Veilig en wel

Veilig schoolklimaat

Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen. Daarom wordt er op school op toegezien dat er zorg is voor een goede omgang met elkaar, grenzen worden gerespecteerd en de gedragsregels worden nageleefd. Dit hebben wij vastgelegd in ons veiligheidsprotocol, deze kunt u downloaden vanaf onze website.

Tegen iedere vorm van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op school wordt opgetreden. Mevr. A Donders is op de Mackayschool de pest coördinator.

Waar veel mensen een betrekkelijk kleine ruimte samen delen, is het maken van duidelijke afspraken en het stellen van heldere regels een noodzaak. Het schoolklimaat van de Mackayschool wordt bevorderd en het gevoel van veiligheid vergroot, als ieder zich houdt aan de volgende regels;

 • fouten maken mag
 • ieder draagt eraan bij dat de school voor ons allemaal een veilige plek is
 • wij luisteren naar elkaar en letten op ons taalgebruik
 • wij zijn zuinig op onze eigen spullen en op die van een ander
 • Afspraak is afspraak

In het kader van de Arbo-wet hanteert Stichting Promes het beleidsplan AGSPD.Procedureel is hierin ook vastgelegd hoe er wordt omgegaan met (bijna-)ongevallen.

Meldcode Huiselijk geweld

Alle scholen van Stichting Promes hebben een meldcode Huiselijk geweld. Deze is opgenomen in het AGSPD beleid. (agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminerend gedrag)

Deze code heeft tot doel om de medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel) te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en een bijdrage te leveren aan een effectieve aanpak. De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de medewerker stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert, tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de school en voor de individuele medewerker.

De school heeft verder een agressieprotocol, welke is in te zien op de website. Ook het agressieprotocol werkt met een stappenplan/ stroomschema.

Jeugdarts

Periodiek wordt iedere leerling medisch onderzocht. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de leerling en zijn/haar ouders via de via de GGD of van school een uitnodiging. Het medisch onderzoek wordt verricht door de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-West Drenthe.

Bij het onderzoek wordt gekeken naar lengte, gewicht, de algehele ontwikkeling, het gehoor en gezichtsvermogen en naar de lichaamshouding. Ook komt tijdens het onderzoek ter sprake;

 • het functioneren in de school en de gezinssituatie;
 • het eet- en slaapgedrag;
 • de vrijetijdsbesteding en de sportbeoefening.

Het onderzoek kan aanleiding geven tot een vervolgafspraak met andere deskundigen. Als er redenen zijn voor een extra onderzoek, of als ouders een gesprek willen met de jeugdarts of met de verpleegkundige, dan kan daarover contact worden opgenomen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de G.G.D. Zuid-West Drenthe in Hoogeveen (0528-291844). Het onderzoek vindt op school plaats in aanwezigheid van een ouder of verzorger. 


Onderzoek

Alle nieuwe leerlingen worden, samen met hun ouders, uitgenodigd voor een onderzoek door het team van jeugdarts en assistente vervolgens vindt er elke twee a drie jaar een vervolgonderzoek plaats.

Voordat dit onderzoek plaatsvindt, ontvangen de ouders een informatiebrief en een vragenlijst. Hierin wordt toestemming gevraagd om de gegevens uit het onderzoek die van belang zijn voor het goed functioneren van de leerling op school, met de leerkracht door te mogen spreken.

De sociaal medische ontwikkeling van de leerlingen wordt in kaart gebracht om de ouders en school zo goed mogelijk te kunnen adviseren.Tijdens dit onderzoek wordt de leerling onder andere gewogen en gemeten wordt het gehoor en het gezichtsvermogen onderzocht, houding en zonodig motoriek etc.

Controleonderzoeken

Het is mogelijk dat er altijd in overleg met ouders en kind een controleonderzoek wordt afgesproken van bijvoorbeeld lengte, gewicht, ogen of oren. Met de ouders wordt overlegd of het wenselijk is dat zij hierbij aanwezig zijn.

De commissie van begeleiding

De jeugdarts maakt deel uit van de commissie van begeleiding van de school samen met de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en een orthopedagoog of psycholoog.deze commissie is verantwoordelijk voor de optimale onderwijs situatie van het kind

Afspraak maken?

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres. Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling. (0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 13.00 uur)

VACCINATIES

De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor de vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd en hierin staat ook aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden. Dit zal niet op school zijn.

Rookvrije school

In navolging van het 'Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten' (oktober 1998), is een rookverbod ingesteld voor openbare gebouwen. In alle gevallen geldt dat wie wil roken het schoolgebouw dient te verlaten. De school ontmoedigt het roken bij de leerlingen. Leerlingen tot 18 jaar mogen niet roken op school. Roken dient ook buiten het zicht van de leerlingen plaats te vinden.

In een aantal lessen en tijdens andere schoolactiviteiten worden leerlingen gemotiveerd om niet met roken te beginnen. Hierin volgt de school de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

EHBO / Bedrijfshulpverlening

Net als het bedrijfsleven kent ook het onderwijs bedrijfshulpverleners (BHV) die ervoor zijn opgeleid om in actie te komen wanneer zich een ongeluk voordoet. In voorkomende gevallen bepaalt de BHV-er of een leerling op school behandeld kan worden of dat hij/zij externe hulp behoeft.

Wanneer externe hulp geboden is, dan wordt eerst gekeken of de ernst van de verwonding het toelaat dat een van de ouders zelf met de zoon/dochter naar de huisarts kan gaan. In dat geval worden de ouders gebeld en gevraagd naar school te komen en hun kind mee te nemen naar de huisarts. Indien dit onmogelijk blijkt, dan gaat de betrokken BHV-er en een assistent met de leerling naar de huisarts. In ernstige gevallen zal onmiddellijk 112 worden gebeld en wordt niet op de ouders gewacht. Waar mogelijk gaat de eigen groepsleerkracht/assistent met de leerling mee naar het ziekenhuis. De ouders van de betrokken leerling worden direct door achterblijvend personeel op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is en naar welk ziekenhuis hun kind gebracht is/wordt.

Met haar zeven opgeleide bedrijfshulpverleners voldoet de school aan het wettelijke criterium van minimaal 1 BHV-er per 50 leerlingen. De bedrijfshulpverleners van de school volgen verplicht de periodieke herhalingscursussen. De BHV-opleiding is gericht op:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • het beperken en bestrijden van brand
 • het voorkomen en beperken van ongevallen
 • het in noodsituatie alarmeren en evacueren van alle personen in de school
 • het alarmeren van, en samenwerken met, externe hulpverleners

In de school bevindt zich in iedere ruimte een ontruimingsplan met plattegrond, deze bevindt zich naast de ingang van de desbetreffende ruimte.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: - persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichting bij de inschrijving van de leerling;

 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
 • gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, evenals de behaalde onderwijsresultaten;
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling.

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden geldt als uitgangspunt dat:

 • zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens (consultatie);
 • persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de leerling of de ouders;
 • bij het ontbreken van toestemming van de ouders, gebeurt dit zo nodig op basis van het verenigbaarheidscriterium uit de WBP.
 • Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid of welzijn. Slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die in relatie staan tot het doel van de oorspronkelijke registratie.

Het digitaal of op papier publiceren van foto's van leerlingen van de school gebeurt alleen wanneer de ouders van de leerling die het betreft daartegen geen bezwaar maken. Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen wordt door de school hiernaar gevraagd.

Klachten

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men beroep doen op de algemeen directeur van de Stichting Promes. Indien dit alles echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden basis van de “Klachtenregeling van de Stichting Promes”. Deze regeling ligt ter inzage op de school.

De Stichting Promes wil uiteraard een goed werkgever zijn voor de medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of leerlingen maar ook voor de medewerkers van de Stichting.

SCHOOLCONTACTPERSOON

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager zo nodig bijstaan in te zetten stappen. De schoolcontactpersonen worden jaarlijks specifiek geschoold voor hun taak. Op de Mackayschool zijn dat Aly Lagendijk en Ben Timmerman.

VERTROUWENSPERSONEN

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met de IJsselgroep Zwolle. 
De IJsselgroep is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz.

De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling.Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met: De heer Herman Riphagen (06-41796466), herman.riphagen@ijsselgroep.nl

VERTROUWENSINSPECTEUR

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

DE KLACHTENCOMMISSIE

Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, richt hij zijn klacht aan 


Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of stichting onderwijsgeschillen. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.