerd. Bij het bereiken van deze doelen heeft het ene kind meer begeleide instructie nodig dan het andere. De leerkracht houdt hier rekening mee en geeft kinderen de vrijheid te ontdekken en zelf verder te gaan met het werk, binnen de opdrachten van die dag of week. Er is differentiatie binnen de groep maar deze is niet onbeperkt, er wordt binnen een jaargroep met vijf niveaus gewerkt. Als de leerlingen zelfstandig werken, heeft de leerkracht tijd voor begeleiding en voor individuele en/of groepsgerichte aandacht. Voor de leerkracht betekent het bovenstaande, dat zij/hij de onderdelen van de didactische analyse nauwlettend in de gaten houdt; welke doelen streef ik na, waar kan ik beginnen, welke didactische werkvorm kies ik, welke leerstof en welke hulpmiddelen gebruik ik en hoe evalueer ik de vorderingen. De leerkracht geeft effectieve, directe instructie (Schmeier, 2016).

Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. In de groepen 6, 7 en 8 beschikken de kinderen over Chromebooks, waarmee ze werken met Snappet: het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen op zijn of haar het niveau, vanuit de leerlijnen.

Zie voor meer informatie voor de gebruikte methodes en Snappet bij het onderdeel Organisatie/Leergebieden-methodes in deze wiki.

Welke speerpunten staan er de komende jaren centraal?

De komende jaren zal de nadruk in ons beleid liggen op het verder ontwikkelen van kindgericht onderwijs. We streven ernaar als 'lerende school' te functioneren, waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Naast gepersonaliseerd leren, waarbij we uitgaan van de talenten, het niveau en het potentieel van ieder kind, vinden het 'samen' leren belangrijk. We maken gebruik van structureel coöperatief leren en zien de school als een leefgemeenschap waarin we zorg dragen voor en met elkaar. Vakmanschap van de leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol, zij beschikken over een brede kennis en kunde en een open blik naar het kind.

De onderbouw

De “kleuterjaren” (groepen 1 en 2) zijn een belangrijk startpunt voor een succesvolle schoolloopbaan. Eerste vereiste is dat een kind zich veilig en plezierig voelt in de school.Dit betekent dat we in onze opvang en werkwijze de kinderen een vertrouwd gevoel willen geven. Dat we ze de ruimte geven om een “eigen plekje” te vinden binnen de school. Daarin past zowel rust, orde en regelmaat, als vrijheid in gebondenheid. In het kader van de voorschoolse educatie zorgen we voor een ‘warme overdracht’ vanaf de peuterspeelzaal of de BSO. Dit betekent dat we in een gesprek de kinderen doorspreken, zodat eventuele bijzonderheden worden meegenomen en er een doorgaande leerlijn ontstaat.

In de groepen 1 en 2 neemt de sociale- en emotionele ontwikkeling (met aspecten als zelfstandigheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfvertrouwen, gemeenschapszin) van het kind een centrale plaats in. De stimulering van creativiteit, fantasie en spontaniteit draagt met name op dit ontwikkelingsgebied bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. Het opdoen van (eigen) ervaringen, het ontdekkend leren, het leren door spelend en handelend om te gaan met de ruimte en het materiaal vormen de rode draad in de ontwikkeling van het kind in de eerste basisschooljaren.De aansluiting bij de persoonlijke belevings- en ervaringswereld van iedere kleuter is daarbij het centrale uitgangspunt. Vanuit het sociale en emotionele welbevinden van kinderen ontstaat zo een goede voedingsbodem voor andere ontwikkelingsgebieden zoals zintuiglijke ontwikkeling (b.v. luisteren, zien, waarnemen, onderscheiden….enz.), motorische ontwikkeling (b.v. bewegen, knippen, tekenen en schrijven) en verstandelijke ontwikkeling (het verwerven van kennis en vaardigheden).Het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kleuter in al zijn facetten vinden wij van groot belang. Dit bevordert de mogelijkheden voor een gerichte stimulering, passend bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind. In groep 2 wordt aan de leerlingen die het kunnen het aanvankelijk lezen aangeboden. Ook is hier aandacht voor rekenen, en schrijven, met name de schrijfhouding wordt goed aangeleerd. Kleuters leren lezen in groep 2 als zij daar aan toe zijn. In groep 3 wordt het lezen ook gestart en aan het eind van groep 3 kunnen alle leerlingen lezen.De doelen en activiteiten, noodzakelijk om bovenstaande te bereiken, halen we uit de methode ‘Onderbouwd’, welke in de school is ingevoerd.

De overgang van spelend leren in groep 2 naar formeel leren in groep 3 is voor veel kinderen best groot. Door te werken aan de hand van de leerlijnen en thema’s sluiten we beter aan bij de belevingswereld en ontwikkeling van 6- en 7-jarigen.

In de groepen 3 en 4 wordt in jaargroepen vanuit de beheersing van de basisvaardigheden gewerkt aan het lezen, schrijven, en rekenen volgens de gekozen methoden. Er wordt, net als in de bovenbouw, in vijf niveaus gewerkt. Daarover staat hieronder uitleg. Aan het spelend leren wordt ook aandacht besteed. Mede door het coöperatief leren en het zelfstandig werken zitten de leerlingen vanzelfsprekend niet de hele dag op dezelfde plek.

Zie voor meer informatie voor de gebruikte methodes bij het onderdeel Organisatie/Leergebieden-methodes in deze wiki.

De bovenbouw

Onze school heeft de afgelopen jaren bijna alle methoden vernieuwd. Alle methoden gaan uit van de kerndoelen (het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau voor de verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden) zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn gesteld. Dit houdt in dat de methoden geënt zijn op modern onderwijs met zowel opdrachten en verdiepingsstof voor de meer begaafde leerling, als remediërende stof (speciale oefenstof om leerproblemen te verhelpen) voor de wat zwakkere leerling. Deze werkwijze gaat uit van een gezamenlijk (basis-) programma voor alle leerlingen. De groepsinstructie vormt de start. De mate van beheersing van de basisstof bepaalt het vervolg. Dit vervolg is meer individueel gericht. De leerling die verder in zijn ontwikkeling is dan de anderen, krijgt opdrachten die een appèl doen op de grotere kennis, vaardigheid en intelligentie met verdiepingsstof die een uitdaging geeft.Sommige leerlingen krijgen extra oefenstof om het beheersingsniveau van de basisleerstof te versterken. Er zijn ook leerlingen die onvoldoende aansluiting vinden bij de basisstof. Deze krijgen extra oefenstof om de hiaten die er zijn weg te nemen. Deze vorm van onderwijs “op maat” wordt gevoed door observatie van het kind en de diagnostische toetsen en de Cito-toetsen, die regelmatig worden afgenomen. Deze toetsen geven aan of de leerstof voldoende wordt beheerst.

In de bovenbouw wordt vanaf groep 6 gewerkt met het digitale onderwijsplatform van Snappet.
Snappet is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de beste manieren van lesgeven: het belang van directe feedback aan leerling én leerkracht (Professor John Hattie), het oefenen op eigen niveau en het mastery based learning (onderwijspsycholoog Benjamin Bloom) en tenslotte het belang van oefening en herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson).
Die drie uitgangspunten in combinatie met het inzicht dat Snappet een leerkracht geeft, zorgen voor hogere leerresultaten. Dat werd al in 2016 bewezen door onafhankelijk onderzoek in opdracht van Kennisnet. Ook de Radboud Universiteit en Universiteit Twente onderzochten het gebruik en het effect van Snappet. Meer hierover kunt u lezen op www.snappet.org.

Voor leerkrachten biedt Snappet via een makkelijk te bedienen dashboard, inzicht & overzicht. In het dashboard ziet een leerkracht live hoe leerlingen de lesstof verwerken: wie heeft extra ondersteuning nodig en wie beheerst de stof? Al tijdens de les kan een leerkracht bijsturen waar nodig.
Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout hebben. Deze directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen. Leerkrachten merken dat dit inzicht zorgt voor extra gemotiveerde leerlingen.
Door digitale verwerking van de lesstof in Snappet, maken leerlingen bovendien meer opgaven in minder tijd. Leerkrachten besparen tijd op punten als nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Bij verwerking in schriften of werkboeken ziet een leerkracht soms pas bij het nakijken welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is dit live, tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces.

Zie voor meer informatie voor de gebruikte methodes bij het onderdeel Organisatie/Leergebieden-methodes in deze wiki.

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die meer aan kunnen dan gemiddeld, worden zoveel mogelijk binnen de groepen begeleid. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van ‘Pienter’, een programma naast de reguliere methode. In de groepen 3 t/m 7 biedt ‘Levelwerk’ materiaal om deze leerlingen in hun leerbehoefte te voorzien. Eén dag in de week kunnen hoogbegaafde leerlingen, samen werken aan uitdagende leerstof. Verwerking van deze stof vindt plaats in de eigen klas.

Uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen succesvol zijn op school.Dat betekent dat alle kinderen onderwijs volgen dat bij hen past. Daarvoor hebben we het volgende nodig:

 1. Het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit
 2. Er is specialistische en toegankelijke ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.
 3. Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit.

Voor de specialistische en toegankelijke ondersteuning zijn de kinderen afhankelijk van goed onderwijs.Alle kinderen hebben recht op een dergelijke ondersteuning.Promes kiest daarom binnen passend onderwijs voor een kindgerichte aanpak ook bij “meerbegaafde” kinderen.In de groepssamenstelling en het leerstofaanbod zal rekening worden gehouden met kinderen die meer aankunnen; dit betekent niet “meer van hetzelfde”, maar zoeken naar andere uitdagingen.

Als leerkracht zie je steeds vaker leerlingen die andere uitdagingen nodig hebben dan het reguliere programma. Belangrijk is om je als leerkracht te verdiepen in de leerling wie hij is en wat hij wil en kan.Tijdens en voor de onderwijsaanpassingen is overleg met alle betrokkenen van groot belang: de IB er/de “plus”leerkracht, de leerling zelf en de ouders.Op elke school van Promes is de wijze waarop met deze groep kinderen wordt omgegaan beschreven.Omdat er binnen de scholen van Promes een grote diversiteit bestaat, zal dat per school verschillen.

Voor ons betekent dit dat we de kinderen met voor kinderen speciaal ontworpen lesmateriaal laten werken (Levelwerk). Stephanie Smelt is één dag in de week beschikbaar om de Sigmagroep te begeleiden.

Differentiatie, onderwijs op maat

Op school proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. Binnen onze school bieden wij een vijftal niveaus aan, welke in een dag-/ weektaak aan de kinderen aangeboden worden. Deze werkwijze geeft de leerkracht de mogelijkheid om de leerlingen, na de start met een onderwijsaanbod op maat te geven. In de groepen 6, 7 en 8 is vergaande differentiatie middels Snappet mogelijk. De school heeft zo binnen de groep een systeem van begeleiding voor leerlingen die vanuit hun gedrag en/of leerprestaties aparte aandacht nodig hebben. Dat kan zowel gaan om leerlingen met een leerachterstand als om leerlingen met een speciale begaafdheid.

Kinderen kunnen goed zelfstandig werken, waardoor de leerkracht tijd kan maken voor groepjes en individuele leerlingen, die begeleiding vragen. Kinderen leren ook van en met elkaar. Interactie tussen leerlingen en samenwerking zijn hierbij belangrijk. Coöperatief leren (zie hieronder) is een middel om effectief samen te werken.

De leerkracht geeft altijd effectieve instructie en begeleidt de leerlingen per groep of individueel en heeft door goed klassenmanagement de tijd en ruimte voor de begeleiding die leerlingen nodig hebben.

Zelfstandig werken

De leerlingen worden steeds tot productief leren, onder eigen verantwoordelijkheid, aangemoedigd: Zij moeten zich steeds de vraag stellen: Moet ik deze instructie volgen? Wat kan of moet ik nu doen? Hoe los ik dit probleem zelfstandig op? Kan iemand mij helpen?

Doelstellingen van dit zelfstandig werken zijn het ontwikkelen van taakbesef, het gevoel van zelfverantwoordelijkheid (autonomie), het vergroten van het probleemoplossend denken, het samenwerken met anderen (relatie) en het gevoel van bekwaam zijn om het doel te kunnen bereiken (competentie).

Coöperatief leren of samenwerkend leren

Hoe leert een mens?

De afgelopen twee jaar is onderzocht hoe wij een zo hoog mogelijk rendement op school kunnen behalen. Een methode daarvoor is coöperatief leren.

Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor de leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De groep wordt ingedeeld in kleine heterogene groepen en leerlingen. In deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen.

De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar zeker ook van de interactie met elkaar. Coöperatief leren is niet een geheel nieuwe manier van werken maar een aanvulling op het didactische repertoire van de leerkracht en de methode.

Het coöperatief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis maar juist ook om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind bezit. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, een ander te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug. Het werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid was voor beide partijen een uitdaging maken door constructief en structureel te werken zijn er goede resultaten behaald. In iedere groep is coöperatief leren een vaste werkvorm.

Burgerschap

Op obsSprinkels wordt burgerschap vormgegeven volgens de methodiek van De Vreedzame School. Doel van “burgerschap” is leerlingen die kennis, houding en sociale vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Binnen de openbare scholen in Meppel wordt burgerschap en sociale cohesie bevorderd in de dagelijkse praktijk. Het zit ingebakken in het handelen en denken van de personeelsleden. Tolerantie, respect, normen hanteren, grote hulpvaardigheid en goede omgangsvormen zijn uitgangspunten die de basis vormen voor het pedagogische klimaat op de scholen.Het zijn de uitgangspunten die invulling geven aan de identiteit van openbaar onderwijs. De kerndoelen voor “burgerschap” zijn geïntegreerd in de diverse vakken zoals die op de basisschool worden onderwezen. Ook het aanbod binnen het vakgebied geestelijke stromingen en de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van “burgerschap”.

Wilt u meer informatie over De Vreedzame School? Klik hier.