Belangrijke wetenwaardigheden en activiteiten

Vrijwillige ouderbijdrage

In principe zijn er geen kosten verbonden aan het schoolgaan van de kind(eren). Maar de vergoeding die de school van het ministerie ontvangt, is niet toereikend om extra evenementen en activiteiten te bekostigen. Omdat de MR en de oudervereniging van mening zijn dat die activiteiten een waardevolle bijdrage zijn voor het welzijn van de leerlingen, doen zij een beroep op u om de school een donatie te geven in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. Deze donaties worden door de penningmeester van de oudervereniging in een zogenaamd schoolfonds gestort.

Tijdens het huishoudelijke deel van de jaarvergadering legt de penningmeester verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van dit fonds.

Voor 2020/2021 wordt u verzocht om een bedrag van € 33,00 per kind (€ 22,= ouderbijdrage, € 3,00 t.b.v. afschrijving schoolshirt en € 8,00 t.b.v. Sinterklaasviering, zie hieronder) te doneren. Het bedrag is in het recente verleden iets verhoogd in verband met de gewijzigde organisatie van het schoolzwemmen. Om de kinderen per bus naar het zwembad te kunnen vervoeren, wordt een deel hiervan bekostigd uit de ouderbijdrage. Omdat het ministerie formeel geen vergoeding voor de lessen in de Engelse taal beschikbaar stelt, wordt een deel van de ouderbijdrage ook gebruikt voor het realiseren van de lessen in dat vak, omdat het team en de ouders het belangrijk vinden dat er in alle groepen aandacht aan dit vak wordt besteed.

Voor kinderen die later in het schooljaar instromen, geldt dat zij een bijdrage naar rato kunnen doen; dus afhankelijk van het aantal maanden dat zij op het moment van overmaking op onze school zitten, uitgaande van € 35,- per schooljaar oftewel € 3,50 per maand (een schooljaar bestaat uit 10 lesmaanden).

Meer informatie: Stichting Leergeld - eergeld.nl Gemeente Meppel -http://meppel.nl Sociale dienst Meppel 0522-140522

Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten

De donaties die de ouders aan de school schenken, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding uit het gemeentelijk Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten.

Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de ‘Stichting Leergeld’ (www.leergeld.nl), op de website van de gemeente Meppel: www.meppel.nl. of door telefonisch contact op te nemen met de sociale dienst van de gemeente Meppel (0522-140522).

Overige bijdragen

Officieel hoort de viering van het Sinterklaasfeest niet tot het schoolprogramma, maar uiteraard kunnen en willen wij als schoolmedewerkers en de ouders niet aan de viering van dit kinderfeest voorbijgaan. Om dit feest op school te kunnen organiseren, zijn er extra middelen nodig. Om uw kind hier aan mee te kunnen laten doen, heeft de oudervereniging hiervoor een verplichte bijdrage van € 8,00 per kind ingesteld. Dat bedrag wordt gebruikt voor de organisatiekosten van het feest op school, voor het aanschaffen van cadeautjes voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en voor het bezoeken van de jaarlijkse voorstelling van de Stichting St. Nicolaas Toneel in Schouwburg Ogterop in Meppel door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 in november. U kunt dit bedrag het best in één handeling tegelijk met de vrijwillige ouderbijdrage overmaken.

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kopen voorafgaand aan de Sinterklaasviering in de eigen klas (surprise d.m.v. lootjes trekken) los daarvan voor een bedrag van maximaal € 5,00 een presentje.

Verder dienen de schoolreisjes te worden bekostigd. De kosten hiervan kunt u elders in deze schoolwiki vinden. Ook zijn aan de deelname van sommige sportieve evenementen (sporttoernooien, avondvierdaagse e.d.) kosten verbonden. Dit betreft hoofdzakelijk evenementen, die buiten lestijd plaatsvinden en waaraan het kind op vrijwillige basis kan deelnemen.

Nieuwe regeling gebruik schoolshirts

In 2018 heeft de oudervereniging nieuwe shirts laten maken, die de leerlingen bij speciale gelegenheden dragen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt iedere leerling een shirt van zijn/haar maat, dat aan het eind van datzelfde schooljaar in dezelfde staat (dus schoon en onbeschadigd) weer moet worden ingeleverd. De ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het shirt schoon blijft en alleen wordt gedragen bij school-gerelateerde evenementen. De oudervereniging heeft ook besloten om een vergoeding van € 3,00 per schooljaar per leerling te vragen voor de afschrijving van de shirts, zodat deze in de toekomst tijdig kunnen worden vervangen. Deze bijdrage wordt geïnd via de ouderbijdrage. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders nadere informatie van de oudervereniging over hoe een en ander in de praktijk wordt geregeld.

IBAN oudervereniging NL61RABO0341838500

Inning van betalingen

De ouderbijdrage dient u vanwege het vrijwillige karakter uit uzelf over te maken. Hoe eerder u dat doet, hoe beter, maar bij voorkeur vóór 1 september. Het IBANnummer van de penningmeester van de oudervereniging is NL61RABO0341838500. Vermeld bij het overmaken s.v.p. dat het om de ouderbijdrage gaat, voor welk schooljaar en de naam/ namen van uw kind(eren) en in welke groep hij/zij zit(ten).

Aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgen de ouders via E-mail een bericht met een betalingsverzoek, waarin een link is opgenomen waarmee de betalingsactie handig en snel kan worden uitgevoerd.

Opvangmogelijkheden buiten schooltijd

Sinds 1 augustus 2014 maken wij deel uit van een samenwerkingsverband met Doomijn, waarmee wij bezig zijn een Integraal Kind Centrum op te zetten. Peuters zijn op maandag- en dinsdag van 8:30 tot 12:00 uur van harte welkom in het speciaal voor hen ingerichte lokaal in het gebouw van de obs Commissaris Gaarlandt. Op donderdag en vrijdag van 8:30 tot 11:45 uur zijn ze welkom in de andere vestiging van Doomijn in Nijeveen (Kinderopvang Villa Kaketoe aan de Dorpsstraat 41).

"Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. We doen alles om ervoor te zorgen dat zij zich bij ons op hun plek voelen en zorgen met liefde voor hen. Maar kinderopvang is in onze ogen meer dan dat. Wij leveren met onze dagverblijven ook een belangrijke bijdrage aan de groei en de ontwikkeling van kinderen. Doordat kinderen bij Doomijn onderdeel van een groep zijn en omdat we hun ontwikkeling gericht en spelenderwijs stimuleren, vormen wij een waardedevolle aanvulling op thuis en een goede voorbereiding op school."


Doomijn BSO (Buitenschoolse Opvang)

Bij Doomijn vinden we het belangrijk dat kinderen bij de buitenschoolse opvang een fijne plek hebben waar ze warm onthaald worden, waar ze hun verhalen kwijt kunnen en waar ze kunnen genieten van hun vrije tijd. Maar dat niet alleen: we willen ook hun leefwereld laten groeien en hen uitdagen om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Bij Doomijn stimuleren we de kinderen om nieuwe dingen te bedenken en te ondernemen. Daarbij dagen we hen uit om zoveel mogelijk zelf te doen. Waar nodig worden ze natuurlijk ondersteund door onze medewerkers. Ook kunnen kinderen allerlei workshops en activiteiten volgen.


TSO (Tussenschoolse OpvanG; voorheen 'Lunchplein')

Veel kinderen blijven tussen de middag over op school. Ze eten er hun boterham en spelen daarna met vriendjes en vriendinnetjes. De school zorgt voor de overblijflocatie en de TSO van Doomijn zorgt voor de invulling van het overblijven. Overblijven is meer dan alleen ‘oppassen tussen de middag’. Overblijven is ook hét moment om even te ontladen en te ontspannen. De TSO probeert de kinderen de gelegenheid te bieden om even tot rust komen, maar ook worden de kinderen geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. Ieder kind mag dat op zijn eigen manier en naar eigen behoefte invullen. Dat de eigen veiligheid en die van de andere overblijvers daarbij in de gaten wordt gehouden, spreekt voor zich.

Vanaf 1 januari 2021 gaan de tarieven per kalenderjaar en dus niet langer per schooljaar gelden. Het tarief voor 2021 is vastgesteld op basis van het laagste tarief (het tarief dat geldt als u uw kind een week of langer van te voren bij ons heeft aangemeld) en bedraagt € 2,61 per keer. Als u uw kind(eren) binnen een week voor de gewenste overblijfmiddag aanmeldt, bedragen de kosten € 3,68 per kind per keer.

  Aanmelden voor de TSO

  Vanaf 1 januari 2021 is het ouderportaal "mijndoomijn" opengesteld voor belanghebbenden. Dit portaal is reeds bekend bij ouders die al dagopvang en/of buitenschoolse opvang afnemen. Als u nog geen toegang heeft tot dit portaal en/of de app, dan ontvangt u  deze, nadat u uw kind(eren) hiervoor heeft aangemeld, uiterlijk zes weken voor de eerste tussenschoolse opvangdag via een e-mailbericht, waarin uw inloggegevens vermeld staan. Die gegevens stellen u in staat om u uw kind(eren) in te plannen.

  Wijzigingen in het huidige systeem

  Zoals hierboven reeds is gemeld, wordt er vanaf 1 januari 2021 overgestapt op een ander systeem. In de hieronder gepubliceerde brief (Wijzigingen TSO Dd 2020 November) wordt precies beschreven welke consequenties dit voor u heeft.

  Zelf overblijfhulp worden?

  Het komt regelmatig voor dat de TSO op zoek is naar nieuwe overblijfhulp. Misschien is dat ook wel wat voor u en kan uw hulp (tegen een vrijwilligersvergoeding van 9 euro per keer) een welkome bijdrage zijn voor de organisatie van de TSO. In dat geval kunt u contact opnemen met de regiocoördinator, mevrouw Willy de Vries. Zij is telefonisch te bereiken op nummer 06-13679639 en u kunt haar mailen op w.dvries@doomijn.nl   

  Noodnummers en andere belangrijke gegevens

  Wij merken dat ouders/verzorgers nogal eens wisselen van mobiel nummer of andere gegevens niet aan ons doorgeven. Zou u de gegevens die wij in het systeem hebben, willen controleren en deze eventueel willen aanpassen zodat wij u, mocht dit nodig zijn, ook tussen de middag kunnen bereiken? 

  Informatie
  Brief Wijzigingen Tso Dd 2020 November

  Naar school / huis gaan

  Op onze school zijn de kinderen in principe vrij om al dan niet op de fiets naar school te komen. Als het kind op de fiets naar school komt, is dat wel geheel voor eigen risico!

  Ouders wordt aangeraden om kinderen zo veel mogelijk lopend naar school te laten komen om te voorkomen dat er parkeeroverlast bij de school ontstaat en dat gestalde fietsen beschadigen.

  Als kinderen op de fiets komen, dan dienen de fietsen te worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. Het zal voor zich spreken, maar voor alle duidelijkheid wil de school benadrukken dat de school niet aansprakelijk is voor beschadigingen of vernielingen aan fietsen en zich in voorkomende gevallen distantieert van eventueel uit te voeren reparaties en/of van bemiddeling als er sprake is van opzettelijke vernieling(en).

  Hoofdluiscontroles

  Om het probleem hoofdluis zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden, vinden er met regelmaat luizencontroles plaats op onze school. Het is gebleken dat de kinderen vaak in vakantieperiodes worden besmet met hoofdluizen of –neten. Om het uitbreken van excessieve ‘besmettingen’ zoveel mogelijk te voorkomen, worden DE WOENSDAGEN NA IEDERE VAKANTIE HOOFDLUISCONTROLES gedaan.

  Er is een groep ouders die deze periodieke controles op school uitvoert.

  Ouders worden dringend verzocht om op dagen dat hoofdluiscontroles plaatsvinden, hun kinderen niet met een al te ingewikkeld en vooral niet met een vet (geen gel s.v.p.) kapsel naar school te laten gaan. Dit maakt de controle voor de “hoofdluiscontroleurs” een stuk aangenamer!

  Als er luizen worden geconstateerd zullen de ouders van de betreffende kinderen daar meteen van op de hoogte worden gebracht.

  Wellicht ten overvloede wil de school erop wijzen dat iedereen luizen kan krijgen en dat je je er dus niet voor hoeft te schamen.

  Enkele feiten en tips betreffende bestrijding hoofdluis:

  • Hoofdluizen kunnen alleen op mensenhoofden leven, zij lopen over van hoofd naar hoofd, aan de kapstok van jas naar jas;
  • Controleer kinderen regelmatig op de aanwezigheid van hoofdluis;
  • Wees extra alert wanneer een gezinslid last heeft van jeuk op het hoofd (maar ook zonder jeuk kun je last hebben van hoofdluis)! Controleer vooral achter de oren en in de nek;
  • Luizen zijn grijsachtig van kleur; neten zijn witte stipjes aan de haren die er met gewoon kammen niet uit te krijgen zijn;
  • De beste methode voor het bestrijden van hoofdluis is volgens de laatste onderzoeken: het haar zeker 14 dagen achter elkaar nat en met een crèmespoeling goed kammen. Behoorlijk intensief, maar een methode die veel beter schijnt te werken dan het gebruik van de gangbare luizenshampoos met pesticiden;
  • Een andere methode is het gebruik van een elektronische luizenkam die de luizen vernietigt. Meer informatie hierover is te vinden op de website.
  • Ook een luizencape kan helpen om luizen te voorkomen. Als er op school luizen zijn geconstateerd, kunnen de kinderen de jas onder een luizencape aan de kapstok hangen. Luizen zullen niet gauw overspringen naar een jas waar een luizencape overheen hangt. Natuurlijk kunt u hier ook een grote plastic tas voor gebruiken.
  • Bij het constateren van hoofdluis in het gezin, moeten alle gezinsleden gecontroleerd worden.
  • Verder wijzigen de richtlijnen om hoofdluis te bestrijden regelmatig. Dat is inherent aan voortschrijdend inzicht. De meest actuele richtlijnen kunt u vinden op de website van het RIVM.

  Speciale activiteiten voor de kinderen

  Onze school wil meer dan een kennisinstituut zijn en vindt dat het hebben van een gezond lichaam een voorwaarde is voor het hebben van een gezonde geest. Beweging is een wezenlijk onderdeel van de lichamelijke gezondheid. Waar mogelijk proberen wij kinderen hierin te stimuleren door hun een breed scala aan sportieve activiteiten aan te bieden. Gedurende het hele schooljaar worden tal van activiteiten georganiseerd, zowel binnen de reguliere lestijd als daar buiten.

  De keuze van de activiteiten kent een lange geschiedenis. Welke activiteiten op school zoal plaatsvinden, heeft te maken met een stukje traditie, met de plaats die de school in het dorp inneemt, met de omgeving van de school, met de leerkrachten, met de leerlingen, met de ouders en met de instellingen die de school benaderen voor een activiteit.

  Ieder schooljaar worden er sportieve evenementen georganiseerd, waaraan de kinderen in schoolverband kunnen deelnemen. Daarbij valt te denken aan de jaarlijkse sportdag, schaatswedstrijden, de avondvierdaagse, de schoolkampioenschappen voor voetbal en korfbal. De oudervereniging is verantwoordelijk voor de samenstelling van teams, die namens school meedoen aan officiële toernooien (sporttoernooien waar mogelijk vervolgrondes aan gekoppeld zijn en die worden georganiseerd onder de vlag van een officiële bond).

  Op de dag van de inmiddels tot traditie uitgeroepen Koningsspelen doen de groepen 6 tot en met 8 mee aan de (Konings)sportdag in Meppel. De groepen 4 en 5 hebben in de buurt van de school eigen sportactiviteiten samen met c.b.s. De Wel en de lokale sportverenigingen. De groepen 1, 2 en 3 doen op beweging gerichte spelletjes op het schoolplein. Tevens gebruiken die dag de kinderen van de groepen 1 t/m 5 een koningsontbijt op school.

  Vieringen

  Sinterklaas
  In principe wordt de verjaardag van Sinterklaas op de dag zelf gevierd. Soms valt 5 december echter in het weekeind. In dat geval wordt de viering op de vrijdag ervoor gehouden. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben ter ere van de verjaardag van de Sint het traditionele “Sinterklaastoneel” (organisatie Stichting Sint Nicolaas Toneel Meppel e.o.) in Schouwburg Ogterop in Meppel bezocht.

  Op de dag van de viering zelf schenken de kinderen van deze groepen elkaar presentjes met een gedicht en/of een surprise van rond Є 5,00. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 worden die dag vereerd met een persoonlijk bezoek van Sint Nicolaas zelf, die daarbij uiteraard wordt vergezeld door enkele pieten.

  Kerst
  Dit feest wordt op school gevierd op de laatste twee schooldagen voor de kerstvakantie. Vlak voor kerst gebruiken de kinderen op de woensdag voorafgaand aan de kerstvakantie een gezamenlijke kerstmaaltijd in het eigen lokaal in de vorm van een door de ouders en kinderen zelf gemaakt buffet. Vrijdagmiddag hebben de kinderen geen les en kunnen zij gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie.

  Het is inmiddels traditie dat groep 7 jaarlijks een kerstmusical opvoert voor alle leerlingen en voor de ouders en belangstellenden van die groep.

  Dorpsfeest
  De plaatselijke Oranjevereniging organiseert in meestal de derde week van juni jaarlijks een dorpsfeest. Beide Nijeveense basisscholen verlenen in naam van die vereniging hun medewerking aan dit evenement. Jaarlijks wordt door de betrokkenen in onderling overleg het programma van de “kindermiddag” (dinsdagmiddag) vastgesteld. Meestal zijn er aparte programma’s voor de groepen 1 t/m 3 en voor de groepen 4 t/m 8. Nadere mededelingen hierover worden te zijner tijd gedaan door de Oranjevereniging via hun informatiekanalen.


  Verjaardagen

  Als een kind jarig is (geweest), mag het de klas trakteren.

  Wij verzoeken u dringend om uw kind NIET OP SNOEP te laten trakteren!

  Wij willen ons predicaat van de Gezonde School graag uitdragen. Op verschillende internetsites over gezonde traktaties zijn tal van leuke en toch gezonde voorbeelden van traktaties te vinden!

  Het onderwerp snoepen komt regelmatig in een MR- en/of OV-overleg ter sprake in verband met activiteiten waar snoep om de hoek komt kijken (avond4daagse, schoolreisjes, etc.). De meeste ouders ondersteunen ons beleid (iedereen weet immers dat suiker slecht is voor het gebit en de darmflora). Maar toch komt het telkens weer voor dat een paar kinderen veel snoep bij zich hebben tijdens activiteiten. Ouders die wèl het goede voorbeeld willen geven, vinden het frustrerend dat sommigen het “snoepbeleid” negeren en zij ventileren dit terecht bij de MR en/of de OV. Als team proberen we de ouders hier op te wijzen, maar verbieden kunnen we het niet altijd (zeker niet bij activiteiten buiten schooltijd waar deze ouders zelf bij betrokken zijn).

  Verjaardagen van de leerkrachten
  De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd op één dag aan het eind van het schooljaar; de zgn. “meesters- en juffendag”. De kinderen mogen op die woensdag verkleed op school komen en de ochtend wordt ingevuld met een alternatief programma.

  In het verleden werd de opbrengst van door de kinderen meegebrachte bijdragen geschonken aan een goed doel (werd door de leerkrachten zelf bepaald), maar inmiddels is gebleken dat de kinderen het toch persoonlijker en leuker vinden om een eigen cadeautje mee te nemen voor de “jarige” leerkracht.

  Daarom laten we de keuze van een passend presentje geheel over aan de kinderen (en aan u) zelf.

  Schoolreisjes

  De schoolreisjes van de groepen 1 t/m 6 zijn ééndaags en vinden meestal plaats in de maanden mei of juni. De reisdoelen worden jaarlijks door de leerkrachten bepaald. Er wordt naar gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden.

  Voor dit schooljaar bedragen de kosten van het schoolreisje van de kinderen van de groepen 1 en 2 Є25,00 en dat van de groepen 3 t/m 6 Є 35,00 per kind.

  De groepen 7 en 8 maken een meerdaags schoolreisje per fiets. Groep 7 heeft daarbij 1 overnachting en wat groep 8 betreft wordt het aantal dagen bepaald door het kostenplaatje en door de mogelijkheden van de verblijfsaccomodaties. De kosten voor het “schoolkamp” van groep 7 bedragen Є 50,00 en die voor dat van groep 8 bedragen Є 90,00 per kind.

  Er wordt vanuit gegaan dat u zelf zorgdraagt voor de betaling van de schoolreisgelden.

  Dit betekent dat de penningmeester van de oudervereniging er vanuit gaat dat u de voor u van toepassing zijnde bedragen VOOR 1 JANUARI heeft overgemaakt op de betreffende bankrekening (IBAN NL61RABO0341838500).

  Vermeld bij de overboeking s.v.p. de naam van uw kind(eren) alsmede de groep waarin hij/zij zit.

  De Bieb op School (DBoS)

  Het sluiten van de lokale bibliotheek in 2017 heeft geleid tot het oprichten van een heuse schoolbibliotheek, die wordt gerund door vrijwilligers. ‘De Bibliotheek op school’ is een landelijke aanpak voor structurele samenwerking tussen de openbare bibliotheken en het primair onderwijs.

  Met ‘De Bieb op school’ brengt de bibliotheek boeken, lees-media en adviezen in de school. Daardoor hebben wij op onze school een gevarieerde en actuele boekencollectie voor alle groepen in huis gekregen. De schoolbibliotheek bevindt zich in een van onze klaslokalen. De openingstijden verschillen per groep. De kinderen kunnen, wanneer de bieb open, is hun boek ruilen en weer een ander boek uit de collectie kiezen. De kinderen van groep 3 en 4 krijgen een deel van het schooljaar elke week een eigen ‘bieb’ tas mee naar huis met een boek uit onze bibliotheek dat zij thuis mogen lezen. Want ook thuis lezen draagt enorm bij aan de ontwikkeling van het kind.

  De schoolbibliotheek is een belangrijk instrument voor de leesbevordering van de kinderen op onze school.

  Het stallen van fietsen op het plein

  Door de kinderen dagelijks meegenomen fiets kunnen volgens onderstaande indeling in de lestijd op het plein worden gestald: