Organisatie van de school

Bestuur en management

Stichting Promes is het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van het openbaar onderwijs in de gemeenten Meppel en Staphorst. Dhr. Niels Strolenberg is directeur bestuurder.

Schooldirecteur van KC De IJsvogel is Marieke Bonen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Zij is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs. Zij geeft leiding aan het personeel en waarborgt de schoolidentiteit en verankering van de school in de wijk.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Marieke Bonen       x   x         

      x

   x

Taken en verantwoordelijkheid van de teamleden

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding in zijn/haar groep. Hij/zij heeft daarnaast een gedelegeerde taak in de school. Veelal worden taken gezamenlijk verricht door een groep of het hele team.

Ons team

Er werken op dit moment 18 personeelsleden op de IJsvogel. Niet iedereen heeft dezelfde taak. Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de directie zijn dagelijks aan het werk om leerlingen te begeleiden en de organisatie te laten functioneren. Een deel van de personeelsleden werkt parttime. Iedere dag zijn er stagiaires die het vak van onderwijsassistent of leerkracht hier leren. In de video hieronder stelt ons team zich aan je voor!

De groepsindeling

De IJsvogel telt ongeveer 160 leerlingen. Het totaal aantal kinderen van de school bepaalt de hoeveelheid beschikbare leerkrachturen (de zogenaamde personeelsformatie). De directie stelt samen met de Medezeggenschapsraad jaarlijks het formatieplan vast. In dit plan staat de verdeling van de uren voor de groepen en de overige taken binnen school. De groepsindeling wordt jaarlijks aan het einde van het schooljaar aan de ouders bekend gemaakt. 

Groepsindeling 2023-2024

Groep

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagmailadres

1/2A

Albertje
Luten
Albertje
Luten
Albertje
Luten
Albertje
Luten
Albertje
Luten
a.luten@stichtingpromes.nl

1/2B

Frédy
Hoekstra
Frédy
Hoekstra
Frédy
Hoekstra
Marit 
Schonewille
Marit 
Schonewille
f.hoekstra@stichtingpromes.nl
m.schonewille@stichtingpromes.nl

3-4

Mariska
Meijerink
Mariska
Meijerink
Mariska
Meijerink
Mirjam
Remijnse
Mirjam
Remijnse
m.meijerink@dtichtingpromes.nl
m.remijnse@stichtingpromes.nl
5Karen
de Vries
Karen
de Vries
Karen
de Vries
Moniek
Nijboer
Moniek
Nijboer

k.devries@stichtingpromes.nl
m.nijboer@stichtingpromes.nl

6Joke
Geertsma
Joke
Geertsma
Mirjam
Remijnse
Joke
Geertsma
Joke
Geertsma
j.geertsma@stichtingpromes.nl
m.remijnse@stichtingpromes.nl
7

Tim
Kappert
Tim
Kappert
Tim
Kappert
Tim
Kappert
Tim
Kappert
t.kappert@stichtingpromes.nl
8

Tim
Kappert

Sanne
Arends

Sanne
Arends

Sanne
Arends
Sanne
Arends
s.arends@stichtingpromes.nl
t.kappert@stichtingpromes.nl
PeergroepMoniek
Nijboer
m.nijboer@stichtingpromes.nl


maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagmailadres

Onderwijs-assistent

Linda Heyne (NKO)Marlinde
van de Belt/ Linda Heyne (NKO)
Marlinde
van de Belt
Marlinde
van de Belt/ Linda Heyne (NKO)
m.vandebelt@stichtingpromes.nl

l.heyne@stichtingpromes.nl 

Vakleer-
kracht
gym
Michiel van
Zanten
Michiel van
Zanten
m.vanzanten@stichtingpromes.nl
HB-specialistMoniek Nijboer
m.nijboer@stichtingpromes.nl

Conciërge

Ewout van
Eerden
Ewout van
Eerden
Ewout van
Eerden
e.vaneerden@stichtingpromes.nl
Kwaliteits-
coordinator
Mirella
Spoelder

Mirella
Spoelder
m.spoelder@stichtingpromes.nl
DirecteurMarieke
Bonen
Marieke
Bonen

Marieke
Bonen
Marieke
Bonen
m.bonen@stichtingpromes.nl


Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent ondersteunt op sommige dagen de groepsleerkrachten. Het gaat om onderwijsondersteunend en organisatorisch werk. Voorbeelden zijn het begeleiden van individuele leerlingen, het begeleiden van kleine groepen,  het mede verzorgen van de administratie, ondersteuning bij de organisatie van uitstapjes en andere activiteiten. Ook is er een onderwijsassistent voor de kinderen die vanuit het nieuwkomersonderwijs (NKO) bij ons starten.

Vervanging

Als een leerkracht ziek is, wordt zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd. Stichting Promes heeft een eigen vervangerspool. 

Ook vanuit deze vervangerspool trachten wij zoveel mogelijk bekende gezichten voor de groep te krijgen. Indien er een vervanger wordt ingezet, maken we dit zo snel mogelijk bekend via ons ouderportaal.

Als er geen vervanger beschikbaar is, doen we ons uiterste best de kinderen niet naar huis te sturen. Indien mogelijk, verdelen we de leerlingen van de betreffende groep dan de eerste dag over de andere groepen. 

Schooltijden 

Op de IJsvogel werken we met een vijf-gelijke-dagen-model.
Alle leerlingen gaan iedere dag van 08:30 uur tot 14:15 uur naar school.

De ouders van de leerlingen uit groep één kunnen ervoor kiezen om hun kind op vrijdagochtend om 11:45 uur van school te halen. Dit kan aan het begin van het schooljaar (of wanneer je kind bij ons start) worden aangegeven. Ouders kunnen in de kerstvakantie bepalen of ze dit willen continueren voor hun kind tot aan de zomervakantie.

Met de keuze voor dit model zitten we wat 'ruimer in ons jasje' qua schooluren. Dit geeft ons de ruimte om, zeker met de jongste kinderen, genoeg tijd te nemen voor het eten en drinken. Ook kunnen alle kinderen op deze manier minimaal een half uur buiten spelen tussen de middag, onder begeleiding van ons eigen team.

Ons team heeft voldoende tijd voor professionalisering tijdens de studiedagen die verdeeld zijn over het schooljaar en waarop de kinderen vrij zijn. (Zie voor data onze website). 

Een leerling dient over 8 jaar minimaal 7520 uur lestijd te hebben genoten. De kinderen van KC De IJsvogel genieten tussen de 7570 en 7640 uur aan lestijd. 

Vakantierooster

Ieder jaar wordt in de gemeente Meppel het vakantierooster vastgesteld. Dit gebeurt zoveel mogelijk in afstemming met de diverse schoolbesturen. Het vakantierooster is te vinden op de website van onze school.  Hier vindt u ook de vastgestelde studiedagen en de jaaragenda van onze school.

Voor verlof buiten de vakanties om verwijzen wij u naar onze verlofregeling in deze wiki.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspecteur is de schakel tussen het ministerie van Onderwijs en de basisscholen. Hij/zij heeft een informerende, controlerende en adviserende taak betreffende de gehele gang van zaken op de basisscholen. Periodiek bezoekt de inspectie onze school. U kunt de inspectie bereiken via e-mail: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl en telefonisch, 0800-8051.

Ouders/verzorgers

Verschillende activiteiten op school, zoals feesten en schoolreisjes, zijn onmogelijk zonder de hulp van ouders/verzorgers. Als de activiteiten zich voordoen wordt via het ouderportaal om hulp gevraagd.

Nascholing van leerkrachten en directie

Kennis en vaardigheden vergroten vinden wij erg belangrijk. De directie schoolt mee met het team en volgt cursussen met directies van andere openbare scholen. De nascholing vindt plaats na schooltijd en op studiedagen. De data staan vermeld in de jaarplanner.              

Leerstofaanbod

HET JONGE KIND

Spel is de meest wezenlijke activiteit van jonge kinderen. Vooral rollenspel is in de kleuterperiode belangrijk. Alle aspecten van het sociaal culturele leven komen in rollenspel aan de orde, evenals de ontwikkelingsgebieden, die van belang zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Spelenderwijs doen de kinderen ervaring op met taal- en rekenkundige begrippen in al zijn verschijningsvormen. Daarom bieden wij in onze kleutergroepen een omgeving die uitnodigt tot spel en vrij initiatief. Het onderwijs op de IJsvogel is zo ingericht dat wanneer kinderen vaardigheden leren op het gebied van lezen en rekenen, er ook gelegenheid is om die vaardigheden toe te passen in spelsituaties. dit doen we met het Early Years programma van IPC en met de methode van Onderbouwd.

Sociale redzaamheid en zelfvertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor zelfstandigheid. Als kinderen gelegenheid krijgen om initiatieven te nemen en om oplossingen voor problemen te zoeken, dan geeft dat zelfvertrouwen. De kinderen leren bij ons op school om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de groep. Het maken van duidelijke afspraken en klassenregels zijn daarbij een voorwaarde. De activiteiten worden zo gekozen dat de kinderen ze zelfstandig kunnen verwerken, elkaar helpen en zelf het materiaal pakken. Er wordt geoefend met uitgestelde aandacht, waarbij de rol van de leerkracht stimulerend en begeleidend is.

De activiteiten worden bijna altijd samen met de andere kinderen gedaan: in de hoeken, bij de speel-leerplaatsen, maar ook bij spelactiviteiten in de gymzaal of bij het buitenspelen. Rekening houdend met de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren we het samenspelen én leren.

LEREND SPELEN

Kenmerkend voor het lerend spelen is de grote mate van vrijheid binnen de gestelde grenzen. Voor kleuters houdt die vrijheid in dat ze mogen kiezen uit een activiteitenaanbod, dat in de hoeken en in de verschillende kasten is geordend. Binnen die keuze valt ook het werken aan de opdrachten uit de weektaak. De inhoud daarvan wordt door de leerkracht bepaald vanuit vooraf vastgestelde ontwikkelingslijnen. Deze lijnen worden gedurende het schooljaar aangeboden en vormen zo ons beredeneerd aanbod. De inhouden zijn gekoppeld aan een thema van IPC en Onderbouwd, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen Hierbij kunt u denken aan: de seizoenen, Sinterklaas en Kerst, maar ook aan kunst, water en de boerderij. Ook hebben de kinderen uiteraard de mogelijkheid tot eigen inbreng.

De leerkracht heeft gedurende lerend spelen gelegenheid voor individuele en/of groepsinstructie. We creëren een rijke leeromgeving waarbij het didactische milieu voldoende uitdaging biedt en waarbij de taken aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, om zo betrokkenheid op leren te bevorderen.

Op KC De IJsvogel komt spel op verschillende manieren naar voren gedurende gym- en spellessen. Kinderen spelen veel buiten en maken samen een voorstelling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelingsmaterialen. Door middel van liedjes, instrumenten en dans laten we de kinderen plezier beleven aan muziek.

Leergebieden

NEDERLANDSE TAAL

Doel van dit vakgebied is dat kinderen zich zo optimaal mogelijk mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal.

LEZEN
Vanaf groep 1 worden er verschillende activiteiten aangeboden om kennis te maken met lezen. We werken met de methode Lijn 3. Deze leesmethode heeft als doel de kinderen op een speelse en leuke manier te leren lezen waarbij rekening gehouden wordt met verschillende niveaus. Na deze methode volgt tot en met groep 8 het voortgezet technisch lezen, waarin de leesvaardigheid geoefend wordt. Verder is er veel aandacht voor leesbeleving en leesplezier en laten we onze (voor)leesboeken zoveel mogelijk aansluiten bij de thema's en projecten waarin we werken.

BEGRIJPEND LEZEN
Door goed te kunnen lezen kun je jezelf kennis eigen maken. Leestechniek heb je nodig, maar het doel van lezen reikt verder dan het mooi op toon en zonder fouten lezen. Door goed te kunnen lezen opent de wereld zich.

Het proces van begrijpend lezen gaat stapsgewijs. We bieden kinderen activiteiten en lessen aan, waardoor ze teksten steeds beter leren te begrijpen. Dit doen we door steeds moeilijker teksten aan te bieden en de woordenschat te vergroten. We maken gebruik van Rijke Teksten die aansluiten bij onze thema's en projecten. Met de methodiek van Close-Reading leren we kinderen tot dieper tekstbegrip te komen. De “leesbeleving” is een belangrijk doel. Dat wil zeggen dat het kind met plezier leest; zowel recreatief als informatief. 

Hiervoor hanteren wij verschillende leesvormen: voorlezen, aanvankelijk lezen, (groep) technisch lezen, tutorlezen, duolezen, voordrachtslezen, groepslezen, studerend lezen, begrijpend lezen, informatief lezen, forumlezen. Voor de leesmotivatie maken we o.a. gebruik van “De Bieb op school”. Er is een rijk gevulde bibliotheek waar de kinderen wekelijks hun boek kunnen ruilen. De bibliotheek Meppel zorgt ervoor dat de Bieb op school up-to-date is. Ieder jaar wordt er een monitor ingevuld door leerlingen en leerkrachten zodat we weten hoe het ervoor staat met de leesmotivatie en hierop in kunnen spelen.

TAAL
In groep 3 is taal en lezen met elkaar verbonden. Het aanvankelijk leesproces, het leren lezen met al zijn facetten, speelt hierin de belangrijkste rol. We werken hierbij met de methode Lijn 3. Ook voor de kinderen van groep 3 is er ruimte voor lerend spelen vanuit de thema's van IPC.

Vanaf groep 4 werken we vanuit de SLO leerlijnen. We maken hiervoor gebruik van Snappet, rijke teksten en IPC. Hierbij komen de verschillende onderdelen van taal (luisteren, spreken, lezen, spellen, stellen, schrijven en taalbeschouwing) aan de orde. 
Van groep 3 t/m 8 werken we met de spelling- en grammaticamethode van Staal. 


SCHRIJVEN

Vanaf groep 1 wordt aandacht besteed aan de motoriek. Hier wordt gewerkt met de methode Schrijfdans. In groep 3, 4, 5 en 6 wordt er gewerkt met de methode Klinkers. Doel van het schrijfonderwijs is dat de leerlingen een eenvoudig, duidelijk leesbaar, goed verzorgd en vlot geschreven handschrift ontwikkelen. Kinderen werken met een potlood en later met een vulpen van de school. 


Rekenen

De kleuters werken met het Early Years-programma van IPC en de methode “Onderbouwd”. De groepen 3 en 4 werken met de methode “De Wereld in getallen”. De kinderen leren samen oplossingen voor rekenproblemen te vinden en kunnen op verschillend niveau en tempo aan het werk met rekenopdrachten. 
Vanaf groep 5 werken we vanuit de leerlijnen van rekenen met Snappet.

SNAPPET
Vanaf groep 5 wordt gewerkt met het digitale onderwijsplatform van Snappet.

Snappet is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de beste manieren van lesgeven: het belang van directe feedback aan leerling én leerkracht (Professor John Hattie), het oefenen op eigen niveau en het mastery based learning (onderwijspsycholoog Benjamin Bloom) en tenslotte het belang van oefening en herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson).
Die drie uitgangspunten in combinatie met het inzicht dat Snappet een leerkracht geeft, zorgen voor hogere leerresultaten. Dat werd al in 2016 bewezen door onafhankelijk onderzoek in opdracht van Kennisnet. Ook de Radboud Universiteit en Universiteit Twente onderzochten het gebruik en het effect van Snappet. Meer hierover kunt u lezen op www.snappet.org.

Voor leerkrachten biedt Snappet via een makkelijk te bedienen dashboard, inzicht & overzicht. In het dashboard ziet een leerkracht live hoe leerlingen de lesstof verwerken: wie heeft extra ondersteuning nodig en wie beheerst de stof? Al tijdens de les kan een leerkracht bijsturen waar nodig.
Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout hebben. Deze directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen. Leerkrachten merken dat dit inzicht zorgt voor extra gemotiveerde leerlingen.
Door digitale verwerking van de lesstof in Snappet, maken leerlingen bovendien meer opgaven in minder tijd. Leerkrachten besparen tijd op punten als nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Bij verwerking in schriften of werkboeken ziet een leerkracht soms pas bij het nakijken welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is dit live, tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces.


IPC in een notendop

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Units
Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. "Van Missie naar Mars" tot "Circus" en van "Regenwoud" tot "Voortrekkers van verandering". Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.


Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt tijdens het startpunt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. In sommige gevallen kan het interessant zijn om een ouder of verzorger als spreker te vragen, vanuit een bepaalde maatschappelijke rol of beroep. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

De aanwezige kennis wordt verder uitgebreid met andere relevante informatie. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen.

Tijdens de afsluiting sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. De kinderen delen wat ze geleerd hebben en mogen daar trots op zijn. De invulling van de activiteit is aan de school, maar je kunt je voorstellen dat het ontzettend leuk is om het geleerde te delen met andere klassen, schoolpersoneel, ouders of verzorgers. Kinderen worden zo bewuster en enthousiaster van wat ze geleerd hebben en het beklijft beter.

Rol van de ouder(s) of verzorger(s)
Ouders of verzorgers worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. Bij elke unit is er een voorbeeldbrief waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren en op welke manier ouder(s) of verzorgers(s) thuis kunnen helpen.

De meest eenvoudige manier is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door uw kind uit te dagen om te vertellen stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Ook door eenvoudige ‘keukentafelgesprekken’ helpt u uw kind al op weg. Probeer door te vragen. Waar komen de producten en hun ingrediënten op tafel vandaan? Waar op de wereldkaart ligt dat?

Kwaliteit
IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt niet zomaar uit handen gegeven en scholen volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC Nederland houdt contact met lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om goed met het curriculum om te gaan. Er wordt alleen met gecertificeerde trainers gewerkt.

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Gelukskoffer

In alle groepen  krijgen de leerlingen lessen van de Gelukskoffer.  De lessen richten zich op de positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en te vertrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden is gebleken dat kinderen na deze lessen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang is verbeterd. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander.

Dalton

De kernwaarden van Dalton zijn sterk vertegenwoordig in onze missie en huidige werkwijze. We werken ook volgens deze kernwaarden 

 • Kernwaarden Dalton, terug te vinden in onze waarden en missie

Burgerschapsonderwijs

Doel van burgerschap
Doel van burgerschap is leerlingen kennis, houding en sociale vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Dit is verweven in onze missie/visie, IPC, Gelukskoffer en natuurlijk ons dagelijks handelen. Binnen de openbare scholen van Promes worden burgerschap en sociale cohesie bevorderd in de dagelijkse praktijk. Het zit ingebakken in het handelen en denken van leerlingen en leerkrachten. Tolerantie, respect, hulpvaardigheid en omgangsvormen zijn uitgangspunten die de basis vormen voor het pedagogisch klimaat in de scholen. De leerkrachten zijn daarom aanspreekbaar op het plein voor en na schooltijd. Ook worden ouders uitgenodigd om een dagdeel mee te lopen in de groep. Jaarlijks zijn er 'kijkmomenten', waar de kinderen hun werk presenteren aan hun ouders/verzorgers.Het zijn uitgangspunten die invulling geven aan de identiteit van openbaar onderwijs. Zo bereiden we de kinderen voor om op een goede manier te kunnen participeren in de samenleving.


Visie en beleid op burgerschapsonderwijs
De school is een plek waar kinderen taal en rekenen leren. Die kennis en vaardigheden zijn een leven lang belangrijk, waar je ook woont. We leiden kinderen op voor het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt, maar ook voor het leven in onze samenleving. Om op een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven, is het nodig dat we de spelregels van de samenleving kennen en delen. We leven in een land waar iedereen veel vrijheid toekomt, waar ruimte is voor verschillen en waar minderheden worden beschermd. De niet-onderhandelbare basiswaarden van onze democratische rechtsstaat, de rechten en vrijheden uit de Grondwet en mensenrechtenverdragen, vormen ankerpunten van onze samenleving. Respect voor en kennis van dat fundament zijn essentieel – temeer nu sociale verbanden niet langer vanzelfsprekend zijn, de individualisering toeneemt en de bevolkingssamenstelling meer divers wordt als gevolg van migratie.

Gedeelde basiswaarden voor een weerbare democratie
Een manier waarop onze scholen de basiswaarden in hun onderwijs belichten is door, toegespitst op de ontwikkelingsfase van leerlingen in het funderend onderwijs, herkenbaar aandacht te besteden aan:

Basiswaarden
Met ‘basiswaarden van de democratische rechtsstaat’ wordt verwezen naar zeven basiswaarden.

 1. Vrijheid van meningsuiting
 2. Gelijkwaardigheid
 3. Begrip voor anderen
 4. Verdraagzaamheid (tolerantie)
 5. Autonomie
 6. Afwijzen van onverdraagzaamheid
 7.  Afwijzen voor discriminatie

Het onderwijs op KC De IJsvogel sluit aan bij de basiswaarden en wij bevorderen dat de leerlingen de basiswaarden toepassen. Op onze school corrigeren wij uitingen van leerlingen, die strijdig zijn met de basiswaarden.

Humanistisch vormingsonderwijs

In groep 6 en 7 kunnen leerlingen kiezen voor het vak Humanistisch Vormings Onderwijs. H.V.O. is erop gericht kinderen bewust te laten worden van de keuzes die ze maken en de invloed die zij kunnen uitoefenen op zichzelf en hun omgeving. Kinderen leren zich een eigen mening te vormen over bepaalde vraagstukken. Tegelijkertijd leren zij andere zienswijzen te respecteren. Op KC De IJsvogel geeft een vakleerkracht H.V.O.

Godsdienstonderwijs

Leerlingen kunnen in groep 6 en 7 in plaats van H.V.O. ook kiezen voor godsdienstonderwijs. Het godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is zeker niet bedoeld om te overtuigen, maar om kennis over te dragen. Het godsdienstonderwijs is ook meer dan het vertellen van Bijbelverhalen. Er wordt ruim aandacht besteed aan wat er bij de kinderen zelf leeft en hoe ze het wereldgebeuren dat door radio, televisie en kranten op hen afkomt, ervaren en emotioneel beleven. Onderwerpen als angst, hoop, anders zijn, ruzie, vrede, er-niet-bij-horen, hoe gaan we met elkaar om en andere actuele onderwerpen worden besproken.

Met godsdienstonderwijs willen we bevorderen dat de kinderen de manier van leven, denken en geloven van andere mensen respecteren. Ook godsdienst wordt gegeven door een vakleerkracht. Soms komt het voor dat leerlingen geen godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs volgen.

Computeronderwijs

Kinderen leren bij ons in een vroeg stadium omgaan met de computer, tablet en chromebooks. Dat kan, aangezien er in onze school in alle klassen devices aanwezig zijn en in de gang beschikken wij over meerdere computers. Tijdens de lessen maken de leerlingen hier gebruik van. Ook onze methodes bieden de mogelijkheid tot het verwerken van de lesstof.

Document Bieb Op School

Bibliotheek op school

Sinds 2015 beschikt KC De IJsvogel over een Bibliotheek op school.
Met de Bibliotheek op school zetten school en bibliotheek zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Bewegingsonderwijs en Swim2Play

Het primaire doel van de lessen bewegingsonderwijs en sport is het 'goed leren bewegen'.

In de groepen 1 en 2 is het bewegingsonderwijs gericht op het aanbieden van situaties die het kind stimuleren tot handelen. Het kind leert zichzelf kennen in relatie tot materiaal. Het ruimtelijk inzicht en de sociale aanpassing worden ontwikkeld. De kleuters werken met de methode bewegingsonderwijs in het speellokaal.

De leerlingen van de groepen 3 t/m groep 8 krijgen twee keer per week lichamelijke opvoeding in de gymzaal. De leerlingen krijgen les van een vakleerkracht. De lessen lichamelijke opvoeding zijn er door een goede mate van intensiteit en het ervaren van plezier mede op gericht gezondheid, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en behulpzaamheid te bevorderen. Tevens bevordert het brede aanbod van bewegingsvormen en de kennismaking met zoveel mogelijk takken van sport de mogelijkheden voor een actieve vrije tijdbesteding voor nu en in de toekomst.

Iedere groep neemt deel aan het nieuwe schoolzwemmen Swim2Play. Iedere groep gaat vijf keer naar Bad Hesselingen om spelenderwijs de zwemvaardigheid te oefenen. Ook als de kinderen geen diploma hebben, doen zij mee. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Voor het vervoer naar het zwembad wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van busvervoer. 

Verkeersonderwijs

Kinderen leren bij ons om een veilige en adequate verkeersdeelnemer te worden. In alle groepen  wordt gewerkt met de methode van Veilig Verkeer Nederland.  In groep 7 doen de leerlingen het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Drie keer per jaar werken we met een verkeersweek.
KC De IJsvogel is met het behalen van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) een verkeersveilige school.
We nemen deel aan verschillende verkeersactiviteiten. Zo is er onder andere de oversteekactie voor groep 3, de dode hoekactie voor groep 8 en Streetwise voor de hele school.

Gelukskoffer

In alle groepen krijgen de leerlingen lessen van de Gelukskoffer. De lessen richten zich op de positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en te vertrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden is gebleken dat kinderen na deze lessen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang is verbeterd. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander.

Instroom nieuwe leerlingen

Op KC De IJsvogel kunnen kinderen vanaf 3 jaar meedoen aan PeuterPas. Elke derde woensdag van de maand mogen zij samen met hun ouders een uurtje écht naar de basisschool. Tijdens PeuterPas krijgen de kinderen een programma aangeboden vanuit ons onderwijsconcept. Kinderen hoeven daarvoor nog niet aangemeld te zijn op onze school.

Als een kind tenminste 3 jaar en 10 maanden oud is en aangemeld op onze school, mag het een aantal dagdelen als gast naar onze school. De kinderen kunnen dan wennen aan de school tot het moment dat ze 4 jaar zijn. Op KC De IJsvogel mogen de kinderen vijf dagdelen komen wennen. Als u uw kind heeft aangemeld, wordt er ruim van tevoren contact met u opgenomen om de wendagen af te spreken. Zodra een kind 4 jaar oud is, mag het elke dag naar school. De kinderen zijn leerplichtig op de eerste dag van de maand volgend op hun vijfde verjaardag.

Leerlingen die in de hogere groepen instromen, worden opgevangen door hun nieuwe groepsleerkracht. De groepsleerkracht bespreekt na enige weken met de ouders/verzorgers hoe de eerste periode op school is bevallen.

Vijf jaar nadat de leerling de school verlaten heeft, wordt het dossier vernietigd.

Het volgen van de ontwikkeling

Van iedere leerling wordt na aanmelding een leerlingdossier aangelegd in ons administratiesysteem Parnassys. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling- en groepsbesprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers en externen, verslagen van onderzoeken en toetsgegevens bewaard. De groepsleerkracht beheert de map.

De vorderingen en prestaties van de leerlingen worden nauwgezet gevolgd. In de groepen 1 en 2 gebeurt dat door middel van observatie, mede aan de hand van de methode “Onderbouwd”. In de groepen 3 t/m 8 wordt naast observatie, kindgesprekken en dagelijks schriftelijk werk, ook door middel van toetsen gekeken naar de ontwikkeling van leerlingen. Toetsen geven ons een beeld van de vorderingen van de leerling. De leerkracht houdt alle gegevens digitaal bij in ParnasSys. Deze gegevens vormen de basis voor het digitale rapport dat leerlingen twee keer per jaar krijgen.

ParnasSys

Op school maken we gebruik van een digitaal pakket voor de leerlingenadministratie;  ParnasSys. Naast de leerlingenadministratie, worden hier ook de vorderingen van de kinderen in bijgehouden. Omdat de verspreiding van het ouderportaal via ParnasSys plaatsvindt, is het belangrijk dat u uw adresgegevens én emailadres actueel houdt. Wijzigingen kunt u op school doorgeven, aanpassen in het ouderportaal of mailen naar de-ijsvogel@stichtingpromes.nl  

Het geheel aan leerlinggegevens vormt het dossier van de leerling. Dit dossier is op verzoek door ouders in te zien en wordt bij verhuizing digitaal aan de nieuwe school verstuurd.

SNAPPET
Vanaf groep 5 wordt gewerkt met het digitale onderwijsplatform van Snappet.

Snappet is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de beste manieren van lesgeven: het belang van directe feedback aan leerling én leerkracht (Professor John Hattie), het oefenen op eigen niveau en het mastery based learning (onderwijspsycholoog Benjamin Bloom) en tenslotte het belang van oefening en herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson).
Deze drie uitgangspunten in combinatie met het inzicht dat Snappet een leerkracht geeft, zorgen voor hogere leerresultaten. Dat werd al in 2016 bewezen door onafhankelijk onderzoek in opdracht van Kennisnet. Ook de Radboud Universiteit en Universiteit Twente onderzochten het gebruik en het effect van Snappet. Meer hierover kunt u lezen op www.snappet.org.

Voor leerkrachten biedt Snappet via een makkelijk te bedienen dashboard, inzicht & overzicht. In het dashboard ziet een leerkracht live hoe leerlingen de lesstof verwerken: wie heeft extra ondersteuning nodig en wie beheerst de stof? Al tijdens de les kan een leerkracht bijsturen waar nodig.
Elke les bestaat uit een uitgebreide en interactieve klassikale instructie door de leerkracht op basis van EDI (Expliciet Directe Instructiemodel) en didactiek. De instructies in Snappet hebben aandacht voor begeleide inoefening en controle van begrip. Daarnaast bestaat elke les uit zorgvuldig gestructureerde opgaven voor de zelfstandige verwerking op elk individueel niveau van de leerlingen. 

Alle leerlingen, ook plus- en zorgleerlingen, worden continu op hun eigen niveau uitgedaagd. Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout hebben. Deze directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen. Leerkrachten merken dat dit inzicht in de eigen ontwikkeling zorgt voor eigenaarschap en daardoor voor gemotiveerde leerlingen.
Bij verwerking in schriften of werkboeken ziet een leerkracht soms pas bij het nakijken welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is dit live, tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces.

Document Compact Sop 23 24

Zorgstructuur

In het schoolondersteuningsprofiel is onze schoolstructuur beschreven. 

Leerlingvolgsysteem

Naast het bijhouden van de dagelijkse vorderingen, hanteren wij een gevalideerd leerlingvolgsysteem; Cito Leerling in Beeld. Vanaf groep 3 worden in januari/februari en mei/juni CITO-toetsen afgenomen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taalverzorging. Het doel van de afname van deze toetsen is het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan.
Vanaf groep 6 worden de uitkomsten van de Cito-toetsen tevens gebruikt bij de plaatsing van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en om ons onderwijs te evalueren. In groep 7 volgt hieruit een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Het schooladvies in groep 8 wordt gegeven op basis van het complete beeld dat de school heeft van een leerling, het advies van de Plaatsingswijzer en het toetsadvies van de doorstroomtoets van Route-8.

Na elke toetsperiode worden de resultaten besproken op individueel-, groeps- en schoolniveau. Naar aanleiding van de bespreking op groepsniveau worden afspraken gemaakt waar eventueel extra aandacht voor moet komen binnen een groep. Op leerlingniveau worden afspraken gemaakt met betrekking tot de extra zorg voor de desbetreffende leerling. Op schoolniveau wordt gekeken of er trends waarneembaar zijn t.a.v. de verschillende vakgebieden en verbeterplannen opgesteld wanneer daar aanleiding toe is.

De gegevens van leerlingen die onder de speciale zorg vallen van de kwaliteitscoördinator worden opgeslagen in Parnassys. 

Op school is een protocol aanwezig met betrekking tot het verlengen/verkorten van de leertijd. Dit ligt ter inzage in school.

Verlengde leertijd

Het kan gebeuren dat we gezamenlijk tot de conclusie komen dat een leerling extra leertijd nodig heeft. Dan kunnen we het besluit nemen om de leerling nogmaals in eenzelfde groep te laten leren en werken. Dit geldt voor de leerling waarbij de ontwikkeling niet vordert zoals verwacht of de leerling die sociaal en emotioneel achterblijft bij de meeste klasgenootjes. Voor ons als school staat het welbevinden van de leerling voorop waarbij wij aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. 

Doel van het verlengen van de leertijd is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. In een vroeg stadium worden de ouders van onze twijfels over de ontwikkeling van hun kind op de hoogte gesteld. Uiterlijk in mei/juni wordt het definitieve advies rond het verlengde jaar gegeven.

Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een leerling voor een bepaald vak op een lager niveau aanbod krijgt. Hij of zij blijft dan in de eigen groep meer krijgt instructies rekenen en/of spelling van een groep lager. Dit groepsdoorbrekend werken wordt per leerling en naar de ontwikkelingsbehoefte van de leerling bekeken. 

Passend onderwijs

Op alle Promes-scholen wordt gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe toekomst. Kinderen worden in brede zin ontwikkeld, zodat ze kennis en ervaring krijgen om relaties aan te gaan en taken uit te voeren die hen tot een volwaardig lid van de maatschappij maken. Door het bieden van boeiend onderwijs stimuleren wij de kinderen en worden ze uitgedaagd, zodat elke leerling de beste kansen krijgt om zich te ontplooien. In het algemeen kunnen we op de meeste ondersteuningsvragen van de leerling een passend aanbod verstrekken. Met handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken (wat heeft de leerling in deze situatie nodig en hoe gaan we dat organiseren en arrangeren) wordt een vraag om ondersteuning vertaald in directe en haalbare handelingssuggesties. Dit valt onder de basiskwaliteit van de school. De basis- en extra ondersteuning wordt beschreven in het ondersteuningsplan en in de dag- en weekplanning van de groep.

De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Om de diversiteit aan zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit profiel wordt opgesteld door het team van de IJsvogel en is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. Ons profiel heeft onder andere de volgende kenmerken: 

 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Expertise op het gebied van gedrag (ADHD, ASS)
 • Expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Dyslexie en ernstige lees- en spellingsproblemen


De kwaliteitscoördinator op De IJsvogel coördineert de zorg en ondersteuning binnen de school en is daarnaast aanspreekpunt voor ouders en externen. De kwaliteitscoördinator werkt in een netwerk met andere intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren binnen stichting Promes, onder andere aan kwaliteitsverbetering en expertiseontwikkeling.

Wanneer wij als school handelingsverlegenheid ervaren rondom de zorg- en/of ondersteuningsvraag rondom een leerling  kan er ondersteuning worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband (SWV-PO2203 Meppel). Samen met het Samenwerkingsverband wordt er gekeken wat wij als school kunnen aanpassen en bieden om de leerling de ondersteuning te geven die hij of zijn nodig heeft. Een mogelijkheid voor extra ondersteuning is een (preventief) arrangement of onderzoek welke wordt uitgevoerd door de ambulant begeleider of orthopedagoog van het SWV. Wanneer blijkt dat het onderwijs niet passend is voor de leerling dan heeft de basisschool zorgplicht om een passende vorm van onderwijs te vinden. De leerling wordt bij de aanvraag van een arrangement en bij verwijzing naar S(B)O besproken in de Commissie Arrangeren en zij neemt hierover een besluit. Ouders worden in het hele traject meegenomen.

Alle informatie over het SWV PO2203, afdeling Meppel kunt u vinden op https://www.po2203.nl/website/...

Ouder- en jeugdsteunpunt Hoogeveen – Meppel – Steenwijk e.o. geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en de postcodegebieden 7951/7955 (Staphorst) en 8064 (Zwartewaterland).

Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Dat kan via e-mail, een contactformulier of telefonisch.

Meer- en hoogbegaafdheid

Uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen succesvol zijn op school. Promes kiest binnen Passend Onderwijs voor een kindgerichte aanpak, ook bij meer- en hoogbegaafde leerlingen. In de groepssamenstelling en het leerstofaanbod wordt rekening gehouden met leerlingen die meer aankunnen. Dit betekent niet “meer van hetzelfde”, maar zoeken naar verdieping en verrijking.

Onze leerkrachten verdiepen zich in de talenten van de leerling, in en buiten de groep. De IJsvogel werkt met een screeningsinstrument om meer- en hoogbegaafdheid bij leerlingen vroegtijdig te signaleren en op in te zetten. Wanneer aanpassingen binnen het onderwijs nodig blijken gaat dit altijd in overleg met de hoogbegaafdheidsspecialist, de intern begeleider, de leerkracht, de ouders en de leerling zelf.

Leerlingen die in aanmerking komen voor de plusgroep (peergroep), gaan op KC De IJsvogel een uur in de week met een hoogbegaafdheidsspecialist aan de slag. De opgepakte activiteiten worden indien mogelijk doorgezet in het lesrooster gedurende de week. Leerlingen die een grote voorsprong op een of meer hoofdvakgebieden laten zien, krijgen de kans hierop te versnellen en les te volgen in een hogere instructiegroep.

De procedure van signalering en plaatsing in de peergroep staat beschreven in de kwaliteitskaart 'Meer- en hoogbegaafdheid' welke op school ter inzage ligt.

School Maatschappelijk Werk

Het School Maatschappelijk Werk (SMW) biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met en/of het oplossen van verschillende zorgvragen. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en onzekerheid. 

Het inschakelen van de SMW-er gebeurt altijd in overleg. Vaak gaat het initiatief uit van de intern begeleider of de leerkracht, maar ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de SMW-er.
De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig en er wordt binnen een vertrouwde omgeving gewerkt aan de zorgvraag. Doorgaans is de begeleiding kortdurend. 
De SMW-er geeft een doorverwijzing zodra meer hulp passend is. Deze verwijzingen lopen via de jeugdconsulent van de gemeente. Zonder toestemming van ouders verstrekt de SMW-er geen informatie aan derden. U heeft bovendien altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.

Op de donderdagen is Vera Kraijer, school maatschappelijk werker, een aantal uren op school aanwezig.
U kunt binnenlopen, bellen of mailen:
Vera Kraijer
Telefoon: 06-51082768
E-mail: v.kraijer@welzijnmw.nl

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via:
Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44

Overige activiteiten

Projecten

De groepen 1 t/m 8 krijgen ieder schooljaar Natuur- en milieu-educatie in de vorm van een NME-project.

Cultuurmenu is een project waarbij de leerlingen gedurende een periode aandacht besteden aan kunstzinnige en culturele vorming. Kinderen volgen structureel lessen in één van de verschillende kunstdisciplines. Tevens maken ze kennis met professionele voorstellingen. Het Cultuurmenu wordt aangeboden door CultuurKlik.

Excursies

Gedurende het jaar vinden er op De IJsvogel excursies plaat. Deze kunnen gekoppeld zijn aan een project maar ook als groepsactiviteit worden gepland. Voorbeelden hiervan zijn het bibliotheekbezoek, het Jeugdappel, Drents Museum, Nationale Boomfeestdag en de Techniekdag. KC De IJsvogel vindt het belangrijk om door middel van excursies buiten de school te kijken.
Afhankelijk van de bestemming gaan leerlingen vanaf groep 6 op de fiets. De andere groepen gaan met auto’s of met de bus. Het is mogelijk dat er dan een bijdrage in de reiskosten van u gevraagd wordt of dat u gevraagd wordt om te rijden.

Feesten, schoolreizen en kampen

KC De IJsvogel organiseert de schoolreizen al vele jaren aan het begin van het schooljaar. Dit is een leuke en leerzame gelegenheid om de groepsvorming snel en goed in gang te zetten.  Via ouderportaal ontvangt u meer gedetailleerde informatie. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben aan het eind van het schooljaar een schoolkamp.

Sinterklaasfeest

Op 5 december brengt Sint met zijn Pieten een bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Ook de zieke kinderen worden niet vergeten.  De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes. Ze maken een surprise van een zelf gekocht cadeautje en voorzien dit van een gedicht. Ook gaan rond deze tijd de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar een toneelstuk in Schouwburg Ogterop, gespeeld door groepsleerkrachten uit het openbaar onderwijs.

Kerstfeest

In de laatste weken van het jaar treft u de school in kerstsfeer aan. Het jaar sluiten we af met een kerstviering. De missie van KC De IJsvogel dragen we hierbij uit door het gezamenlijk zingen met leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten, gevolgd door een kerstdiner voor de kinderen. 

Groepsvoorstellingen
Groep 1 t/m 7 verzorgt elk jaar een groepsvoorstelling. We maken met de groep een theatervoorstelling, waarin ieder kind een passende en uitdagende rol krijgt. Het samen oefenen en presenteren heeft als doel: 

 • Plezier laten beleven en leren omgaan met spanning  
 • Creatief leren denken van en met elkaar  
 • Leren met en van elkaar en samenwerken 
 • Leren leren, onder andere in de vorm van inprenting (teksten, volgorde etc.)  
 • Taakbesef en verantwoordelijkheid aanleren voor eigen en groepsgebeuren  
 • Presentatieskills  
 • Creatieve vakken in context inzetten 

De groepsvoorstellingen worden overdag gepresenteerd aan de andere groepen van de school en kunnen ’s avonds door ouders/verzorgers van de leerlingen die de voorstelling geven bekeken worden.

Musical
Aan het eind van het schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 afscheid in de vorm van een wervelende musical. De musical wordt op dezelfde manier als de groepsvoorstelling georganiseerd: overdag voor school en ’s avonds voor ouders/verzorgers.

Presentaties
We werken gedurende het schooljaar aan meerdere units(thema’s) van IPC. Minstens één keer per jaar zullen ouders/verzorgers uitgenodigd worden om presentaties van zo’n unit bij te wonen. De vorm van de presentaties is elke keer weer anders en verrassend. Net als bij de groepsvoorstellingen en de musical hebben deze presentaties tot doel om dat wat de kinderen leren ook in een andere vorm te leren toepassen.

Bezoeken van groepsvoorstellingen/musical/presentaties
De ervaring heeft geleerd dat de aanwezigheid van kinderen jonger dan 4 de concentratie en aandacht voor de presentaties kan verstoren. Omdat we elk kind willen laten stralen verzoeken wij vriendelijk jonge kinderen niet mee te nemen naar de voorstellingen, de musical en de presentaties. Overige informatie over het bezoeken van de voorstelling wordt via Social Schools gedeeld.

Sportactiviteiten

Meppel Actief organiseert ieder jaar in samenwerking met diverse sportverenigingen toernooien en wedstrijden. De oudervereniging vervult hierbij een coördinerende rol. Leerkrachten helpen met de inschrijvingen en tenues, maar de school is niet verantwoordelijk voor de teamindeling en afzeggingen. Deelname aan toernooien is alleen mogelijk indien er voldoende ouderhulp is.