De Ouders en de School

Samen met ouders werken aan een goede toekomst van de kinderen is ons uitgangspunt. Wij trachten ouders zoveel mogelijk bij onze school te betrekken. Dit doen we op verschillende manieren. Belangrijke informatie rondom het onderwijs wordt veelal schriftelijk en zoveel mogelijk digitaal via het ouderportaal naar de ouders verzonden.  Individuele informatie gaat per mail.

Nieuwe leerlingen

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen een kijkje nemen tijdens de open dag op de woensdag voor de voorjaarsvakantie in februari. Ook kunnen ze een afspraak maken met de directie voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Om uw kind zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij ons op school, mag het één maand voor de 4e verjaardag 5 dagdelen in groep 1 komen kennismaken. De groepsleerkracht neemt ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om deze kennismakingsdagdelen af te spreken.

Wanneer uw kind de peuterspeelzaal heeft bezocht of naar de Kinderopvang is geweest dan vindt er altijd een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkracht.

PeuterPas

Iedere derde woensdag van de maand organiseren wij voor peuters vanaf 3 jaar PeuterPas om kennis te maken met de basisschool. Uw kind kan dan van 13.00 uur tot 14.00 “proeven” aan de basisschool. Deelname aan PeuterPas is geheel vrijblijvend.

Leerlingen die van een andere school komen

Van kinderen die tussentijds instromen in één van onze groepen, winnen we via een oudergesprek en contacten met de aanleverende school zoveel mogelijk informatie in. Daarbij is er contact met de Intern Begeleider en de groepsleerkracht van de aanleverende school. Er moet bij binnenkomst een onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd worden. Dit gebeurt in het kader van een goede opvang en begeleiding van de nieuwe leerling.

Wij adviseren altijd, indien dit mogelijk is, de nieuwe leerling vooraf een dag in de groep te laten meedraaien.

Ouder-kind-leerkracht

Een daltonschool is een leefgemeenschap in het klein waarbij we kinderen opvoeden tot zelfstandige, verantwoordelijke wereldburgers die oog hebben voor hun omgeving.

Andersom geldt dat dan natuurlijk ook. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind en zich verantwoordelijk voelen om hier belangstelling voor te tonen. Door ouders regelmatig uit te nodigen in de school kunnen zij zien en beleven waar hun kind mee bezig is en hoe het leert. De kinderen spelen een belangrijke rol bij deze activiteiten, het gaat immers om hun welbevinden en ontwikkeling?

Afsluitingen van projecten worden bv met de ouders “gevierd”. Zo krijgen ouders een goed beeld van wat hun kind tijdens het project heeft geleerd. Kinderen laten zelf zien wat ze geleerd hebben. Het biedt ook de mogelijkheid om op een ongedwongen, informele wijze contact te hebben met de leerkracht.

Tijdens open dagen worden er workshops georganiseerd waarbij de kinderen een belangrijke rol spelen in de voorbereiding en uitvoering. Omdat we veel waarde hechten aan het werken vanuit de pedagogische driehoek, ouder, kind, leerkracht vinden er aan het begin van het schooljaar ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaats waarin doelen en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar leiden de kinderen de ouders zelf rond door de school en hun groep waarbij ze hen van informatie voorzien.

We vinden het belangrijk dat ouders een goede afweging kunnen maken m.b.t. de schoolkeuze. Voorafgaand aan de aanmelding krijgen ouders een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school. Ouders kunnen met hun peuter deelnemen aan PeuterPas. Tijdens dit uurtje kunnen zij “proeven” aan de basisschool. Voorafgaand aan de Open Dag verzorgen wij een voorlichtingsavond voor ouders van peuters.

Ouderbetrokkenheid in het kort

 • Ouders voelen zich welkom
 • Er is ruimte voor informele contacten
 • De kinderen nemen hun ouders mee in wat ze leren
 • Ouders hebben zitting in de MR en oudervereniging
 • Leerlingen leiden ouders rond tijdens informatieavond
 • Er vinden ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaats aan het begin van het jaar waar doelen en verwachtingen worden uitgespreken
 • Ouders hebben een inlogcode voor het ouderportaal zodat zij informatie kunnen inzien over de activiteiten en wat er speelt op school
 • Ouders krijgen een rondleiding en kennismakingsgesprek voorafgaand aan de aanmelding van hun kind
 • Voorafgaan aan de Open Dag is er een voorlichtingsavond voor ouders van peuters
 • Leerlingen verzorgen workshops tijdens Open Dag en leiden nieuwe ouders rond
 • Ouders kunnen met hun peuter deelnemen aan PeuterPas
 • De oudervereniging organiseert activiteiten voor de kinderen
 • Ouders bieden ondersteuning bij excursies en activiteiten

Ouderportaal 

Twee maal per week lichten wij de ouders in over allerlei onderwerpen die op school spelen; verslagen van activiteiten die door de kinderen zijn ondernomen binnen of buiten de school, sportactiviteiten, oproep voor hulp, mededelingen e.d.  Iedere ouder krijgt  bij inschrijving van hun kind een inlogcode.  Leerkrachten kunnen van de eigen groep mededelingen en activiteiten plaatsen. Ook worden er van activiteiten fotoalbums aangemaakt. In het ouderportaal kunnen alleen  ouders/verzorgers met een inlogcode inloggen. Wekelijks krijgen ouders op donderdag  via de mail een update van de berichten die geplaatst zijn.

Informatieavond 

Voor alle groepen (1 t/m 8) is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond. De leerlingen leiden tijdens deze avond de ouders rond door de school en hun groep. Ouders krijgen zo veel informatie over algemene zaken en het reilen en zeilen van de groep van hun kind.

Oudergesprekken 

Aan het begin van het schooljaar hebben we een ouder-kind-leerkrachtgesprek. Hierin worden de doelen en verwachtingen voor het komende schooljaar uitgesproken. Het welbevinden van het kind vormt ook een belangrijk onderdeel van dit gesprek. In het lopende schooljaar vinden er ook in februari/maart en juni/juli nog gesprekken plaats. Hierin worden dan de voordringen besproken. Daar gebruiken we dan de opbrengsten van toetsen en observaties voor. De kinderen krijgen dan ook een rapport mee.

Ouderhulp 

Elk jaar zijn er activiteiten waarbij we een beroep op de ouders willen doen. Leerkrachten doen dit via  het ouderportaal. In sommige gevallen kunnen wij echt niet zonder uw hulp. Hierbij kunt u denken aan; vervoer van kinderen naar een buitenschoolse activiteit, begeleider/coach van een sportteam, assistentie bij groepsactiviteiten en de schoolschoonmaak.

Beleid m.b.t. gescheiden ouders van leerlingen 

Een scheiding is in het leven van een kind een belangrijke verandering, waaraan we zeker aandacht zullen schenken. 

We gaan ervan uit dat u beiden de verantwoording voor uw kind blijft houden. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u als gescheiden ouders toch gezamenlijk de contactavonden en 10-minutengesprekken zullen bezoeken. Als dat gezien de situatie niet mogelijk is, verstrekken we de informatie aan beide ouders apart, als daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. De school verschaft  gelijke informatie over een leerling aan de ouders. Een uitzondering hierop bestaat, als de school vindt dat het verstrekken van informatie in strijd is met het belang van het kind. De wens van het kind (of de gezaghebbende ouder) om niet tot informatieverstrekking over te gaan, is hierbij bepalend. 

De MR is bereikbaar via mr.oosterboerschool@stichtingpromes.nl

Medezeggenschapsraad 

In de Wet medezeggenschap onderwijs zijn de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad (MR) vastgelegd.

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het MR-reglement. Voor belangstellenden ligt dit reglement ter inzage in de school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geldingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school. De directeur heeft geen zitting in de MR, deze is voor de MR de afgevaardigde van het bevoegd gezag, het bestuur van Stichting Promes. De leden van de MR hebben zitting “zonder last of ruggenspraak”; dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen. Voor ouders is het MR-werk vrijwilligerswerk. Voor personeelsleden is het onderdeel van hun taak; zij krijgen hiervoor uren toegewezen in hun normjaartaak. De MR komt eens in de vijf à zes weken bij elkaar, daarbij het rooster van de GMR volgend.

De MR is bereikbaar via mr.oosterboerschool@stichtingpromes.nl 

Zaken aangaande iedere school van Stichting Promes worden bovenschools in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behandeld. Het bestuursformatieplan, de begroting van Stichting Promes en het personeelsbeleid worden hier besproken.  Ook vindt in de GMR hierover besluitvorming plaats. De GMR bestaat uit gekozen leden; 5 ouders van kinderen uit scholen van stichting Promes en 5 leerkrachten.  Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande schoolse zaken kunt u zich wenden tot de leden van de MR van de school  of kijken op de site van de school of stichting Promes voor informatie over de GMR.

Leden Medezeggenschapsraad 

Oudergeleding Personeelsgeleding
Anton Albers Amanda Brokke
Sander Reinink Sanne Arends

Oudervereniging  

De Oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerst, de laatste schooldag, schoolreis, sportactiviteiten. Ook heeft de Oudervereniging een coördinerende rol bij het vinden van hulpouders voor allerlei activiteiten. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het is gewenst maar niet verplicht dat de ouders een vrijwillige financiële bijdrage leveren aan de school. Hiervan  worden de verschillende activiteiten bekostigd. De bijdrage is € 25,00 per leerling per schooljaar. In september ontvangen alle ouders hierover een brief van de Oudervereniging, die dit fonds beheerd. De Oudervereniging beheert de ouderbijdrage, de schoolreis bijdrage en inkomsten uit andere bronnen. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het reglement. Een exemplaar ligt voor belangstellenden in de school ter inzage.  

Het bankrekeningnummer van de oudervereniging is: 
ING te Meppel nr. NL40 INGB 000 62 12 829

De OV is bereikbaar via ov.oosterboerschool@stichtingpromes.nl

Samenstelling Oudervereniging: 

Ria Supèr Voorzitter/DB
Johanna Fisher Secretaris/DB
Helga Pieters Penningmeester/DB
Bianca Doppenberg Lid
Agnes Klinge Lid
Petra Reinink Lid
Miranda van der Hoek
Marije Houwing
Lianne Strijker
Lid
Lid
Lid
Kirsten Rump
Mirjam Meijer
Nina Nijland
Lid
Lid
Leerkracht/afgevaardigde team

Verkeerscommissie

Onze school is in het trotse bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Hierdoor kunnen wij onze leerlingen naast de reguliere, ook nog extra activiteiten aanbieden. Op deze manier kunnen we onze kinderen meer inzicht verschaffen, wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Om dit deelnemen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, organiseren we regelmatig verzetsactiviteiten. Zo organiseren we b.v. dode hoek training, het ANWB Streetwise-programma, het verkeersexamen etc.

De verkeerscommissie bestaat uit twee ouders, daarbij ondersteunt door een leerkracht en de directie. De verkeerscommissie organiseert jaarlijks een aantal verkeersactiviteiten.

VOO Vereniging voor Openbaar Onderwijs  

VOO is een belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs. De VOO geeft informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor de onderwijspraktijk. Lokaal, regionaal en landelijk komt de VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs.

Correspondentieadres:  
Postbus 10241, 1301 AE Almere, 
tel. 036-5331500 
Email: voo@voo.nl. Onze oudervereniging is ook lid. 

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010.  5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 08005010 toets 4 voor vragen over openbaar onderwijs., op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord. 

Leerplicht en vrij vragen 

Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school. Uw kind mag naar school als het vier jaar is. Het moet naar school als het 5 jaar geworden is. Dan geldt de volledige leerplicht. Volledige leerplicht betekent vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school. Deze leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar geworden is. Dan volgt een gedeeltelijke leerplicht die nog minimaal één jaar duurt. Vanwege deze leerplicht kan uw kind in principe alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Hiervan kan alleen afgeweken worden als de aard van uw beroep daartoe aanleiding geeft. U kunt dit aantonen met een verklaring van de werkgever. In die situatie kan de directeur van de school tot een maximum van tien schooldagen toestemming geven om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Soms kan uw kind niet naar school, bijvoorbeeld door ziekte, een huwelijk of begrafenis van familieleden of een verhuizing. In dit soort gevallen en in andere zeer bijzondere omstandigheden kan uw kind vrij krijgen. De directeur van de school beslist hierover. Over een afwezigheid van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Contact met het de leerplichtambtenaar: 
Telefoon: 0522-140522 
e-mail: leerplicht@meppel.nl

Website:  
Bezoekadres, gevestigd in het stadskantoor, Grote Oever 26 te Meppel.

Vervanging bij ziekte 

Als een leerkracht ziek is, wordt zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd. Er wordt gebruik gemaakt van een vervangerspool binnen de stichting Promes. Promes werkt hierin samen met stichting Talent van Westerveld en stichting Wolderwijs uit De Wolden. De directeur is verantwoordelijk voor een goede opvang en begeleiding in de school. 

Stagiaires 

Het kan voorkomen dat u soms een nieuw en voor u onbekend gezicht in de klas ziet. Het gaat dan vaak om een stagiaire die in het kader van zijn/haar opleiding bij ons op school is. In de meeste gevallen gaat het om studenten van de PABO of SPW-opleiding. Zij zullen afhankelijk van hun studierichting verschillende onderwijsactiviteiten uitvoeren. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt. 

Ouderenquête 

Tweejaarlijks houden we een tevredenheidonderzoek onder de ouders van de school. In juni 2018 is er een volledig onderzoek gehouden en die heeft uitgewezen dat de ouders positief over onze school denken. De uitslag wordt met de MR besproken en daar waar nodig aandachtspunten uitgewerkt.

Zieke kinderen  

Wij verzoeken ouders hun kind thuis te houden bij onschuldig lijkende aandoeningen zoals diarree, krentenbaard en waterpokken, totdat de kans op besmetting geweken is. In het geval u twijfelt bij een besmettelijke ziekte en ziekten zoals roodvonk, rode hond en kinkhoest verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts. Op school is een protocol aanwezig vanuit de GGD, waaruit ook informatie gewonnen kan worden. 

Ziekte/afmelden van leerlingen 

Wanneer uw kind niet op school kan komen als gevolg van ziekte, bezoek aan huisarts etc., wilt u dit dan a.u.b. telefonisch of via de mail doorgeven? Telefonisch graag voor schooltijd op het volgende nummer: 0522-254126. Wanneer wij om 9.00 uur geen melding hebben ontvangen en uw zoon of dochter is niet op school aanwezig zullen wij contact met u opnemen en vragen naar de reden van afwezigheid. N.B. Het komt steeds meer voor dat kinderen niet dezelfde achternaam hebben als hun ouder(s). Als dit bij u het geval is, wilt u dan bij correspondentie ook de naam van uw kind vermelden? Wanneer u uw kind wilt afmelden voor een feestelijkheid, is het goed om te weten dat u dit van te voren bij de directeur van de school moet aanvragen. Als een leerling langer dan vijf dagen ziek is, neemt de leerkracht van de groep contact op om te horen hoe het gaat. Ook kunnen dan (indien mogelijk en/of wenselijk) afspraken gemaakt worden over eventueel huiswerk en/of ondersteuning. 

Passend Onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan, want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Op 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingegaan. Dit betekent dat de schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden. Ouders melden  hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen.

Onze stichting valt onder het samenwerkingsverband PO 2203. 
Het adres is:  
SWV PO 2203  
Schoolstraat 26  
7921 AV Zuidwolde  
l.thart@po2203.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op www.passendonderwijs.nl

Spreekuur voor u 

Als ouder/verzorger kunt u vragen over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, horen en zien met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. U kunt zich altijd aanmelden voor een spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.

GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 144, 9400 AC Assen 
088-2460246 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur) 
jgz@ggddrenthe.nl

Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden? 

Schorsing en verwijdering 

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Een positief gedrag van diezelfde leerlingen draagt daar aan bij. Dat is een van de redenen waarom er bij ons op school afspraken zijn gemaakt met betrekking tot gedragsregels. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag overschreden worden. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. Daarom is een zorgvuldige procedure  met betrekking tot deze maatregelen afgesproken. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut en is gepubliceerd op de site van stichting Promes (www.stichtingpromes.nl).  

Klachten 

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie.  

Komt men er op school niet uit dan kan men beroep doen op de directeur bestuurder van de Stichting Promes. Indien dit alles echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden op basis van de  “Klachtenregeling van de Stichting Promes”. Deze regeling ligt ter inzage op de school.

Schoolcontactpersoon 

De Stichting Promes wil uiteraard een goed werkgever zijn voor haar medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of leerlingen maar ook voor de medewerkers van de stichting. 

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager zo nodig bijstaan in te zetten stappen. Voor onze school is Nina Nijland de schoolcontactpersoon.

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtstreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met twee professionele organisaties.

De IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om:  

 • conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, verschillen  van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz.  

De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling. Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met: 

Dhr. Riphagen
mobiel: 0641796466
email: herman.riphagen@ijselgroep.nl
of IJsselgroep Zwolle 
Tel. 088-0931000

Vertrouwensinspecteur 

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van: 

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
 • lichamelijk geweld  
 • grove pesterijen  
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid 
 • fundamentalisme en radicalisering  

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

AVG

Binnen de school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: 

 • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke  verplichtingen bij de inschrijving van de leerling; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling; 
 • gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten; 
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs; 
 • gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling;  
  Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat: persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de leerling of de ouders/verzorgers; bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers. Dit gebeurt op basis van het verenigbaarheidcriterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid of welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie. altijd wordt gekozen voor de uitwisseling van anonieme gegevens.