Algemene gegevens van obsSprinkels

Algemene gegevens van de school

Openbare obsSprinkels
Zuiderlaan 197b
7944 EE Meppel (0522) 799111

E-mail: obssprinkels@stichtingpromes.nl
Website: www.obssprinkels.nl

Wout van der Wolde
Directeur

Bevoegd gezag

Stichting Promes
Industrieweg 1B-1
7944 HT Meppel

Directeur-bestuurder: Wim van Selling
Telefoon: (0522) 278120

Postbus 151
7940 AD Meppel

De geschiedenis van de school

Op 1 november 1929 werd de “Zuiderschool” geopend, als derde lagere school in Meppel. De juiste benaming van de school was toen overigens “School C”. Het gebouw aan de Prinses Marijkestraat ging in 1975 over van de Gemeente Meppel naar de Rijksoverheid. Vanaf dit tijdstip werd het gebouw gebruikt door de toenmalige Rijksscholengemeenschap. Op 1 augustus 1975 startte de nieuwe “Zuiderschool” in de toen nieuwe wijk Koedijkslanden. Het gebouw aan de A. van Ostadestraat kende een kleuter- en een lagere school afdeling. De leerlingen van de lagere school waren afkomstig van het gebouw aan de Prinses Marijkestraat. De kleuters kwamen van de openbare kleuterschool “’t Waterhoentje”.In 1969 werd aan de Gerard Doustraat de obs Koedijkslanden als eerste openbare school in de toen nieuwe wijk Koedijkslanden gebouwd. De naastgelegen kleuterschool is in 1985 geïntegreerd.

Vanaf 2004 zijn er besprekingen met verschillende partners om een brede school te stichten in de wijk Koedijkslanden. Toen is ook de intensieve samenwerking tussen de Zuiderbasisschool en de Koedijkslandenschool gestart. Deze samenwerking heeft tot doel om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te vergroten en de leerlingen uit de wijk Berggierslanden een goede plek in het openbaar onderwijs te bieden.

In november 2007 is door de gemeenteraad van Meppel besloten dat er een nieuw gebouw komt voor de drie basisscholen in de wijk Koedijkslanden. In 2012 is de brede school, met de naam Het Palet, in dit gebouw gerealiseerd, waarin naast de openbare school, cbs het Kompas, het Centrum Jeugd en Gezin, de Kinderopvang Partou en Stichting Welzijn Meppel en Westerveld een vaste plek krijgen.

In 2008 is er op initiatief van het schoolbestuur van Promes, een onderzoek gedaan naar de gevolgen van het samengaan en fusie van de twee openbare scholen in de wijk in één gebouw in 2012. Ouders en de Medezeggenschapsraden zijn betrokken geweest bij het onderzoek en het opstellen van de plannen en hebben hun vragen kunnen stellen en inbreng gehad. Het bestuur van Stichting Promes heeft in mei 2009 besloten om de Koedijkslandenschool en Zuiderschool te fuseren per 1 augustus 2012. Als nieuwe naam is obsSprinkels gekozen, als uitkomst van een prijsvraag onder ouders en kinderen.

De Ligging van de school

Het schoolgebouw MFK Het Palet staat aan de Zuiderlaan, naast de geïntegreerde sporthal. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijken Koedijkslanden, Berggierslanden, centrum, maar ook uit de Nieuwveense landen.

De inrichting van de school

De school beschikt over een inrichting die aan de eisen van het huidige primair onderwijs voldoet. Om de kinderen in alle rust de school te laten betreden, wordt gebruik gemaakt van een groot aantal ingangen. De ingangen voor de kinderen zijn aan de schoolpleinkant gesitueerd, zo wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen veilig naar binnen en naar buiten gaan. De hoofdingang van het gebouw is aan de Zuiderlaan.In het gebouw zijn 4 speellokalen voor de jongste leerlingen beschikbaar, waarin door hen gegymd kan worden. Ook de sporthal van de wijk is in het gebouw geïntegreerd en biedt de mogelijkheid voor de kinderen van groep 3 t/m 8 om te gymmen.

Het gebouw beschikt daarnaast over een groot aantal lokalen voor gemeenschappelijk gebruik, te weten een mediatheek, een centrale hal en de reeds genoemde speellokalen.

Parkeren

Voor ouders van de school is er de mogelijkheid om bij de school te parkeren. De hoofdparkeerplaats kan de hele dag gebruikt worden. De atletiekbaan dient als een overloop voor het halen en brengen. Onder schooltijd dient deze baan vrij te zijn voor gebruik om te spelen. De ‘Kiss&Ride’-strook kan worden gebruikt voor het brengen en halen. Er dient NIET geparkeerd te worden op de K&R-strook. Hiervoor kan worden bekeurd.