Uitgangspunten

Visie en missie Kindcentrum De IJsvogel

Onze waarden: Wie willen we zijn?

 • We willen de kinderen vanuit verwondering en enthousiasme eigentijds onderwijs bieden van hoge kwaliteit.
 • We vinden het belangrijk dat er veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en sociale vorming. Veiligheid, plezier en zelfvertrouwen staan voorop, pas dan kan een kind tot leren komen.
 • We voelen ons maatschappelijk betrokken, helpen elkaar en zijn verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving.
 • We zijn openbaar, iedereen is welkom en we waarderen verschillen. Mogen zijn wie je bent, mogen denken wat je wilt en mogen uiten wat je voelt. Met een open mind en open hart de ander ontmoeten vanuit gelijkwaardigheid.
  *  Deze openheid zie je trouwens ook letterlijk terug in ons schoolgebouw !


Wij geven ons onderwijs vorm binnen het grotere geheel van Stichting Promes.

Onze Missie

Onze missie: Hoe doen we dat?

 • We bieden kwaliteit door gebruik te maken van nieuwe inzichten waarbij we steeds onze blik gericht hebben op de toekomst. We gebruiken hierbij de 21-eeuwse vaardigheden en houden onszelf en ons onderwijs up-to-date!
 • Om enthousiasme en verwondering bij de kinderen op te wekken zorgen we voor een rijke en boeiende leeromgeving.
  We zorgen voor een breed onderwijsaanbod in samenhang.
  * We leren vanuit thema’s waardoor het steeds betekenisvol is wat de kinderen leren.
  * Naast kennis, staan ook kunst, cultuur, creativiteit en bewegen centraal.
  * Ook maken we hierbij gebruik van de onze buitenomgeving. We gaan lekker veel naar buiten op ons mooie groene plein! Hier spelen we en leren we.
 • We sluiten zo goed mogelijk aan bij het kind. Dit doen we op niveau, door bijvoorbeeld groepsdoorbrekend te werken, maar ook in de klas. We kijken naar de talenten van alle kinderen en stimuleren deze.
  * We hebben oog voor excellentie, het echte ‘leren leren’ en stellen hoge verwachtingen, waarbij we altijd kijken per kind wat hij of zij nodig heeft.
 • We zien de kinderen natuurlijk graag zo gemotiveerd mogelijk.
  Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie zijn hierbij belangrijke pijlers uit het Daltononderwijs.


Identiteit

Op onze openbare school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De openbare school is daarmee bij uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee legt de school een fundament voor een samenleving waarin burgers bij elkaar betrokken zijn. Respect is daarbij erg belangrijk.

In onze openbare school gaat het niet alleen om een respectvolle houding, maar ook om actieve aandacht voor uiteenlopende godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school laat kinderen kennismaken met verschillende vormen van geloof, met de wereldgodsdiensten en met diverse levensbeschouwingen en samenlevingsvormen. We dagen leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Kinderen leren verscheidenheid respecteren.

Een leven lang leren

Leren is veel meer dan het opslaan van kennis. Leren heeft ook te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, gedragsverandering, het leren van oplossingsmethoden en het leren toepassen van denk- en leerstrategieën. In onze snel veranderende samenleving is levenslang leren een noodzaak. We maken kinderen hiervan bewust door als team te blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We leren kinderen open te staan voor en nieuwsgierig te zijn naar anderen en naar de wereld om ons heen. We brengen ‘buiten’ naar binnen, we sluiten aan bij de actualiteit en we laten kinderen op een boeiende wijze kennis maken met de wereld. We willen bij de kinderen het besef ontwikkelen dat je nooit te oud bent om te leren en dat leren je kan helpen om te gaan met de snelle veranderingen.

Thema’s en projecten

We bieden onderwijs in samenhang door middel van thema’s en projecten. Dit maakt ons onderwijs betekenisvol en daardoor effectiever. We bieden een breed aanbod van wereldoriëntatie, kunst & cultuur, bewegen, creativiteit en muziek.

We kiezen ervoor om dit aan de hand van IPC te doen.

Waarom IPC?

Onze vastgestelde missie/visie is ons fundament. IPC sluit hier naadloos – en het best- bij aan. Naast het brede aanbod en thema’s, is de meerwaarde van werken met IPC onder meer dat er een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 is. Zaken zoals formatieve evaluatie (leergesprekken, ‘leren -leren’, doelen stellen, plannen en reflecteren), de 21-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid zijn sterk vertegenwoordigd. Daarnaast is IPC toekomstgericht en up-to-date: het is een eigentijds programma waarbij effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Ook werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Het gehele team volgt een scholingstraject van IPC.