De Ouders en de School

Contact met de leerkracht

Aan het begin van het schooljaar houden we een informatieavond voor alle ouders/verzorgers. Iedere groep heeft zijn eigen informatieavond. Tijdens deze avond krijgen de ouders/verzorgers voorlichting over het onderwijs in die specifieke groep. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. We vinden dit een belangrijke avond, omdat er ruimte is om met elkaar kennis te maken en elkaar te ontmoeten.

We houden voor de groepen 1 t/m 8 één keer per jaar een kijkavond van één uur, waarbij u samen met uw kind en andere belangstellenden op school kunt komen kijken in de klas. De kinderen zijn die avond uw gids. Ook kan elke ouder/verzorger een ochtend of middag bij zijn of haar kind in de groep op bezoek komen en meedraaien. Hierdoor krijgt u een beeld van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. De data staan in de jaarplanning van het jaarboekje. Via  ouderportaal ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

In de 10-minuten gesprekken kunt u drie keer per jaar de schoolvorderingen en het functioneren van uw kind bespreken. De gesprekken vinden plaats in oktober naar aanleiding van de ervaringen in de eerste schoolweken en in februari/maart en juni naar aanleiding van het rapport. Doen er zich bijzondere omstandigheden voor, dan is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Het initiatief voor een dergelijk gesprek kan zowel van de ouders/verzorgers als van de school uitgaan.

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.

Oudervereniging

De oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerstmis en de themamiddag, maar ook zaken als een schoonmaakochtend. Ook heeft de oudervereniging een coördinerende rol bij het vinden van hulpouders/verzorgers voor activiteiten. Hierbij maken we gebruik van groepscontactouders (GCO’s). Deze kunnen lid zijn van de oudervereniging, maar dit hoeft niet.

De oudervereniging beheert de ouderbijdrage, een vrijwillige bijdrage per schoolgaand kind. Dit geld is nodig om bepaalde festiviteiten te organiseren.

In het jaarboekje staan de OV leden vermeld.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders/verzorgers en het personeel. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers en de helft uit leerkrachten. Zij hebben adviesrecht en soms instemmingsrecht over het beleid van de school. Afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Het contact tussen de medezeggenschapsraad en de ouders/verzorgers verloopt via het ouderportaal en de website. Natuurlijk kan de medezeggenschapsraad ook persoonlijk bereikt worden via de voorzitter of de secretaris.

In het jaarboekje staat het mailadres vermeld.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit tien personen die zijn afgevaardigd uit de verschillende scholen van Stichting Promes. Vijf ouders en vijf personeelsleden informeren zich in zeven á acht vergaderingen over de gang van zaken binnen de Stichting en kunnen instemmen of adviseren over beleidsstukken die alle scholen binnen de Stichting aangaan. Naast het uitoefenen van het instemmings- en adviesrecht, kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven en voorstellen doen. De bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in een reglement. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap wordt georganiseerd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. De vergaderingen bestaan altijd uit twee delen. Het eerste deel van de vergadering voert de GMR zijn eigen overleg. In het tweede deel van de vergadering wordt het overleg gevoerd met de algemeen directeur. De GMR heeft jaarlijks in ieder geval één bijeenkomst met het bestuur van Stichting Promes.

Informatievoorziening

De formele informatievoorziening verloopt via ParnasSys. De berichtgeving hiervan krijgt u in uw mailbox. Via het ouderportaal vindt u onder meer mededelingen voor bepaalde groepen, wijzigingen en uitnodigingen. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de oudergesprekken. Via het klasbord kunt foto's bekijken van de verschillende activiteiten in de groep. Wij verzoeken u wijzigingen in telefoonnummer, adres, e-mailadres en huisarts zo snel mogelijk aan school door te geven.

Verkeersouders/verzorgers

Op De Tolter zijn verkeersouders/verzorgers actief. Het aanstellen van verkeersouders/verzorgers gebeurt op initiatief van de verkeersveiligheidsorganisatie VVN en de vier landelijke organisaties voor ouders/verzorgers in het onderwijs. Met elkaar zetten we ons in om de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen te vergroten. Regelmatig vinden er activiteiten plaats, zoals oversteekacties en fietskeuringen.

De Tolter heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel in 2008 behaald en mag zich sindsdien een “verkeersveilige school” noemen. In oktober 2016 hebben we een positieve herkeuring gehad waarbij we het hoogst haalbare aantal punten hebben ontvangen.

Samen met Ouders

Samen werkt het

Het allerleukste op de wereld vinden wij de kinderen de wereld laten zien. Dat doen we samen: ouders, verzorgers, leraren en leerlingen. De samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk bij ons op school, dit uit zich in de volgende speerpunten:

 • Ouders voelen zich welkom
 • Ouders voelen zich serieus genomen
 • Ouders kunnen mee doen met schoolse activiteiten
 • Ouders krijgen een uitnodiging voor wendagen als hun kind voor het eerst naar school komt.
 • Ouders krijgen een formulier ter voorbereiding op de oudergesprekken aangaande de vorderingen van hun kind
 • Ouders worden geïnformeerd over de leerprestaties
 • Ouders krijgen uitleg over de strategie van aanleren op de informatieavond
 • Leerlingen van groep 8 spreken samen met hun ouders over de schoolkeuze
 • Ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken op school
 • Ouders spreken tijdens de eerste oudergesprekken hun verwachtingen uit aangaande het schooljaar, er zijn 3 geplande oudergesprekken
 • Ouders kunnen de leerkracht voor en na schooltijd aanspreken op het plein / klas
 • Ouders kunnen een dagdeel meedraaien in de groep van hun kind
 • Ouders worden uitgenodigd voor de presentaties van de kinderen bij de afsluiting van de projecten
 • Ouders nemen deel aan de verschillende commissies om activiteiten te organiseren
 • Ouders hebben zitting in de MR. en OV.
 • Nieuwe ouders vullen een anamneseformulier in als hun kinderen een maand op school zitten
 • Ouders hebben een aller eerste gesprek met de leerkracht van groep 1 zonder tijdsdruk
 • Ouders krijgen een rondleiding door de directie voorafgaand aan de aanmelding
 • Ouders kunnen deelnemen aan de panelgesprekken die georganiseerd worden
 • Ouders worden uitgenodigd voor de kijkavond rondgeleid door de leerlingen
 • Ouders krijgen een inlogcode voor het ouderportaal, waarmee ze zich kunnen aanmelden voor oudergesprekken, foto's kunnen bekijken, berichtjes kunnen ontvangen, kunnen mailen met de leerkracht
 • Ouders krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan klasbord

Inschrijven

Wanneer ouders/verzorgers belangstelling hebben voor De Tolter, kunnen zij een afspraak maken met de directeur voor een gesprek en een rondleiding. Ook kunnen ouders/verzorgers met hun peuter deelnemen aan PeuterPas (zie par. 6.1). Eén keer per jaar houdt De Tolter een open dag.

Eten en drinken

De kinderen mogen voor in de pauze een tussendoortje meenemen. Het beste is een stukje fruit of een boterham en/of een beker melk, geen snoep. De bekers moeten goed afgesloten zijn en voorzien van naam. Het is voor de leerkracht onmogelijk om alle fruit klaar te maken, dus wij verzoeken ouders/verzorgers het fruit waar nodig in stukjes mee te geven.

Verjaardagen

Kinderen mogen hun verjaardag uiteraard op school vieren. Naast het feest in de klas mogen de kinderen ook de klassen rond. Omdat we graag zien dat de kinderen hun verjaardag met gave gebitten kunnen vieren, vragen wij u dringend om zo verstandig mogelijk te trakteren. Dus geen snoep, maar graag een gezonde traktatie, ook voor de leerkrachten.

Schooltijden

De Tolter hanteert de volgende schooltijden:

’s Morgens: 8.30 – 12.00 uur.
’s Middags: 13.00 – 15.00 uur.
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

Continurooster

De laatste twee weken voor de zomervakantie hanteert De Tolter een continurooster. Voor de groepen 1 t/m 4 houdt dit in 8.30 – 12.00 uur, voor de groepen 5 t/m 8 8.30 – 13.00 uur. De vakantiespreiding zorgt ervoor dat onze regio het ene jaar “vroeg” vakantie heeft en een ander jaar “laat”. Wanneer je als school bij de late groep hoort, moet je de hele maand juli nog naar school. Dan is het vaak al erg warm. Onze school beschikt niet over een airconditioning en met veel kinderen in het lokaal wordt het met name ’s middags erg warm. Om vanwege de hitte niet met wisselende schooltijden te komen te zitten, heeft De Tolter besloten de laatste twee weken voor de zomervakantie een continurooster in te voeren. Dit schept duidelijkheid naar de ouders/verzorgers toe.

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, kunt u voor schooltijd bellen om hem/haar af te melden. Wanneer uw kind langdurig ziek is of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen met de groepsleerkracht. Bij langdurig zieke leerlingen kan de school ondersteuning vragen bij Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Consulenten OZL kunnen leerkrachten ondersteunen om het zieke kind te begeleiden. De consulenten zijn bevoegde leerkrachten. Bovendien hebben zij kennis van en zicht op de consequenties van ziekten, behandelmethoden en de invloed van medicatie. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan de situatie. Academische ziekenhuizen hebben een school in het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleider van de school.

Verlof buiten de vakanties

Uw kind mág naar school als het 4 jaar is, maar moet naar school als het 5 jaar is. Dan geldt de volledige leerplicht. Volledige leerplicht houdt in dat uw kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school moet. Vanwege deze leerplicht kan uw kind in principe alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de aard van uw beroep daartoe aanleiding geeft. Hiervoor is een verklaring van de werkgever nodig. In die situatie kan de directeur toestemming geven tot een maximum van tien schooldagen verlof buiten de vakanties. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals een jubileum, huwelijk of overlijden, geeft de school indien gewenst uiteraard verlof. Verlofaanvragen moeten altijd schriftelijk via een bij de directie te verkrijgen standaardformulier worden ingediend. U kunt dit formulier ook downloaden via de website.

Het handboek betreffende de verlofregeling ligt ter inzage op school. Over een afwezigheid van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel. De leerplichtambtenaren van de gemeente Meppel zijn Bernadette Klamer en Roelanda Donker. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0522-140522. Schrijven kan ook:

Gemeente Meppel
Afdeling Burgerzaken, t.a.v. de leerplichtambtenaar
Postbus 501, 7940 AD Meppel

Email: r.donker@meppel.nl of b.klamer@meppel.nl.

Ook kunt u bij hen terecht voor eventuele vragen of problemen die te maken hebben met de leerplicht.

Op onze site www.detolter.nl onder het kopje informatie > formulieren/ downloads, zijn alle formulieren te vinden.

Tussenschoolse opvang/ BSO

Op school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. De organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van de professionele organisatie Lunchplein. Lunchplein is onderdeel van Doomijn.

Ook de VSO en BSO worden door Doomijn verzorgd.

Luizenbeleid

Alle leerlingen schaffen aan het begin van hun schoolloopbaan een luizencape aan. Aan het eind van groep 8 kunnen zij deze mee naar huis nemen.

Fietsplan

Op De Tolter maken we gebruik van een fietsplan. Leerlingen die binnen een bepaalde cirkel rond de school wonen, mogen niet op de fiets naar school komen. Doel is om het schoolplein zo veel mogelijk vrij te houden om voldoende speelruimte te creëren. In het jaarboekje staat een plattegrond met deze cirkel afgedrukt. In verband met ruimtegebrek en veiligheid op het plein, mogen kinderen niet naar school komen op skeelers, steppen, skelters en andere voertuigen die op het plein gestald moeten worden. Het plaatsen van de fiets gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor schade of vernielingen.

Roken

In de school geldt een rookverbod. Ook op het schoolplein is roken onder schooltijd of in aanwezigheid van kinderen verboden.

Veiligheid en gedrag

Veiligheid in de gymles

Op onze school is een protocol van toepassing waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van veiligheid in de lessen bewegingsonderwijs. Het doel is de veiligheid te optimaliseren en adequate (na)zorg te bieden. Onderdeel van het protocol is onder andere hoe er binnen de school wordt omgegaan met ongevallen. Het protocol ligt ter inzage op school.

Een specifiek aandachtspunt binnen de lessen bewegingsonderwijs is het gebruik van de minitrampoline. Het gebruik van dit toestel vraagt specifieke kennis van de leerkracht. Daarom is afgesproken dat de minitrampoline slechts gebruikt wordt in aanwezigheid van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Op De Tolter zijn voldoende BHV-ers. Deze volgen verplicht de periodieke herhalingscursus. De opleiding is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de school en het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners. De school kent een ontruimingsplan. Dit ontruimingsplan wordt getoetst door een deskundige van de Arbo-dienst. Naar aanleiding van de toetsing wordt het ontruimingsplan weer aangepast. Het plan ligt ter inzage op school. Eén keer per jaar wordt een ontruiming geoefend.

Veilig schoolklimaat

Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er zorg is voor een goede omgang met elkaar, dat grenzen worden gerespecteerd en dat daar afspraken over worden gemaakt. We leggen de nadruk op positief gedrag. Een ieder die in school werkt en/of leert, heeft het recht op bescherming tegen seksuele intimidatie. Voor de leerlingen en/of hun ouders/verzorgers fungeren twee artsen van de jeugdgezondheidszorg van de GGD als vertrouwenspersoon. U kunt hen bereiken onder telefoonnummer: 0528-290424.

Gedragscode

Wij vinden het belangrijk om op te treden tegen vormen van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op school. Dit beleid is van toepassing op leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers, alsmede op de onderlinge contacten binnen de school. Zij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat.

Onder agressie verstaan we alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld. Ook vandalisme valt hieronder. Onder seksuele intimidatie verstaan we alle ongewenste seksueel getinte aandacht die verbaal, fysiek of non-verbaal tot uiting komt. Dit is het geval als deze aandacht door degene die het ondergaat, ongeacht sekse, leeftijd en/of seksuele voorkeur, als ongewenst en onplezierig wordt ervaren. Indien bovengenoemde vormen van fout gedrag zich voordoen, verwachten wij van iedere betrokkene dat hij/zij de directie van de school daarvan in kennis stelt. Ook kan contact opgenomen worden met één van de contactpersonen en/of de klachtencommissie. Het protocol A(gressie)S(exuele discriminatie)G(eweld)D(iscriminatie)P(esten) ligt ter inzage op school.

Meldcode huiselijk geweld

Alle scholen van Stichting Promes hebben een Meldcode huiselijk geweld. Deze is opgenomen in het AGSPD-beleid. Deze code heeft tot doel om de medewerkers te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de medewerker stap voor stap het proces doorlopen vanaf het moment van signalering tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.
De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Het stappenplan levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling
 • gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs
 • gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens. Persoonlijke gegevens worden slechts uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers. Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheidcriterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid of welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie.

Schorsing en verwijdering

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Positief gedrag van de leerlingen draagt daar aan bij. Dat is één van de redenen waarom er bij ons op school afspraken zijn gemaakt met betrekking tot gedragsregels. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag overschreden worden. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. Daarom is een zorgvuldige procedure met betrekking tot deze maatregelen afgesproken. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut. Deze ligt ter inzage op school.

Klachten

De scholen van Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en ouders/verzorgers naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, directie of medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit, dan kan men een beroep doen op de algemeen directeur van Stichting Promes.

Indien dit gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan gehandeld worden op basis van de Klachtenregeling van Stichting Promes. Deze regeling ligt ter inzage op de school.

Stichting Promes wil uiteraard een goede werkgever zijn voor haar medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing op ouders en/of leerlingen maar ook op medewerkers van de Stichting.

Klachtencommissie

Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, richt hij/zij zijn/haar klacht aan Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of de Stichting Onderwijsgeschillen. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

Schoolcontactpersoon

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager wanneer nodig bijstaan. De schoolcontactpersonen worden jaarlijks specifiek geschoold voor hun taak. Op De Tolter zijn de schoolcontactpersonen Moniek Nijboer en Albertje Luten.

Vertrouwenspersoon

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met IJsselgroep Zwolle. IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie.

Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden of een verschil van mening over resultaten, zorgbeleid of pedagogische aanpak.

De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht en/of begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling. Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met Melle van der Hoek, tel. 06-51268791

Vertrouwensinspecteur

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op tel. 0900–1113111.

Wettelijke aansprakelijkheid

Als uw kind binnen de schooltijden onrechtmatig handelt, bent u als ouder/verzorger hiervoor meestal aansprakelijk. Soms is de leerkracht (mede)aansprakelijk. In dat geval is het nodig dat aangetoond kan worden dat onvoldoende toezicht de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. De bepaling geldt totdat uw kind 14 jaar oud is. Als een kind van 12 jaar bijvoorbeeld tijdens schooltijd een bril van zijn vriendje vernielt, kunnen de ouders/verzorgers aansprakelijk gesteld worden. Het is daarom belangrijk om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor uw kind(eren) af te sluiten.

Foto’s en video’s

De Tolter heeft een eigen website. Op deze site worden regelmatig foto’s en werkstukken van leerlingen geplaatst. Bij publicatie worden geen achternamen van leerlingen vermeld. Ook worden er in de klas of tijdens feesten video-opnames gemaakt. Deze worden alleen vertoond binnen de school, aan de leerlingen of tijdens een ouderavond. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van werkstukken of foto’s van uw zoon/dochter of bezwaar heeft tegen het filmen van uw zoon/dochter, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie.
U vindt op de centrale schoolwiki van Promes diverse reglementen geldig voor alle scholen binnen Stichting Promes. Voor een directe link klik hier.