Organisatie

De structuur

De school kent een directie bestaande uit twee personen; een directeur en adjunct-directeur. Binnen school zijn drie afdelingen. De groepen 1 en 2 vormen de kleuterbouw, de groepen 3 t/m 5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8, de bovenbouw. Iedere bouw heeft een bouwcoördinator die binnen de ‘bouw’ de onderwijskundige en organisatorische zaken organiseert en coördineert. De (adjunct-)directeur en de bouwcoördinatoren vormen samen het managementteam (MT).

De begeleiding van leerlingen vraagt steeds meer speciale kennis. Daarom zijn er binnen school twee Intern Begeleiders (IB-ers) die de zorg voor de leerlingen bewaken. Eén voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 8.

Vanwege de opdrachten vanuit het Ministerie van Onderwijs en de noodzaak van specialisatie worden er steeds meer coördinatoren aangesteld die specifieke kennis hebben van een gebied. Met name de zorg voor leerlingen in het kader van het Passend Onderwijs, het lees- en taalonderwijs en de ICT vragen de aandacht.

Informatie
Organogram school

Ons team

Er werken op dit moment 32 personeelsleden op de obsSprinkels. Niet iedereen heeft dezelfde taak. Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de directie zijn dagelijks aan het werk om leerlingen te begeleiden en de organisatie te laten functioneren. Een deel van de personeelsleden werkt parttime. Iedere dag zijn er stagiaires die het vak van onderwijsassistent of leerkracht hier leren.

Anja Lubbers
Administratie
Antje Nijmeijer
Leerkracht 5B
Bianca Voorstok
Leerkracht 4B
Carola Veenhuysen-Janssens
Leerkracht 4B
Celeste Huberts
Onderwijsassistent
Fred van der Meer
Leerkracht 6B
Gerda Pluim
Bouwcoördinator onderbouw
Leerkracht 0/1B
Henk Oostra
Conciërge
Jacqueline Kwint
Leerkracht 5A
Jan Wink
Conciërge
Jenny Vennik
Vakleerkracht LO
Jessica van Veen
Leerkracht 3C
Johan de Lange
Vakleerkracht LO
Joram Boverhof
Leerkracht 7B
Jorien van der Velds
Leerkracht 2D/3A
Karin Benjamins-Bakker
Ontwikkelcoach
Kim Jansen
Leerkracht 1C/2A
Malou Waninge
Leerkracht 5C/6A
Manon Zeegers-Kiers
Leerkracht 6B
Marian Hofstee
Leerkracht 4A
Marianna de Boer
Leerkracht 1D/2B
Marieke Bonen
Adjunct-directeur
Leerkracht 7A
Marije Claasz Coockson
Interne begeleiding groep 4 t/m 8
Leerkracht 5B
Marius van Dijk
Leerkracht 8B
Marjanne Mensink-Tuin
Interne begeleiding groep 1 t/m 3
Leerkracht 1D/2B
Martha Wijngaarden
Leerkracht 1A/1B
Mirella Spoelder
Leerkracht 0/1A
Mirjam Kok
Leerkracht 2C
Nicole van den Brink
Leerkracht 6A
Nienke Foekens
Leerkracht 5C/6A
Roel Kalsbeek
Leerkracht 8A
Rowena Brakke
Leerkracht 0/1A
Stephanie Smelt
Bouwcoördinator bovenbouw
Begeleider hoogbegaafdheid
Leerkracht 7B
Susanne Leeuw
Leerkracht 2D/3A
Tiny van der Meulen
Bouwcoördinator middenbouw
Leerkracht 3B
Wendy Noijons
Leerkracht 7A
Wilma Bruins-Eilering
Leerkracht 2C
Leerkracht 2C
Wout van der Wolde
Directeur

Overleg

Een plezierig schoolklimaat is voor de leerlingen en leerkrachten van groot belang. Samenwerken in een goede sfeer staat voorop. Voor het personeel betekent dit dat zij waarde hecht aan het ‘teamgevoel’. Een ontspannen, open en professionele sfeer is een permanent streven. Daarin spelen gezamenlijke activiteiten een belangrijke rol. Periodiek organiseert de directeur teamactiviteiten. Het gehele team is bijna nooit volledig bij elkaar, dus er moeten speciale momenten gecreëerd worden. Daar zijn onder andere de gezamenlijke studiedagen voor. Soms vinden deze studiedagen onder schooltijd plaats. De kinderen zijn dan een dag(deel) vrij. De studiedag worden ook via het ouderportaal en op de site als herinnering weergegeven.

De planning van de studiedagen valt, in verband met agenda’s van externe personen niet altijd evenredig over een schooljaar te plannen. We proberen tevens een evenredige verdeling over de dagen van de week te realiseren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Een aantal studie(mid)dagen zijn reeds gepland. Gedurende het schooljaar kunnen er nog een aantal bijkomen, omdat dit helaas nog niet te plannen bleek. We zullen dit, op het moment van bekend worden, zo spoedig mogelijk via het ouderportaal communiceren.

Regelmatig zijn er team- en bouwvergaderingen om onderwijsinhoudelijke, personele en organisatorische zaken te regelen. Voor de onderlinge communicatie is er een interne memo waarin directie en leerkrachten wekelijks mededelingen doen over de activiteiten die zij of hun groep ondernemen.

Vervanging van afwezige leerkrachten

Kinderen vinden ‘vaste’ gezichten voor de groep belangrijk. Wij zien het als taak om zo min mogelijk verschillende mensen in een groep te laten werken. Bij afwezigheid van leerkrachten wegens ziekte, verlof of studiebijeenkomsten werken wij zo mogelijk met personeelsleden binnen school, die hun parttime taak uitbreiden.

Binnen Promes is een vervangersbeleid opgezet dat zorgt voor goede vervangers, die vanuit Promes begeleid worden. Ook vanuit deze vervangerspool trachten wij zoveel mogelijk bekende gezichten voor de groep te krijgen. Indien er een vervanger wordt ingezet, maken we dit zo snel mogelijk bekend per mail, via onze leerlingenadministratie. Dit zal in de praktijk in de loop van de ochtend zijn.

Protocol
Protocol Vervanging

Schooltijden en Continurooster

Op obsSprinkels maken we gebruik van het continurooster als het gaat om de schooltijden. We hanteren de volgende schooltijden:

Maandag 08.15 – 14.00 uur
Dinsdag 08.15 – 14.00 uur
Woensdag 08.15 – 12.00 uur
Donderdag 08.15 – 14.00 uur
Vrijdag 08.15 – 14.00 uur
Pauzetijden 9.45 – 10.00 uur (gr. 3, 4 en 5)
10.00 – 10.15 uur  (gr. 6, 7 en 8)
12.15 – 12.30 uur


Aan het werken met een continurooster zitten een aantal voordelen. Er is voor de kinderen meer continuïteit in de structuur van de dag. De dag wordt niet onderbroken door een lange middagpauze (met wisselende gezichten), maar kent een stabiele doorgaande lijn waarin het onderwijsleerproces plaatsvindt. Naast enkele onderwijskundige argumenten, geeft het de kinderen ook meer gelegenheid tot spelen na schooltijd, omdat (in de zomer of winter) er meer tijd beschikbaar is. Het stelt het kind in staat op een goede manier de dag af te sluiten, waardoor het schoolproces op een betere manier kan worden doorlopen.

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan om 8.10 uur naar binnen, zodat de kinderen om 8.15 uur in de groep zitten en aan het werk zijn. Wij vragen ouders en verzorgers ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school is, zodat de lessen volgens plan kunnen beginnen.

De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 kunnen ook om 8.05 uur naar binnen en beginnen ook om 8.15 uur met de lessen. We verzoeken de ouders van de onderbouw om voor 8.15 uur afscheid te nemen en de groep te verlaten, zodat de lessen kunnen starten. Wilt u uw kind niet te vroeg naar school brengen of sturen? Vanaf 15 minuten voor het naar binnen gaan is er pleinwacht en zijn er leerkrachten op de pleinen om toezicht te houden (dus vanaf 8.00 uur).

De pleindienst is herkenbaar aan een oranje schoolhesje.

Alle kinderen nemen een eigen lunchpakketje mee, hetgeen met de eigen leerkracht in de groep wordt genuttigd.

Verplichte onderwijstijd

Een leerling dient over 8 jaar minimaal 7520 uur lestijd te hebben genoten. De kinderen op obsSprinkels maken 7761 uur. Daarmee hebben we genoeg speling om ook nog een aantal studiedagen in te roosteren.

De groepsindeling

Het totaal aantal kinderen van de school bepaalt de hoeveelheid beschikbare leerkrachturen (de zogenaamde personeelsformatie). De Medezeggenschapsraad stelt jaarlijks het formatieplan vast. In dit plan staat de verdeling van de uren voor de groepen en de overige taken binnen school. Ook de vakanties en studiedagen worden hierin genoemd.De groepsindeling wordt jaarlijks aan het einde van het schooljaar aan de ouders bekend gemaakt. Zo nodig wordt hierover toelichting gegeven op een ouderavond.

Informatie
Groepsindeling 2018/2019

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij maken gebruik van het programma De Vreedzame School. Het is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

De basis van De Vreedzame School is een structureel lesprogramma voor sociale competentie, met voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit. Het lesprogramma bestaat uit 6 blokken. Het thema van de blokken is in alle groepen gelijk.

1. We horen bij elkaar – groepsvorming
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
6. We zijn allemaal anders – diversiteit

Zelfstandig werken

Passend bij de ontwikkeling van de leerlingen wordt er gewerkt met een dag- of weektaak. Binnen het zelfstandig werken staan instructiemomenten gepland. De leerlingen worden getraind in het indelen van het gebruik van de tijd en het werk dat te doen is. Wij leren hen zoveel mogelijk zelf-probleem oplossend-gedrag. Daarnaast stimuleren we een positieve samenwerking tussen leerlingen, om ook samen oplossingen te vinden. In alle groepen wordt met de dagtaak en de weektaak gewerkt volgens hetzelfde systeem in de hele school. De leerlingen hebben een bepaald deel van de dag tijd om zelfstandig te werken. De leerkracht geeft dat aan. Het staat ook op de dagplanning. De leerkracht geeft door middel van een stoplicht aan dat zij/hij niet gestoord kan worden. De leerkracht helpt op dat moment andere leerlingen, individueel of in een groepje, loopt het vaste “rondje” of doet andere taken. Middels een kleurenblokje geven we vorm aan uitgesteld aandacht: ‘groen’ voor ‘je mag mij ook wat vragen’; ‘rood’ voor ‘ik wil niet gestoord worden’ en ‘vraagteken’ voor ‘juf/meester, ik heb je hulp nodig’.

Projecten

Het projectmatig werken is een herkenningspunt in de onderbouw. De bekende thema’s als de jaargetijden, Sinterklaas, Kerst, Pasen komen aan bod. De thema’s, welke worden aangeboden, komen uit de methode ‘Onderbouwd’ en sluiten aan bij de peuterspeelzaal. Daarnaast wordt er ingespeeld op het actuele aanbod van derden en worden eigen keuzes gemaakt. Dan staat b.v. de bakker, het circus, “Pinkeltje”, vervoer, de post, het gebit of de baby centraal. Vaak in overleg met de partners van de brede school in MFK Het Palet. Daarover zijn afspraken gemaakt.

In de overige groepen wordt gebruik gemaakt van de themakisten van de Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) of Centrum Kunst en Cultuur Cultureel dienstverlener in de provincie Drenthe en Scala Meppel. Voor dit laatste zijn stimuleringsgelden aanwezig en zijn afspraken gemaakt over de besteding hiervan. Alle leerlingen doen mee aan het Milieu Op School project NME. Dit wordt door het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Drenthe georganiseerd. Dan wordt er in alle groepen gewerkt rondom hetzelfde thema. Uiteraard aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen. Ook aan de Kinderboekenweek wordt veel aandacht besteed. Vanuit de leerlingen zijn er, met name in de bovenbouw, regelmatig projecten. Deze projecten komen vaak spontaan op naar aanleiding van een gebeurtenis in de wereld of een actie. In de periodieke Info doen de leerkrachten en de leerlingen regelmatig verslag van hun projectmatige activiteiten.

ParnasSys

Op school maken we gebruik van een digitaal pakket voor de leerlingenadministratie ParnasSys. Naast de leerlingenadministratie, worden hier ook de vorderingen van de kinderen in bijgehouden. In ParnasSys. Omdat ook de verspreiding van het ouderportaal via ParnasSys plaatsvindt, is het belangrijk dat u uw adresgegevens èn emailadres actueel houdt. Wijzigingen kunt u op school doorgeven, aanpassen in het ouderportaal of mailen naar obssprinkels@stichtingpromes.nl.

Het leerlingvolgsysteem

De obsSprinkels werkt met toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito. Het bestaat uit een samenhangend geheel van toetsen, een registratiesysteem en aanwijzingen of materiaal voor gerichte hulp aan zwakke leerlingen. Het stelt de leerkracht in staat om systematisch van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere perioden en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden. Vragen als: Gaan de leerlingen vooruit en zo ja in welke mate, of is er misschien sprake van stilstand of zelfs achteruitgang en wat kan men er aan doen? Op die manier houdt de school de ontwikkeling van iedere leerling bij en kan, indien nodig, tijdig aangepaste begeleiding gegeven worden. Oplossingen kunnen daarbij op individueel niveau liggen (enkele leerlingen blijven achter of lopen voor), op groepsniveau (de groep ontwikkelt zich niet gunstig) of op schoolniveau (de leerprestaties op school blijven structureel achter bij de verwachtingen). In de regel moet er tweemaal per jaar, per leerstof-onderdeel globaal vastgesteld worden:

 • of de leerlingen voldoende vooruitgang boeken;
 • of de leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd;
 • welke leerlingen extra hulp nodig hebben;
 • of er aanwijzingen zijn voor verbetering van het onderwijsgedrag van de leerkracht;
 • welke onderdelen van het onderwijsprogramma voor verbetering in aanmerking komen.

Met het leerlingvolgsysteem stelt het team vast of de ontwikkeling bij de leerlingen en het onderwijs op school naar wens verloopt. In de meeste gevallen zal dat overigens het geval zijn, een belangrijke constatering, die de toetsing zeker rechtvaardigt. Wanneer de ontwikkeling niet naar wens verloopt, geeft het systeem een signaal waar de problemen gezocht kunnen worden.

Er worden verschillende toetsen afgenomen om de vorderingen van de leerlingen te meten. In groep 1 en 2 wordt de Cito Ordenen en Taal voor Kleuters-toets gebruikt. Voor het beredeneerd aanbod wordt gebruik gemaakt van ‘Onderbouwd’, een systeem wat door middel van de aanwezige materialen in de school de leerdoelen aan de orde stelt en volgt van de individuele kinderen. Vanaf eind groep 3 t/m groep 8 wordt er voor technisch lezen de Drie Minuten Toets (DMT) afgenomen. Voor spelling en rekenen wordt 2x per jaar de Cito toets afgenomen. In de groepen 6, 7 en 8 maken de leerlingen een maal per jaar de wereldoriëntatietoets en de toets voor begrijpend lezen wordt in de groepen 3 t/m 8 een maal per jaar afgenomen. De toetsresultaten worden met de ouders besproken.

De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem en het advies van de leerkracht van groep 8 zijn voldoende om tot een juiste keuze te komen voor een passende vorm van vervolgonderwijs voor iedere leerling. Daarnaast wordt een verplichte Eindtoets voor de overgang naar het VO afgenomen. Wij gebruiken hiervoor Route8. Deze toets wordt in groep 8 gemaakt, nadat de kinderen zijn aangemeld bij het voortgezet onderwijs. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem gebruiken we om een aanmelding bij het voortgezet onderwijs te verzorgen. Vanuit het voortgezet onderwijs geeft men middels een plaatsingswijzer richting aan de mogelijkheden van de plaatsing van de leerlingen, gerelateerd aan de Cito-scores. De eindtoets is daarbij ondersteunend.

De leergebieden

Binnen ons onderwijs onderscheiden wij de volgende leergebieden:

 • Nederlandse taal met aandacht voor o.a. luisteren, spreken, lezen, stellen, drama, schrijven en taalbeschouwing. (methode: Onderbouwd/Taal Actief 4)
 • Lezen met aandacht voor het technisch leren lezen (aanvankelijk lezen), voordracht lezen, begrijpend-, studerend- en informatief lezen. Ook het bevorderen van leesbeleving (het lezen als bron van plezier en/of informatie) speelt een belangrijke rol. (Methodes: Veilig Leren Lezen; Nieuwsbegrip XL; Station Zuid)
 • Schrijven met als doel dat de leerlingen een duidelijk leesbaar en goed verzorgd handschrift ontwikkelen. Ook het bevorderen van een vlot handschrift valt onder deze doelstelling. (methode: Schrijven in de Basisschool)
 • Rekenen/wiskunde vindt plaats in het perspectief van praktische toepasbaarheid in het dagelijkse leven. We werken aan getalbegrip, hoofdrekenen, tijd- en geld rekenen, grafieken en tabellen, breuken en procenten, ruimtelijke oriëntatie, bewerkingen, taal-denk relaties, meten en wiskunde. (methode: Onderbouwd/Wereld in Getallen)
 • Bij Aardrijkskunde gaat het om het ontdekken van de wereld. Van dichtbij huis tot het grote wereldbeeld. (methode: Argus Clou/Wereldzaken)
 • Heden en verleden spelen een belangrijke rol bij geschiedenis. Het gaat om kennis en inzicht in het verleden, maar ook om de toepasbaarheid in de wereld van (het kind) nu. (methode: Tijdzaken)
 • Natuuronderwijs richt zich op het gedrag en de onderlinge relaties van mensen, planten en dieren. Natuur, milieu en landschap komen ook uitvoerig aan de orde. Ook het bevorderen van gezond gedrag en sociale redzaamheid vallen binnen het natuuronderwijs. (methode: Natuurzaken)
 • Sociaal – emotionele vorming wordt gegeven aan de hand van de nieuwe methode De Vreedzame School. (methode: De Vreedzame School)
 • Het verkeersonderwijs richt zich vooral op het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden, zodat kinderen in hun (toekomstige) rol als verkeersdeelnemer zich veilig en verantwoord gedragen. Het verkeersonderwijs wordt in groep 7 “afgesloten” met een theoretisch (schriftelijk) en het praktisch verkeersexamen. Dat laatste is op de fiets in de stad Meppel. (methode: Klaar Over)
 • Engels wordt gegeven in de groepen 1 tot en met 8. Het gaat hier vooral om een eerste kennismaking met en zich in het Engels kunnen uitdrukken in praktische en alledaagse situaties. (methode: Onderbouwd/Take it Easy)
 • Aan geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen wordt gericht aandacht besteed binnen de wereldoriënterende vakken en bij gebeurtenissen en feestdagen zoals Kerstfeest en Suikerfeest.
 • De creatieve vakken zijn ondergebracht in de methode “Moet je doen”. Deze methode behandelt de volgende vakken: handvaardigheid, tekenen, drama, dans en muziek. De creatieve vakken vinden plaats op vaste tijden binnen het reguliere rooster.
 • Het vak lichamelijke opvoeding bestaat voor de groepen 1 en 2 uit bewegingsoefeningen, die ook in de gymzaal (speellokaal) bij de school gegeven worden. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee maal per week gymnastiek, waarvan één les van een vakleerkracht. (methode: Basislessen Bewegingsonderwijs, nieuwe editie). De school doet mee aan Swim2Play, wat betekent dat alle groepen in blokken naar zwembad “Hesselingen” gaan. Daar gaan ze lopend naar toe.
 • Onze school is een openbare school. We schenken aandacht aan de diverse godsdiensten en hun vieringen. Dit alles op een objectiverende wijze, geen richtinggevende. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen een keuze maken voor het volgen van humanistisch vormingsonderwijs of lessen godsdienst. Deze lessen worden niet door de leerkrachten verzorgd, maar door de stichting HVO/GVO, die ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de lessen. Meer informatie kunt u vinden op www.gvoenhvo.nl.

Gymnastiek en spel; jongste leerlingen

De kleuters gymmen in de speellokalen en bewegen ook in de groepsruimte of de gemeenschapsruimte. Daarnaast spelen zij zoveel mogelijk buiten. Gymschoenen zijn verplicht in de gymzaal i.v.m. infecties. Liefst met klittenband of met een elastieken band over de wreef. Gymschoenen blijven in een tas of zak, voorzien van de naam op school (géén plastic tas a.u.b.). Deze tas kan mee naar huis om de spullen in de was te doen. De kleuters gymmen meestal in hun ondergoed.

Bewegingsonderwijs; groep 3 t/m 8

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week gymnastiek, waarvan één les van de vakleerkracht. De andere les wordt door de groepsleerkracht gegeven (of een vervanger in verband met het al dan niet hebben van de bevoegdheid voor het geven van gymnastiek) De kinderen dragen goed zittende sportkleding en een korte broek. Geen trainingspak of lange broek. Gymkleding voorzien van de naam van het kind vergemakkelijkt het terugvinden. Gymschoenen zijn verplicht, dit in verband met voetwratten. Voor alle groepen geldt, dat de gymschoenen geen zwarte zolen mogen hebben! We streven ernaar dat alle kinderen vanaf groep 4 na de gymles douchen. De gymkleding moet regelmatig mee naar huis om gewassen te worden.

Document Antipest - en sociaal veiligheidsprotocol

Veiligheid in de gymles

Op onze school is een protocol van toepassing waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van veiligheid in de lessen “bewegingsonderwijs”. Het doel is de veiligheid te optimaliseren en adequate (na)zorg te bieden. Onderdeel van het protocol is o.a. hoe er binnen de school wordt omgegaan met ongevallen. Het protocol ligt ter inzage op school. Een specifiek aandachtspunt binnen de lessen “bewegingsonderwijs” vormt het gebruik van de minitrampoline. Het gebruik van dit toestel vraagt specifieke kennis van de leerkracht. Daarom is binnen onze school afgesproken dat de minitrampoline slechts gebruikt wordt door de vakleerkracht “bewegingsonderwijs”. Dit betekent dus dat de groepsleerkrachten die lichamelijke oefening geven, geen gebruik maken van de minitrampoline.

Permanente ontwikkeling

Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Dit betekent dat de school (het personeel) zich steeds weer oriënteert op actuele ontwikkelingen en de consequenties daarvan op de schoolorganisatie en het onderwijskundig beleid van de school. Nieuwe pedagogische inzichten (o.a. de nadruk op het zelfstandig werken en het adequaat inspelen op de individuele verschillen tussen leerlingen) krijgt aandacht. Het Rijksinspectierapport van april 2015, de afspraken binnen Stichting Promes en met name het schoolplan 2015-2018 zijn leidraad voor de veranderingen/verbeteringenDe komende jaren zullen we naast evalueren en het eventueel bijstellen van bestaand beleid werken aan:

 • Het verbeteren van onderwijsresultaten op het gebied van Rekenen en Begrijpend lezen.
 • Het ontwikkelen van onderwijs die voldoet aan de kerndoelen voor Techniek
 • Het uitbreiden van het ICT-onderwijs op school.
 • Het verbeteren van de kwaliteitszorg op school.

Zie voor meer informatie het strategisch beleidsplan 2018-2022.

Statuut
Statuten obsSprinkels

Groeps-/leerlingbespreking

Periodiek wordt een groepsbespreking gewijd aan het bespreken van kinderen. Bepaalde punten van kinderen worden onder de aandacht gebracht. Hiermee houden de teamleden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van deze kinderen. Tegelijkertijd wordt er gezamenlijk gezocht naar oplossingsstrategieën voor de leer- en/of gedragsproblemen van bepaalde kinderen (intervisie).In een leerlingbespreking wordt door de leerkracht en de IB-er gezamenlijk de voortgang van de leerlingen besproken.

Zieke kinderen

Mocht uw kind de school niet kunnen bezoeken, verzoeken wij u om dit voor schooltijd telefonisch aan de school te laten weten. Niet via de mail, het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat de mail tijdig wordt gelezen. Niet alleen vanwege de naleving van de leerplicht is het noodzakelijk om de afwezigheid van een kind te melden, ook voor de veiligheid. Immers, er zou onderweg naar school iets gebeurd kunnen zijn.

Is uw kind getroffen door een (besmettelijke) infectieziekte dan willen wij dat graag direct van u weten, zodat wij zo nodig andere ouders kunnen informeren. Is er sprake van ‘De vijfde ziekte’, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Dit in verband met zwangere leerkrachten en/of ouders. Wanneer u twijfelt bij een besmettelijke ziekte en ziekten zoals waterpokken, roodvonk, rode hond en kinkhoest verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts en/of de groepsleerkracht.Bij langdurige ziekte is er regelmatig contact tussen school en het zieke kind en de ouders. Ook speelt de jeugd gezondheidsdienst (GGD) hier zo nodig een rol in.

Medicijnprotocol

Het kan voorkomen dat uw kind medicatie nodig heeft en dat dit door de leerkracht dient te worden verstrekt. Voor structurele medicijnvoorziening maken we gebruik van een medicijnprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school.

Protocol
Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk functioneert sinds september 2009 op school. Het biedt professionele hulp aan kinderen en ouders/verzorgers bij het oplossen of omgaan met verschillende problemen. Mara Denkers houdt op school spreekuur. Dit vindt plaats op dinsdag en donderdag. Ouders en betrokkenen kunnen zelf op andere momenten afspraken met haar maken. Zij is bereikbaar op 0522-254822 en 06-13305131 of via de mail m.denkers@welzijnmw.nl. Mevrouw Denkers kan tevens voorlichting geven aan kinderen over verschillende zaken (voorbeeld: meidenvenijn groep 8).

Schorsing en verwijdering

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Positief gedrag van personeel en leerlingen draagt daar aan bij. Dat is één van de redenen waarom er bij ons op school afspraken zijn gemaakt in verband met gedragsregels. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag door een leerling en/of ouders overschreden worden. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. Daarom is een zorgvuldige procedure met betrekking tot deze maatregelen afgesproken. De schorsing en/of verwijdering gebeurt in overleg met de algemeen directeur Promes en de ambtenaar leerplicht van de gemeente Meppel. Zo nodig wordt de Rijksinspecteur voor het onderwijs geïnformeerd en/of geraadpleegd. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut en ligt ter inzage op school.

De veilige school

In het kader van veiligheid op school zijn er van overheidswege verschillende protocollen. Op deze wijze geven we de school een zo veilig mogelijk karakter. Voor probleemsituaties is dan nauw overleg met de wijkagent en/of extern deskundigen.

Pestbeleid

Algemeen

De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Wij als school, MR en OV, sluiten ons hier helemaal bij aan. School en ouders hebben hetzelfde doel. Beiden willen het beste voor een kind bereiken.Als school en ouders een gezamenlijke invulling geven aan het "beste voor het kind", kunnen we elkaar ondersteunen en aanvullen. Samenwerking is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, ook bij het tegengaan van het pesten. Wanneer school en ouders op één lijn zitten dan kan de invloed van de ouders op hun kind én de kennis die ze hebben over hun kind worden gebruikt in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten.

Het verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. Pesten onderscheidt zich van plagen. Het verschil is dat plagen spontaan gebeurt, niet lang duurt en onregelmatig is.

Ruzie maken

Ruzie maken mag! Hoe raar het ook klinkt! Het helpt kinderen om sociaal vaardig te worden. Bij het ruzie maken zoeken ze hun positie in de samenleving. Kinderen worden sterker als ze zelf een ruzie kunnen oplossen. Ouders kunnen hier ook een rol in spelen, door deze vaardigheden ook met uw kind te oefenen.

Plagen

 • Is onschuldig
 • Is tijdelijk
 • Speelt zich af tussen gelijken
 • Is te verdragen
 • Meestal één tegen één

Pesten

 • Men wil bewust iemand kwetsen en kleineren
 • Het gebeurt regelmatig en stopt niet meteen
 • De ‘pestkop’ krijgt altijd de bovenhand
 • Het gebeurt met het doel om te kwetsen
 • Een groep zoekt meestal één slachtoffer

Pesten en obsSprinkels

Op onze school hebben wij gekozen voor een Vijfsporenaanpak: Een "aanpak" om pesten tegen te gaan! Deze aanpak richt zich op alle betrokkenen: het gepeste kind, de pester, de ouders, klas-of groepsgenoten en de school. De 5 sporenaanpak is bedacht en uitgewerkt door Bob van der Meer, die al sinds de jaren tachtig aandacht vraagt voor pesten en naar aanleiding van het onderzoek van Dan Olweus.

 1. Het gepeste kind steunen.
 2. Het kind wat pest steun/begeleiding bieden.
 3. De ouders van het gepeste kind en de ouders van het kind wat pest steunen/begeleiden.
 4. De andere kinderen betrekken bij de oplossing van het pesten.
 5. Als onderwijs/ school, SMW School Maatschappelijk Werk e/a instellingen de verantwoordelijkheid nemen.

In hele uitzonderlijke gevallen ( waarin de veiligheid van het kind of de groep in gevaar is) kan de pester geschorst worden van school.

We werken aan een goed schoolklimaat waarin kinderen zich veilig moeten voelen. Daarvoor zijn er regels: Schoolregels, klassenregels, pleinregels enz. We geven ons schoolklimaat vorm door te werken met de methode De Vreedzame School (zie voor meer informatie het kopje Vreedzame School).

Hoe herken je pesten?

Mogelijke signalen van slachtoffers zijn:

 • Ze gaan niet graag naar school
 • Ze worden vaak uitgelachen
 • Ze zien er ongelukkig uit
 • Ze geven een onzekere indruk
 • Hun bezittingen worden beschadigd
 • Vertonen agressief gedrag naar andere kinderen toe
 • Ze presteren slechter dan normaal
 • Ze lijken niet echt vrienden te hebben
 • Ze hebben vaak buik en hoofdpijn
 • Ze slapen slecht
 • Ze willen niet eten

Wat doe je als ouder?

 • Probeer op een rustige manier naar je kind te luisteren. Maak tijd om te luisteren.
 • Informeer de school en de desbetreffende leerkracht.
 • Laat je kind weten dat je trots op hem/haar bent.
 • Neem klachten van je kind altijd serieus.
 • Ondersteun de aanpak van de school als ouder en geloof samen met je kind dat er een einde zal komen aan het pesten.
 • Stimuleer je kind om voor zichzelf op te komen en ook voor anderen.
 • Stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij je kind.
 • Schakel, indien nodig, in samenspraak met de school de coördinator Sociale Veiligheid in. Voor onze school zijn dat Marianna de Boer en Jacqueline Kwint.

Wat als je kind pest?

Mogelijke kenmerken van pesters zijn:

 • Ze proberen te overheersen in allerlei situaties
 • Ze zijn vaak tegendraads
 • Ze aanvaarden geen tegenwerking
 • Ze hebben een gebrek aan sociale vaardigheden
 • Ze zijn vaak ongeduldig
 • Ze spotten, ze lachen iemand uit
 • Ze roddelen
 • Ze maken dingen stuk
 • Ze intimideren
 • Ze hebben moeite om gevoelens onder woorden te brengen
 • Ze hebben soms een laag zelfbeeld
 • Ze zijn zelf gepest geweest

Wat doe je als ouder?

 • Maak tijd om te praten over het probleem van je kind
 • Geef aan dat je het gedrag niet accepteert
 • Probeer te zoeken naar de oorzaken van het gedrag
 • Geef het goede voorbeeld en probeer ander (goed) gedrag aan te leren
 • Informeer de school en probeer naar een oplossing te werken
 • Beloon je kind wanneer het positief gedrag vertoont
 • Probeer je kind te laten beseffen hoe erg het is om gepest te worden
 • Schakel indien nodig, in samenspraak met de school, de coördinator Sociale Veiligheid in.

Wat te doen als je kind omstander is?

 • Stimuleer je kind om te praten met de leerkracht.
 • Informeer de school om je bezorgdheid te uiten.

Er wordt gepest?! En nu?

Wanneer u pesten signaleert, kunt u zich melden via de ‘Meldknop Pesten’, die op de site van onze school staat. Voordat u de meldknop gaat gebruiken, gaan wij er wel vanuit dat u het probleem heeft besproken met de groepsleerkracht. De school werkt met een stappenplan bij pesten (waarin de 5 sporenaanpak is verwerkt). De school werkt samen met SMW School Maatschappelijk Werk.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Onze school voldoet aan het wettelijke criterium dat er een voldoende aantal bedrijfshulpverleners moet zijn opgeleid. Deze bedrijfshulpverleners volgen verplicht de periodieke (jaarlijkse) herhalingscursus.De opleiding is gericht op:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en bestrijden van brand;
 • het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de school;
 • het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners.

Vanuit Het Palet is een ontruimingsplan opgesteld, waar onze school in participeert. Het plan ligt ter inzage op school. Onderdeel van het plan vormt het jaarlijks meermalen oefenen van een ontruiming van het gebouw onder schooltijd. Een groot deel van de personeelsleden hebben de training “EHBO bij kinderen” gevolgd.

Regelmatig oefenen we ontruimingen op school. De school heeft een aantal BHV-ers aangesteld. Zij zijn de aanspreekpunten bij ongelukken op school. Voor onze school zijn de volgende personen BHV-ers:

  Wilma Bruins-Eilering
  Leerkracht 2C
  Leerkracht 2C
  Roel Kalsbeek
  Leerkracht 8A
  Fred van der Meer
  Leerkracht 6B
  Henk Oostra
  Conciërge
  Gerda Pluim
  Bouwcoördinator onderbouw
  Leerkracht 0/1B
  Stephanie Smelt
  Bouwcoördinator bovenbouw
  Begeleider hoogbegaafdheid
  Leerkracht 7B
  Jan Wink
  Conciërge
  • Jantje Sinnema-Krol

  Gerda Pluim en Jan Wink zijn hoofd-BHV-ers.

  Kledingvoorschriften

  Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Dat kan gaan om hoofddoeken, gezichtsbedekkende kleding of het dragen van een keppeltje of een tulband.Het verbieden van dergelijke kleding is in strijd met de gelijke behandeling. Om die reden wordt deze kleding binnen het openbaar onderwijs toegestaan. De grondslag van openbaar onderwijs is respect voor ieders politieke en/ of religieuze overtuiging. Uitzondering hierop is het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Wij rechtvaardigen het verbieden van gezichtsbedekkende kleding om de volgende reden:

  • gezichtsbedekkende sluiers belemmeren de onderlinge communicatie, een essentieel onderdeel in het leerproces
  • gezichtsbedekkende sluiers maken het voor de school onmogelijk om de identiteit van personen die in de school zijn vast te stellen

  Het dragen van petjes, mutsen en hoofddoekjes zonder speciale grondslag, is niet toegestaan. Kleding met teksten (ook in een andere taal dan Nederlands) of afbeeldingen die niet binnen onze normen en waarden vallen, wordt niet toegestaan.

  Eten en drinken mee naar school

  Drinken voor de kleine pauze (9.45 uur/10.00 uur) zien wij drinken graag meegegeven in een goed afgesloten beker of bidon. Wij stimuleren om de kinderen zoveel mogelijk fruit als versnapering in de kleine pauze te laten nuttigen. Dit ook in het kader van Meppel JOGG-gemeente, waardoor de school regelmatig mee doet aan projecten en activiteiten. Op het moment dat deze zich aandienen, wordt u middels het ouderportaal geïnformeerd. Meer informatie over JOGG is te vinden op de site van de gemeente Meppel.

  Trakteren op school

  Bij een blijde gebeurtenis zoals een verjaardag of geboorte van een broertje of zusje mag een leerling trakteren. Bij traktaties is het volgende van belang: Er zijn leerlingen en leerkrachten die geen vlees of geen varkensvlees eten. Ook zijn er leerlingen die geen suiker of kleurstoffen mogen vanwege een allergische reactie.

  Diëten

  Het komt regelmatig voor dat kinderen speciale aandachtspunten ten aanzien van voeding hebben. Aangezien er activiteiten zijn, waarbij ook wordt gegeten of iets lekkers wordt verstrekt, is het van belang dat school op de hoogte is van dieetvoorschriften. Wij verzoeken u deze dan ook kenbaar te maken aan school. Wanneer u uw kind inschrijft, kunt u deze informatie op het inschrijvingsformulier kenbaar maken. Wanneer er tijdens de schoolloopbaan veranderingen optreden, verzoeken wij u deze kenbaar te maken op school.

  Activiteiten in en om de school

  Op school vinden een groot aantal activiteiten plaats die het onderwijs ondersteunen of aanvullen. Een overzicht.

  BIEB OP SCHOOL

  In de mediatheek van de school is de bibliotheek Meppel vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie:

  Sport en spel

  De school verleent medewerking aan de sportactiviteiten die in het kader van de schoolsportkalender worden georganiseerd. Deze activiteiten vallen voor een deel in de schoolvakanties. Voor de begeleiding zorgen ouders, ook in schoolvakanties. In het begin van het schooljaar wordt er een oproep geplaatst voor sportieve ouders die zitting willen nemen in een sportcommissie die ons helpt diverse sportactiviteiten te organiseren.

  Meppel Actief organiseert activiteiten voor de leerlingen vanaf groep 3. Er wordt deelgenomen aan de jaarlijkse sportdag voor het basisonderwijs in Meppel op sportpark Ezinge, door de groepen 6 tot en met 8.U krijgt over de sportzaken altijd vooraf informatie via het ouderportaal of apart via de mail.

  Koningsdag/Sportdag

  Er is op de laatste vrijdag in mei (behalve bij vakanties) een sportdag voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 van alle basisscholen uit Meppel. De vakleerkrachten lichamelijke oefening in Meppel verzorgen de organisatie. ‘s Ochtends is er een atletiekprogramma, de middag wordt ook sportief ingevuld.

  Schoolreizen

  In het kader van de kennismaking, gaan de groepen 1 t/m 7 in het begin van het schooljaar op schoolreis. De groepen 8 gaan aan het eind van het schooljaar. U ontvangt hierover bericht.Voor de komende jaren worden de schoolreisbestemmingen opnieuw vastgesteld, maar worden wel in het begin van het schooljaar gepland.Voor minima zijn er speciale regelingen betreffende de betalingen van de schoolreisjes. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de sociale afdeling van de gemeente Meppel. Meer informatie is op school verkrijgbaar.

  EHBO

  In groep 8 worden de kinderen opgeleid voor het jeugd-EHBO diploma van het Jeugd Rode Kruis. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd instructeur van buiten school. Het lesmateriaal wordt bekostigd door de Oudervereniging.

  Schoolfotograaf

  Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om foto's van uw kind(-eren) te maken. De Oudervereniging kiest de fotograaf uit en regelt de afspraken daarover, in overleg met de directie.

  Feesten en speciale dagen

  Toneelvoorstelling

  Er worden in de loop van het schooljaar door de verschillende groepen toneelvoorstellingen bezocht in het kader van het Kunstmenu. U vindt meer informatie hierover in de nieuwsbrief van de school. Op het moment dat de data bekend zijn, worden deze op de site van de school weergegeven.

  Klassenshow

  Jaarlijks voert iedere groep een klassenshow op voor ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. De data staan in de agenda op het ouderportaal.

  Sinterklaas

  De Sint bezoekt de groepen 1, 2, 3 en 4 uitgebreid. De kinderen verzorgen een gezellig programma, de Sint zorgt voor de cadeautjes. De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen groep. Deze leerlingen zorgen voor een cadeautje, gedicht en een surprise! Voorafgaand aan de Sinterklaasviering wordt er een kijkavond in alle groepen gehouden. Dan ziet u al het moois dat gemaakt is voor de Sinterklaasviering.

  Sinterklaastoneel

  Elk jaar spelen leerkrachten van de Stichting Promes rondom Sinterklaas een toneelstuk in schouwburg Ogterop. De groepen 5 t/m 8 gaan naar de voorstelling onder leiding van personeel en begeleiders. De oudervereniging betaalt een deel van de kosten van dit kinderfeest.

  Kerstfeest

  Er wordt binnen school aandacht besteed aan de godsdienstige feestdagen. In de week voor de kerstvakantie vieren we in alle klassen kerstfeest. In alle groepen wordt, met hulp van de oudervereniging een heuse kerstmaaltijd georganiseerd!

  Paasontbijt

  In het kader van Pasen, wordt er door de Oudervereniging een Paaslunch georganiseerd.

  Avond4Daagse

  Ieder jaar wordt in Meppel in de eerste week van juni de Avond4Daagse gehouden. Ook onze school doet ieder jaar met een groot aantal leerlingen mee. Deze activiteit wordt georganiseerd door de oudervereniging. Tegen de tijd dat de vierdaagse weer wordt georganiseerd, ontvangt u informatie van de oudervereniging via het ouderportaal en is op de site alle informatie na te lezen

  Overige feesten

  Uiteraard wordt er aan meer feesten aandacht besteed, ieder op een eigen wijze. Dit blijft niet alleen beperkt tot Christelijke feesten, maar ook andere feest(dag)en als bijvoorbeeld in het kader van de Ramadan komen aan de orde.