De ouders/verzorgers

Een open contact

Om de leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren en te begeleiden is een open relatie tussen de ouders en het team van wezenlijk belang. Beide ‘partijen’ zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Als er, buiten de reguliere contacten om, aanleiding is om met de ouders te praten (b.v. als een kind uitstraalt dat het minder lekker in het vel zit), zal de school de ouders rechtstreeks benaderen. Omgekeerd verwachten wij van ouders, dat zij contact opnemen met de groepsleerkracht als zij de indruk hebben, dat het kind minder functioneert of zich een periode thuis of op school minder prettig voelt. Een veranderde thuissituatie of veranderingen in het gezin of in de familie kunnen invloed hebben op het welbevinden en dus op de ontwikkeling van het kind.

Contacten via de MR en via de oudervereniging

De medezeggenschapsraad en de oudervereniging zijn de overlegorganen tussen de ouders, het personeel van de school en het bestuur.

Spreekavonden

Naar aanleiding van de resultaten kunnen de ouders/verzorgers zich opgeven voor een gesprek met de groepsleerkracht(en). Normaal gesproken gebeurt dat twee keer per schooljaar. Behalve in de maanden december en juli vinden deze spreekavonden maandelijks plaats. In het begin van elk nieuw schooljaar ontvangen de ouders een brief (met daarbij enkele blanco opgaveformuliertjes) over de exacte data van deze spreekavonden. Deze brief en de opgaveformulieren zijn ook te vinden op de website. De Nieuwsbrief bericht ook regelmatig over de data van de spreekavonden.

Op zo’n spreekavond worden de ouders/verzorgers gedurende 15 minuten in de gelegenheid gesteld om met de groepsleerkracht en/of de interne begeleider dan wel remedial teacher over de vorderingen van het kind te spreken.

Naast een uitnodiging op verzoek van de ouders/verzorgers kan ook de leerkracht aanleiding hebben om met de ouders/verzorgers te willen spreken over het kind.

Urgente gevallen

Soms kan het nodig zijn dat niet tot tot de eerstvolgende spreekavond kan worden gewacht. Dan is het mogelijk om daar samen met de groepsleerkracht een ander moment voor te bepalen.


Ouderavonden

Aan het begin van elk nieuw schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een informatieavond van de groep(en) waarin hun kind(eren) zit(ten). De groepsleerkracht(en) geeft/geven op die avond informatie over zowel de leerstof als andere praktische zaken.

In de herfst belegt de oudervereniging samen met de Medezeggenschapsraad een zg. “zakelijke ouderavond” of jaarvergadering en op een ander moment organiseert dezelfde vereniging een andere activiteit waar iedereen bij betrokken wordt (feestelijke ouderavond, winterspelen e.d.).

De invulling van deze activiteit wordt jaarlijks bepaald door een commissie die naast schoolmedewerkers uit leden van de oudervereniging bestaat.

Bezoek ook onze website obscommissarisgaarlandt.nl

Communicatiekanalen

De school brengt de ouders/verzorgers en andere direct betrokkenen periodiek op de hoogte van het schoolnieuws. Het oudertevredenheidsonderzoek van 2019 was de aanleiding om het aantal communicatiekanalen te beperken tot 3:

1. Website

Op de website worden algemene nieuwsactualiteiten gepubliceerd.


2. Ouderportaal

Het ouderportaal is een beschermde digitale omgeving waarop u op school gemaakte foto’s en filmpjes van bijzondere activiteiten worden gepubliceerd. U kunt via de website op dit portaal inloggen, als u daarvoor eerst een account heeft geactiveerd. Inloggegevens kunt u als ouder aanvragen bij de ICT-coördinator van de school.

3. E-mail

Officiële berichten waarvan de ouders op de hoogte moeten zijn, worden rechtstreeks vanuit ons leerlingenadministratieprogramma ParnasSys verstuurd.

Als ouders een E-mail naar de school willen versturen, dan kan dat o.a. via het e-mailadres van de schooldirecteur (j.pekel@stichtingpromes.nl). De andere medewerkers kunnen via E-mail worden benaderd door hun persoonlijke E-mailadres te gebruiken. Dit adres bestaat uit de voorletter van betreffende medewerker, gevolgd door een punt en vervolgens direct, dus zonder spaties, hun achternaam gevolgd door een apenstaartje en de toevoeging "stichtingpromes.nl" (alles kleine letters). 

Berichten over afmeldingen, ziekmeldingen en b.v. medische bezoeken dienen altijd rechtstreeks via een briefje of telefonisch aan de groepsleerkracht te worden doorgegeven.

Ouderhulp

De school hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders en de ervaring heeft geleerd dat dit in Nijeveen omgekeerd ook zo is.

Elk nieuw schooljaar worden de ouders/verzorgers verzocht om hulp te bieden op diverse terreinen. Het hulpaanbod wordt op papier geïnventariseerd en de opgaves hiervan worden aan de groeps- of klassenouders doorgegeven, zodat die het inzetten van de hulp kunnen coördineren.

De volgende vormen van ouderhulp vinden plaats onder schooltijd:

  • hulp bij computerlessen (groepen 1, 2 en 3),
  • luizencontroles (iedere woensdagmorgen volgend op een schoolvakantie, alle groepen) en
  • het begeleiden van verschillende activiteiten in en buiten Nijeveen.

Schoonmaakavonden

Naast bovengenoemde vormen van hulp is er op school tevens sprake van ouderhulp buiten schooltijd, zoals bij schoonmaakavonden (gemiddeld 2 maal per schooljaar vindt een schoonmaakavond plaats waarbij ouders allerlei extra zaken schoonmaken waar het schoonmaakbedrijf gewoonlijk niet aan toe komt), de organisatie en uitvoering van evenementen, sportieve evenementen (zowel in als buiten lestijd), het aanpassen van de inrichting / versiering van de gangen in de sfeer van het jaargetijde.

De betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten levert een belangrijke bijdrage aan een prettig schoolklimaat voor leerkracht en leerling. De oudervereniging, de medezeggenschapsraad en het schoolteam prijzen zich gelukkig met alle ouders die zich op de een of andere manier voor de school inzetten!

Groeps- of klassenouders

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders/verzorgers van alle groepen gevraagd wie van hen de taak van “groepsouder” op zich wil nemen. De groepsouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders c.q. kinderen bij de uitvoering van speciale activiteiten. Iedere groep heeft een eigen groepsouder. De groepsouder ontvangt aan het begin van ieder schooljaar het overzicht van de activiteiten met de namen van de ouders, die aangegeven hebben bij bepaalde activiteiten te willen helpen, zodat de groepsouder niet bij elke activiteit alle ouders hoeft te benaderen.