Begeleiding

Stagebegeleiding

Pabostudenten

Naast de taak van groepsleerkracht en het uitvoeren van een aantal gedelegeerde taken hebben de leerkrachten de taak als stagebegeleider. Al jaren is de obsSprinkels, een oefenschool voor toekomstige leraren van het basisonderwijs. De school fungeert ook als opleidingsschool voor PABO studenten. Wij zien de stagebegeleiding niet alleen als dienstverlening aan de PABO. Als oefenschool houden wij op deze manier contact met de “kweekvijver” en blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het primair onderwijs.

Stage van onderwijs ondersteunend personeel.

De obsSprinkels biedt aan studenten van het “Drenthe College”, het Alfa College in Hoogeveen, MBO Landstede, Terra College, Mackayschool en het Deltion College in Zwolle een stageplek. Deze studenten volgen de opleiding Sociaal- Pedagogisch Werk (SPW of Zorg & Welzijn) en doen hier op school ervaring op als onderwijsassistent. Deze taak zal in de toekomst een steeds grotere plaats innemen in het basisonderwijs, dus het is goed jonge mensen hiervoor op te leiden.

obsSprinkels vormt samen met Partou, cbs Het Kompas en het Drenthe College een leerwerkbedrijf, waarin studenten van het Drenthe College in de praktijkomgeving de opleiding kunnen vormgeven.Leerlingen van openbare scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel, veelal oud-leerlingen van onze school, vragen regelmatig een plaats voor hun maatschappelijke stage. Ook aan dit verzoek voldoen wij graag omdat wij jonge mensen willen interesseren voor het mooie vak van leerkracht of ondersteuner.

Incidenteel zijn er studenten van de ALO (academie lichamelijke opvoeding) die bij de vakleerkracht gymnastiek stage lopen.

Leer- en/of gedragsproblemen

Het spreekt vanzelf dat bij leer- en/of gedragsproblemen van een leerling de ouders volledig op de hoogte worden gehouden van het functioneren van hun kind. Uiteraard worden zij ook betrokken bij het kiezen van vervolgstappen c.q. oplossingsmethoden. In de eerste instantie neemt de leerkracht die bij een leerling problemen constateert, maatregelen binnen de eigen groep. Als dit onvoldoende verbetering oplevert, wordt in het team naar specifieke oplossingen voor de problemen van dit kind gezocht. Er wordt door de groepsleerkracht, in samenwerking met de Intern Begeleider, een handelingsplan opgesteld waarin de mate van begeleiding wordt vastgelegd. Onze school houdt daarvoor regelmatig kindbesprekingen. (zie punt 5.2.).Heeft ook dit geen succes, dan wordt het samenwerkingsverband, zoals in 5.8. omschreven, ingeschakeld. De leerling wordt dan aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Een aanmelding gaat vergezeld van een onderwijskundig rapport, opgesteld door de basisschool en de ouders van de leerling. Daarin wordt nauwkeurig omschreven wat er binnen school gedaan is om de leerling voldoende kans te geven het reguliere basisonderwijs te volgen. Op grond van het onderwijskundig rapport bepaalt de commissie of de leerling voor het speciaal onderwijs in aanmerking komt . Als de Permanente Commissie Leerlingenzorg verwijzing naar het speciaal onderwijs noodzakelijk vindt, kan een leerling worden aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs.In de meeste gevallen is dit de Reestoeverschool, de Speciale school voor Basisonderwijs Voor de ouders is er op school informatie over de procedure van verwijzing naar het speciaal onderwijs.

Interne hulp

Binnen de school hebben wij twee “Intern Begeleiders”. Zij bewaken de “zorg” voor leerlingen. Interne begeleiding richt zich op de zorg voor kinderen die vanuit hun gedrag en/of leerprestaties extra begeleiding behoeven. Dit kan zowel de zwakkere als de betere leerling betreffen. Waar nodig ondersteunt de Intern Begeleider de groepsleerkracht. Dit is een speciaal programma gericht op één of meerdere leergebieden die extra aandacht bij een individuele leerling vragen. Regelmatige groepsbesprekingen leggen ook de nadruk op de zorg voor deze leerlingen. De Intern Begeleider geeft leiding aan de kind/groepsbespreking. Zij beheert de orthotheek op school. Dit is een “verzamelcentrum” van materialen ten behoeve van de extra hulp aan kinderen. Ook is zij de vertegenwoordiger van de school in het Weer Samen Naar School Scholennetwerk van Intern begeleiders waar relevante informatie uitgewisseld wordt.

Aparte ondersteuning en begeleiding

Als uit de kindbespreking blijkt dat een kind ondersteuning nodig heeft om weer in het “spoor” van de “normale” leerontwikkeling te komen, kan het kind in aanmerking komen voor extra leerhulp. In een handelingsplan wordt de aparte begeleiding beschreven. Dit plan wordt besproken met de ouders en vaak ook met de leerling.

ZAT

Op onze school werken we met een ZAT, een Zorg en Advies Team. Een ZAT is een overleg waarbij de zorg binnen het onderwijs en de buitenschoolse zorg op elkaar worden afgestemd. Ons ZAT bestaat uit de IB-ers, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Het ZAT komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Wanneer de school, jeugdarts of jeugdverpleegkundige zich zorgen maakt over een leerling en er sprake is van complexe problemen wordt de leerling in het ZAT ingebracht. Dit kan op twee manieren. Met naam (na toestemming van ouders), of anoniem (zonder toestemming van ouders). Zo kunnen wij de hulp aan een leerling op de juiste manier bieden.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk functioneert sinds september 2009 op school. Het biedt professionele hulp aan kinderen en ouders/verzorgers bij het oplossen of omgaan met verschillende problemen. Kim Biemholt houdt op school spreekuur. Dit vindt plaats op maandag en dinsdag. Ouders en betrokkenen kunnen zelf op andere momenten afspraken met haar maken. Zij is bereikbaar op 0522-254822 en 06-14306040 of via de mail k.biemholt@welzijnmw.nl. Mevrouw Biemholt kan tevens voorlichting geven aan kinderen over verschillende zaken (voorbeeld: meidenvenijn groep 8).

Extra hulp buiten school

Het komt voor dat ouders besluiten hulp voor hun kind buiten school te zoeken. Ook binnen schooltijd. Als de extra leerhulp, verzorgd door een niet aan de school verbonden hulpverlener, binnen schooltijd valt, is de school formeel verantwoordelijk.Deze verantwoordelijkheid betreft het inhoudelijke onderwijsproces (didactisch concept) dat aan het kind wordt aangeboden. Daarom toetst de aanvraag aan een aantal bij de Stichting Promes afgesproken criteria. De volgende uitgangspunten worden bij een aanvraag om extra ondersteuning onder schooltijd gehanteerd:

 • De extra leerhulp moet gericht zijn op het weer in gang zetten van een gestagneerde motorische-, cognitieve- of sociaal emotionele ontwikkeling of indien mogelijk, het inhalen van die achterstand;
 • De school kan deze inspanning niet organiseren binnen het lesprogramma;
 • De aanvraag moet worden ondersteund door een deskundige (arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, hulpverlenende instantie (b.v. GGZ));
 • Er moet vooraf een handelingsplan opgesteld worden, gezamenlijk door ouders, de school en de begeleidende instantie.
  • De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld door de directeur.
  • Ouders hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Wanneer ouders besluiten tot het laten geven van extra hulp, behandeling of ondersteuning buiten schooltijd, is de leerkracht graag op de hoogte van deze activiteiten. Dit om zo goed mogelijk samen te werken met de externe hulpverlener, in het belang van de leerling.

Motorische Remedial Teaching

MRT houdt in dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden, getraceerd worden en daarna gesteund worden in de ontwikkeling van die vaardigheden. Om vast te stellen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, worden alle leerlingen van 6/7 jaar aan een kort onderzoek onderworpen (screening). Door ouders en/of leerkrachten kunnen leerlingen worden aangemeld voor een onderzoek. Aan MRT zijn geen kosten verbonden. De MRT wordt verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs van de school, onder schooltijd.

Document Schoolondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs is iedere school verplicht een ondersteuningsprofiel te hebben. Dit document wordt momenteel geactualiseerd ligt daarna ter inzage op school.

Logopedie

Voor alle basisscholen in Meppel/Nijeveen heeft de gemeente een logopediste in dienst, Josée Welbergen. Alle leerlingen vanaf 4,9 jaar komen bij haar voor een kort onderzoekje betreffende spraak, taal, stem, gehoor, adem en mondgewoonten. Als daartoe aanleiding is kunnen leerkrachten en/of ouders ook jongere/oudere leerlingen aanmelden voor een onderzoek. Op deze manier probeert zij stoornissen te voorkomen of zo snel mogelijk op te sporen en te verhelpen. Is begeleiding noodzakelijk, dan wordt het kind verwezen naar de vrijgevestigde collega’s. De ziektekostenverzekering kan hiervoor vergoeding geven.

Schoolbegeleiding/ondersteuning extern

obsSprinkels heeft contact met o.a. de IJsselgroep, Cedin, Timpaan, Prima Life en het Seminarium voor Orthopedagogiek.Er zijn mogelijkheden voor:

 • Individuele onderwijszorg, waaronder het testen van leerlingen
 • Leerkrachtbegeleiding
 • Advisering bij bijvoorbeeld de aanschaf van methoden, oplossingen bij didactische en/of organisatorische vragen en schoolorganisatorische vragen, samenwerking met anderen en bijvoorbeeld voorbereiding van een fusie.

Vertrouwenspersonen/klachten

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem gebruik maken van de klachtenprocedure van stichting Promes of contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager zonodig bijstaan in te zetten stappen. De schoolcontactpersonen worden jaarlijks specifiek geschoold voor hun taak. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

Fred van der Meer
Leerkracht 8B
ICT-coördinator
kunst- en cultuurcoördinator
Mirella Spoelder
Leerkracht 6B
interne coach