Onderwijs

De inhoud van ons onderwijs

In onze school streven we naar een ononderbroken ontwikkelingsproces van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen.

De inhoud, de werkwijze en de organisatie van ons onderwijs zijn gericht op een vloeiend verloop van een speelse ontwikkeling in de onderbouw naar een meer op kennis en vaardigheden gerichte aanpak in de bovenbouw.

Sinds 2014 gebruiken de leerkrachten van de kleuterbouw de methode 'Onderbouwd' om de leerlingen van de groepen 1 en 2 te helpen met hun ontwikkeling.

Uitgangspunten voor de inhoud van het onderwijs aan de groepen 1 en 2

De kleuterfase is het startpunt van de schoolcarrière die ieder kind in ons land zal maken. Om die een kans van slagen te kunnen geven, moet het kind zich ten eerste veilig en plezierig voelen. Daarom willen we de kinderen in de kleuterfase de gelegenheid te bieden om een “eigen plekje” in school te vinden, zowel in fysiek- als in sociaal opzicht. Een zekere rust, orde en regelmaat spelen hier in onze ogen een niet onbelangrijke rol.

In de kleuterbouw neemt de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind een centrale plaats in. Stimulering van creativiteit, fantasie en spontaniteit dragen bij tot een positieve ontwikkeling. Het opdoen van (eigen) ervaringen, het ontdekkend leren, het leren omgaan met de ruimte en met materialen vormen de rode draad in de ontwikkeling van het kind bij de aanvang van het leerproces op school. Aansluiting op de persoonlijke belevings- en ervaringswereld van iedere kleuter is daarbij het centrale uitgangspunt. Vanuit het sociale en emotionele welbevinden van kinderen ontstaat een goede voedingsbodem voor andere ontwikkelingsgebieden zoals de zintuiglijke ontwikkeling (b.v. luisteren, zien, waarnemen, onderscheiden…enz.), de motorische ontwikkeling (b.v. bewegen, knippen, tekenen en schrijven) en de verstandelijke- of cognitieve ontwikkeling (het verwerven van kennis en vaardigheden).

Uitgangspunten voor het onderwijs aan de groepen 3 t/m 8

De school streeft ernaar om er bij alle leerlingen “uit te halen wat erin zit”. Dat betekent dat we ook bij het aanbieden van de leerstof en bij de vorming van de kinderen zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften en de mogelijkheden. De gebruikte onderwijsmethoden zijn daarbij de middelen en dus geen doelen op zich.

De zogenaamde basisstof is het uitgangspunt van alle lessen op onze school.

De basisstof is een mogelijke uitwerking van de door het ministerie van O, C & W voorgeschreven “Kerndoelen”. Als ouder mag u er van uitgaan dat wij alleen gebruik maken van lesmethodes die aan deze kerndoelen voldoen.

Toetsing

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen is regelmatige toetsing van kennis en vaardigheden van groot belang. Bij het toetsen is er sprake van twee soorten toetsen:

 • Methodetoetsen: Deze toetsen meten in hoeverre de leerling er in is geslaagd om zich een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden, die hem gedurende een relatief korte periode (3 tot 4 weken) is aangeboden, eigen te maken. Hierbij moet worden gedacht aan toetsen of proefwerken waarmee praktisch ieder lessenblok of hoofdstuk worden afgesloten.
 • LVS- of niet methode gebonden toetsen: Bij deze toetsen wordt bepaald in welke mate de leerling er in is geslaagd om opgedane kennis en vaardigheden ook op de langere termijn (ongeveer 5 maanden) vast te houden. Hiervoor maken we bij ons op school gebruik van het Cito-Leerling Volg Systeem (LVS). Het LVS richt zich met name op toetsen ten aanzien van de leervakken (lezen, taal, rekenen en wiskunde en wereldoriëntatie).

Drie instructie- c.q. verwerkingsniveaus

Bij de vakken technisch- en begrijpend lezen, spelling (Ned. Taal) en rekenen & wiskunde worden de leerlingen op basis van de resultaten op de CITO-LVS toetsen per genoemd vakgebied in een niveau geplaatst:

 • de *-groep: Deze groep bestaat uit leerlingen die meer c.q. andere uitleg en/of instructie nodig hebben om zich de basisstof eigen te kunnen maken. Die aangepaste uitleg c.q. instructie krijgen deze leerlingen in principe van de eigen (groeps)leerkracht. Omdat deze leerlingen door een verlengde instructie minder werktijd zullen hebben, wordt de hoeveelheid verwerkingsleerstof aangepast. Zij maken veelal minder van hetzelfde.
 • de **-groep: Deze groep wordt bezet door leerlingen die de lesstof volgen op het ‘normale niveau’ van de hierboven genoemde basisstof.
 • ***- groep: Leerlingen die deel uit maken van deze groep hebben behoefte aan werk dat qua inhoud uitdagender is en meer een beroep doet op hun inzichtelijke vermogens. In de klas wordt deze leerlingen uitdagender leerstof aangeboden. Leerlingen die op meerdere vakgebieden deel uitmaken van deze groep, zouden ‘meerbegaafd’ kunnen worden genoemd. Voor deze kinderen bestaat de mogelijkheid om in een zogenaamde “plusklas” te worden geplaatst. Deze klas komt een half dagdeel per week bij elkaar onder leiding van leerkracht Connie Bosma. Zij kan u hier desgewenst meer informatie over verstrekken.
Document Protocol Overgang

Overgaan, versneld overgaan, doubleren of verlengen

Door onze gedifferentieerde manier van lesgeven (zie hierboven) is het soms verstandiger om de overgang van een leerling naar een volgende groep anders te regelen dan normaal het geval is. Normaal is dat een kind uit groep 3 na de zomervakantie naar groep 4 gaat, van groep 4 naar 5 enz. U kunt in het bijgaande document Protocol Overgang terugvinden welke uitgangspunten wij hiervoor hanteren. 

Verplichte eindtoets

Omdat het ministerie dit verplicht stelde, moeten wij de leerlingen van groep 8 sinds 2016 weer onderwerpen aan een afsluitende eindtoets. De toets (wij hebben hierbij gekozen voor de volledig digitaal te maken zg. ‘Route 8-toets’) wordt eind april afgenomen en de uitslag hiervan volgt meestal direct na de meivakantie. De uitslag wordt vergeleken met het al in februari/maart door de groepsleerkracht(en) uitgebrachte plaatsingsadvies. Als de uitslag van deze eindtoets in positieve zin afwijkt van het plaatsingsadvies, wordt het plaatsingsadvies in overleg met de leerling en met de ouders aangepast. Adviezen van leerlingen die de toets minder goed maken dan op grond van hun plaatsingsadvies had mogen verwacht, worden niet meer gewijzigd.  

Naast het hierboven beschreven doel heeft de eindtoets nog een ander doel en dat is dat wij (en ook de schoolinspectie en dus het ministerie) zo jaarlijks kunnen checken in welke mate onze school voldoet aan de kwaliteitseisen.

De leergebieden

Net als op andere Nederlandse basisscholen staan de traditionele leervakken Nederlandse taal, lezen, schrijven, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer (wordt afgesloten met een theoretisch- en praktisch fietsexamen in groep 7) en rekenen & wiskunde standaard op het lesprogramma.

En verder…

 • streven we ernaar om het onderdeel techniek een vaste plaats in het lesprogramma van de school te geven,
 • wordt binnen de wereldoriënterende vakken en bij het facultatieve godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (groepen 7 en 8) aandacht besteed aan geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen,
 • krijgen alle kinderen structureel “Kanjertraining”. Door deze training leren de kinderen hun eigen gedrag, maar ook dat van hun klasgenoten, te herkennen. Ze leren onderscheid te maken in vier soorten gedrag, die worden gesymboliseerd door vier kleuren petjes: de zwarte pet (de pestvogel), de rode pet (het aapje), de gele pet (het zielige konijntje) en de witte pet (de tijger die weet hoe hij op een goede manier met anderen en met zichzelf om moet gaan).

Computer- of ICT-onderwijs

In alle groepen wordt in de dagelijkse praktijk gebruik gemaakt van computers. In gangen van het schoolgebouw is een aantal nissen ingericht, waar de kinderen individueel of in tweetallen met de daar opgestelde pc’s kunnen werken. Ook is er een aantal laptops en tablets beschikbaar voor gebruik in de klas. We zijn constant bezig om ons op de hoogte te houden van geschikte software en deze desgewenst aan te schaffen.

Verder is ieder lokaal voorzien van een touchscreen of van een digitaal bord, dat ook uitermate geschikt is voor ondersteuning van de lessen.

Rozemarijn Brinkman draagt in de functie van ICT-coördinator de verantwoording voor de inzet en het gebruik van de digitale leermiddelen.

Gebruik chromebooks; afspraken

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gebruiken chromebooks van school om bij de vakken rekenen en taal te kunnen werken met de digitale lesmethode Snappet. Omdat de apparaten schooleigendom zijn, mogen ze niet worden meegenomen naar huis, tenzij dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht. Wij doen er alles aan om de chroombooks goed te kunnen laten functioneren en verwachten dat ook van onze leerlingen. Als een defect te wijten is aan onvoorzichtigheid en/of opzettelijke vernieling van de gebruiker, zal de school de ouders aansprakelijk stellen voor de te maken kosten van reparatie c.q. vervanging. Ook krijgen alle leerlingen die een chromebook gebruiken de beschikking over een eigen hoofdtelefoon. Ook daarvoor geldt dat de ouders aansprakelijk zullen worden gesteld voor de kosten van vervanging als een hoofdtelefoon defect is geraakt door onvoorzichtigheid en/of door opzettelijke vernieling.

Creatieve vakken

Op het lesprogramma staan natuurlijk ook de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Het moment waarop lessen in deze zogenaamde “creatieve” vakken wordt gegeven is bij iedere groep verschillend, maar de meeste lessen in deze vakken zullen ‘s middags worden gegeven. Voor de lessen in deze vakken geldt dat de kinderen een aantal verschillende technieken aangeboden krijgen, waarmee zij (later) in staat worden gesteld om hun creativiteit te kunnen uiten.

Het muziekonderwijs wordt verzorgd door onze vakleerkracht, juf Ineke Heersma. Naast zingen en stemvorming ligt het accent vooral op de melodische- en ritmische vorming. Verder is er aandacht voor bewegen, luisteren naar muziek en voor het bespelen van instrumentjes.

Vanaf 2013 werd door de muziekwerkgroep van stichting Promes om de twee jaar het zg. “Promes songfestival” georganiseerd. Zowel in 2013 als 2015 werden de groepen 7 van onze school winnaars van dat festival. Als in 2021 het Eurovisiesongfestival alsnog in Nederland zal worden georganiseerd, zal er ook weer een Promes-songfestival worden gehouden.

Bewegingsonderwijs

Lichamelijke opvoeding of gymnastiek

Het vak lichamelijke opvoeding bestaat op onze school voor de groepen 1 en 2 (kleuterbouw) uit bewegingsoefeningen, die in het speellokaal van de school plaatsvinden.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee maal per week gymnastiekles in sporthal De Eendracht. Van de kinderen wordt verwacht dat zij bij de gymnastieklessen gekleed zijn in gymkleding en dat ze dan gymschoenen dragen.

Daarbij willen wij adviseren om de kinderen tijdens de gymnastiekles geen dubbele bovenkleding te laten dragen (bij voorkeur alleen een t-shirt aan, hemd uit), omdat gebleken is dat kinderen het dan snel benauwd krijgen.

Op vrijdag krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 les van Johan Pekel, die naast zijn functie van directeur bevoegd vakleerkracht gymnastiek is. In de weken dat de groepen deelnemen aan het schoolzwemmen vervalt 1 gymnastiekles.

Ouders en kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor sieraden (ringen, kettingen, armbanden, oorbellen), horloges e.d. die niet af kunnen bij de gymnastiek- dan wel zwemlessen.

De school en/of Promes is niet verzekerd voor letsel dat ontstaat als gevolg van het niet af kunnen van dergelijke voorwerpen.

GROEPDAGTIJD
3dinsdag13:15 - 14:15
vrijdag9:20 - 10:10
4 woensdag8:30 - 9:15
vrijdag10:30 - 11:30
5 woensdag9:15 - 10:15
vrijdag8:30 - 9:20
6 dinsdag14:15 - 15:15
vrijdag13:15 - 14:15
7 en 8woensdag11:15 - 12:15
vrijdag14:15 - 15:15

Schoolzwemmen

Sinds een paar jaar krijgen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gedurende een periode van 5 weken 1 keer per week schoolzwemmen in de vorm van “Swim to Play” in Bad Hesselingen in Meppel. Tijdens zo’n periode vervalt er voor deze groepen 1 gymnastiekles. Vooropgesteld dat de planning niet wordt gewijzigd, zullen hier dit schooljaar de volgende data (allemaal dinsdagen) aan meedoen: 8, 15, 22 en 29 juni en 6 juli 2021. De kinderen van de groepen 4 en 5 zwemmen dan van 9:35 - 10:20 uur en die van groep 3 van 10:20 - 11:05 uur.

  De leerlingen zullen per bus naar Bad Hesselingen worden gebracht en gehaald. Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden. De oudervereniging heeft besloten om die kosten deels te vergoeden vanuit het schoolfonds. Om een niet al te grote aanspraak te hoeven maken op dat fonds ontkwam de vereniging en er niet aan om de vrijwillige ouderbijdrage iets te verhogen.

  Meer informatie op de website van het dienstencentrum GVO en HVO - http://gvoenhvo.nl

  Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs

  Ook bij ons op school stellen de ouders het op prijs dat de kinderen godsdienstig- of humanistisch vormingsonderwijs kunnen volgen. Daarom faciliteert het ministerie ook onze school om deze vormingsgebieden in het lesprogramma op te kunnen nemen. De uitvoering van deze facilitering wordt gedaan door het landelijk dienstencentrum GVO en HVO.

  GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

  De lessen in deze vormingsgebieden worden bij ons op school wekelijks in lessen van 45 minuten aangeboden aan de kinderen van de groepen 7 en 8. De HVO-lessen zullen worden gegeven door mevrouw Corina Hoekstra en de lessen GVO door mevr. Gerjanne Katerberg.

  Wij roosteren de lessen altijd zo in dat het kind geen kernvakken als rekenen en taal mist. Ook zijn er geen kosten aan het volgen van deze lessen verbonden, omdat de rijksoverheid deze vormingsgebieden bij wet heeft geregeld en dus ook verantwoordelijk is voor de bekostiging.

  Ieder jaar peilen we al in april of er behoefte is aan dit soort lessen voor het erop volgende schooljaar. Op basis van die peiling geven we de behoefte door aan het landelijk dienstencentrum, die vervolgens bepaalt hoeveel personeel wij voor deze vormingsgebieden mogen inzetten.

  Het volgen van GVO/HVO is overigens geen verplichting. In plaats daarvan kunnen de ouders ook aangeven dat hun kind(eren) geen van genoemde vormingsgebieden willen volgen. In dat geval krijgt het kind vervangende (werk)taken.

  Rapportage

  Onze school streeft ernaar om het maximale uit iedere leerling te halen. In dat opzicht is het van belang dat er snel kan worden gereageerd op plotselinge veranderingen in de ontwikkeling en in de vorderingen van de kinderen. Daarom vinden er verschillende rapportages plaats. Die rapportages zijn in principe de basis van het gesprek voor de spreekavonden. Elders op onze schoolwiki kunt u  lezen hoe deze spreekavonden op onze school worden georganiseerd, dus ook hoe u uzelf kunt aanmelden voor een gesprek met de groepsleerkracht(en) en/of met de Intern Begeleider.

  De kinderen krijgen 2 maal per schooljaar na afloop van de twee CITO-LVS toetsperiodes (eind januari of begin februari en aan het eind van het schooljaar) een rapport mee naar huis, waarin u kunt aflezen hoe uw kind zich ontwikkelt. In het rapport worden op de cognitieve vakken beoordelingen gegeven op de opgedane kennis op de korte termijn (gemiddelde cijfer van de methodetoetsen) en op de langere, halfjaarlijkse termijn (resultaten van de CITO-LVS toetsen).

  Omgekeerde rapportage (tevredenheidsonderzoeken)

  De school rapporteert de leerlingen en hun ouders regelmatig over hun vorderingen. Omgekeerd  hecht de school ook grote waarde aan wat de leerlingen (uit de groepen 6, 7 en 8) en de ouders van de school vinden. Om die reden zetten we eens per twee jaar een tevredenheidsonderzoek in bij zowel de leerlingen als bij de ouders. De uitslagen daarvan worden meegenomen in de plannen die de schoolleiding opstelt ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit. De uitslagen en conclusies van beide tevredenheidsonderzoeken worden telkens in de vorm van een eindverslag bekend gemaakt.

  Het Cito-leerlingvolgsysteem

  Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van zijn/haar leerlingen. Normaal gesproken is in deze ontwikkeling sprake van waarneembare vorderingen. Sommige vorderingen worden door middel van observaties waargenomen, maar voor de gemaakte vorderingen in de cognitieve ontwikkeling wordt op onze school gebruik gemaakt van het door het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) vervaardigde Leerlingvolgsysteem (LVS). Met dit systeem kan de groepsleerkracht de leerlingen van zijn groep regelmatig (meestal halfjaarlijks) screenen op vorderingen, waarbij de toetsgegevens worden vergeleken met landelijke scores. Bovendien kunnen wij op die wijze constant checken of het schoolniveau voldoet aan de landelijke eisen.

  Het Cito-leerlingvolgsysteem is voor het grootste deel geautomatiseerd. De ouders worden tijdens de spreekavonden en in het rapport door de groepsleerkracht op de hoogte gehouden van de toetsresultaten. De leerkracht laat de ouders tijdens de spreekavonden de CITO-ontwikkelingsgrafieken zien, zodat zij een goed beeld hebben van de ontwikkeling van hun kind(eren) op de langere termijn.

  De CITO-LVS toetsen vinden elk schooljaar plaats in twee periodes: de eerste in januari en de tweede in juni. De praktijk heeft geleerd dat het erg lastig als er in die periodes kinderen afwezig zijn. Als het enigszins mogelijk is, verzoeken wij u om erop toe te zien dat uw kind juist in die maanden in elk geval ’s ochtends de lessen onafgebroken volgt.

  Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs

  De enige gegevens die wij kunnen, willen en mogen verstrekken, is het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs en de aantallen verwijzingen naar het voortgezet onderwijs na groep 8:

  • Het verwijzingspercentage van leerlingen die onze school vroegtijdig (voor groep 8) verlaat om het ontwikkelingsproces op een school voor speciaal (basis)onderwijs voort te zetten, schommelt rond 1 procent.

  • De uitstroom van de kinderen van groep 8 naar het voorgezet onderwijs laat het volgende beeld zien:

  **Niveau voortgezet onderwijs**2015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020ToTAAL
  (in %)
  Praktijkonderwijs-- - - -- (0%)
  VMBO basis + LWOO22 1-16 (4%)
  VMBO
  basisberoepsgerichte leerweg
  3-- 1-4
  (3%)
  VMBO basis-/
  kaderberoepsgerichte leerweg
  1-11 25
  (4%)
  VMBO
  kaderberoepsgerichte leerweg
  5213112
  (9%)
  VMBO kaderberoepsgerichte-/
  theoretische leerweg
  4 366524 (18%)
  VMBO theoretische leerweg72-6217 (13%)
  VMBO
  theoretische leerweg/havo
  271-111
  (8%)
  havo1055 4226 (19%)
  havo/vwo4 11118 (6%)
  vwo4 652522 (16%)
  TOTALEN4228212420135