De School

Schoolgegevens

School voor speciaal onderwijs met SO en VSO afdeling 

Colijnstraat 4, 7942 BH Meppel
Telefoon: 0522-251982
E-mail: mackayschool@stichtingpromes.nl
Website: http://www.mackayschool.nl
 www.mackayschool.nl

Algemene omschrijving

De Mackayschool ligt aan de Colijnstraat in een rustige woonwijk in Meppel Noord. De school is vernoemd naar baron Daniël Mackay die voor en na de Tweede wereldoorlog burgemeester van Meppel was en zich tijdens de oorlog moedig en principieel heeft opgesteld. Het is een openbare school voor Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) met een SO en een VSO (voortgezet)afdeling. Ruim honderd leerlingen uit Meppel en wijde omgeving bezoeken de school. Allen hebben beperkingen om kennis te verwerven of zich vaardigheden eigen te maken. Een deel is in staat zelf te voet of per fiets naar school te komen, de meeste leerlingen reizen per taxi naar school.

In het schoolgebouw is de jongste groep leerlingen van de Mackayschool gedeeltelijk gecombineerd met kinderen van het "Expertise centrum ’t Boemeltje, Promens Care". Samen vormen zij de Combi groep en worden begeleid door een leerkracht van de school en een zorgmedewerker van Cosis. Veel van deze kinderen stromen door naar een vorm van speciaal onderwijs, waaronder de Mackayschool.

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet Passend Onderwijs. Officieel is de Mackayschool geen cluster 3 of ZMLK school meer, maar een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De school heeft het onderwijs en hoe zij haar leerlingen kan ondersteunen in het schoolondersteuningsprofiel omschreven. Dit schoolondersteuningsprofiel is leidinggevend voor de doelgroep voor wie wij onderwijs willen en kunnen verzorgen. Er is voor de SO afdeling en voor de VSO afdeling een schoolondersteuningsplan. Onze school heeft ruim 10 jaar behoord tot het regionale expertise centrum (REC) de Vier Provinciën. Hiervoor in de plaats zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gekomen. Per 1 augustus 2014 maakt de Mackayschool deel uit van het Samenwerkingsverband primair onderwijs PO 22-03 en het voortgezet onderwijs VO 22-03. Het Regionaal Expertise Centrum bestaat niet meer. Het uitgangspunt van passend onderwijs is, zoals de naam al aangeeft: passend onderwijs voor ieder kind. Uw kind heeft recht op onderwijs en schoolbesturen hebben de plicht om ervoor te zorgen dat uw kind goed en passend onderwijs krijgt. Dit noemen we zorgplicht.

Voor de SO afdeling (vallend onder het samenwerkingsverband primair onderwijs) en de VSO afdeling (vallend onder het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs) heeft de school een school ondersteuningsprofiel.

Missie en visie Stichting Promes

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes gevormd. Zij is het bevoegd gezag van de school. Dat geldt eveneens voor de andere openbare basisscholen in Meppel en Staphorst. Daarnaast behoren ook de Mackayschool, (School voor speciaal onderwijs) en de Reestoeverschool (Speciaal Basis Onderwijs) tot de Stichting.

In de missie geven we een antwoord op de vraag wat wij als Stichting Promes willen betekenen voor de kinderen die onze scholen bezoeken.

Stichting Promes wil onze kinderen voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn. Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst!

Waarden en identiteit

De waarden die wij hebben beschreven zijn de leidraad voor het gedrag van alle mensen en kinderen die binnen onze stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden.

Stichting Promes is voortdurend in ontwikkeling, vakkundig en richt de blik naar buiten. Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor een ieder, loyaliteit, vertrouwen en een open communicatie.

We zijn trots op onze ambitieuze stichting, geven positieve energie, hanteren zelfreflectie, laten passie en plezier in werken zien, tonen voorbeeldgedrag, hebben aandacht voor elkaar en vieren successen.

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de openbare identiteit na, ons onderwijs is van en voor de samenleving.

De visie van Stichting Promes is uitgewerkt in een mindmap die op alle scholen terug te vinden is.

Missie en visie Mackayschool

Vanuit het gezamenlijke gegeven van de stichting;

“dat wij leerlingen een boeiende toekomst willen bieden en dat wij binnen onze school de talenten van onze leerlingen in brede zin tot ontwikkeling willen laten komen, waar zij kennis en ervaring op doen om relaties aan te gaan en taken kunnen uitvoeren om hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn”,

krijgt op de Mackayschool een extra dimensie. Het zelfstandig kennis en vaardigheden verwerven is voor leerlingen van de Mackayschool namelijk niet vanzelfsprekend, zij hebben de professional echt nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Het motto “Onderwijs met zorg” staat op de Mackayschool nadrukkelijk centraal. Een motto, waarin de waarden van de stichting en de kernwaarden van ons onderwijs samenkomen.

Het kind staat op de Mackayschool echt centraal, wij passen het onderwijs aan, aan de onderwijsbehoefte en specifieke kenmerken van kinderen. Dit is mogelijk omdat wij in kleine groepen onderwijs én zorg kunnen aanbieden, wij echt gespecialiseerde professionals zijn en passend onderwijs planmatig in de praktijk uitvoeren. 

De Mackayschool is een expertisecentrum voor leerlingen die zeer moeilijk leren én die bijzondere zorg nodig hebben. Door een planmatige wijze van kwaliteitszorg en een effectieve cyclus leerlingenzorg wordt continue de kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Kwalitatief goed onderwijs, dat boeiend voor de leerling is, met passende zorg, waarmee uit ieder kind het beste wordt gehaald.

Schoolteam

SCHOOLTEAM

Het team dat zich dagelijks inspant om elk van de leerlingen passend onderwijs en zorg te geven bestaat uit ruim 40 leden. Het bestaat uit: een directeur, een teamleider, groepsleerkrachten en onderwijsassistenten, intern begeleiders, vakleerkracht bewegingsonderwijs, ambulant begeleiders, orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, zorgcoördinator, stage- en uitstroom coördinator, stagebegeleider, administratie, conciërge en ICT-er.

In aanvulling op het team zijn binnen onze school ook mensen werkzaam vanuit MEE, de GGZ, Promens Care en de praktijk voor fysiotherapie/logopedie.

Schoolleiding

SCHOOLLEIDING

Ronald Kamerman - directeur
Annemarie Vis - adjunct-teamleider

Groepsleerkrachten in alfabetische volgorde:

GROEPSLEERKRACHTEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE:

Hennie Anbergen
Femmelien de Boer
Ingrid Bruijne
Naïma Dahou
Erna Ensing
Natasja de Graaf
Laura Haaijer
Nick Jansen (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
Liesbeth Jonker
Silvia Klein
Franky Koers
Mirjam Kok
Geke Koopmans
Evy Last
Inge Linde 
Mireille Nieuwenhuizen
Loes Snijder
Ben Timmerman
Natasja Timmerman

Gedica de Wit

Onderwijsassistenten in alfabetische volgorde:

ONDERWIJSASSISTENTEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE:

Özge Ardic
Niek van Achteren
Mirjam de Boer
Janet Brouwer
Alida Eemten
Alidia Jonker
Iris Koning
Alice Leusink
Lianne Lubbinge
Annewim Matthes
Henk Pouwels
Amarens Smit
Petra Uiterwijk
Annemarie Vendrig
Chantal Verbeek
Diana Vos
Sya Wanningen
Marjolein Wiebering

Niet onderwijzend personeel:

NIET ONDERWIJZEND PERSONEEL:

Marieke Röttgers - orthopedagoog
Kim Ruiter - orthopedagoog
Esther van der Linde  - psychologisch assistent
Annemarie Furda - intern begeleider en ambulant begeleider
Astrid Donders - intern begeleider
Ilonka Hoving - schoolmaatschappelijk werker
Aly Lagendijk - stage- en uitstroomcoördinator
Joke Timmerman - stagebegeleider 
Marlien Bakker - logopedist
Natasja Steenbergen - logopedist
Jesca van Keulen - administratie

Vrijwilligers en stagiaires

VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES

Het onderwijs op de Mackayschool wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Afspraken tussen school en de vrijwilliger worden opgenomen in een vrijwilligerscontract.

In het kader van hun opleiding volgt ieder jaar weer een groot aantal studenten een stage aan onze school. Stagiaires op onze school ontvangen het document "Stage regels Mackayschool" waarin de gedragsregels vermeld staan die zij binnen de school dienen te volgen.