De resultaten van het onderwijs

Rapportage

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een leerling-rapport van de vorderingen en/of leerresultaten. De uitreiking gebeurt in de periode januari/februari en juni/juli. Deze rapportage geeft, in combinatie met een gesprek tussen ouders en leerkracht, de juiste kijk op de ontwikkeling van uw kind. Bij het gesprek over het rapport wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Gegevens over de vorderingen in basisvaardigheden

Onze school wordt bezocht door een zeer gevarieerde groep leerlingen. Met deze leerlingen willen wij de kerndoelen voor het basisonderwijs in acht jaar behalen. Regelmatig toetsen wij de opbrengst van ons onderwijs. Deze wordt gemeten door middel van methodetoetsen, het Cito-leerlingvolgsysteem en door de observatie door de personeelsleden. Na de toetsen wordt in iedere groep een analyse van de opbrengsten gemaakt en deze worden getoetst aan de normen die landelijk gelden en de normen van de inspectie. Rapporten van onze school zijn ook terug te vinden op de site van de Inspectie.

Aan het eind van de basisschool wordt bepaald waar de leerlingen hun onderwijsloopbaan gaan vervolgen, op basis van de toetsgegevens die vanaf groep 6 verzameld zijn en het advies van de leerkracht. Ook nemen we de eindtoets van Route 8 af. Wilt u meer weten over onze resultaten? Kijk dan eens op https://www.scholenopdekaart.n...

Kwaliteitszorg

Een gezonde school heeft gezonde resultaten! Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten. Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren (coƶperatieve werkvormen, spelletjes, etc.).

Binnen een systeem van kwaliteitszorg werken we aan de ontwikkeling van de school. Elk jaar staan er enkele ontwikkelingen centraal. Voor het schooljaar 2020-2021 is dit

  • Doorgaande lijn muziek middels Muziekimpuls
  • Realiseren van een doorgaande lijn met betrekking tot gedrag
  • OriĆ«ntatie werken in samenhang
  • Werken vanuit de domeinen in de bovenbouw
  • Afstemming vergroten door het uitvoeren van pre-toetsen 

In het kader van een professionele cultuur ontwikkelen de collega's zich met het instrument Meesterlijk Bekwaam op individueel niveau. De ontwikkelitems op school- en bouwniveau worden middels gezamenlijke scholingen opgepakt.

Schoolverlaters groep 8

Ieder jaar geven we hier een overzicht van de uitstroom zoals die op school is geweest. 

resultaten2015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Eindtoets:
Totaal202.40207.0204.7203.2corona
TL199.40205.0204.0205.0corona
RW205.30209.0206.0201.0corona
Uitstroom VO:
VWO1819191316
HAVO2416112015
VMBO T1714189 6
VMBO K6 136 3 12
VMBO BB6 3 3 - 7
Praktijkonderwijs1 0 1 1 -
VSO- - - --

Eindtoets

Onze school neemt deel aan Route 8 als Eindtoets. De afgelopen jaren kunnen we stellen dat de gemiddelde schoolscores van onze school op- en boven het gemiddelde van de schoolvergelijkingsgroep liggen. Hoewel we hier blij mee zijn, leggen we lat graag hoger voor onszelf. Na analyse zien we dat er met name winst behaald kan worden op het gebied van taalverzorging. Hier zetten we dan ook doelgerichter op in. Vanaf groep 6 is een methodische opbouw gestart om de taalverzorging te vergroten. Ook zien we een positief resultaat in het gebruik van Snappet in de hogere groepen. Door meer doelgericht met leerlingen aan de slag te gaan, gecombineerd met opbrengstgerichte kindgesprekken is de verwachting dat we hogere resultaten kunnen realiseren.