Financiën

Melkgeld

Voor de melk of karnemelk die de school bij de lunch eventueel aan de leerlingen verstrekt, vragen wij een bijdrage van € 0,70 per week. Dit melkgeld kunt u op verschillende manieren betalen:

  • Per week; Als u ons laat weten hiervoor te kiezen dan krijgt u van de school geldzakjes. U schrijft daarop de naam van uw kind, het bedrag dat u in het zakje heeft gedaan, en het doel: "melkgeld". Ieder maandagochtend geeft u dan zo'n zakje aan uw kind mee naar school.
  • Per schooljaar; Als u daarvoor kiest maakt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar een bedrag van € 28,- over naar IBAN-rekening: NL42 RABO 0333.1201.91 t.n.v. Mackayschool, o.v.v. "melkgeld" en de naam van de leerling.

Met vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de administratie van de school.

Bijdrage Oudervereniging

Ook voor dit schooljaar vraagt de oudervereniging van u een ‘vrijwillige’ bijdrage voor het ouderverenigingsfonds. Met de opbrengst kan de vereniging weer verschillende activiteiten organiseren en financieren, zoals: het Sinterklaasfeest en het daarbij behorende cadeau; de Kerstviering; het bezoeken van schouwburg-voorstellingen; de sportdagen; een cadeautje voor de jarige leerlingen uit het SO en verder incidentele activiteiten die zich in de loop van het schooljaar voordoen. Voor de besteding van de gelden legt de oudervereniging jaarlijks op de algemene ouderavond verantwoording af.

De oudervereniging heeft besloten de bijdrage voor dit schooljaar te handhaven op een bedrag van € 20,- per leerling. Een hogere bijdrage wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening: NL42 RABO 0333.1201.91 onder vermelding van: 'oudervereniging bijdrage Mackayschool' en van de naam van de leerling.

Schoolkampgeld

De jaarlijkse kosten voor het schoolkamp bedragen € 85,- voor de leerlingen uit het SO,- voor de leerlingen uit het VSO In de loop van het schooljaar wordt u geïnformeerd over tijdstip en organisatie van de verschillende schoolkampen.

Voor de VSO talentenkampen geldt een bijdrage van  € 100,- voor het theater- en zeilkamp en € 125,- voor het wandel- en fietskamp op Alpe d'huez.

Betaling in termijnen (sparen) is mogelijk. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de administratie van de school.

Schoolfonds

De Mackayschool heeft een schoolfonds waarop donateurs die de school willen ondersteunen een bijdrage kunnen storten. Indien u ook een donatie wilt doen, dan kan dat op het volgende IBAN-rekening: NL42 RABO 0333.1201.91. Wanneer u een donatie overmaakt, wilt u dan zo vriendelijk zijn behalve uw naam ook "donatie Schoolfonds" te vermelden.

Sponsoring

Op het gebied van sponsoring houdt de Mackayschool zich aan de opstelling van Stichting Promes. Aan het sponsorbeleid ligt ten grondslag het convenant "sponsoring in het primair- en voortgezet onderwijs" uit 2002 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Standpunt van stichting en school, waaraan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zich heeft geconformeerd is als volgt;

  • er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor in ruil voor het geleverde een tegenprestatie verlangt. Is dat niet het geval dan is er sprake van een schenking en valt een en ander niet onder sponsoring.
  • uit hoofde van zijn eindverantwoordelijkheid is het Bevoegd Gezag te allen tijde verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het convenant binnen de Stichting Promes.

Tegemoetkoming in de kosten voor uw kind

Er zijn verschillende mogelijkheden om tegemoetkoming in kosten voor uw kind aan te vragen. De afgelopen jaren is er veel veranderd. Voor u de mogelijkheden op een rij:

TWEEMAAL KINDERBIJSLAG VOOR THUISWONEND KIND MET INTENSIEVE ZORG

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.
Wat zijn de voorwaarden:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies

SCHOOLGAAND EN BIJNA 18 JAAR

Als uw zoon of dochter 18 jaar is vervalt het recht op kinderbijslag en moet er een eigen zorgverzekering worden afgesloten. Dit betekent vaak extra kosten. Als u kind nog naar school gaat kan er een ‘Tegemoetkoming Scholieren’ aangevraagd worden. Leerlingen in het VSO hebben hier tot uiterlijk hun 20e jaar recht op. De tegemoetkoming, die maandelijks wordt betaald, kan het wegvallen van de kinderbijslag compenseren. De tegemoetkoming scholieren moet 3 maanden voor de 18e verjaardag bij (https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering voor scholieren/ een tegemoetkoming aanvragen.asp).

Let op: als uw zoon of dochter de school verlaat moet u de tegemoetkoming zelf stopzetten. Indien dit te laat gebeurd kan DUO het teveel uitbetaalde terug vorderen.
Ook kun u zorgtoeslag (via de belastingdienst) aanvragen en in bepaalde gevallen individuele studiefinanciering bij de gemeente.

Als uw zoon of dochter 18 jaar is vervalt het recht op kinderbijslag en moet er een eigen zorgverzekering worden afgesloten. Dit betekent vaak extra kosten. Als u kind nog naar school gaat kan er een ‘Tegemoetkoming Scholieren’ aangevraagd worden. Leerlingen in het VSO hebben hier tot uiterlijk hun 20e jaar recht op. De tegemoetkoming, die maandelijks wordt betaald, kan het wegvallen van de kinderbijslag compenseren. De tegemoetkoming scholieren moet 3 maanden voor de 18e verjaardag bij (https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering voor scholieren/ een tegemoetkoming aanvragen.asp).

Let op: als uw zoon of dochter de school verlaat moet u de tegemoetkoming zelf stopzetten. Indien dit te laat gebeurd kan DUO het teveel uitbetaalde terug vorderen.
Ook kun u zorgtoeslag (via de belastingdienst) aanvragen en in bepaalde gevallen individuele studiefinanciering bij de gemeente

PARTICIPATIEWET EN BEOORDELING ARBEIDSVERMOGEN

Als je door je beperking ondersteuning nodig hebt bij het vinden en behouden van werk, kun je bij het UWV een ‘Beoordeling Arbeidsvermogen’ aanvragen. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt of je hulp krijgt bij het vinden van werk van het UWV òf van de gemeente. De Beoordeling Arbeidsvermogen kan, in het laatste schooljaar, door de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers bij het UWV worden aangevraagd.

  • Als het UWV beoordeelt dat je arbeidsvermogen hebt, kun je hulp krijgen van de gemeente bij het vinden van werk. VSO-schoolverlaters worden, als ze niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, tevens ingeschreven in het Doelgroepregister.Voor mensen in het Doelgroepregister heeft de gemeente diverse voorzieningen beschikbaar om hen aan het werk te helpen. Een belangrijk instrument is loonkostensubsidie, die ingezet wordt om werkgevers te compenseren voor het verminderde arbeidsvermogen van een werknemer. Een ander instrument is ondersteuning door een jobcoach.
  • Als het UWV beoordeelt dat je géén arbeidsvermogen hebt, kun je een Wajong uitkering ontvangen van het UWV. Door de invoering van de participatiewet kun je alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als je door je beperking volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebt.

Indien ondersteuning gewenst is bij het aanvragen van de beoordeling arbeidsvermogen, en/of tegemoetkoming scholieren, kunt u dit op school aangeven bij onze stage-coördinator, Aly Lagendijk. Tevens kan ondersteuning vanuit MEE worden ingezet.

WET LANGDURIGE ZORG

WLZ-overgangsrecht voor mensen zonder zorgzwaartepakket.

De Wet langdurige zorg (WLZ) regelt de zorg voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. In de wet is vastgelegd welke AWBZ-zorgzwaartepakketten zijn overgegaan naar de WLZ.

Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen kregen in 2014 intensieve zorg op basis van AWBZ-functies en klassen. Bijvoorbeeld een combinatie van een aantal uren begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en verpleging. Zij hebben geen zorgzwaartepakket. Men noemt dit zorg zonder verblijf. Zorg zonder verblijf is per 1 januari 2015 overgegaan naar gemeenten en zorgverzekeraars.

Verzekering

Leerlingen en personeel zijn onder schooltijd WA verzekerd. Ook stage valt onder deze verzekering. Het bevoegd gezag van de school heeft hiervoor een ongevallenverzekering afgesloten voor het personeel en de leerlingen.


Wettelijke aansprakelijkheid

Als uw kind binnen de schooltijden een onrechtmatige handeling pleegt, bent u als ouder daarvoor aansprakelijk. Het is zeer aan te bevelen om een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid voor uw kind(eren) af te sluiten.