De resultaten van het onderwijs

Cito-toetsen  

Voor iedere groep gebruiken naast het volgsysteem van Snappet om de vorderingen in het leerproces te meten ook  toetsen van het leervolgsysteem van CITO. Hiervoor gebruiken wij: 

  • Drie Minuten Toets; voor technisch lezen 
  • Spelling; voor spellingsvaardigheden 
  • Rekenen en wiskunde; voor de rekenvaardigen en wiskundig inzicht 
  • Begrijpend lezen; voor tekstbegrip 
  • Studievaardigheden; voor verwerken en begrijpen van informatie 
  • Viseon; voor de sociaal-emotionele ontwikkeling  Aan het eind van de schoolloopbaan maken de leerlingen in groep 8 de eindtoets van Route 8.

Rapportage  

De vorderingen van de kinderen uit groep 3 t/m 8 worden besproken met de ouders aan de hand van van het volgsysteem van Snappet en de vaardigheidsgroei in Cito . Dit gebeurt op de contactavonden in februari en juni (het zogenaamde 10-minutengesprek). In september/oktober hebben wij ook een contactavond, aan deze  gespreksronde is echter geen rapport verbonden. Dan stellen we het op prijs dat uw kind meekomt en bespreken we vooral het welbevinden en de verwachtingen t.a.v. het komende schooljaar. Voorafgaand aan het gesprek vult u dan thuis samen met uw kind een formulier in. De leerkrachten voeren regelmatig met de leerlingen een kindgesprek. 

Wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht van uw kind dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht. Ook een gesprek met de directie is altijd mogelijk.

Resultaten van het onderwijs  

De resultaten worden gemeten aan de hand van school overstijgende toetsen van het Cito. Deze toetsen worden in alle groepen meerdere malen per jaar afgenomen. De resultaten worden met de ouders besproken. De toetsen brengen ook de leeropbrengsten in beeld. Afgelopen schooljaar waren de eindopbrengsten, gemeten door het afnemen van route 8 onder de inspectienorm. We hadden een groep 8 met daarin relatief veel zorg. 1 leerling  had hoger gescoord dan het advies was. Met deze ouders heeft een gesprek plaatsgevonden en het advies is bijgesteld. Twee leerlingen hebben lager gescoord op de eindtoets maar het advies is niet bijgesteld.

In het schooljaar 2018-2019 zijn we een verbetertraject gestart om de opbrengsten te verhogen.We zijn gestart met het werken vanuit leerlijnen en we geven groepsdoorbrekende instructies. ieder kind krijgt instructie op eigen niveau. Dit wordt bepaald aan de hand van opbrengsten van Snappet, cito LVS, welbevinden en werkhouding van het kind. 

Snappet wordt ingezet voor rekenen, spelling en taal. Kinderen worden meer eigenaar van hun leerproces. Naast de doelen die de leerkracht stelt, krijgen de leerlingen ook ruimte om aan hun eigen leerdoelen te werken.

In plaats van methodegebonden toetsen worden de leerlingen nu continu gevolgd door het volgsysteem van Snappet. Rond iedere vakantie worden de leerlingen besproken en worden de opbrengsten uit snappet geanalyseerd. Op basis van deze opbrengsten en kindfactoren wordt bekeken of de leerling de volgende periode in een andere niveaugroep geplaatst wordt.

De Cito LVS toetsen worden ook adaptief afgenomen.


2016-20172017- 20182018-2019
vwo232
havo415
vmbo-TL458
vmbo-KL3 3 3
BL/LWOO1 1 1
Eindtoets route
Groep 8
Inspectienorm
203
Inspectienorm
203
Inspectienorm
203,3
Gescoord: 195Gescoord: 204,9Gescoord: 191