De Ouders en de School

Contact met de leerkracht

Aan het begin van het schooljaar houden we voor de groepen 1 t/m 8 een 'kijkje in de klas', waarbij je samen met je kind en andere belangstellenden op school kunt komen kijken in de klas. De kinderen zijn die middag de gids. Ook kan elke ouder/verzorger een ochtend of middag bij zijn of haar kind in de groep op bezoek komen en meedraaien. Deze 'meekijk-dagen' staan meestal gepland in februari. Hierdoor krijg je een beeld van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Via het ouderportaal ontvang je hiervoor een uitnodiging.

Groep-specifieke informatie delen we aan het begin van het jaar via het ouderportaal

Tijdens de voortgangsgesprekken kunnen ouders drie keer per jaar de schoolvorderingen en het functioneren van het kind bespreken. vanaf groep 5 voeren we de gesprekken met de ouders en kinderen samen. In september voeren we kennismakingsgesprekken. De voortgangsgesprekken vinden plaats in november,  februari/maart en juni naar aanleiding van het rapport. Doen er zich bijzondere omstandigheden voor, dan is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Het initiatief voor een dergelijk gesprek kan zowel van de ouders/verzorgers als van de school uitgaan.

Informatievoorziening ouderportaal

Iedere ouder van onze school krijgt de beschikking over inloggegevens voor het ouderportaal. Door gebruik te maken van het ouderportaal kunnen we de privacy reguleren. In het ouderportaal ontvangt u nieuws, kunt u foto’s bekijken, kunt u de agenda van de school inzien, kunt u uw eigen gegevens beheren etc. Een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u vanuit school in uw mail. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen. Van het ouderportaal is ook een app beschikbaar. U kunt een handleiding voor ingebruikname van de app vinden op onze site. Wij vragen iedereen nadrukkelijk terughoudend te zijn om (zelfgemaakte) foto’s van activiteiten op school op eigen social media weer te geven. Niet iedereen stelt dit op prijs. Dit gaat buiten de verantwoordelijkheid van school om. De directeur, het personeel, de Medezeggenschapsraad en de oudervereniging gebruiken het ouderportaal voor het verstrekken van informatie. Het ouderportaal is toegankelijk via de site www.kcdeijsvogel.nl te benaderen. Aparte mededelingen worden zoveel mogelijk direct aan de ouders per e-mail verzonden.

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.

Oudervereniging

De IJsvogel heeft een Oudervereniging. Deze Oudervereniging bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen, aangevuld met een leerkracht als adviserend en verbindend lid en contactpersoon van het personeel.

De Oudervereniging heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten georganiseerd voor en door de kinderen, samen met ouders en leerkrachten. De leden van de Ouderverenigingen zijn verdeeld over verschillende commissies. Verschillende activiteiten rondom thema’s, zoals Sinterklaas, Kerst, sportdagen en bijvoorbeeld het schoolplein worden vanuit deze commissies georganiseerd.

Doel en taken van de Ouderverenigingen vanuit de statuten:

 • Bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, die op school staan ingeschreven, belangstelling voor en de betrokkenheid van de school in al haar facetten bevorderen.
 • Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
 • Het schoolteam ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
 • Gevraagd of ongevraagd de Medezeggenschapsraad adviseren over zaken, die vooral de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen aangaan die op school staan ingeschreven.
 • Organiseren van diverse activiteiten, zoals schoolfeesten, aankleding van sfeer op de school, sportactiviteiten, verkeerssituatie rondom school, enz.

Overige activiteiten Oudervereniging
WIS Collect
De Oudervereniging is verantwoordelijk voor de inning van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreisbijdrage, de bijdrage voor het schoolkamp (in de hogere groepen) en de bus naar Swim2Play. Deze inning wordt verdeeld over 2 keer gedurende het schooljaar en geïnd via het boekhoudprogramma WIS Collect. Er kan heel gemakkelijk betaald worden via Ideal.

Algemene ledenvergadering
Elk (na)jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd, waarop het alle school-ouders, voogden en verzorgers is toegestaan het jaarverslag in te zien. Elke ouder van de school is van harte welkom tijdens deze vergadering.

Contact met de Oudervereniging
Ben je nieuwsgierig of lijkt het je leuk om ook onderdeel te zijn van de Oudervereniging van KC De IJsvogel? Neem contact op met één van de ouders of leerkracht Albertje Luten. Ook zijn we bereikbaar per e-mail: penningmeester.de-ijsvogel@stichtingpromes.nl 


Op onze website vind je informatie over de leden van de Oudervereniging.

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt ouders om een vrijwillige bijdrage per kind voor het schoolfonds. De penningmeester van de oudervereniging voert het beheer over het schoolfonds. Hij doet dit vanuit een begroting die door de Oudervereniging goedgekeurd wordt op de jaarvergadering. Uit het schoolfonds betaalt de Oudervereniging de (organisatie)kosten van allerlei evenementen als feesten en sportgebeurtenissen. Bij de aanschaf en/of vervanging van apparatuur is het schoolfonds een belangrijke financiële bron. Het schoolfonds wordt met name gebruikt voor die kosten die niet rechtstreeks gedekt kunnen worden uit de schoolbudgetten. De bestedingen uit het schoolfonds leveren een extra bijdrage aan een prettig schoolklimaat, zowel in activiteiten als voorzieningen, voor onze leerlingen. De vrijwillige ouderbijdrage is 25 euro per leerling. Deze is uitgesplitst in: 8 euro voor bankkosten, WIS, Ideal, lief/leed, PR, versiering. 7 euro (bovenbouw komt later in het jaar) 2 euro kerst, 4 euro, schoolactiviteiten en feesten. 3 euro, plein. 1 euro overig.  Tijdens het huishoudelijk deel van de jaarlijkse zakelijke ouderavond legt de Oudervereniging verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het schoolfonds. 
NB. Het betreft een vrijwillige bijdrage. Bij het niet voldoen van de bijdrage worden kinderen niet uitgesloten van deelname bij activiteiten of programma's die door school worden georganiseerd.

Kind Support Meppel

Spullen voor school, hobby's, een laptop, kamerinrichting of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u dat uw kind overal aan mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek aan geld. Weet dan: Kind Support Meppel helpt! Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Kind Support Meppel is er speciaal voor deze gezinnen. Voor meer informatie klik hier

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders/verzorgers schriftelijk gekozen. Het team kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor de personeels-geleding.

De rol van de medezeggenschapsraad
De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als begroting, formatie of zoals in ons geval de fusie. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het MR-reglement.

Met vragen over schoolse zaken kunt u terecht bij een van de MR-leden of een e-mail sturen naar
mr.de-ijsvogel@stichtingpromes.nl.
De vergaderingen en notulen van de MR zijn openbaar. Meer informatie vind je op onze website.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit tien personen die zijn afgevaardigd uit de verschillende scholen van Stichting Promes. Vijf ouders en vijf personeelsleden informeren zich in zeven á acht vergaderingen over de gang van zaken binnen de Stichting en kunnen instemmen of adviseren over beleidsstukken die alle scholen binnen de Stichting aangaan. Naast het uitoefenen van het instemmings- en adviesrecht, kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven en voorstellen doen. De bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in een reglement. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap wordt georganiseerd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. De vergaderingen bestaan altijd uit twee delen. Het eerste deel van de vergadering voert de GMR zijn eigen overleg. In het tweede deel van de vergadering wordt het overleg gevoerd met de algemeen directeur. De GMR heeft jaarlijks in ieder geval één bijeenkomst met het bestuur van Stichting Promes.

Verkeersouders/verzorgers

Op de IJsvogel zijn verkeersouders/verzorgers actief. Het aanstellen van verkeersouders/verzorgers gebeurt op initiatief van de verkeersveiligheidsorganisatie VVN en de vier landelijke organisaties voor ouders/verzorgers in het onderwijs. Met elkaar zetten we ons in om de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen te vergroten. Regelmatig vinden er activiteiten plaats, zoals oversteekacties en fietskeuringen.

De IJsvogel heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel in 2008 behaald en mag zich sindsdien een “verkeersveilige school” noemen. In oktober 2016 hebben we een positieve herkeuring gehad waarbij we het hoogst haalbare aantal punten hebben ontvangen.

Samen met ouders

Samen werkt het

Het allerleukste op de wereld vinden wij de kinderen de wereld laten zien. Dat doen we samen: ouders, verzorgers, leraren en leerlingen. De samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk bij ons op school, dit uit zich in de volgende speerpunten:

 • Ouders voelen zich welkom
 • Ouders voelen zich serieus genomen
 • Ouders kunnen mee doen met schoolse activiteiten
 • Ouders krijgen een uitnodiging voor wendagen als hun kind voor het eerst naar school komt.
 • Ouders worden geïnformeerd over de leerprestaties en ontwikkelingen van hun kind
 • Leerlingen van groep 8 spreken samen met hun ouders over de schoolkeuze
 • Ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken op school
 • Ouders spreken tijdens de eerste kennismakingsgesprekken hun verwachtingen uit aangaande het schooljaar, er zijn hiernaast 3 geplande voortgangsgesprekken
 • Ouders kunnen de leerkracht voor en na schooltijd aanspreken op het plein / klas
 • Ouders kunnen een dagdeel meedraaien in de groep van hun kind
 • Ouders worden uitgenodigd voor de presentaties van de kinderen bij de afsluiting van de IPC  projecten
 • Ouders nemen deel aan de verschillende commissies om activiteiten te organiseren
 • Ouders hebben zitting in de MR en OV.
 • Nieuwe ouders vullen een anamneseformulier in als hun kinderen een maand op school zitten
 • Ouders hebben een allereerste gesprek met de leerkracht van groep 1 zonder tijdsdruk
 • Ouders krijgen een rondleiding door de directie voorafgaand aan de aanmelding
 • Ouders kunnen deelnemen aan de panelgesprekken wanneer deze georganiseerd worden
 • Ouders worden uitgenodigd voor een kijkje in de klas rondgeleid door de leerlingen
 • Ouders krijgen een inlogcode voor het ouderportaal, waarmee ze zich kunnen aanmelden voor oudergesprekken, foto's kunnen bekijken, berichtjes kunnen ontvangen, kunnen mailen met de leerkracht
Document Inschrijfformulier Kindcentrum De Ijsvogel

Inschrijven

Wanneer ouders/verzorgers belangstelling hebben voor De IJsvogel, kunnen zij een afspraak maken met de directeur voor een gesprek en een rondleiding. Ook kunnen ouders/verzorgers met hun peuter deelnemen aan PeuterPas (zie knop onder). Eén keer per jaar houdt De IJsvogel een open dag.

Eten en drinken

De kinderen mogen voor in de pauze een tussendoortje meenemen. Het beste is een stukje fruit of een boterham en/of een beker melk, geen snoep. De bekers moeten goed afgesloten zijn en voorzien van naam. Het is voor de leerkracht onmogelijk om alle fruit klaar te maken, dus wij verzoeken ouders/verzorgers het fruit waar nodig in stukjes mee te geven.

Verjaardagen

Kinderen mogen hun verjaardag uiteraard op school vieren. Naast het feest in de klas mogen de kinderen ook de klassen rond. Omdat we graag zien dat de kinderen hun verjaardag met gave gebitten kunnen vieren, vragen wij u dringend om zo verstandig mogelijk te trakteren. Dus geen snoep, maar graag een gezonde traktatie, ook voor de leerkrachten.

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, kunt u voor schooltijd bellen om hem/haar af te melden. Wanneer uw kind langdurig ziek is of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen met de groepsleerkracht. Bij langdurig zieke leerlingen kan de school ondersteuning vragen bij Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Consulenten OZL kunnen leerkrachten ondersteunen om het zieke kind te begeleiden. De consulenten zijn bevoegde leerkrachten. Bovendien hebben zij kennis van en zicht op de consequenties van ziekten, behandelmethoden en de invloed van medicatie. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan de situatie. Academische ziekenhuizen hebben een school in het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleider van de school.

Verlof buiten de vakanties

Uw kind mág naar school als het 4 jaar is, maar moet naar school als het 5 jaar is. Dan geldt de volledige leerplicht. Volledige leerplicht houdt in dat uw kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school moet. Vanwege deze leerplicht kan uw kind in principe alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de aard van uw beroep daartoe aanleiding geeft. Hiervoor is een verklaring van de werkgever nodig. In die situatie kan de directeur toestemming geven tot een maximum van tien schooldagen verlof buiten de vakanties. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals een jubileum, huwelijk of overlijden, geeft de school indien gewenst uiteraard verlof. Verlofaanvragen moeten altijd schriftelijk via een bij de directie te verkrijgen standaardformulier worden ingediend. U kunt dit formulier ook downloaden via de website www.kcdeijsvogel.nl of het ouderportaal.

Het handboek betreffende de verlofregeling ligt ter inzage op school. Over een afwezigheid van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel. De leerplichtambtenaren van de gemeente Meppel zijn Bernadette Klamer en Roelanda Donker. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0522-140522. Schrijven kan ook:

Gemeente Meppel
Afdeling Burgerzaken, t.a.v. de leerplichtambtenaar
Postbus 501, 7940 AD Meppel

Email: r.donker@meppel.nl of b.klamer@meppel.nl.

Ook kunt u bij hen terecht voor eventuele vragen of problemen die te maken hebben met de leerplicht.

Kinderopvang: VSO en BSO

De VSO (voorschoolse opvang) en BSO (naschoolse opvang) worden door onze samenwerkingspartner Doomijn verzorgd. De vestiging is heel dicht bij de school. De medewerkers van Doomijn wandelen samen met de kinderen over het paadje naar school om de kinderen voor schooltijd te brengen of om ze na schooltijd weer op te halen. Doomijn heeft 2 locaties vlakbij school, eentje bij het winkelcentrum (0-8 jaar) en één bij het scoutinggebouw (8-12 jaar). Voor informatie en opgave:

Luizenbeleid

Op school is een luizencommissie aangesteld. Na elke vakantie voeren zij een controle uit bij de kinderen. Mochten er luizen of neten aangetroffen worden bij bij een kind uit de klas, dan wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld door school. Wij vermelden nooit om welk kind het gaat.

Roken

In de school geldt een rookverbod. Ook op het schoolplein is roken onder schooltijd of in aanwezigheid van kinderen verboden.

Veiligheid en gedrag

Veiligheid in de gymles

Op onze school is een protocol van toepassing waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van veiligheid in de lessen bewegingsonderwijs. Het doel is de veiligheid te optimaliseren en adequate (na)zorg te bieden. Onderdeel van het protocol is onder andere hoe er binnen de school wordt omgegaan met ongevallen. Het protocol ligt ter inzage op school.

Een specifiek aandachtspunt binnen de lessen bewegingsonderwijs is het gebruik van de minitrampoline. Het gebruik van dit toestel vraagt specifieke kennis van de leerkracht. Daarom is afgesproken dat de minitrampoline slechts gebruikt wordt in aanwezigheid van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Op De IJsvogel zijn voldoende BHV-ers. Deze volgen verplicht de periodieke herhalingscursus. De opleiding is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de school en het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners. De school kent een ontruimingsplan. Dit ontruimingsplan wordt getoetst door een deskundige van de Arbo-dienst. Naar aanleiding van de toetsing wordt het ontruimingsplan weer aangepast. Het plan ligt ter inzage op school. Eén keer per jaar wordt een ontruiming geoefend.

Veilig schoolklimaat

Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er zorg is voor een goede omgang met elkaar, dat grenzen worden gerespecteerd en dat daar afspraken over worden gemaakt. We leggen de nadruk op positief gedrag. Een ieder die in school werkt en/of leert, heeft het recht op bescherming tegen seksuele intimidatie. Voor de leerlingen en/of hun ouders/verzorgers fungeren twee artsen van de jeugdgezondheidszorg van de GGD als vertrouwenspersoon. U kunt hen bereiken onder telefoonnummer: 0528-290424.

Gedragscode

Wij vinden het belangrijk om op te treden tegen vormen van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op school. Dit beleid is van toepassing op leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers, alsmede op de onderlinge contacten binnen de school. Zij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat.

Onder agressie verstaan we alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld. Ook vandalisme valt hieronder. Onder seksuele intimidatie verstaan we alle ongewenste seksueel getinte aandacht die verbaal, fysiek of non-verbaal tot uiting komt. Dit is het geval als deze aandacht door degene die het ondergaat, ongeacht sekse, leeftijd en/of seksuele voorkeur, als ongewenst en onplezierig wordt ervaren. Indien bovengenoemde vormen van fout gedrag zich voordoen, verwachten wij van iedere betrokkene dat hij/zij de directie van de school daarvan in kennis stelt. Ook kan contact opgenomen worden met één van de contactpersonen en/of de klachtencommissie. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op school.

Meldcode huiselijk geweld

Alle scholen van Stichting Promes hebben een Meldcode huiselijk geweld. Deze is opgenomen in het veiligheidsplan. Deze code heeft tot doel om de medewerkers te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de medewerker stap voor stap het proces doorlopen vanaf het moment van signalering tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.
De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Het stappenplan levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling
 • gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs
 • gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens. Persoonlijke gegevens worden slechts uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers. Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheidcriterium uit de AVG. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid of welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie.

Schorsing en verwijdering

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Positief gedrag van de leerlingen draagt daar aan bij. Dat is één van de redenen waarom er bij ons op school afspraken zijn gemaakt met betrekking tot gedragsregels. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag overschreden worden. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. Daarom is een zorgvuldige procedure met betrekking tot deze maatregelen afgesproken. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut. Deze ligt ter inzage op school.

Anti- Pest Beleid

KC De IJsvogel besteedt veel aandacht aan het gedrag binnen een structuur van normen en waarden. Pesten heeft landelijke aandacht en ook op de IJsvogel wordt aandacht geschonken aan de sociale veiligheid van alle kinderen. Alle leerkrachten zijn anti-pest coördinatoren in hun eigen groep.  
De leerkracht maakt incidenten bespreekbaar in de groep. Goede regels en afspraken dienen als basis voor een goede communicatie. Op onze school is persoonsvorming een belangrijk onderdeel van de missie. Ieder schooljaar starten de groepen met het opstellen van leefregels voor dat schooljaar.  Alle leerkrachten zijn betrokken bij het toezicht op het gedrag van de kinderen gedurende schooltijd. Bij misdragingen van het gedrag van de leerling kan ieder personeelslid dit corrigeren. Indien nodig wordt het incident gerapporteerd bij de groepsleerkracht of de directie. Gezamenlijke anti-pest coördinator is Petra Schoenmaker: p.schoenmaker@stichtingpromes.nl

Klachten

Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de Commissie.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Zie de procedure beschreven in de klachtenregeling van Promes.

De Klachtenregeling van Promes is te vinden op de website van de stichting

Schoolcontactpersoon

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager wanneer nodig bijstaan. De schoolcontactpersonen worden jaarlijks specifiek geschoold voor hun taak. Op De IJsvogel zijn de schoolcontactpersonen Moniek Nijboer en Albertje Luten.

Vertrouwenspersoon

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met IJsselgroep Zwolle. IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie.

Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden of een verschil van mening over resultaten, zorgbeleid of pedagogische aanpak.

De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht en/of begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling. Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met Herman Riphagen, tel. 06-4179 6466

Vertrouwensinspecteur

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op tel. 0900–1113111.

Wettelijke aansprakelijkheid

Als uw kind binnen de schooltijden onrechtmatig handelt, bent u als ouder/verzorger hiervoor meestal aansprakelijk. Soms is de leerkracht (mede)aansprakelijk. In dat geval is het nodig dat aangetoond kan worden dat onvoldoende toezicht de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. De bepaling geldt totdat uw kind 14 jaar oud is. Als een kind van 12 jaar bijvoorbeeld tijdens schooltijd een bril van zijn vriendje vernielt, kunnen de ouders/verzorgers aansprakelijk gesteld worden. Het is daarom belangrijk om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor uw kind(eren) af te sluiten.

Foto’s en video’s

De IJsvogel heeft een eigen website. Op deze site worden regelmatig foto’s en werkstukken van leerlingen geplaatst. Bij publicatie worden geen achternamen van leerlingen vermeld. Ook worden er in de klas of tijdens feesten video-opnames gemaakt. Deze worden alleen vertoond binnen de school, aan de leerlingen of tijdens een ouderavond. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van werkstukken of foto’s van uw zoon/dochter of bezwaar heeft tegen het filmen van uw zoon/dochter, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie.
U vindt op de centrale schoolwiki van Promes diverse reglementen geldig voor alle scholen binnen Stichting Promes. Voor een directe link klik hier.