Personeel

Document Formatieplaatje 2020 2021 1e Helft

Verdeling van de (les)taken

Het schooljaar 2020/2021 zal beginnen met de volgende medewerkers:

C B: Connie Bosma, leerkracht van groep 3 en van de plusgroep(en)

D P: Digna Prins Hartwig, leerkracht van groep 7

I vd G: Ina van der Geld (I vd G), leerkracht van groep 4 en Intern Begeleider

I v E: Ingeborg van Eerden, leerkracht van groep 6

I H: Ineke Heersma, leerkracht van groep 8 en vakleerkracht muziek

I K: Ineke Kalter, leerkracht van groep 8 en 2e Intern Begeleider

J L: Jurgen Lucas, onderwijs assistent en conciërge

J P: Johan Pekel, directeur en vakleerkracht bewegingsonderwijs

Lio 1 (leraar in opleiding): Ilona Meijberg, groepsleerkracht van groep 7 (tot 1 februari 2021)

Lio 2: Gabriël Veenstra, leerkracht van groep 5 (tot 1 februari 2021)

M L: Marloes Lijzen, leerkracht van groep 4

M N: Marijn Nijmeijer, leerkracht van groep 1

O A: Olga Andreae, leerkracht van de groepen 2 en 3

R Ba: Roelanda Bartelds, leerkracht van groep 2

R Br: Rozemarijn Brinkman, leerkracht van groep 1 en ICT-coördinator, systeembeheerder

R v V: Reinard van Veen, leerkracht van groep 5 en adjunct-directeur

Na 1 februari 2021 zal dit plaatje er door het afstuderen van beide lio'ers anders uit gaan zien. De ouders worden er via de door school gebruikte media tijdig over ingelicht hoe de exacte groepsbemensing er daarna uit zal gaan zien.   

  Uitklappen

  Uitklappen

  Tel.nr. school 0522-491618

  Contactadressen personeel

  Als u contact wilt opnemen met een schoolmedewerker, dan kunt u uiteraard zelf naar school gaan en betreffende medewerker aanspreken, maar u kunt ook proberen hem of haar telefonisch te benaderen via het telefoonnummer van school (0522-491618) of hem/haar schriftelijk aan te schrijven via zijn/haar E-mailadres:

  Duurzame inzetbaarheid en compensatieverlof

  In verband met de wettelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is het beleid van het ministerie er de laatste jaren op gericht om schoolmedewerkers zo lang mogelijk door te laten werken. Om die inzetbaarheid een duurzaam karakter te kunnen geven, hebben oudere medewerkers het recht om een deel van hun taken naar eigen inzicht/behoefte te compenseren (met bijvoorbeeld verlof). Omdat deze uren de herbezetting niet helemaal afdekken, hebben leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 sommige dagdelen ‘compensatieverlof’. Deze leerlingen hoeven op jaarbasis minder lesuren te volgen dan de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

  In het hoofdstukje ‘vakantieregeling’ van deze gids staat vermeld welke dagen dit schooljaar zijn aangemerkt als compensatiedagen en ook via het ouderportaal wordt hier tijdig melding van gedaan.

  Vervanging van afwezige leerkrachten

  De school hecht aan “vaste” gezichten voor de klas. Dit betekent dat we versnippering van leerkracht-uren zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Met een regelgeving die steeds ingewikkelder wordt is dat niet altijd een eenvoudige opgave.

  De vervanging van afwezige leerkrachten wegens ziekte, verlof of studiebijeenkomsten wordt centraal vanuit het stafbureau van Promes geregeld. Dit betekent in de praktijk dat de schooldirectie weinig zeggenschap heeft in het aanstellen van vervangers.

  Problemen met vervanging

  Omdat de tekorten aan personeel in de onderwijssector oplopen, kan het voorkomen dat er geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn. Wij proberen dat als school zoveel mogelijk intern op te lossen, maar de kans wordt ook bij onze school steeds groter dat we genoodzaakt zullen worden om groepen ‘naar huis te sturen’ bij ziekte van de groepsleerkracht. Mocht die situatie zich voordoen, dan zullen we de ‘pijn zoveel mogelijk over alle groepen verdelen’.

  Na- en bijscholing

  Net als in de overige sectoren van onze samenleving is het onderwijs continu aan veranderingen onderhevig. Regelmatig worden nieuwe onderwijskundige inzichten gepubliceerd, worden er nieuwe regelingen afgekondigd of worden bestaande regelingen gewijzigd. Om op de hoogte te blijven, maar ook om de deskundigheid van het team op peil te houden en te verbreden dan wel te verdiepen, maakt professionalisering in de vorm van na- en bijscholing een deel uit van het personeelsbeleid. Deze professionalisering kan zich richten op de individuele leerkracht, op leerkrachten van bepaalde jaargroepen of op het gehele team.

  Stagebegeleiding

  Naast de taak van groepsleerkracht en het uitvoeren van een aantal gedelegeerde taken hebben de leerkrachten eveneens een taak als stagebegeleider of mentor. Al vele jaren is onze school een opleidingsschool voor toekomstige leraren basisonderwijs. Afhankelijk van het studiejaar waarin de student van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) zich bevindt, brengt hij/zij een aantal stage-uren door in een bepaalde groep. Deze groep kan in de loop van het jaar wisselen.
  We zien stagebegeleiding niet alleen maar als een dienstverlening aan de PABO; als oefenschool houden wij op deze manier contact met de "kweekvijver" en blijven wij ook vanuit die hoek op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs.

  Naast de PABO biedt onze school eveneens stagemogelijkheden voor studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (opleiding voor vakleerkrachten gymnastiek), het CIOS (opleiding voor sport- en spelbegeleider), voor studenten aan het MBO en ook zijn er scholieren van middelbare scholen, die de sfeer van het werken op een school komen proeven tijdens kortdurende, zogenaamde “snuffelstages”.