De resultaten van het onderwijs

Rapportage

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een leerling-rapport van de vorderingen en/of leerresultaten. De uitreiking gebeurt in de periode januari/februari en juni/juli. Deze rapportage geeft, in combinatie met een gesprek tussen ouders en leerkracht, de juiste kijk op de ontwikkeling van uw kind. Bij het gesprek over het rapport wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Gegevens over de vorderingen in basisvaardigheden

Onze school wordt bezocht door een zeer gevarieerde groep leerlingen. Met deze leerlingen willen wij de kerndoelen voor het basisonderwijs in acht jaar behalen. Regelmatig toetsen wij de opbrengst van ons onderwijs. Deze wordt gemeten door middel van methodetoetsen, het Cito-leerlingvolgsysteem en door de observatie door de personeelsleden. Na de toetsen wordt in iedere groep een analyse van de opbrengsten gemaakt en deze worden getoetst aan de normen die landelijk gelden en de normen van de inspectie.

Aan het eind van de basisschool wordt bepaald waar de leerlingen hun onderwijsloopbaan gaan vervolgen, op basis van de toetsgegevens die vanaf groep 6 verzameld zijn.

Schoolverlaters groep 8

Ieder jaar geven we hier een overzicht van de uitstroom zoals die op school is geweest. De Eindopbrengsten van groep 8 m.b.t. begrijpend lezen en rekenen waren het afgelopen jaar boven de inspectienorm.

Resultaten 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Eindtoets:
Totaal 202.40 207.0
TL 199.40 205.0
RW 205.30 209.0
Uitstroom VO:
VWO 9 13
VWO/HAVO 9 6
HAVO 13 12
HAVO/VMBO 11 4
VMBO 29 30
LWOO 2 8
VSO - -
SBO 3 1
SO - -
Uitstroom tussentijds anders 10 16
Speciale onderwijsarr. 5 5

Dit jaar werken we met een nieuw format voor het jaarverslag. Bovenstaande gegevens zijn hierin te vinden. Komende jaren zullen we de gegevens op dezelfde wijze weergeven, waardoor vergelijk kan ontstaan. Tot die tijd laten we de gegevens ‘oude stijl’ staan.