Wat u verder nog moet weten

Leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school. Uw kind mag naar school als het vier jaar is; het moet naar school als het vijf jaar geworden is. Vanaf die leeftijd treedt de leerplichtwet in werking. Volledige leerplicht betekent het bezoeken van een door de wet erkende school, gedurende vijf dagen per week. De leerplicht geldt voor het ZML- onderwijs tot en met het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar is geworden. Vanwege deze leerplicht kan uw kind in principe alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Van deze regel kan slechts afgeweken worden, als de aard van uw beroep daartoe aanleiding geeft. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan wordt u verzocht de noodzaak hiervan aan te tonen middels een verklaring dienaangaande van uw werkgever. In voorkomende gevallen kan de directeur van de school tot een maximum van tien schooldagen toestemming geven voor verlof.

Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte, in verband met een huwelijk of begrafenis van een familielid, door een verhuizing of wegens een andere zeer bijzondere omstandigheid, dan kan dispensatie van de leerplicht verleend worden. De directeur van de school beslist over het gedane verzoek.

Over een afwezigheid van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont. In Meppel zijn dit mevr. B. Klamer en mevr. R. Donker. Heeft u vragen over de leerplicht, dan kunt u contact opnemen met:

Bureau Recht op Leren
p/a Postbus 20000,
7900 PA HOOGEVEEN

Schorsing en verwijdering

In het geval dat een leerling op school niet te handhaven is, kan de directie van de school deze leerling schorsen. Na de schorsing en eventueel na een gesprek met de ouders/verzorgers, komt de leerling weer terug op school. Indien een leerling blijvend niet te handhaven is, wordt na de schorsing een verwijderingsprocedure in gang gezet. Schorsing is geregeld in artikel 40cWPO en artikel 40 a WEC. Deze regels luiden als volgt:

Definitieve verwijdering van een leerling op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, vindt plaats nadat het Bevoegd Gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school dan wel een andere instelling bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken, zonder succes, is gezocht naar een vervangende school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige zin, tot verwijdering worden overgegaan. Eventueel bezwaar tegen deze beslissing dient binnen 6 weken na bekendmaking te worden ingediend bij het Bevoegd Gezag van de school.

Zie ook de website van Promes.

Aanvragen van gemeentelijk leerlingenvervoer

Bij aanmelding van een leerling dienen de ouders zelf leerlingenvervoer aan te vragen bij de gemeente waarin hij/zij woonachtig is. Ieder schooljaar moet opnieuw een aanvraagformulier ingevuld worden. Als een kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan gaan, stellen de ouders zelf het vervoersbedrijf hiervan op de hoogte. Zodra de leerling weer moet worden opgehaald, wordt dit ook weer door de ouders doorgegeven.

Indien op de aanvraag positief beschikt is, zijn aan het leerlingenvervoer voor de ouders geen kosten verbonden.

Met vragen of klachten betreffende het leerlingenvervoer binnen de gemeente Meppel of Hoogeveen kunt u contact opnemen met mevr. G. Westerveld, 0528-230110 of 06-31646008 van Connexxion. Voor vragen of klachten over het leerlingenvervoer buiten de gemeente Meppel kunt u contact opnemen met dhr. Theo van Mourik, 0529-408023 van de O.V.B.

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen? De directie neemt de beslissing, maar moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad. Zo hebben ouders dus ook invloed op die besluitvorming. De medezeggenschapsraad van de Mackayschool bestaat uit drie gekozen personeelsleden en drie gekozen ouders. De gezamenlijke inbreng is van belang voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs van de school. De MR heeft zowel instemmings- als adviesrecht en de leden zitten zonder last of ruggespraak in de MR. Dat wil zeggen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij de standpuntbepaling en niet verplicht zijn een stemadvies van de achterban over te nemen. Acht keer per jaar heeft de Medezeggenschapsraad een vergadering. Deze vergadering is openbaar. De notulen zijn op school in te zien. In de oudernieuwsbrief stelt de MR u op de hoogte over de besproken onderwerpen. Daarnaast zijn we ook te vinden op de website. Hier kunt u kennismaken met de MR leden en kunt u de jaarverslagen lezen.

Indien u geïnteresseerd bent in de medezeggenschapsraad of u wilt een vraag stellen aan de medezeggenschapraad, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande leden of mail naar mr.mackayschool@stichtingpromes.nl 

  Middels deze link kunt u de samenstelling van de MR lezen.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

  In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken aan de orde gesteld die gelden voor alle scholen van Promes. Dat kan het vakantierooster zijn, maar ook de invoering van "passend onderwijs" op de scholen of een functiebeloningssysteem voor het personeel. In de GMR zijn alle scholen, direct of indirect, via een ouder of een personeelslid vertegenwoordigd. Ingrid Bruijne, leerkracht van onze school heeft zitting in de GMR.

  Procedure schoolgids / schoolwiki

  De inhoud van de schoolgids/schoolwiki wordt jaarlijks bijgesteld. De wijzigingen worden vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschapsraad voor instemming. Tot slot wordt de schoolgids/schoolwiki vastgesteld door het bestuur.

  Indien u, ouders, goede aanvullende ideeën heeft over de inhoud van deze schoolgids en/of belangrijke informatie mist, willen we dat graag van u horen.

  Oudervereniging

  Naast de medezeggenschapsraad heeft de school ook een oudervereniging. De taak en functie van deze vereniging is vooral gericht op praktische, alledaagse schoolzaken, op de sfeer in de school of aan het (mee)organiseren van een actie of een project. Zo ondersteunt de oudervereniging activiteiten als de algemene ouderavond en het Sinterklaasfeest en de Kerstviering.

   Adresgegevens Mackayschool

   Mackayschool
   Colijnstraat 4
   7942 BH Meppel

   Tel: 0522-251982
   E-mail: mackayschool@stichtingpromes.n
   Website: www.mackayschool.nl

   Leerkrachten zijn bereikbaar tussen:
   08.00 - 08.30 uur en 15.15 – 15.45 uur
   12.15 - 13.00 uur (op woensdag)

   Adresgegevens Stichting Promes

   Stichting Promes
   Industrieweg 1B-1 Meppel
   Industrieweg 1b-1 7944 HT Meppel

   Tel: 0522-278120
   E-mail: info@stichtingpromes.nl
   Website: www.stichtingpromes.nl

   Adresgegevens Inspectie van het Onderwijs

   Het e-mail adres van de onderwijsinspectie is: info@owinspectie.nl 
   De website: www.onderwijsinspectie.nl

   Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
   Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

   Adresgegevens SWV Passend Onderwijs

   SWV Passend Onderwijs, PO 2203
   Schoolstraat 2b

   7921 AV Zuidwolde
   
tel. 0528-353477
   Mail: ct@po2203.nl