De School

ContactgegevensKind Centrum Commissaris Gaarlandt

Rembrandtstraat 2, 7948 AW Nijeveen
Telefoon: 0522–491618
E-mail: j.pekel@stichtingpromes.nl
Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl

KC Commissaris Gaarlandt is gevestigd aan de Rembrandtstraat 2, 7948 AW Nijeveen en is telefonisch bereikbaar op nummer 0522 – 491618. 

Het centrum maakt deel uit van de Stichting Promes. Deze stichting verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Meppel en Staphorst.

Het adres van Promes is Industrieweg 1B-1, 7944 HT Meppel. De stichting is telefonisch bereikbaar op nummer 0522 – 278120. Nadere informatie over Promes kunt u vinden op de website www.stichtingpromes.nl. Het E-mailadres is info@stichtingpromes.nl.

Geschiedenis

Tot 1881 stonden er in Nijeveen twee openbare scholen: één in Kolderveen en de andere in Nijeveen zelf. Op 25 maart 1881 werden deze scholen ondergebracht in één gebouw aan de Dorpsstraat. Dit gebouw, dat zich ongeveer op dezelfde locatie als het huidige gebouw bevond, zou maar liefst 92 jaar dienst doen. De eerste steen van het huidige gebouw werd op 8 oktober 1973 gelegd door de heer K.H. (Dick)  Gaarlandt, die op dat moment Commissaris van de Koningin van Drenthe was. Sinds die dag draagt de school zijn naam.

Het in 1974 betrokken gebouw is nog altijd de basis van het huidige gebouw. Tussen 1998 en 2010 is het vier kier uitgebreid in dezelfde bouwstijl, waardoor het lijkt of het bestaande gebouw er ooit in één keer zo is neergezet.

De school kenmerkt zich als een stabiele school en dat blijkt wel uit het feit dat veel leerkrachten en schoolleiders hun naam voor langere tijd aan de school hebben verbonden en verbinden.

Sinds 2018 werkt de school nauw samen met Doomijn Kinderopvang en met de peuterspeelzaal (SPZ) om één kindcentrum te vormen. Dit proces zal zich de eerstkomende jaren voortzetten.

Karel Hendrik (Dick) Gaarlandt (1909-1985) was een daadkrachtige en ambitieuze man, die rechten had gestudeerd. Hij werkte eerst als advocaat in Gouda, de stad waarvan zijn vader burgemeester was. In 1938 werd hij op 29-jarige leeftijd burgemeester van het Drentse Gasselte. In de oorlogstijd liet hij de door de Nazi-bezetter verplichte registratie van joden bewust saboteren. Voor deze verzetsdaad werd hij gearresteerd en hij belandde in de werkkampen Amersfoort en Vught. Na de oorlog werd hij in 1946 benoemd tot burgemeester van Emmen. Dat bleef hij tot 1964. In dat jaar werd hij Commissaris van de Koningin van de provincie Drenthe en die functie zou hij tot zijn pensionering in 1974 blijven bekleden.

Situering

Het schoolgebouw bevindt zich al sinds 1881 op vrijwel dezelfde locatie aan de Dorpsstraat in het centrum van Nijeveen. Het schoolterrein is te betreden via drie toegangshekken/poorten; één aan de kant van de Dorpsstraat en twee aan de Rembrandtstraat, een zijstraat van de Dorpsstraat. Het  gebouw zelf is ook voorzien van drie entrees: één aan de kant van de Dorpsstraat (dat is de toegangsdeur voor de groepen 3, 4 en 5) en de twee andere bevinden zich aan de kant van de Rembrandtstraat. Daarvan wordt door de voorste entree gebruikt door de kinderen van de peuterspeelzaal en door die van de groepen 1 en 2. De achterste entree aan de zijde van de Rembrandtstraat wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Schoolgrootte

De openbare school van Nijeveen kent een lange geschiedenis als dorpsschool. Vanaf 1993 was er tot 2010 jaarlijks sprake van toename van het aantal leerlingen, maar zoals in meer kleine dorpen is het leerlingenaantal na dat jaar geleidelijk gedaald. Deze daling is inherent aan de vergrijzing, waar ook Nijeveen mee te maken heeft. Het aantal leerlingen van onze school schommelt de laatste jaren rond 180, die verdeeld zijn over 8 groepen en de verwachting is dat dat aantal ook in de toekomst rond dat getal zal blijven schommelen.

Door de aanwezigheid van een aantal kleinere (kantoor-, werk- en spreek) ruimtes voldoet het gebouw aan de onderwijskundige eisen van deze tijd.

Vanaf de zomervakantie van 2019 wordt de school ook bezocht door leerlingen uit de Meppeler wijk Nieuwveense Landen. Momenteel (2021) bedraagt het aandeel van leerlingen van onze school die in deze wijk wonen, ongeveer 5%. In de toekomst zal er in de Nieuwveense Landen ook een schoolgebouw worden gevestigd, maar er valt momenteel nog weinig te melden over de termijn waarbinnen deze plannen daadwerkelijk zullen zijn gerealiseerd.

Het schoolgebouw

Het gebouw is ruim 40 jaar geleden gebouwd onder de klimatologische omstandigheden van toen. Die omstandigheden zijn met name het laatste decennium aanmerkelijk veranderd en het huidige gebouw blijkt niet meer bestand tegen met name de steeds hoger wordende (zomer)temperaturen. We doen al het mogelijke om de leerlingen daarvan zo weinig mogelijk last van te laten ondervinden, maar klimatologisch en milieutechnisch gezien voldoet het al enige tijd niet meer aan de eisen die deze tijd aan de gebouwen stelt.

Voor het binnenkomen van het schoolgebouw wordt gebruik gemaakt van drie ingangen. Die drie ingangen zijn ook nodig om de school in noodsituaties snel te kunnen ontruimen.

De school beschikt over een speellokaal voor bewegings- en spellessen voor de jongste kinderen, voor bewegen op muziek en voor MRT (motorisch remedial teaching). Het aantal klaslokalen bedraagt na de laatste verbouwing elf, waarvan er één in gebruik is als bibliotheek en waarvan er nog één wordt gebruikt voor andere doeleinden (voor overblijven en voor het geven van lessen in subgroepen). Ook is een lokaal door Doomijn in gebruik als peuterspeelzaal. Daarnaast beschikt de school nog over een extra groot lokaal (de middenruimte), dat voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt. Er is een podium aanwezig, waardoor het mogelijk is om groepsvoorstellingen te geven.

In de gangen bevinden zich op verschillende plaatsen aparte nissen (computerwerkhoeken) voor ICT-werk en er is een aantal kleinere ruimtes voor het uitvoeren van specialistische werkzaamheden en voor het voeren van gesprekken in kleinere settings. Tevens herbergt het gebouw diverse magazijnen en bergingen en beschikt iedere groep over een digitaal schoolbord of een touchscreen.

De aan het begin van dit schooljaar geformeerde groepen worden volgens onderstaande plattegrond verdeeld over de beschikbare groepsruimtes:

School en omgeving

Een school is een instelling die midden in de maatschappij staat. Een samenleving, die constant in beweging is en die dus telkens nieuwe eisen stelt aan de mensen die daar allemaal deel van uit maken. Daarom proberen ook wij te anticiperen op die nieuwe eisen. Zo is er de laatste jaren veel energie en tijd geïnvesteerd aan het volgende:

(Meer aandacht voor) techniek

Enkele jaren geleden is geconstateerd dat de belangstelling voor techniek sterk verminderde. Daarop anticipeerde de overheid door de scholen middels het verstrekken van subsidies te stimuleren om het techniekonderwijs een vaste plek te geven. Onze school is daar op ingesprongen hetgeen er toe heeft geleid dat wij ons een gecertificeerde “VTB-school” (Verbreding Techniek Basisonderwijs) mogen noemen.

(Verbeteren van de) verkeersveiligheid

Vanwege de groeiende aandacht voor de verkeersproblematiek heeft onze school de laatste jaren ook een actieve rol gespeeld in het voldoen aan de voorwaarden van het zogenaamde Drents Verkeersveiligheids Label (DVL). Dit label mogen wij dragen zolang wij aan de eisen voldoen; eisen die jaarlijks worden bijgesteld en waarop de school ook jaarlijks wordt getoetst.

(Beter leren) omgaan met elkaar

Als reactie op de toenemende behoefte vanuit de maatschappij aan gerichte ondersteuning van de sociaal-emotionele vorming van het jongere kind zijn alle leerkrachten opgeleid als bevoegd “kanjertrainer”, waardoor wij ons officieel ‘Kanjerschool’ mogen noemen.

(Bewuster leren omgaan met) gezondheid

Hetzelfde geldt voor de aandacht die er vanuit de maatschappij is voor het aspect gezondheid. Uiteraard onderschrijven wij als school het belang van een goed lichamelijk- maar ook geestelijk welzijn. Dit mag blijken uit het feit dat wij inmiddels ook het ‘certificaat Gezonde School’ dragen.

Wij hechten veel waarde aan contacten met lokale instellingen, verenigingen e.d. die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van het jonge kind. In overleg proberen wij deze instanties zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om zich op school te presenteren in de vorm van gastlessen, workshops, sportclinics e.d.

Gezien de directe relatie tussen de school en de omgeving vinden er in de verschillende groepen regelmatig projectmatige activiteiten plaats. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten die te maken hebben met het welzijn van dieren, met natuur en milieu, met gezond gedrag, verkeersveiligheid, kunst en cultuur, sport, beroepsgerichte oriëntatie….enz.

De school heeft externe contacten met onder andere Doomijn (kinderopvang/peuterspeelzaal), andere basisscholen (Promes), speciale scholen voor basisonderwijs (met name de Reestoeverschool en Wijszo), scholen voor voortgezet onderwijs (met name Stad&Esch), centrum voor kunsten Scala, de bibliotheek, onderwijsdienstverleningsinstellingen, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst, Lunchplein (tso), logopedische instellingen, sportverenigingen en opleidingsinstituten (NHL-Stenden Hogeschool, Katholieke PABO Zwolle, Windesheim Hogeschool, het Drenthe College, CIOS, ALO en CALO). Tevens maakt de directie van de school deel uit van het lokale buurtoverleg, waar ook de buurtjongerenwerker en de politie deel van uit maken.

Identiteit van de school

De identiteit van onze school is openbaar. Dit betekent dat...

 • de school open staat voor kinderen van alle godsdiensten en levensovertuigingen. Wij vinden principieel dat alle kinderen ondanks de verschillende achtergronden samen moeten kunnen spelen, leren en leven. Gelijkwaardigheid is hier ons uitgangspunt.
 • in het onderwijs zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen in leercapaciteit, leertempo en interesse.
 • bij de keuze van lesmaterialen wordt gelet op het afwezig zijn van stereotypen op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht en geaardheid.
 • het schoolgebouw ook toegankelijk is voor leerlingen, ouders, bezoekers, leerkrachten en andere medewerkers die minder valide zijn.
 • er geen geen financiële drempels zijn om les te kunnen krijgen. Toch wordt een ouderbijdrage bijzonder op prijs gesteld, want daarmee kan een aantal extra activiteiten worden bekostigd.
 • er overblijfmogelijkheden voor alle kinderen (TSO en BSO in samenwerking met Doomijn) zijn.
 • de kinderen van de groepen 7 en 8 godsdienstig- of humanistisch vormingsonderwijs kunnen volgen indien er voldoende docenten beschikbaar zijn met een lesbevoegdheid voor die vakken.
 • In het onderwijs aandacht wordt besteed aan verschillen in godsdienst, cultuur, levensovertuiging, afkomst en geaardheid. Het accent wordt daarbij vooral gelegd op verdraagzaamheid en respect voor opvattingen van mensen met een andere achtergrond, overtuiging of met een andere mening.

Missie en visie

De missie en de visie van Promes

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes (Primair openbaar onderwijs Meppel en Staphorst) gevormd. Zij is het bevoegd gezag van onze school, net zoals van alle openbare scholen van Meppel (o.b.s. De IJsvogel in de wijk Oosterboer, o.b.s. Sprinkels in de Koedijks-/Berggierslanden, o.b.s. De Woldstroom in Meppel-Noord en centrum), Staphorst (o.b.s. De Berkenhorst) en IJhorst (o.b.s. De Iekmulder). Naast de reguliere basisscholen vallen ook de Mackayschool, (School voor zeer moeilijk lerende kinderen) en de Reestoeverschool (Speciaal Basis Onderwijs) onder de vlag van Stichting Promes.

De scholen van onze stichting hebben aan aantal jaren geleden nagedacht over de vraag wat het bestaansrecht van onze stichting is (de zogenaamde missie) en hoe we dat bestaansrecht vorm willen geven (de visie).

Stichting Promes wil de kinderen voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat zij de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen tot een volwaardig lid van de maatschappij maakt. Op weg daarnaartoe heeft Promes de kennis en de expertise van Boeiend Onderwijs van de stichting Natuurlijk Leren in de arm genomen...

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst!

SCHOOLVISIE

Naast de meer algemene missie en visie van Promes hebben alle bij die stichting ondergebrachte scholen uiteraard ook eigen missies en visies geformuleerd. Kort gezegd komt onze missie erop neer dat wij de kinderen op onze school die bagage mee willen geven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. De volledige tekst van onze missie is terug te vinden in het schoolplan. Als u dit plan graag in wilt zien, kunt u het opvragen bij de schooldirectie. Na de schoolmissie te hebben geformuleerd hebben we een zestal waarden gekozen, die de visie vormen waarop wij onze missie willen uitvoeren:

MOREEL BESEF

Probeer niet de wereld om je heen te veranderen, maar pas jezelf aan. We zijn in principe zelf verantwoordelijk voor dat wat we doen en denken en doen dat door zoveel mogelijk rekening te houden met anderen (respect).

STABILITEIT

We streven in alles naar duurzaamheid en dus naar successen op de langere termijn. Vaste routines en overzichtelijkheid dragen bij aan gewenst voorspelbaar gedrag van leerlingen en docenten en dus aan een stabiele school.

ENTHOUSIASME 

We willen onderwijs geven vanuit enthousiasme; de kinderen willen graag wat leren op school en de docenten willen daar op een enthousiaste manier aan beantwoorden. Een positieve benadering is hierbij zoveel mogelijk de insteek.

KWALITEIT

De leerkrachten van de school hebben uitgesproken dat de focus bij alles wat de school doet behoort te liggen op kwaliteit en dat de kwaliteit ook constant bewaakt wordt. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen, van onszelf en van elkaar.

(ZELF)VERANTWOORDELIJKHEID: 

We streven er naar om kinderen te leren in hoge mate zelf verantwoordelijk te zijn voor hun denken en handelen. Geef niet direct een ander of iets anders de schuld als er iets niet goed gaat, maar kijk eerst naar jezelf.

SAMENWERKEN

We leven in een wereld waarin het onmogelijk is om ons te kunnen ontwikkelen zonder met anderen samen te werken. Daarom willen wij de kinderen een zo breed mogelijk aanbod aan samenwerkingsvormen meegeven.

KANJERSCHOOL

Onze school draagt het predicaat “Kanjerschool” en dat betekent dat wij de methode “Kanjertraining” inzetten om die veilige en prettige sfeer ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarbij worden de volgende vijf hoofdregels (kanjerregels) gehanteerd en gerespecteerd:

Document Sop 2019 2020

School Ondersteunings Profiel

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) geeft informatie over onze leerlingen en over onze ondersteuning van hun ontwikkeling. Daarbij gaat het zowel over de inhoud als over de omvang van die ondersteuning en de expertise van ons schoolteam.
De precieze inhoud van het SOP kunt u terugvinden in het hier geplaatste document.

Website Onderwijsinspectie -http://www.owinsp.nl

Kwaliteitsbeleid

Eens in de vier jaar stelt de schooldirectie in overleg met de MR een zogenaamd Schoolplan op. De school voert de richtlijnen van dit plan uit om uit vooronderzoek (tevredenheidsonderzoeken van leerlingen, medewerkers en ouders) gebleken aandachtspunten te verbeteren (verbeterplan) Op die wijze blijft de kwaliteit constant bewaakt.

Natuurlijk controleert ook de onderwijsinspectie de kwaliteit van de school. Op de site van deze instelling kunt u terugvinden hoe de inspectie de school beoordeelt.

Om de deskundigheid van het team op peil te houden en daardoor ook de kwaliteit van de school te bewaken, is na- en bijscholing een wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid. Deze scholing kan zich richten op de individuele leerkracht, op leerkrachten van bepaalde “bouwen” (aan elkaar grenzende jaargroepen) of op het gehele team. De laatste vorm van scholing vindt meestal plaats in de vorm van studiedagen. U wordt via het ouderportaal op de hoogte gehouden wanneer deze dagen zijn ingepland.

Bestuur en management

Sinds 1 januari 1998 maakt Nijeveen deel uit van de gemeente Meppel. Het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders) is wettelijk verplicht om de voorzieningen van het (openbaar) onderwijs te regelen. Het bestuur van het openbaar onderwijs is op 1 januari 2007 overgedragen aan de stichting Promes (PRimair Openbaar onderwijs Meppel En Staphorst). Deze stichting is het bevoegd gezag van alle openbare basisscholen van de gemeenten Meppel en Staphorst en draagt formeel de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. De dagelijkse leiding is sinds 1 januari 2021 in handen van de directeur-bestuurder in de persoon van de heer Niels Strolenberg. 

De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholen. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, geven leiding aan het personeel en waarborgen de schoolidentiteit.

De Promes-structuur bestaat dus uit drie besturingsniveaus (gemeentelijk niveau, Promesniveau en schoolniveau). 

De beleidsruimte en de daaraan gekoppelde verantwoordelijk- en bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Schooldirectie

De directie van onze school bestaat uit een directeur (Johan Pekel) en een adjunct-directeur (Reinard van Veen).

Zij dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs en voor de schoolorganisatie. Deze verantwoordelijkheid vullen zij o.a. in door u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken op school via het ouderportaal, Schoolwiki (de digitale online schoolgids) en via E-mail en de school-website.

De school hecht aan een open sfeer tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Samen vormen wij immers “de school”. Positieve inbreng en betrokkenheid van ouders is hierbij cruciaal. De schoolleiding wil een open oor zijn voor suggesties, aanbevelingen, maar evenzo voor (opbouwende) kritiek of klachten. Na schooltijd is er (bijna) altijd gelegenheid voor een gesprek met een groepsleerkracht. De schoolleiding is op sommige momenten ook onder schooltijd in die gelegenheid (zie verdeling taken/functies). In verband met de vele activiteiten en/of bijeenkomsten zowel onder als na schooltijd is het wel even nodig dat u van te voren een (telefonische) afspraak maakt.

Gebruik mr.gaarlandt@stichtingpromes.nl om met de MR in contact te komen.

Oudervertegenwoordigingen

In de organisatie van onze school zijn er twee organen waarin ouders zijn vertegenwoordigd: de Medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (OV). Van deze beide heeft de MR formeel ook zeggenschap (advies- en/of instemmingsbevoegdheid) over het beleid van de school. Een beleid, dat uiteraard tevens wordt bepaald door het schoolbestuur en door de directie. De oudervereniging heeft een ander takenpakket; zij is vooral uitvoerend en organiserend bezig.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Het beleid op onze school wordt gemaakt door de directie/het team en de Medezeggenschapsraad (MR). Afhankelijk van het onderwerp heeft deze raad heeft daarbij een adviserende of instemmende functie. In de MR en de Oudervereniging zijn het onderwijzend personeel en de ouders beiden vertegenwoordigd. Het bestuur van Stichting Promes bestuurt op afstand en zal niet direct invloed uitoefenen op het beleid van de individuele scholen.

De taak van de Medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leden van het onderwijzend personeel (personeelsgeleding), is het uitbrengen van advies of het instemmen met beleidsstukken aan het schoolbestuur. Zij heeft in de praktijk de bevoegdheid om haar adviezen door te spelen aan de GMR, die deze vervolgens weer kan opvoeren op de agenda van een vergadering met het gemeentebestuur. U kunt contact leggen met onze medezeggenschapsraad via het E-mailadres mr.gaarlandt@stichtingpromes.nl.

Het aftreden van de leden van de Medezeggenschapsraad is geregeld en vastgelegd in een jaarlijks door de leden goed te keuren rooster van aftreden. 
Ouders die in deze raad worden gekozen, hebben daarin zitting voor een periode van drie jaar, die maximaal 3 keer kan worden verlengd, zodat de totale zittingsperiode maximaal 8 jaar kan zijn.

De personeelsgeleding van de MR wordt bij aanvang van elk nieuw schooljaar bij het vaststellen van de extra taken van de leerkrachten opnieuw bepaald. In verband met de continuïteit wordt er naar  gestreefd dat er in elk geval één van de zittende leden in de raad blijft.

Tot de jaarvergadering in oktober/november hebben de volgende personen zitting in de medezeggenschapsraad:

Namens de ouders: Saskia Meijer (secretaris), Sandra Damhuis en Susan Gansekoele. Namens het personeel: Olga Andreae (voorzitter), Marloes Lijzen en Marijn Nijmeijer.


OUDERVERENIGING

Het tweede orgaan waarin ouders betrokken worden bij de school is de Oudervereniging (OV). De OV heeft een ander takenpakket dan de MR en is vooral uitvoerend en organiserend bezig. Toch is de OV ook bevoegd om advies uit te brengen aan het schoolbestuur, aan de directie en aan de MR.

Het doel van de OV is om er samen met het onderwijsteam voor te zorgen dat de kinderen een fijne schooltijd hebben. Om hieraan bij te kunnen dragen organiseert de OV een aantal activiteiten en verzorgt zij de aankleding van de school. In 2017 is er een professionele film over onze school gemaakt waarin alle kinderen en leerkrachten een rol hebben gekregen. Bij de meeste activiteiten is de hulp van ouders meer dan welkom.

Een goede samenwerking tussen het onderwijsteam, directie, OV en ouders draagt bij aan een prettig schoolklimaat waarvan alle kinderen mogen genieten.

De OV bestaat uit minimaal acht ouders en twee afgevaardigden van het onderwijsteam/directie. De zittingsperiode voor de leden is drie jaar. De OV heeft een Rooster van Aftreden en houdt jaarlijks –indien nodig- verkiezingen voor wat betreft het ouderdeel van deze instelling. Deze vinden jaarlijks na de zomervakantie plaats. Vanuit het personeel wordt elk schooljaar bepaald wie er namens  hen zitting in de OV hebben.

Momenteel bestaat de OV uit de volgende leden:

Ouders:

 • Veerle Jonker (voorzitter)
 • Roel Winters (penningmeester)
 • Jennifer Boer
 • Marije Brouwer
 • Maaike Dekker
 • Ilona Johansson
 • Arina Langhout
 • Margriet Roorda
 • Lucas Schiphorst
 • Harriët van der Waals

En vanuit het schoolteam wordt de OV vertegenwoordigd door:

 • Ingeborg van Eerden.
 • Johan Pekel

Jaarlijks vindt er, in samenwerking met de MR, een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hiervoor zijn alle ouders van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Tijdens de ALV wordt onder andere de verantwoording van de financiën van de OV van het afgelopen jaar afgelegd. Mochten er vragen, onduidelijkheden of suggesties zijn, dan is de OV bereikbaar middels het mailadres ov.gaarlandt@stichtingpromes.nl.

U kunt de leden van de OV natuurlijk ook persoonlijk benaderen!


Lestijden

De lestijden van de verschillende groepen blijven ook dit schooljaar identiek aan die van de voorafgaande schooljaren:

DagdeellestijdGroep 1Groep 2, 3 en 4Groep 5 t/m 8
maandagochtend8:30 - 12:00
xx x
maandagmiddag 13:15 - 15:15 x x
dinsdagochtend 8:30 - 12:00 x x x
dinsdagmiddag 13:15 - 15:15 x x x
woensdagochtend 8:30 - 12:00 x x
8:30 - 12:15 x
donderdagochtend 8:30 - 12:00 x x x
donderdagmiddag 13:15 - 15:15 x x x
vrijdagochtend 8:30 - 12:00 x*x*x
vrijdagmiddag 13:15 - 15:15 x

De lege vlakken geven de vrije dagdelen aan.

*De kinderen van deze groepen hebben een aantal vrijdagochtenden geen les. Bij de vakantieregeling staat vermeld om welke vrijdagen het hierbij gaat.

Tropenrooster

Het gebouw van onze school is in 1974 gebouwd en dat is gebeurd op basis van de klimatologische omstandigheden van toen. Inmiddels zijn die omstandigheden behoorlijk veranderd en zijn het met name de extreem warme dagen (dagen waarop het 30+ graden Celsius is) die invloed hebben op het functioneren van leerlingen en personeel.

Daarom hebben de schoolleiding en de medezeggenschapsraad in juni 2019 besloten tot het instellen van een tropenrooster als er een periode van minstens 3 dagen achter elkaar wordt voorspeld dat de maximum temperatuur 30 graden of meer zal zijn. Als besloten wordt om over te gaan op dit rooster, worden de ouders daarvan uiterlijk 2 dagen daarvoor in kennis gesteld, zodat zij in staat kunnen worden geacht om indien nodig tijdig alternatieve opvang voor hun kind(eren) te regelen.

Voor onze school gelden dan de volgende schooltijden:

SCHOOLTIJDEN BIJ TROPENROOSTER

Ochtendlessen: 8:00 – 11:30 in plaats van 8:30 - 12:00

Pauze bovenbouw: 9:45 – 10:00 in plaats van 10:15 - 10:30

Pauze onderbouw: 10:00 – 10:15 in plaats van 10:30 - 10:45

Middagpauze: 11:30 – 12:00 (lunch op school) in plaats van 12:00 tot 13:15

Middaglessen: 12:00 – 14:00 in plaats van 13:15 - 15:15

De ouders dienen er bij het tropenrooster rekening mee te houden dat hun kind/kinderen de lunch op school gebruikt/gebruiken en dus dat hij/zij kan/kunnen beschikken over een thuis klaargemaakt lunchpakketje!

Het rooster zal tot nader order worden gehandhaafd. Zo gauw er zicht is op een periode waarin de temperaturen aanhoudend lager zijn, zal de schooldirectie de ouders berichten dat en wanneer weer op het normale lesrooster zal worden overgegaan.

Stichting Promes

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes (PRimair Openbaar onderwijs Meppel En Staphorst) gevormd. Deze stichting is het bevoegd gezag van onze school. Dat geldt eveneens voor de openbare basisscholen in Meppel (Sprinkels, de IJsvogel, de Woldstroom), Staphorst (Berkenhorst) en IJhorst (Iekmulder). Daarnaast behoren ook de speciale basisscholen Mackayschool en de Reestoeverschool in Meppel tot Promes.

Het stafbureau van Stichting Promes is gevestigd aan de Industrieweg 1b-1, 7944 HT Meppel. De stichting wordt aangestuurd door directeur-bestuurder Niels Strolenberg. De stichting wordt bestuurd door een stichtingsbestuur, dat in haar beleid wordt geadviseerd en gecontroleerd door een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR), die bestaat uit zowel ouders als Promes-medewerkers.

Strategisch beleidsplan

Het ‘strategisch beleidsplan’ is voor de Stichting Promes het richtinggevende plan voor de ontwikkeling van het beleid gedurende een langere periode (meestal 4 jaar). Samen met de publicaties ‘missie en visie’ laat Stichting Promes zien waar ze als organisatie voor openbaar onderwijs voor staat en welke doelstellingen men nastreeft. Uiteraard wordt dit plan ook door onze school onderschreven. Het plan is hieronder terug te vinden.

[document not found: 13]
Document Ysns 33071 Privacyverklaring Promes

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacy bescherming

Op 25 mei 2018 is de regelgeving ten aanzien van de privacybescherming aangepast aan de Europese regelgeving. Het komt erop neer dat de regels voor het omgaan met persoonsgegevens aanzienlijk zijn aangescherpt.  De Stichting Promes heeft externe hulp ingeschakeld om de bij de stichting aangesloten scholen te helpen bij de uitvoering van de nieuwe regels van de AVG, zodat ook wij zo voorzichtig mogelijk kunnen omgaan met privacy gevoelige gegevens van u en van uw kinderen. De exacte inhoud van de manier waarop Promesscholen met uw privacy omgaan kunt u lezen in bijgevoegd document.

Op de schoolwiki van de stichting Promes (https://promes.schoolwiki.nl/) staan onder de tab "AVG" een aantal documenten, waarin u kunt lezen hoe de AVG ook bij onze school in de praktijk wordt uitgevoerd. 

   Foto- en video-opnames

   Er worden op school regelmatig foto’s genomen en video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn soms voor intern gebruik. Dat betekent dat ze niet op een openbaar netwerk zullen verschijnen. Maar de meeste foto’s en video’s worden gemaakt van bijzondere gelegenheden als schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, groepsvoorstellingen en musicals. Om ze eenvoudig toegankelijk te maken voor de ouders, worden die vaak gepubliceerd op het Ouderportaal en soms worden de foto's en/of video's ook gebruikt voor het opleuken van de website. Maar het laatste betekent dat het risico bestaat dat ook anderen kunnen beschikken over dat materiaal. We zijn momenteel bezig om ons erop te beraden hoe we dit risico in de toekomst kunnen tackelen en dat we hier regels over gaan hanteren die in overeenstemming zijn met de nieuwe AVG.

   Burgerschap

   Het doel van ‘burgerschap’ is leerlingen de kennis, de houding en de sociale vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. In de Promes-scholen wordt burgerschap en sociale cohesie bevorderd in de dagelijkse praktijk. Tolerantie, respect, hulpvaardigheid en omgangsvormen zijn uitgangspunten die de basis vormen voor het pedagogische klimaat op de scholen. Het zijn uitgangspunten, die invulling geven aan de identiteit van het openbare onderwijs. Tevens zijn de kerndoelen voor burgerschap verweven in de diverse vakken. Ook het aanbod binnen het vakgebied geestelijke stromingen en de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstig vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs in de groepen 7 en 8 leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van ‘burgerschap’.

   Leerlingenraad

   Vanaf het schooljaar 2016/2017 heeft onze school, ook in het kader van bovenstaande, een aparte leerlingenraad ingesteld. Deze raad komt –voorlopig onder leiding van een schooldirectielid- regelmatig bijeen om met elkaar te bespreken wat er gedaan zou kunnen worden om het leer- en leefklimaat op school zo prettig mogelijk te maken.

   De leden van deze raad zijn gekozen door hun klasgenoten en vanaf groep 5 hebben van iedere groep één meisje en één jongen zitting in deze raad. Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:

   • Namens groep 5: Isa Adolf en Finn Westenbrink
   • Namens groep 6: Lela Somaroo en Tim Bijker
   • Namens groep 7: Nikki Oedzes en Jan Willem Karsten
   • Namens groep 8: Lieke Pit en Jesper Schmitz
   Document Formulier Aanvraag Vrijstelling Van

   Leerrecht, vrijstelling van schoolbezoek en (vakantie)verlof

   Kinderen zijn officieel leergerechtigd vanaf hun vijfde verjaardag. Het aantal uren dat het kind naar school toe moet is afhankelijk van de leeftijd. Jonge kinderen hoeven minder uren naar school dan oudere. Wij willen er echter wel graag van op de hoogte worden gesteld als deze jongere kinderen (4-jarigen) niet op school komen! Gedurende de hele periode dat uw kind de basisschool bezoekt, geldt het volledige leerrecht, een recht dat beter bekend is onder de vroegere naam ‘leerplicht’.

   AANVRAAG VAKANTIEVERLOF BUITEN DE REGULIERE VAKANTIES

   Extra vakantieverlof is in principe alleen mogelijk als het gaat om de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Daarnaast is het mogelijk verlof te krijgen voor één dag in verband met andere gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld bij huwelijksjubilea). De ouders moeten vooraf een schriftelijk verzoek (het daarvoor te gebruiken aanvraagformulier en de voorwaarden op basis waarvan de aanvraag wordt beoordeeld, staan op de website van de school en kan vanaf die plek worden gedownload) indienen bij de directeur van de school. Die beslist of de aanvraag al dan niet kan worden gehonoreerd. Papieren aanvraagformulieren zijn bij de directeur zelf verkrijgbaar.

   VERZUIM

   Er is sprake van ongeoorloofd verlof of verzuim als een leerling absent is...

   • zonder kennisgeving van de ouders.
   • zonder dat de directeur een positieve beschikking heeft afgegeven over een schriftelijk door de ouders ingediende aanvraag voor bijzonder verlof.

   Verzuim wordt door de schooldirectie gemeld bij de officiële toezichtinstelling. Die geeft de melding automatisch door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de school zich bevindt. Die bepaalt vervolgens of en welke maatregelen er zullen worden genomen. Schoolverzuim kan leiden tot het opleggen van een boete. Momenteel (2019) is de hoogte daarvan 100 Euro per kind per dag.

   MELDEN VAN KORTDURENDE AFWEZIGHEID

   Voorts dient u de groepsleerkracht voor aanvang van de lessen (dus VOOR 8:30 uur) (eventueel via een broertje of zusje van het betreffende kind) schriftelijk dan wel telefonisch met opgaaf van reden in kennis te stellen van afwezigheid van uw kind.

   NIET ALLEEN VANWEGE DE NALEVING VAN DE LEERPLICHTWET IS HET ZINVOL OM DE AFWEZIGHEID VAN UW KIND TE MELDEN, IMMERS…
   ONDERWEG NAAR SCHOOL KAN ER OOK IETS ZIJN GEBEURD!

   Vakanties en studiedagen

   Net als andere schooljaren is ook de vakantieregeling voor dit schooljaar in overleg met het voortgezet onderwijs opgesteld:

   VAKANTIE

   EERSTE VAKANTIEDAG

   LAATSTE VAKANTIEDAG

   herfstvakantie

   maandag 12 oktober 2020

   vrijdag 16 oktober

   kerstvakantie

   maandag 21 december

   vrijdag 1 januari 2021

   voorjaarsvakantie

   maandag 22 februari

   vrijdag 26 februari

   Goede vrijdag / Pasen

   vrijdag 2 april

   maandag 5 april

   Koningsdag

   dinsdag 27 april

   meivakantie incl. hemelvaart

   maandag 3 mei

   vrijdag 14 mei

   Pinksteren

   maandag 24 mei

   zomervakantie

   maandag 12 juli

   vrijdag 20 augustus

   LET OP de vrijdagmiddag voor de kerst- en voor de zomervakantie hebben alle leerlingen vrij!

   Om de personeelsformatie zo efficiënt mogelijk in te zetten, is het nodig dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geen les hebben op de volgende vrijdagochtenden:

   • vrijdag 18 december (vrijdag voor de kerstvakantie)
   • vrijdag 19 februari (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
   • vrijdag 9 juli (vrijdag voor de zomervakantie).

   Voorts zijn voor dit schooljaar nog een aantal studiedagen / studiemiddagen ingepland. Deze zullen worden bekendgemaakt middels een E-mailbericht en/of op de website zo gauw die definitief bekend zijn!

    HOUD DEZE DATA S.V.P. goed in de gaten i.v.m. DE OPVANG VAN UW KIND(EREN)!

    Veilig schoolklimaat

    Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich veilig voelen. Om een zo veilig mogelijk klimaat op school te kunnen realiseren, hebben alle Promes-scholen zich geconformeerd aan een beleidsplan, waarin omschreven staat hoe agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminerend gedrag wordt voorkomen en bestreden. In dat plan wordt ook gemeld dat iedere Promes-school, dus ook de onze, dient te beschikken over vertrouwenspersonen.

    Arbobeleid en Bedrijfshulpverlening (BHV)

    Arbobeleid
    Het arbobeleid is ruim tien jaar geleden tot stand gekomen door nauw overleg van de directies met de medezeggenschapsraden van de Promes-scholen. Het beleid was, is en blijft gericht op het bevorderen van de veiligheid, van de gezondheid en van het welzijn binnen de scholen.

    Bedrijfshulpverlening
    Onze school voldoet aan het wettelijke criterium dat op iedere 50 leerlingen minstens één bedrijfshulpverlener is opgeleid. De bedrijfshulpverleners volgen jaarlijks de verplichte herhalingscursus, die is gericht op:

    • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    • het beperken en bestrijden van brand;
    • het voorkomen en beperken van ongevallen;
    • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de school;
    • het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners.

    In het kader van de veiligheid is er door de school een ontruimingsplan (bedrijfsnoodplan) opgesteld. Dit plan wordt regelmatig getoetst door een deskundige van de Arbo-dienst. Naar aanleiding van de toetsing wordt het ontruimingsplan zonodig aangepast. Dit plan ligt ook ter inzage op school.

    Anti-rookbeleid
    Volgens het besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten is er een rookverbod voor openbare gebouwen. Dit betekent dat er in onze school niet gerookt mag worden. Het is ook verboden om in het bijzijn van leerlingen te roken op of bij het schoolplein. De nieuwste richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat iedere werknemer recht heeft op een rookvrije werkplek.

    Document Protocol Medicijnverstrekking

    Medicijnverstrekking / medisch handelen

    De GGD heeft een protocol opgesteld, waarin is vastgelegd welke afspraken er gelden hoe leerkrachten moeten reageren als van hen wordt verwacht dat zij leerlingen medicijnen verstrekken of als zij medisch moeten handelen. Dit protocol wordt ook door de Promes-scholen onderschreven. In het kort gezegd komt dit protocol op het volgende neer:

    Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.

    Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

    Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd, zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden, maar de leerkrachten begeven zich daardoor wel op een terrein, waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.

    Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen en dus is het nodig dat zij dan over de vereiste kennis en bekwaamheid beschikken. Daarom wil de GGD middels dit protocol scholen een handreiking geven over hoe in deze situaties te handelen.

    De drie te onderscheiden situaties zijn:

    1. Het kind wordt ziek op school;
    2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek;
    3. Medische handelingen.

    De eerste situatie laat de school en de leerkracht geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leerkracht moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren, waarvoor hij zich niet bekwaam acht.

    In de complete versie van het protocol (zie de website van de GGD) wordt elk onderdeel apart beschreven. In de bijlagen van dat protocol vindt u het betreffende toestemmingsformulier en / of bekwaamheidsverklaringen. De GGD adviseert om deze te gebruiken.

    Als u naar aanleiding van dit protocol nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de jeugdarts of verpleegkundige jeugdgezondheidszorg van de GGD van de school. Op de website van de GGD Drenthe kunt u de gewenste telefoonnummers en contactgegevens terugvinden als u zich in verbinding wilt stellen met (iemand van) deze instelling.

    Veiligheid in de gymles

    Op onze school is een protocol van toepassing waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van veiligheid in de lessen “bewegingsonderwijs”. Het doel is de veiligheid te optimaliseren en adequate (na)zorg te bieden. Onderdeel van het protocol is o.a. hoe er binnen de school wordt omgegaan met ongevallen.

    Een specifiek aandachtspunt binnen de lessen “bewegingsonderwijs” vormt het gebruik van de minitrampoline. Het gebruik van dit toestel vraagt specifieke vakkennis van de leerkracht. Daarom is binnen onze school afgesproken dat de minitrampoline slechts gebruikt wordt door de vakleerkracht “bewegingsonderwijs” (Johan Pekel). Dit betekent dus dat de andere groepsleerkrachten geen gebruik maken van de minitrampoline.

    Wettelijke aansprakelijkheid

    In het Burgerlijk Wetboek is onder andere de wettelijke aansprakelijkheid van kinderen geregeld. In deze gids vermelden we wat hieruit voor u als ouder(s) van belang is.

    "De ouders zijn in principe aansprakelijk voor veroorzaakte schade of letsel door onrechtmatig handelen van hun kind. Dit geldt zowel binnen als buiten schooltijd. Dus als een kind bijvoorbeeld onder schooltijd de bril van zijn vriendje vernielt, kunnen de ouders van de dader aansprakelijk worden gesteld. In sommige gevallen is de leerkracht (mede)aansprakelijk, maar alleen als in die situaties kan worden aangetoond dat onvoldoende toezicht de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. Deze regeling geldt tot het moment waarop het kind de veertienjarige leeftijd bereikt. Dat is de leeftijd waarop het kind juridisch zelf aansprakelijk wordt gesteld voor zijn/haar onrechtmatig handelen.

    Het is dus voor ouders belangrijk om de wettelijke aansprakelijkheid voor hun kind op school goed te regelen met een verzekering. Uw verzekering kan u uitgebreide informatie verstrekken over de dekkingsvoorwaarden."

    Schorsing en verwijdering

    De school hecht grote waarde aan het welbevinden van de leerlingen en van de medewerkers. Positief gedrag draagt daar natuurlijk in hoge mate aan bij. Dat is één van de redenen waarom er binnen Promes afspraken zijn gemaakt met betrekking tot gedragsregels, die onze school uiteraard ook hanteert. Als zich een situatie voordoet, waarbij door toedoen van een leerling de veiligheid van medeleerlingen en/of leerkrachten in gevaar komt, kan dat ertoe leiden dat de schooldirectie genoodzaakt voelt om één van onderstaande sancties op te leggen:

    1. TIME OUT

    Bij een ernstig incident wordt de leerling voor de rest van de schooldag de toegang tot school ontzegd. De ouders worden hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht.

    2. SCHORSING

    Bij een volgend ernstig incident kan worden overgegaan tot een officiële schorsing, die formeel wordt uitgesproken door het zogenaamde Bevoegd Gezag ofwel het Bestuur van Stichting Promes. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Een schorsing bedraagt maximaal vijf dagen.

    3. VERWIJDERING

    Als een ernstig incident zich meermaals voordoet en als de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school daardoor in gevaar komt, kan het Bevoegd Gezag (het Bestuur van Stichting Promes) besluiten om betreffende leerling van school te verwijderen. Uiteraard zal de wettelijke regeling daarbij in acht worden genomen. Een dergelijk besluit is alleen mogelijk als een andere school bereid is gevonden om de betreffende leerling te accepteren.

    Contact Eva Meter Tel. 088-0931888 Mob. 06-22954128

    Klachten

    De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit, dan kan men beroep doen op de directeur-bestuurder van de Stichting Promes in de persoon van de heer Wim van Selling.

    Als de afhandeling van een klacht niet naar wens is, dan kan verder gehandeld worden zoals beschreven staat in de ‘Klachtenregeling van de Stichting Promes’. Deze regeling is verkrijgbaar bij het stafbureau van de stichting.

    De Stichting Promes wil uiteraard een goed werkgever zijn voor de medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of leerlingen, maar ook voor de medewerkers van de Stichting.

    Schoolcontactpersoon

    Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager zo nodig bijstaan in de te zetten stappen. De schoolcontactpersonen worden jaarlijks specifiek (bij)geschoold voor hun taak. Op onze school zijn de contactpersonen Olga Andreae en Ina van der Geld.

    Vertrouwenspersonen

    Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtstreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met de IJsselgroep Zwolle.

    De IJsselgroep is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz.

    De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling.

    Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met mevrouw Eva Meter, telefonisch te bereiken via nummer 088-0931888 of 06-22954128.

    Tel. Vertrouwensinspecteur 0900-1113111

    Vertrouwensinspecteur
    Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

    • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
    • lichamelijk geweld;
    • grove pesterijen;
    • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

    De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnr. 0900–1113111 (lokaal tarief).

    De klachtencommissie
    Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, richt hij zijn klacht aan:

    Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

    Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of stichting onderwijsgeschillen. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

    Financieel beleid

    De Stichting Promes wil een financieel gezonde organisatie zijn. Daarmee legt zij de basis voor slagkracht en ontwikkeling van de scholen op alle terreinen. De kwaliteit van de gebouwen, de inrichting van de gebouwen, de onderwijsleermiddelen, de ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Tegelijkertijd moet een stevige financiële basis de garantie zijn risico’s te kunnen afdekken en onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.

    Verantwoordelijkheid

    De middelen van alle Promes-scholen komen binnen op stichtingsniveau. De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk voor de begroting, de jaarrekening en legt op stichtingsniveau verantwoording af aan het bestuur.

    In het managementstatuut van het Promes zijn de voorwaarden beschreven, waaronder de diverse begrotingsonderdelen tot stand komen.

    De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de exploitatiebegroting op schoolniveau.

    Medezeggenschap

    (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor medewerkers en kinderen. Goed werkgeverschap en betrouwbaar financieel beheer en beleid zijn daarvoor randvoorwaarden. De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een stichting past in de ontwikkeling van de deregulering en autonomievergroting van schoolbesturen. Het accent komt meer te liggen op rekenschap afleggen aan de direct betrokkenen, zoals medewerkers en ouders. En daarmee wordt de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad nog eens benadrukt. Kortom: meer verantwoordelijkheid bij school en bestuur betekent een intensievere betrokkenheid van de (G)MR.

    Sponsoring

    Sponsoring is een fenomeen waar inmiddels ook het onderwijs mee te maken heeft gekregen. Onze school stelt zich zeer terughoudend op als het om sponsoring gaat. Het convenant van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ligt ten grondslag aan ons beleid. Kort gezegd komt ons standpunt op het volgende neer:

    • Voor ons is er uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor in ruil voor het geleverde een tegenprestatie verlangt. Schenkingen vallen in dit opzicht dus niet onder sponsoring. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft zich aan dit standpunt geconformeerd.
    • Het bevoegd gezag is te allen tijde verantwoordelijk voor wat binnen het verband van de schoolorganisatie plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat de algemeen directeur (eind)verantwoordelijk is voor de bewaking en uitvoering van het convenant binnen de scholen van de stichting Promes.

    Zowel de directies als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met het volgen van het ‘landelijk convenant sponsoring in het primair- en voortgezet onderwijs’.