Praktische zaken

Contacten met ouders/verzorgers

De rol die de ouders spelen binnen de school is van wezenlijk belang. Samenwerking tussen school en ouders is een belangrijke voorwaarde om goede resultaten te bereiken. Indien nodig kunnen ouders/verzorgers 's morgens telefonisch contact met de groepsleerkracht van hun kind opnemen tussen 8.00 en 8.30 uur, tussen de middag van 12.30 tot 13.00 uur en 's middags na 15.15 uur. Voor dringende boodschappen kan natuurlijk altijd gebeld worden (tel. 0522- 251982).

Natuurlijk bent u van harte welkom op onze school en in overleg kunnen we u het een en ander van het dagelijks reilen en zeilen van de school laten zien.

Nieuwe leerlingen van de school en leerlingen die naar een nieuwe groep gaan, worden door de groepsleerkracht thuis bezocht. De eersten binnen twee, de laatsten binnen vier maanden. Dit informele bezoek is bedoeld om nader kennis te maken en biedt de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van de betreffende leerling. Wanneer ouders of leerkracht het nut of de noodzaak er van inzien, kan natuurlijk altijd besloten worden tot een incidenteel huisbezoek.

Drie keer per schooljaar, in oktober, januari en juni organiseert de school oudergesprekken. In oktober staat het kind in de nieuwe groep centraal. In januari wordt aan de hand van het OPP de doelen besproken waaraan gewerkt is en in hoeverre deze doelen al zijn behaald en hoe het vervolg hierop is. Dit gesprek wordt ook aan het eind van het schooljaar in juni met u gevoerd. In juni wordt ook het OPP voor het volgende schooljaar aan u voorgelegd. Eventuele wijzigingen worden samen besproken. Wijzigingen in het OPP worden altijd met u en de CvB (zie 2.1.1.) besproken en ter ondertekening aangeboden. Ouders krijgen vooraf aan het gesprek het OPP digitaal toegestuurd.

In het VSO worden aan de gesprekken over het OPP ook het Transitieplan en stage aangekoppeld. Het is zeer wenselijk dat ouders bij deze gesprekken aanwezig zijn. Op deze wijze kunnen wij het onderwijs goed vormgeven en afstemmen op de ondersteuningsbehoefte en leervraag van de leerling.

Daarnaast zijn er nog de gesprekken met de Orthopedagoog n.a.v. de Psychologische Onderzoeken en gesprekken met andere disciplines mochten, die betrokken zijn bij de leerling. De Psychologische onderzoeken worden in een apart gesprek met ouders besproken. De leerkracht is hier ook bij aanwezig om de koppeling van het onderzoek naar de praktijk weer te geven. Voor al deze gesprekken ontvangt u altijd een uitnodiging.

Aan het begin van het schooljaar heeft iedere groep een groeps-ouderavond. Op deze ouderavond wordt de gang van zaken in de groep toegelicht door de leerkracht(en) van de groep. In het voorjaar wordt een gezamenlijke ouderavond gehouden die georganiseerd wordt door de oudervereniging van de school. De invulling van die avond verschilt per jaar. Zo kan er de ene keer een toneeluitvoering zijn die te maken heeft met onze leerlingengroep en een andere keer een lezing over een actueel thema.

De school hecht belang aan ouderparticipatie. Daaronder verstaan we die activiteiten die ouders verrichten als lid van de oudervereniging, medezeggenschapsraad, als hulpchauffeur om leerlingen naar bepaalde activiteiten of evenementen te vervoeren, als medeorganisator van feesten of bijzondere gebeurtenissen e.d. Tenslotte zijn er meerdere oudercontactmomenten in het jaar gepland, huisbezoeken, stage gesprekken, (feestelijke) ouderavonden en de voorjaarsmarkt.

Gescheiden ouders en informatieverstrekking door de school

Er zijn twee mogelijkheden van het gezag:

 • Hebben beide ouders het gezag (Co-ouderschap), dan dient de school beide ouders te informeren. De (ongevraagde) informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie aan de andere ouder.
 • Is één van de ouders belast met het gezag (bij gezag door anderen dan de ouder(s) wordt gesproken over voogdij), dan dient de ouder die niet met het gezag is belast toch geïnformeerd te worden.

Artikel 1:377b van het Burgerlijk Wetboek zegt het volgende:

De ene ouder, die alleen met het ouderlijk gezag is belast (bijv. de moeder), is gehouden de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden m.b.t. de persoon en het vermogen van het kind. Verder moet over de te nemen beslissingen inzake dat kind de niet met het gezag belaste ouder door de andere ouder wordt geraadpleegd. Daarnaast bepaald dit artikel dat de niet met het gezag belaste ouder, derden die beroepshalve over informatie beschikken (o.a. school) om informatie gevraagd kan worden. Informatie omtrent belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging betreffen.

Echter er zijn twee uitzonderingen:

 • Dat hoeft niet indien u die informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die wel met het gezag is belast;
 • Dat hoeft niet indien u van oordeel bent dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De rechter kan op verzoek van de ouder bepalen dat de informatie alsnog moet worden verstrekt of juist is.

De niet met het gezag belaste ouder heeft dus ongevraagd recht op informatie over zijn kind(eren).

Wat betekent dit voor de praktijk?

Aan alle professionals die met het kind te maken hebben zoals; scholen, artsen, hulpverleners, etc. kan de niet met het gezag belaste ouder informatie vragen en deze zijn verplicht informatie te verschaffen.

Indien bij gescheiden ouders beide ouders geïnformeerd willen worden, kunnen zij dit bij de school aangeven.
Voor de evaluatie gesprekken van het OPP zal de school beide ouders op de hoogte stellen en uitnodigen, dat geldt zowel voor de tussenevaluatie als eindevaluatie, als ook voor uitstroomgesprekken.
Deze evaluatie gesprekken voert de leerkracht echter éénmaal.
Ook als het ouders niet lukt om hierbij gezamenlijk aanwezig te zijn, om wat voor reden dan ook.
Het verslag van dit oudergesprek wordt naar beide ouders gestuurd.

Ziek melden en vrij vragen

Is uw zoon/dochter ziek of kan om een andere reden de school niet bezoeken, neemt u dan vóór 8.30 uur contact op met de school (tel. 0522-251982) om dit door te geven en vergeet u dit ook niet aan het taxibedrijf te melden. Als u uw kind niet afmeldt is de school genoodzaakt de afwezigheid te noteren als ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht een afwezigheidsregistratie bij te houden en verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Is uw zoon/dochter langer dan een week ziek neemt u dan wederom contact op met de school. Omgekeerd belt de leerkracht u als ouder op wanneer uw kind langer dan drie dagen ziek is. Bij langdurige ziekte worden nadere afspraken gemaakt. Missen wij uw kind en horen wij niets van u, dan nemen wij contact hierover met u op.

Moet uw kind naar de huisarts, de tandarts etc. probeert u dan een afspraak te maken buiten de schooltijd. Lukt dit niet, meldt u dit dan bij de leerkracht.

Komt u zelf uw kind ophalen van school, of laat u iemand anders dat doen, wilt u dit dan a.u.b. 's morgens via de schooladministratie melden aan de leerkracht en ook doorgeven aan het taxi- of busvervoerbedrijf.

Wilt u voor uw zoon/dochter vrij vragen, dan kunt u hiertoe bij de administratie om een aanvraagformulier “vrijstelling van onderwijs” vragen. Dit formulier kunt u ingevuld weer inleveren bij de administratie. De directie beslist of het verzoek wordt ingewilligd en laat u de uitkomst weten. De voorwaarden voor het verlenen van vakantieverlof zijn:

 • Volgens artikel 13a van de leerplicht wet kan alleen vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties worden aangevraagd, wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders waardoor het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • Dit verlof mag slecht één keer per schooljaar worden verleend
 • Mag niet langer dan 10 schooldagen zijn
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Moet geruime tijd van te voren worden aangevraagd (twee maanden)

Extra verlof

 • Volgens artikel 14 lid 1 van de leerplichtwet kan er een verzoek voor extra verlof worden ingediend, voorafgaand aan de verhindering.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
 • Voor verhuizing max. 1 dag
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van de belanghebbende
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
 • Bij 25-, 40-, en 50- jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders, 1 dag
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Langdurig zieke leerlingen

Ook bij langdurige ziekte mag u van de leerkrachten verlangen dat zij zich blijven inzetten voor uw kind. En dat zij zich ervoor inspannen dat het onderwijsproces zo goed als mogelijk doorloopt. Is er sprake van een ziekenhuisopname dan zal door de school nagevraagd worden of het ziekenhuis ook een educatieve voorziening heeft die een deel van de taak van school kan overnemen.

Persoonsgegevens

Steeds moet de school over de actuele gegevens van u (uw werkadres), uw kind, uw back-up adres beschikken om u per brief, mail of telefoon te kunnen bereiken. Eenmaal per jaar geven we daarom aan uw zoon/dochter een formulier mee en verzoeken wij u te controleren of de ons bekende persoonsgegevens nog juist zijn. De ervaring heeft ons geleerd hoe belangrijk het is dat deze administratie steeds is bijgewerkt, om direct met u contact te kunnen opnemen als de situatie daarom vraagt.

Het vieren van verjaardagen

Van de ouderbijdrage krijgen jarige leerlingen in het SO een klein cadeautje op hun verjaardag. Er wordt alleen getrakteerd in de eigen groep. Samen met een vriendje of vriendinnetje gaat de jarige langs de groepen van onderbouw of bovenbouw. De jongere kinderen krijgen van iedere groepsleerkracht een leuke kaart in hun verjaardagsboekje. Ouders van de leerlingen in de onderbouw kunnen na afspraak met de betreffende leerkracht het verjaardagsfeest van hun kind op school bijwonen. Is een personeelslid jarig, dan viert hij of zij dit in de eigen groep.

Schoolkamp

Uitgezonderd de Combi SO start en SO1 groep, gaan alle groepen drie dagen op schoolkamp. Het schoolkamp is een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod. Er wordt een vast programma aangeboden. Groepsvorming staat hierbij centraal. De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. 

Ouderportaal

Middels het ouderportaal wordt u als ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de groep en in de klas.

Fruit en brood eten

Dagelijks wordt in de groepen halverwege de morgen fruit gegeten en tussen de middag brood. Daarom het vriendelijk verzoek aan u om elke dag fruit en drinken (als daar behoefte aan is) mee te geven en brood voor de lunch. Melk of karnemelk kan bij de lunch verzorgd worden door de school. Hiervoor betaalt u € 0,70 per week.

Leerling-contacten buiten schooltijd

Veel van onze leerlingen vinden het leuk om na schooltijd of in een schoolvakantie met een klasgenootje te gaan spelen. De school ziet deze contacten buiten schooltijd als waardevol en biedt ouders die daar behoefte aan hebben leerlingenlijsten aan zodat zij zelf contact kunnen leggen met de ouders van een klasgenootje van hun kind.

Hoofdluis

Wanneer u ontdekt dat uw kind last heeft van hoofdluis stellen wij het op prijs dat u ons daarover informeert en overgaat tot behandeling om de hoofdluis te bestrijden. De school zal de ouders van de overige leerlingen in de groep op de hoogte stellen van het feit dat er hoofdluis in de groep voorkomt en de ouders vraagt hierop alert te zijn en zondig tot behandeling overgaan.

Het kan ook voor komen dat de leerkracht constateert dat uw kind hoofdluis heeft. Wij zullen u hierover altijd direct informeren en stellen de andere ouders/verzorgers, zonder naam of toenaam te noemen, op de hoogte.

Vakantierooster en studiedagen 

klik op deze link :

Schooltijden en pauzes

Schooltijden voor alle leerlingen:

 • maandag: 8.30 – 15.00 uur
 • dinsdag: 8.30 – 15.00 uur
 • woensdag: 8.30 – 12.15 uur
 • donderdag: 8.30 – 15.00 uur
 • vrijdag: 8.30 – 15.00 uur

Pauzes:
De tijd van de ochtendpauze is per groep verschillend. Elke groep heeft een half uur middagpauze.

Leerkrachten zijn bereikbaar tussen:
8.00 - 8.30 uur en 15.15 - 16.00 uur, op woensdag van 12.30 – 13.00 uur.

Document Ysns 33071 Privacyverklaring Promes

Website

Het website adres van de Mackayschool is www.mackayschool.nl. Op de site is allerlei recente informatie over de school te vinden, zoals geplande activiteiten, nieuwsbrieven, het vakantie-rooster en de jaarkalender enz..

Op de site van Stichting Promes, waar de Mackayschool onderdeel van vormt, is te vinden wat van belang is voor het totale openbaar basisonderwijs in stad en regio. De school gaat heel zorgvuldig om met gegevens van leerlingen, zeker waar het om fotomateriaal gaat. Bent u als ouder(s) van mening dat op geen enkele wijze beeld- of tekstmateriaal, via de site of anderszins, in de openbaarheid komt waaraan uw kind herkend kan worden, laat u dit ons dan schriftelijk weten. We houden dan rekening met uw wens.

Privacy en AVG

Op school worden soms foto's en/of filmpjes gemaakt van activiteiten op school. Dit beeldmateriaal wordt aangeboden in het ouderportaal (beschermde omgeving)  of op de website. Ouders geven toestemming voor welke bronnen het beeldmateriaal gebruikt mag worden. Ouders kunnen zelf initiatief nemen middels een bericht aan school dit te wijzigen. Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het downloaden van beeldmateriaal vanuit het ouderportaal. De school is niet verantwoordelijk voor hetgeen ouders zelf fotograferen of downloaden.
U vindt op de centrale schoolwiki van Promes diverse reglementen geldig voor alle scholen binnen Stichting Promes. Voor een directe link, klik hier.