De Ouders en de School

Een goed contact, over en weer

Het personeel hecht grote waarde aan een goed contact met de ouders. Dat betekent dat wij, in het belang van het kind, uitgaan van een open houding van zowel de mensen die op school werken, als de ouder. Als wij buiten de reguliere contacten (zie 6.2) aanleiding zien om met de ouders te spreken dan worden de ouders direct rechtstreeks benaderd. Omgekeerd verwachten wij van de ouders een actieve houding, als zij de indruk hebben dat er iets hapert aan het welbevinden van het kind of als er vragen zijn in verband met de begeleiding van hun kind. Wanneer wij of de ouders knelpunten of problemen niet kennen, kunnen deze een positieve ontwikkeling van de leerling verstoren en moeten daarom altijd besproken worden. Daarvoor staat de deur open en is er de gelegenheid om met de leerkracht of de directeur te komen praten.

Tweejaarlijks wordt een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De uitkomsten worden in samenspraak met de MR als beleidsvoornemens uitgewerkt.

Het personeel van de obsSprinkels, vindt betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heel belangrijk. In eerste instantie als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Als het gaat om deelneming aan activiteiten en ondersteunende werkzaamheden binnen school, wordt ouder-medewerking erg gewaardeerd. Door ouderhulp kunnen de leerlingen aan activiteiten mee doen en ervaringen opdoen, die zonder deze medewerking niet aangeboden kunnen worden.Team en oudervereniging van de obsSprinkels, willen ouders/verzorgers graag laten meewerken bij het uitvoerende werk. Hun deskundigheid is een waardevolle aanvulling op de kennis en kunde van het personeel.

Vaste ontmoetingspunten

In september worden alle ouders uitgenodigd voor een informatieavond in de groep van hun kind(eren). Op deze avond krijgt u informatie over de te behandelen leerstof, de materialen en werkwijzen, Ook is er aandacht voor speciale activiteiten bijvoorbeeld. schoolreisjes, activiteiten in de groep, wat u thuis kunt doen, wat van u verwacht wordt, het leerlingvolgsysteem en de manier van begeleiden van uw kind en/of projecten in de groep. De OV legt één keer per jaar verantwoording over haar activiteiten af (jaarverslag en financieel verslag). Die stukken liggen dan ter inzage alsmede het verslag van de kascommissie.Drie keer per jaar kunt u met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind op school praten. Buiten schooltijden kunt u na afspraak terecht voor een gesprek. De groepsleerkracht en/of de Intern Begeleider kan op eigen initiatief ouders voor een gesprek uitnodigen als de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft.

De Medezeggenschapsraad (MZR)

De Medezeggenschapsraad (MZR) is te vergelijken met een ondernemingsraad. In de MZR zitten personeelsleden en ouders. De MZR wordt rechtstreeks gekozen door en uit het personeel en de ouders. De MZR heeft de bevoegdheid directeur en bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven en in te stemmen met het beleid dat de directeur voorstelt. De MZR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende en zij kan aan het schoolbestuur van stichting Promes voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.Meer informatie staat in het “Reglement voor de Medezeggenschapsraden Stichting Promes en het “Huishoudelijk reglement”. Beide stukken liggen ter inzage in de school. De samenstelling van de MZR wordt vermeld in de jaarlijkse informatiegids. De MZR-vergaderingen zijn openbaar mits het niet over personen gaat. Vergaderrooster, agenda en notulen van de vorige vergadering zijn op de site van de school te vinden. Voor een overzicht van MR-leden, verwijzen we naar het overzicht op onze site.

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding bestaat uit 5 personen.De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van alle scholen van Promes beslist over zaken die alle scholen aangaan, bijvoorbeeld protocollen en afspraken over werktijden.

De Oudervereniging

Naast de Medezeggenschapsraad is er een oudervereniging, waarvan het bestuur bestaat uit minimaal zeven ouders. Daarbij heeft één personeelslid van de school zitting in de Oudervereniging als adviserend lid en contactpersoon van het personeel. De taken van de Oudervereniging zijn o.a.:

 • de Medezeggenschapsraad adviseren over zaken, die vooral de ouders aangaan,
 • ervoor zorgen dat de leerlingen naast leren ook andere gezamenlijke activiteiten meemaken,
 • bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren,
 • bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten,
 • assisteren bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals schoolfeesten, excursies e.d.
 • beheer van het schoolfonds en de inning van de ouderbijdragen, melkgeld, schoolreisbijdrage en gelden voor de schoolfoto’s en verantwoording afleggen van de financiële boekhouding.

Meer informatie staat vermeld in het "Huishoudelijk Reglement Oudervereniging" van onze school. Voor een overzicht van OV-leden, verwijzen we naar het overzicht op onze site.

Informatie
Organogram Bestuur

Ouderbetrokkenheid

Op obsSprinkels hechten we waarde aan een goede relatie waarbij professionals en ouders samen bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen. Lees meer in onze Visie Ouderbetrokkenheid hoe we hier mee omgaan.

Informatie
Visie Ouderbetrokkenheid

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt ouders om een vrijwillige bijdrage per kind voor het schoolfonds. De penningmeester van de oudervereniging voert het beheer over het schoolfonds. Zij doet dit vanuit een begroting die door de Oudervereniging goedgekeurd wordt op de jaarvergadering. Uit het schoolfonds betaalt de Oudervereniging de (organisatie)kosten van allerlei evenementen als feesten en sportgebeurtenissen. Bij de aanschaf en/of vervanging van apparatuur is het schoolfonds een belangrijke financiële bron. Het schoolfonds wordt met name gebruikt voor die kosten die niet rechtstreeks gedekt kunnen worden uit de schoolbudgetten. Naast de vrijwillige bijdrage van de ouders wordt de kas van het schoolfonds ook gevuld met de opbrengst van de oud-papieractie en andere acties. De bestedingen uit het schoolfonds leveren een extra bijdrage aan een prettig schoolklimaat, zowel in activiteiten als voorzieningen, voor onze leerlingen. Tijdens het huishoudelijk deel van de jaarlijkse zakelijke ouderavond legt de Oudervereniging verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het schoolfonds. 

De oudervereniging heeft aan de leerlingen een brief meegegeven met betrekking tot de data waarop aan de oudervereniging gelden moeten zijn overgemaakt. De bedragen per kind/groep zijn als volgt opgebouwd:

Groep 1 t/m 6
Schoolreis € 35,=
Sinterklaas € 7,50
Kerst/Pasen/
Koningsontbijt
€ 2,=
Klasactiviteiten € 2,=
Laatste schooldag € 2,50
Overige € 1,=
Totaal € 50,=
Groep 7
Schoolreis € 40,=
Sinterklaas € 7,50
Kerst/Pasen/
Koningsontbijt
€ 2,=
Klasactiviteiten € 2,=
Laatste schooldag € 2,50
Overige € 1,=
Totaal € 55,=
Groep 8
Schoolreis € 120,=
Sinterklaas € 7,50
Kerst/Pasen/
Koningsontbijt
€ 2,=
Klasactiviteiten € 2,=
Laatste schooldag € 2,50
Overige € 1,=
Totaal € 135,=

Verkeerscommissie

Onze verkeerscommissie staat voor een optimale veiligheid op en rondom onze school. Onze school is in het trotse bezit is van het Drents VerkeersLabel (DVL). Daardoor kunnen wij onze leerlingen, naast de reguliere, ook nog extra activiteiten aanbieden! Op die manier kunnen we onze kinderen meer inzicht verschaffen, wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Om dit deelnemen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, organiseren we regelmatig verkeersactiviteiten. Zo organiseren we bijvoorbeeld dode hoek training, het ANWB Streetwise-programma, het verkeersexamen etc. De verkeerscommissie bestaat uit een vier ouders, daarbij ondersteunt door de directie. De verkeerscommissie organiseert het hele schooljaar door verkeersactiviteiten.

Ouders helpen in school

Ouders kunnen meewerken om het verblijf van hun kind op onze school aantrekkelijker te maken. Op allerlei manieren kunt u bijdragen. Op een lijst kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven. Per groep is er vaak een klassenouder, die via de leerkracht hulp inroept voor werk in een groep. De Oudervereniging vraagt ook regelmatig persoonlijk uw hulp of via het ouderportaal.

Ouderportaal

Iedere ouder van onze school krijgt de beschikking over inloggegevens voor het ouderportaal. Door gebruik te maken van het ouderportaal kunnen we de privacy reguleren. In het ouderportaal ontvangt u nieuws, kunt u foto’s bekijken, kunt u de agenda van de school inzien, kunt u uw eigen gegevens beheren etc. Een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u vanuit school in uw mail. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen.Van het ouderportaal is ook een app beschikbaar. U kunt een handleiding voor ingebruikname van de app vinden op onze site.Wij vragen iedereen nadrukkelijk terughoudend te zijn om (zelfgemaakte) foto’s van activiteiten op school op eigen social media weer te geven. Niet iedereen stelt dit op prijs. Dit gaat buiten de verantwoordelijkheid van school om. De directeur, het personeel, de Medezeggenschapsraad en de oudervereniging gebruiken het ouderportaal voor het verstrekken van informatie. Het ouderportaal is toegankelijk via de site www.obssprinkels.nl te benaderen. Aparte mededelingen worden zoveel mogelijk direct aan de ouders per e-mail verzonden.

Opnamen van leerlingen/privacy

Wij maken regelmatig foto’s en andere opnamen van de school, het team en ook de leerlingen. De foto’s en filmpjes worden gebruikt om de school te presenteren op de website, in berichten, in informatiefolders etc. Ook maken stagiaires opnames in verband met hun studie. Het kan dus voorkomen dat uw kind op een foto staat afgebeeld. Indien u daar bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dit aan het begin van het schooljaar kenbaar te maken bij de leerkracht. Nieuwe ouders wordt gevraagd middels het inschrijfformulier of hier bezwaar tegen is.

Beleid m.b.t. gescheiden ouders van leerlingen

Er wordt in principe gelijke informatie verschaft over een leerling aan ouders, van wie er één wel en één niet met het ouderlijk gezag is belast. Er wordt uitgegaan van de situatie dat gescheiden ouders gezamenlijk de contactavonden bezoeken. Als dat niet mogelijk is, verstrekt het personeel de informatie aan de ouders apart, als daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd.

De leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school vanaf hun 5e verjaardag. Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Deze leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. De leerplicht houdt onder andere in dat de leerlingen een minimaal aantal lesuren per schooljaar moet volgen. Dit houdt ook in dat zij alleen in de officiële vakanties vrij van lessen zijn. Vakantie buiten deze vastgestelde periodes is alleen mogelijk indien de aanvrager een verklaring van de werkgever kan overleggen, waaruit blijkt dat de aard van het beroep een afwijkende vakantie noodzakelijk maakt. Sociaal-emotionele- en familieomstandigheden kunnen ook aanleiding zijn tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. In voorkomende gevallen kan de directeur beslissen u toestemming te verlenen voor verlof buiten de schoolvakanties. Over een afwezigheid van meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar van de Gemeente Meppel. De leerplichtambtenaar is te bereiken op het stadskantoor van de Gemeente Meppel (tel: 850500), afdeling burgerzaken, t.a.v. de leerplichtambtenaar, Postbus 501, 7940 AM Meppel, Bernadette Klamer of Roelanda Donker. Uiteraard verleent de directeur medewerking aan het kunnen bijwonen van begrafenissen, jubilea en huwelijken. In dergelijke gevallen dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de directeur. Dat geldt ook voor de overige verlof-verzoeken, die twee weken voor het verlof ingediend moeten worden bij de directeur. Voor speciaal verlof buiten bovengenoemde moet een ouder in overleg treden met de directeur. De directeur is verplicht onwettig schoolverzuim, hoe gering ook, te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel. Ook regelmatig te laat komen valt onder onwettig schoolverzuim en wordt door de directeur gemeld aan de leerplichtambtenaar. Formulieren voor verlof kunt u downloaden via de site van de school.

Absentie

Het spreekt vanzelf dat een ouder de afwezigheid van een kind wegens ziekte, bezoek aan medische instellingen of om andere reden, meldt aan de groepsleerkracht vóór aanvang van de lessen. Niet alleen vanwege de naleving van de leerplicht is het noodzakelijk om de afwezigheid van een kind te melden. Immers, er zou onderweg naar school ook iets gebeurd kunnen zijn. Absentie moet de directeur bijhouden. Bij opvallende absentie neemt de directeur contact op met ouders en/of de leerplichtambtenaar. Voor afwezigheid onder schooltijd, vanwege het bezoek aan een behandelaar, wordt vooraf overleg gevoerd met de leerkracht. Bij regelmatige afwezigheid vanwege training, therapie of behandeling moet verlof worden aangevraagd. Ouders zorgen ervoor dat hun kind(eren) op tijd op school zijn en op tijd opgehaald worden.

Wettelijke aansprakelijkheid

In het nieuw Burgerlijk Wetboek is onder andere de wettelijke aansprakelijkheid van kinderen geregeld. In deze gids vermelden we wat hieruit voor de ouders van belang is. De ouders zijn in principe zelf aansprakelijk voor het door onrechtmatig handelen van hun kind veroorzaken van letsel of schade. Dit geldt zowel binnen als buiten de schooltijden. Dus als een kind bijvoorbeeld onder schooltijd de bril van zijn vriendje vernielt, kunnen de ouders van de dader aansprakelijk worden gesteld. In sommige gevallen is de leerkracht (mede)aansprakelijk, doch alleen als in die situatie kan worden aangetoond dat nalatigheid de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. Deze regeling geldt tot het moment waarop het kind de veertienjarige leeftijd bereikt. Het is dus voor ouders belangrijk om de wettelijke aansprakelijkheid voor hun kind op school goed te regelen met een WA-verzekering. Alertheid op het meeverzekeren van de reistijd van en naar school (een kwartier voor en na schooltijd) is daarbij aan te bevelen. Voor ouders die leerlingen onder schooltijd meenemen is een inzittendenverzekering verplicht.

Buitenschoolse opvang

Binnen Meppel zijn een aantal BSO-organisaties actief. Partou is de kernpartner welke actief is binnen de nieuwe brede school. Partou biedt daarmee een voorziening voor buitenschoolse opvang (4 tot 13 jarigen) in de brede school Het Palet. Uiteraard is het de eigen keuze van ouders om een BSO-organisatie uit te kiezen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de betreffende sites van de diverse organisaties. Op onze site kunt u diverse organisaties vinden.

Sponsoring

Sponsoring is een fenomeen waar inmiddels ook het onderwijs mee is geconfronteerd. De school stelt zich zeer terughoudend op als het om sponsoring gaat. Het convenant van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen van april 2002 ligt ten grondslag aan ons beleid. Kort gezegd komt ons standpunt op het volgende neer:

 • Voor ons is er uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor in ruil voor het geleverde een tegenprestatie verlangt. Schenkingen vallen in dit opzicht dus niet onder sponsoring.
 • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft zich in een vergadering aan dit standpunt geconformeerd.
 • Het bevoegd gezag is altijd verantwoordelijk voor hetgeen binnen het verband van de schoolorganisatie plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat de bovenschools directeur (eind)verantwoordelijk is voor de bewaking en uitvoering van het convenant binnen Stichting Promes.Zowel de directeuren als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met het volgen van het landelijk convenant “sponsoring in het primair- en voortgezet onderwijs”.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Slechts de volgende persoonlijke gegevens worden verwerkt:

 • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij de inschrijving van de leerling;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
 • gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten;
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens t.b.v. de begeleiding van de leerling;

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is het uitgangspunt dat:

 • Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens (consultatie);
 • Persoonlijke gegevens worden uitgewisseld met toestemming van de leerling of de ouders.

Bij het ontbreken van toestemming van de ouders gebeurt dit op basis van het verenigbaarheidscriterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid of welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie.

Hoofdluis

In Nederland komt hoofdluis vooral bij kinderen voor. Dit komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Ook kruipen de luizen handig van jas naar jas. Met uw hulp kunnen we de overlast zo veel mogelijk beperken. Wij verwachten dat u regelmatig controleert of uw kind hoofdluis heeft. Als u hoofdluis constateert, geeft u dat door aan de groepsleerkracht. Behandel uw kind zo snel mogelijk. Wanneer er in een groep luis ontdekt wordt, krijgen alle ouders van die groep direct een brief, waarin hen verzocht wordt hun kinderen dagelijks te controleren. De ouders van de kinderen die luizen of neten hebben, krijgen bericht, met het verzoek hun kinderen zo snel mogelijk te behandelen. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van hoofdluis ligt bij de ouders. Ouders krijgen dan uiteraard de tijd om de hoofdluis te bestrijden. Op school is informatie over de behandeling aanwezig. Op school doen wij alles om besmetting te voorkomen. Zo krijgt ieder kind de beschikking over een luizenzak, waar de jas in gedaan kan worden. Deze zak wordt de kinderen de eerste keer aangeboden door de Oudervereniging. Mocht de zak stuk gaan, kan bij de oudervereniging voor € 4,00 een nieuwe zak worden aangeschaft.Na iedere vakantie worden alle leerlingen door ouders (luizencomité) gecontroleerd. Op de site van de school is hierover meer informatie te vinden. De Oudervereniging organiseert deze controle. Wanneer een kind een besmettingshaard blijft, omdat de hoofdluis niet voldoende bestreden wordt thuis, neemt de leerkracht of de directeur contact op met de ouders.

Luizenzakken

De kinderen van obsSprinkels krijgen bij de start op school een luizenzak van de oudervereniging uitgereikt. In deze zak kunnen de kinderen de jas en eventueel handschoenen, sjaal etc. stoppen. Naast dat we hopen dat we de verspreiding van luizen op deze manier tegengaan, is het ook handig om te zorgen dat er geen spullen zoekraken.

Adressen en telefoonnummers

Uit privacyoverwegingen kunnen wij in deze schoolgids geen adresgegevens plaatsen. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De ouders kunnen middels het ouderportaal benodigde gegevens van andere ouders vinden. Iedere ouder kan de eigen privacy-instellingen beheren.