Organisatie

De structuur 

De school heeft een directeur.
Binnen school zijn drie afdelingen. De groepen 1,2 en 3 vormen de onderbouw, groep 4/5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8, de bovenbouw. Er wordt veelvuldig samengewerkt om onderwijskundige en organisatorische zaken op elkaar af te stemmen. De Daltoncoördinator bewaakt het Daltonproces en de IPCcoördinator het implementatieproces van IPC.  Er is regelmatig overleg tussen de directie, de daltoncoördinator en de IPC coördinator.

De begeleiding van leerlingen vraagt steeds meer speciale kennis. Daarom is er binnen school een Interne Begeleiders (IB-er) die de zorg voor de leerlingen bewaakt.

Ons team 

Er werken op dit moment 12 personeelsleden op de Oosterboerschool. Niet iedereen heeft dezelfde taak. Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de directie zijn dagelijks aan het werk om leerlingen te begeleiden en de organisatie te laten functioneren. Een deel van de personeelsleden werkt parttime. Er zijn stagiaires die het vak van onderwijsassistent of leerkracht hier leren. 

groep MaandagDinsdagWoensdagdonderdagvrijdag
1/2/3Mariska MeijerinkMariska Meijerink Joke GeertsmaJoke GeertsmaMariska Meijerink
4/5Amanda
Brokke
Amanda BrokkeAmanda
Brokke
Amanda
Brokke
Amanda
Brokke
6/7Sanne ArendsSanne Arends Sanne Arends Sanne Arends Sanne Arends
8 Nina NijlandNina Nijland Nina Nijland Nina Nijland Joke Geertsma 

MaandagDinsdagWoensdagdonderdag
DirectieMarjan KreeftMarjan Kreeft
Marjan Kreeft Marjan Kreeft
IB Op wisselende dagen 
Willy WortelMirjam Remijnse
AdministratieColette v. Breugel 
's middags
Colette van Breugel
Conciërge Marco Oosterboer Marco oosterboer (eerste dinsdag van de maand)
GymMichiel v. Zanten
's middags
Michiel v. Zanten
's middags

De dagelijkse praktijk 

Zelfstandigheid en  zelfredzaamheid 

Op de Oosterboerschool vinden we het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te zijn. Zowel zelfstandig werken als zelfstandig leren is belangrijk. Wij willen de leerlingen onafhankelijk, zelfstandig en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De leerkracht heeft hierin de rol als coach en begeleider, met als uitgangspunt: ‘leer mij het zelf te doen’. De leerkracht houdt in de gaten welke hoeveelheid zelfstandigheid een leerling aan kan en waar hij/zij hulp of ondersteuning van een klasgenoot of de leerkracht nodig heeft. Leerlingen krijgen instructie op hun eigen niveau. De leerlingen leren hulp te vragen aan klasgenoten of aan de leerkracht door middel van het aandachtsblokje. Er is ruimte voor zelfstandig werken in de groepen. De doorgaande lijn binnen de school is hierbij belangrijk. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen  voor het bevorderen van de zelfstandigheid.   

Dagkleuren:  

Elke dag van de week heeft een andere kleur. Deze kleuren zijn van groep 1 tot en met 8 hetzelfde. De dagkleuren helpen de kinderen o.a. bij het plannen van de weektaak.  Vanaf groep 3 kleuren de kinderen de afgemaakte opdrachten ook af in de dagkleuren.   

Dagritme:  

In groep 1/2/3 wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten, waarop de plaatjes van de activiteiten van de dag staan. Op deze manier weten de kinderen wat er per dag op de planning staat. Het biedt ze structuur en houvast en zorgt ervoor dat ze de dag zelfstandig kunnen voorspellen en zich meer zelfstandig kunnen bewegen.  
In groep 3 t/m 8 staat de planning van de dag op het bord.  Voor de instructie wordt gebruik gemaakt van een kwartiertjesrooster. Aan de hand van een dagplanning kunnen de kinderen zien wanneer er voor welk vak en op welk niveau  instructie wordt gegeven. 

Uitgestelde aandacht:  

In alle groepen leren de leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht.  Er wordt gewerkt met een stoplicht. Deze stoplichten zijn op verschillende manieren terug te vinden in de klas. De betekenis van de kleuren is voor iedere groep hetzelfde.   
Rood: kinderen zijn met hun eigen werk bezig; het is stil in de groep; leerkracht is niet beschikbaar.  
Oranje: leerlingen mogen aan hun maatje of in het groepje vragen; leerkracht is niet beschikbaar.  
Groen: zelfde als oranje; leerkracht is nu beschikbaar Het stoplicht is gericht op de leerkracht. Deze bepaald m.b.v. het stoplicht of hij/zij wel of niet gestoord mag worden en op welk geluidsniveau de leerlingen mogen praten.  

Er wordt ook gewerkt met voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag. Leerkrachten lopen vaste hulprondes en de kinderen maken vanaf groep 3 gebruik van aandachtsblokjes. De leerlingen bepalen of ze wel of geen hulp kunnen bieden. Het groene rondje betekent  ‘je mag mij om hulp vragen’. Met het rode rondje geef je aan ‘je mag mij niet storen’ en met het vraagteken geeft de leerling aan ‘ik heb een vraag voor de leerkracht’. 
Indien dit het geval is, gaan zij door met het werk. De leerkracht loopt vaste hulprondes, zo leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. In iedere groep wordt gebruik gemaakt van een timetimer om aan te geven hoe lang activiteiten duren. De kinderen in groep 1 en 2 leren omgaan met uitgestelde aandacht met behulp van een beer die o.a. tijdens instructiemomenten op de kast staat. Wanneer de  beer op de kast staat, weten de leerlingen dat ze de leerkracht niet kunnen en mogen storen. Zolang de beer op de kast staat mogen de leerlingen niet  veranderen van werkplek. Zo leren de kinderen om een probleem ‘zelf op te lossen’, of een hulpvraag te stellen aan een andere leerling.   

Weektaak

Groep 1/2

GROEP 1/2

Vanaf groep 2 (na de kerstvakantie) werken de kinderen met een weektaak op het planbord. De in te plannen taken bestaan onder andere uit een taal- en/of rekentaak, een samenwerktaak, een knutselactiviteit, een letteractiviteit, een computeropdracht of een ‘eigen leerdoel’. De leerkracht kiest de taken die hij of zij op dat moment nodig vindt en zorgt dat de taken gedifferentieerd zijn.

Wanneer een kind werkt aan een persoonlijk leerdoel of aan een extra taak, wordt dit ook gepland. De leerlingen plannen de taken d.m.v. kleine gekleurde magneten, die op het planbord worden geplakt. Als het taakje af is hangen de kinderen een grote magneet op. Het doel van de weektaak bij kleuters is het voorbereiden op het werken met de weektaak die in groep 3 gebruikt wordt.

Groep 3 en 4

GROEP 3 EN 4

In groep 3 en 4 werken de kinderen met dagtaken. Per dag staan er 3 of 4 opdrachten op de taakbrief weergegeven. Samen met de leerkracht gaan de kinderen aan het begin van de dag hun werk plannen. De opdrachten die op de taakbrief staan, zijn in principe instructieonafhankelijk. Wanneer een korte werkinstructie op een bepaald onderdeel gewenst is, wordt dit op de taakbrief aangegeven.

Het plannen van de dagtaak bestaat uit het zelf kiezen van een werkvolgorde. Met een cijfer wordt de volgorde van werken aangegeven. Wanneer er samenwerkingsopdrachten, waaronder het zogeheten “maatjeswerk” moet worden gepland, is het noodzakelijk om de taak samen te plannen.

Groep 5 t/m 8

GROEP 5 T/M 8

Begin groep 5 wordt er gewerkt met een halve weektaak. Voor de maandag en dinsdag staan dagtaken aangegeven waarbij de werkvolgorde met een cijfer wordt aangegeven. De taken voor woensdag t/m vrijdag worden gepland met de desbetreffende kleuren van de dag. In de groep 5 (na de meivakantie) t/m groep 8 werken de kinderen met een weektaak. Ook hier geldt dat nieuwe lesstof in instructielessen aan de hele groep worden aangeboden. De opdrachten die in de taakbrief zijn opgenomen, omvatten het verwerken van oefenstof die in de instructie is behandeld. Wanneer een korte werkinstructie gewenst is staat dit op de taakbrief aangegeven.

Het plannen van het werk met dagkleuren versterkt het inzicht in het weekritme en het overzicht hierop. Hier hebben kinderen houvast aan. Als de kinderen een taak af hebben, kleuren ze deze met de dagkleur af. Soms komt het voor dat het geplande werk niet af komt. De volgende dag komt dit werk bij het al geplande werk voor die dag. De leerling kan zijn verantwoordelijkheid voor het volbrengen van de weektaak in eigen hand nemen door op dinsdag, woensdag en donderdag gebruik te maken van de “inloop”; een kwartier voor schooltijd kan er in de klas gewerkt worden aan de taak. Het initiatief hiervoor ligt geheel bij het kind zelf. Wanneer door omstandigheden, die buiten de verantwoordelijkheid van het kind liggen, het geplande werk niet af komt, wordt er in overleg met de leerkracht bekeken welke oefenstof kan vervallen. Het werken met de taakbrieven zal binnenkort in een andere vorm gegoten worden. Wij willen de kinderen dan meer met een periodetaak leren werken.

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

Vrijheid in Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het werk zelf te organiseren. Vrijheid houdt structuur in. Een veilige leeromgeving met schoolbreed heldere afspraken en voor elk kind heldere doelen; weten wanneer je tevreden kunt zijn. Verantwoordelijkheid krijgen die je kunt dragen.  

Keuzevrijheid  

Na het gezamenlijk inplannen van de weektaak zijn onze leerlingen, buiten de klassikale activiteiten, de gezamenlijke instructie-momenten en de afspraken met de leerkracht in kleinere groepen, vrij om te werken aan de weektaak. Vrijheid zien we terug in de keuzevrijheid van:

 • Wanneer en in welke volgorde er geleerd wordt   
  Tijdens het zelfstandig werken kunnen de leerlingen kiezen wanneer er gewerkt wordt aan een bepaald vak. Op de taak staan een aantal verplichte onderdelen. Leerlingen mogen daarbij echter zelf kiezen in welke volgorde de taken uitgevoerd worden.   
 • Hoe er geleerd wordt en met welke hulpmiddelen 
  Voor sommige vakken zijn concrete materialen beschikbaar. Ook kan de computer worden ingezet om extra te oefenen met leerstof   
 • Of er alleen gewerkt of samengewerkt wordt en met wie er wordt samengewerkt  
  De kinderen kunnen, bij het werken aan de taken, alleen werken of samen. De kinderen krijgen daarbij de ruimte om zelf te kiezen met wie er wordt samengewerkt. Soms geeft de leerkracht aan of dat in tweetallen of in kleine groepjes mag gebeuren.   
 • Waar er gewerkt wordt  
  Soms mogen kinderen zelf een werkplek kiezen. In verband met samenwerken mogen de kinderen ook bij elkaar aan tafel of aan een andere groepstafel gaan zitten. Vaak kan er voor bepaalde opdrachten ook buiten het klaslokaal gewerkt worden en zijn daarvoor op de gang, in de hal of in de ‘tussenruimtes’ van de school tafels en plekken beschikbaar.  Dit schooljaar willen we de ruimte in school anders inrichten zodat er nog meer Daltonruimte is en er geoormerkte werkplekken zijn voor bijvoorbeeld stiltewerk  of samenwerken. 

Huishoudelijke taken:  

Alle leerlingen krijgen af en toe een taak waar zij verantwoordelijk voor zijn. Op die manier leren we leerlingen dat ze verantwoordelijk zijn voor de (leer)omgeving. Iedere groep werkt met een klassendienst/ hulpjes. Deze kinderen voeren extra huishoudelijke taken uit .  

Zelfcorrectie:  

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelf corrigerend werken. Taken die leerlingen zelf na moeten kijken staan met een sterretje aangegeven op de weektaak. Leerlingen krijgen direct feedback op het gemaakte werk. De leerling ziet zo direct welke fouten er zijn gemaakt en zal zich afvragen hoe de fout is ontstaan. De leerlingen krijgen zo inzicht in wat ze zelf kunnen en waar ze hulp bij moeten vragen. Tevens is het voor de leerling ook zichtbaar wat er wel goed gemaakt is. Dit zal de leerling zelfvertrouwen kunnen geven in het verdere proces van het werk. De leerkracht heeft de taak om deze vaardigheden aan te leren. In Snappet kunnen de leerlingen en de leerkracht het leerproces volgen. Er worden streefdoelen opgesteld en kinderen kunnen werken aan eigen doelen.

Effectiviteit en doelmatigheid 

Wij vinden het op de Oosterboerschool belangrijk dat de leerlingen en ouders precies weten wat er van ze verwacht wordt. We streven ernaar steeds meer te kunnen werken met een taak op maat en leerroutes die deels door de leerling zelf ingedeeld kunnen worden. Op die manier kunnen de leerlingen werken aan hun eigen doelen en kan de leertijd effectief gebruikt worden. De leerkracht heeft de taak om de leeromgeving efficiënt in te richten en de instructies op maat te geven.

Het juist inrichten van de klas vinden wij belangrijk. Leerlingen moeten zelfstandig materialen kunnen pakken en weer opbergen. In iedere groep is een inleverbak/la te vinden. Leerlingen leveren het gemaakte werk, nagekeken, in. In de groepen 3 t/m 8 is een instructietafel aanwezig. De leerkrachten maken gebruik van verschillende hulpmiddelen om zoveel mogelijk effectieve leertijd te creëren. Hulpmiddelen die gebruikt worden zijn onder andere: het stoplichten de aandachtsblokjes.

Op de Oosterboerschool wordt gewerkt met  het kwartiertjesrooster. Dit biedt mogelijkheden voor werken op maat, schoolbrede workshops, groepsdoorbrekend werken, collegiale ondersteuning.  De weektaak en de planning op het bord geeft de kinderen meer inzicht in de doelen die behaald moeten worden. Wij streven ernaar om de doelen ook zichtbaar te maken in de groepen zodat de leerlingen zien aan welke doelen er de komende periode gewerkt wordt. Tevens kunnen de leerlingen zien hoe de opdracht verwerkt kan worden, zelfstandig of samen. De leerlingen zijn vrij om te wisselen van plek, mits de situatie het toelaat. Er is ruimte in de hal om samen te werken en er zijn stilte plekken op de gang aanwezig. In de toekomst gaan de leerlingen nog meer werken aan de door hen gestelde doelen.

Instructie 

Tijdens de instructie wordt er gedifferentieerd om zo aan te sluiten bij de verschillende niveaus. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende coöperatieve werkvormen, maatjeswerk, keuzewerk, (activerende) instructies, duo-lezen en afwisseling in de les. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een eigen leerlijn en de inzet van aanvullend materiaal. Vanaf groep 3 t/8 hanteren we diverse vormen van instructie:  

 • Basisinstructie: uitleg van nieuwe lesstof/opdrachten   
 • Verlengde instructie: sommigen leerlingen krijgen verlengde instructie aan de instructietafel . 
 • Individuele instructie: sommige leerlingen hebben een eigen leerlijn of verrijkingsstof  Niet alle leerlingen hoeven deel te nemen aan de instructie. Wanneer een leerling denkt geen instructie nodig te hebben, maakt hij of zij de les zelfstandig. De leerresultaten van de leerlingen worden door de leerkracht goed in de gaten gehouden door te reflecteren en analyseren. De resultaten worden geregeld met de leerlingen besproken om de leerlingen inzicht te geven. De leerkracht helpt ook bij het stellen van doelen. Indien nodig wordt er een handelingsplan opgesteld op het gebied van leer- en of gedragsproblemen. Dit gaat uiteraard in overleg met de IB-er en de ouder(s).   
  Leerkrachten maken n.a.v. de analyses van cito en de voortgang en resultaten in Snappet leerlingoverzichten waarin de ontwikkeling van de leerlingen beschreven wordt. Hierin worden de stimulerende en belemmerde factoren en welk leerkrachtgedrag het kind nodig heeft om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte opgenomen. In de weekplanning wordt vervolgens de incidentele zorg en de structurele zorg opgenomen.

Overlegstructuur 

In onze schoolorganisatie kennen wij verschillende vormen van overleg en hebben wij een gedeelde Daltonverantwoordelijkheid.Op deze manier speelt de Daltonvisie ook op leerkrachtniveau een grote rol. Er zijn twee soorten vergaderingen: Teambijeenkomsten waarin inhoudelijke onderwerpen worden besproken Werkoverleg waarin organisatorische en praktische onderwerpen worden besproken.

Taken en verantwoordelijkheid van ieder teamlid 

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding in zijn/haar groep. Hij/zij heeft daarnaast een gedelegeerde taak in de school. Deze taken zijn in het taakbeleid vastgelegd en worden evenredig verdeeld. Iedere leerkracht neemt deel aan het overleg zoals dat in school is georganiseerd. 

Onderwijstijd 

De wet schrijft voor dat de leerlingen in de groepen 1 t/m 8 in totaal minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. We voldoen op Oosterboerschool ruim aan die norm door de volgende verdeling: groep 1 t/m 4 krijgen per week 23¾ uur les groep 5 t/m 8 krijgt per week 25¾ uur les

Ontwikkeling in beeld  

Dagelijks maken leerlingen opdrachten. In Snappet kunnen zij hun eigen leerproces volgen. Wanneer er fouten worden ontdekt zal de leerling samen met de leerkracht op zoek gaan naar de oorzaak. Op deze manier krijgen de leerlingen direct feedback op het gemaakte werk. Voor de beoordeling van de resultaten zijn per vak afspraken gemaakt om zorg te dragen voor een doorgaande lijn.  Vier keer per jaar zijn er  groepsbesprekingen tussen de Interne begeleider en de leerkrachten. Hierin worden de vorderingen en het welbevinden van de leerlingen en de groep besproken.

De overgang naar het voortgezet onderwijs. 

 Als de leerlingen in groep 8 zitten, is er voor ouders/verzorgers een informatieavond betreffende de schoolkeuze (±november). Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven. in de loop van het schooljaar in groep 8 tijdens de lessen aandacht besteed aan de schoolkeuze. In januari/februari is er een voorlichtingsdag van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel. Kort daarna heeft de leerkracht van groep 8 een gesprek met ouders en leerlingen, waarin het advies van de school (schoolvorderingen plus de toetsuitslagen) wordt besproken. Na het overleg met de ouders volgt het definitieve schooladvies en de schoolkeuze.  In april wordt de eindtoets Route 8 afgenomen Als de uitslag hoger uitvalt dan het advies wat gegeven is dan wordt de schoolkeuze heroverwogen. Er vindt dan opnieuw een gesprek met de ouders plaats. Bij een lagere uitslag blijft het advies gehandhaafd. Zo nodig is er contact met de school van voortgezet onderwijs over de schoolkeuze.  Er vindt altijd een warme overdracht plaats met de scholen voor VO waarin de leerlingen worden besproken.  In het najaar van het eerste jaar is er een bespreking met de mentor van de school voor voortgezet onderwijs over hoe het de eerste periode is vergaan.

Het onderwijskundig rapport  

Wanneer een leerling de school verlaat en op een andere school wordt ingeschreven, wordt er door de leerkracht een onderwijskundig rapport opgesteld en verstrekt aan de nieuwe school. Hierin staan alle gegevens van de school vermeld, aangevuld met de relevante persoonlijke gegevens. Alle gegevens (toetsuitslagen, onderzoeksresultaten, onderwijskundige rapporten en schooladviezen) kunnen de ouders inzien. 

Extra hulp buiten school 

Het komt voor dat ouders besluiten hulp voor hun kind buiten school te zoeken. Ook binnen schooltijd. Als de extra leerhulp, verzorgd door een niet aan de school verbonden hulpverlener, binnen schooltijd valt, is de school formeel verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid betreft het inhoudelijke onderwijsproces (didactisch concept) dat aan het kind wordt aangeboden. Daarom wordt de aanvraag aan een aantal bij de Stichting Promes afgesproken criteria getoetst. De volgende uitgangspunten worden bij een aanvraag om extra ondersteuning onder schooltijd gehanteerd: De extra leerhulp moet gericht zijn op het weer in gang zetten van een gestagneerde motorische-, cognitieve- of sociaal emotionele ontwikkeling of indien mogelijk, het inhalen van die achterstand; De school kan deze inspanning niet organiseren binnen het lesprogramma; 

De aanvraag moet worden ondersteund door een deskundige (arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, hulpverlenende instantie (b.v. GGZ)); Er moet vooraf een handelingsplan opgesteld worden, gezamenlijk door ouders, de school en de begeleidende instantie. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld door de directeur. Ouders hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. 

Wanneer ouders besluiten tot het laten geven van extra hulp, behandeling of ondersteuning  buiten schooltijd, is de leerkracht graag op de hoogte van deze activiteiten. Dit om zo goed mogelijk samen te werken met de externe hulpverlener, in het belang van de leerling.

Logopedie

Voor alle basisscholen in Meppel/Nijeveen heeft de gemeente een logopediste in dienst, Josée Welbergen

Wat doet de logopediste?

Screening
Alle kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden worden gescreend op spraak, taal, gehoor, stem, mondgedrag (bijv. open mondgedrag of foutieve slik) of vloeiendheid in het spreken. Als er problemen zijn op één van deze gebieden, kan een kind voor dat onderdeel nader worden onderzocht. Na afloop van de screening ontvangen ouders hiervan schriftelijk, via mail of telefonisch bericht. Ruim voordat een kind wordt gescreend ontvangen de ouders een brief en een vragenlijst. Deze vragenlijst moet ingeleverd worden bij de leerkracht.

Onderzoek
Bij twijfel of vermoedens over problemen met een van de bovengenoemde onderwerpen kunnen ook oudere of jongere leerlingen worden onderzocht. Deze kunnen zowel door ouders als door leerkrachten worden aangemeld. Ouders verlenen vooraf toestemming en ontvangen altijd bericht na afloop van het onderzoek

Begeleiding
Na overleg met de betrokkenen, kan de leerling verwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist voor begeleiding.

Voorlichting
Voorlichting wordt gegeven met terugkoppeling via de mail, voorlichtingsfolders, gerichte informatie op websites of een gesprek. Daarin wordt uitleg gegeven en specifieke adviezen over het probleem van het kind. De logopediste komt met een zekere regelmaat op alle basisscholen in Meppel en Nijeveen.

Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en ouders/verzorgers bij het oplossen of omgaan met verschillende problemen.

Mevrouw Janny v.d. Brandhof houdt op school spreekuur. Zij is om de week op dinsdagmorgen aanwezig. Ouders en betrokkenen kunnen ook op andere momenten afspraken met haar maken. Zij is bereikbaar op 085-2731444 en 06-22147428 of via de mail: j.vd.brandhof@welzijnmeppel.nl

Mevrouw van de Brandhof spreekt ook met leerlingen als dat nodig is.

Meldcode Huiselijk geweld 

Alle scholen van Stichting Promes hebben een meldcode Huiselijk geweld. Deze is opgenomen in het veiligheidsplan. Deze code heeft tot doel om de medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel) te helpen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan. Met dit stappenplan kan de medewerker stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert, tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. 

De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van medewerkers in de vorm van het stappenplan levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Daarnaast fungeert de meldcode als toetssteen voor de school én voor de individuele medewerker. De school zal door de inspectie kunnen worden aangesproken op het beschikken over een deugdelijke meldcode én op het scheppen van de randvoorwaarden waardoor de medewerkers die binnen een school werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 

Uw kind is tot het 4de jaar regelmatig op het consultatiebureau geweest. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) die deel uitmaakt van het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Het team JGZ bestaat uit de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente.

Screeningen
In groep 2 en groep 7 wordt uw dochter/zoon schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een screening volgens een standaardprocedure. Bij deze uitnodiging ontvangt u verdere informatie en een vragenlijst.  Blijkt uit de screening dat uw kind extra zorg nodig heeft of heeft u aangegeven vragen te hebben, dan wordt u uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of bij u in de buurt. 

Langdurig zieke leerlingen 

Als ouder mag u van de leerkrachten vragen dat die zich voor uw zieke kind inzetten en ervoor zorgen dat het onderwijsproces niet teveel wordt verstoord. Hiertoe kan de school bij langdurige ziekte van een leerling ondersteuning vragen bij “consulenten onderwijs voor zieke leerlingen”. Dit kan alleen als een kind langdurig ziek is of vaak lessen moet verzuimen door ziekte. De consulenten kunnen de leerkrachten helpen om uw zieke kind te begeleiden. Dit gaat altijd in samenwerking met de school. 

De consulenten zijn altijd bevoegde leerkrachten. Daarnaast zijn zij bekend met de consequenties van ziekten, de behandelmethoden en de invloed van medicatie. Ook beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan de situatie.

Academische ziekenhuizen (b.v. UMCG) hebben een school in het  ziekenhuis (educatieve voorziening). Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de interne begeleiders van de school.

Externe contacten 

De Oosterboerschool onderhoudt contacten met diverse externe organisaties en instellingen, o.a.: Bestuur Stichting Promes, gemeente Meppel , ministerie van OCW, collega scholen (Promes, directieoverleg),  sportcommissie, peuterspeelzaal, Doomijn kinderopvang, speciaal onderwijs (Reestoeverschool), Voortgezet Onderwijs, School Advies Diensten, bibliotheek Meppel, plaatselijke verenigingen, opleidingsinstituten, Natuurlijk Leren, enz. De inspectie van het onderwijs kunt u bereiken: e-mail: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl

Jaarlijkse activiteiten 

Kunstmenu 

In samenwerking met Scala, centrum voor de kunsten,  doen we mee aan het zgn. “Kunstmenu”. Ieder schooljaar worden en in de groepen kunstprojecten georganiseerd.  Dit kunnen activiteiten in de groep zijn maar het kan ook gaan om een voorstelling. Het kan op school plaatsvinden of in het theater. Tevens gaan de kinderen van de diverse groepen naar een voorstelling in schouwburg Ogterop. Dit maakt onderdeel uit van de culturele vorming.  

Sinterklaasfeest 

Het sinterklaasfeest wordt zoveel mogelijk op de juiste datum gevierd. Sinterklaas komt met twee Pieten voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. De leerlingen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en maken een surprise en een gedicht. De avond voor het sinterklaasfeest is er een kijkavond om al het moois wat er gemaakt is te bewonderen. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan in november naar het “Sinterklaastoneel” in schouwburg Ogterop. Hier wordt een toneelstuk gespeeld door leerkrachten van Promes.   

Kerstmaaltijd 

Kerstfeest vieren we in de week voorafgaand aan de kerstvakantie. De kinderen verzorgen in samenwerking met hun ouders het buffet van de avond. In lessen wordt er aandacht besteed aan de oorsprong van het kerstfeest. De avond zelf staat in het kader van wereldvrede en samenzijn. Voor de ouders is er in het speellokaal tijdens het Kerstfeest van de kinderen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. De oudervereniging heeft de organisatie in handen.  

Kindershow 

Elk jaar wordt door iedere groep of een combinatie van groepen  een kindershow of theatershow  gegeven. Toneelstukjes, verhaaltjes, playbackacts, zang en dans vullen deze show. ’s Middags wordt de show opgevoerd voor de leerlingen en ’s avonds voor de ouders en andere familieleden.  

Schoolreis  

Schoolreizen zijn er voor iedere groep. Hoe de schoolreizen/schoolkampen georganiseerd worden kan per schooljaar verschillen. Dit heeft dan te maken met de samenstelling van de groepen.   

Sportdag

Voor de groepen 6 t/m 8 is er jaarlijks een sportdag. Het programma bestaat uit atletiekonderdelen en wordt afgesloten met een groepsestafette. De jaarlijkse sportdag wordt op sportpark Ezinge gehouden. 

KONINGSSPELEN

Voor alle groepen zijn er de vrijdag voorafgaand aan Koningsdag, Koningsspelen.  De groepen 1 t/m 5 hebben een spelletjesochtend op school. De groepen 6/tm 8 op het sportpark Koedijkslanden.

Sporttoernooien 

De leerlingen kunnen deelnemen aan diverse sporttoernooien. De organisatie en verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de betreffende verenigingen. De school vraagt ouders voor begeleiding van de sportteams. Indien de tijden van de sportevenementen (te) dicht op de schooltijden zijn gepland, kan het zijn dat de kinderen iets eerder naar huis mogen. U bent zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die tijdens de schoolsporttoernooien is ontstaan.  

Swim2Play 

Iedere groep neemt deel aan “Swim2Play”. Iedere groep gaat 5 keer naar het zwembad om daar spelenderwijs de zwemvaardigheid te oefenen. Ook als de kinderen geen zwemdiploma hebben, doen zij mee. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Voor het vervoer naar het zwembad maken we  gebruik van de bus. Hiervoor vragen we van de ouders € 2,50 per kind per keer.

Protocol Swim 2 play 

Het bevoegd gezag van de school en de exploitant van het zwembad hebben samen afspraken gemaakt over het schoolzwemmen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol en beogen de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol ligt ter inzage op school. 

Laatste schooldag groep 8

Voor de kinderen van groep 8 eindigt het schooljaar op de woensdag in de laatste schoolweek. We vieren dan een afscheidsfeest. Zij hebben de traditie om op hun laatste schooldag de kinderen van de school te trakteren. 's avonds eten de leerlingen dan met de leerkrachten op school. Daarna hebben we dan een kort programma waarin de leerkrachten afscheid nemen van de kinderen waarbij de ouders zijn uitgenodigd voor een kop koffie.

Overblijfmogelijkheden 

Op school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. De organisatie van het overblijven of tussen schoolse opvang (TSO) hebben we in handen gegeven van een professionele organisatie: het Lunchplein, onderdeel van Doomijn. Doomijn is  een professional op het gebied van kinderopvang  Veel kinderen blijven tussen de middag over op school. Ze eten er hun boterham en spelen daarna met vriendjes en vriendinnetjes. De school zorgt voor een overblijflocatie, het Lunchplein zorgt voor de invulling van het overblijven.  De overblijfkrachten in dienst van tussenschoolse opvang zijn verantwoordelijk voor de invulling van het overblijven. Zij houden een oogje in het zeil, zorgen ervoor dat iedereen ook werkelijk wat eet en drinkt en ze waken ervoor dat alles soepel en plezierig verloopt.   Overblijven is voor het Lunchplein veel meer dan ‘oppassen tussen de middag’. Overblijven is leuk, het is hét moment om even lekker te ontladen en te ontspannen. In het Lunchplein komen kinderen tot  rust, maar worden ze ook geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. Elk kind mag dat op zijn eigen manier en naar eigen behoefte doen. Dat de eigen veiligheid en die van de andere overblijvers daarbij in de gaten wordt gehouden, spreekt voor zich   

Meer weten? Heeft u interesse in het Lunchplein of wilt u meer weten kijk op www.doomijn.nl of neem contact op met de Margriet Blaauw, tel. 06-23241996 of overblijven@oosterboerschool.nl

Buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang van Doomijn is de verzamelnaam van verschillende opvangmogelijkheden voor schoolgaande kinderen, bestaande uit voor-, tussen,- en naschoolse opvang. Op alle momenten tussen school en thuis vind je bij Doomijn een vertrouwde en vooral ook een leuke plek om even lekker rustig tot jezelf te komen of juist om je samen met andere kinderen helemaal uit te leven. Mocht u belangstelling hebben voor buitenschoolse opvang van Doomijn, dan kunt u de website www.doomijn.nl raadplegen.  

Wettelijke aansprakelijkheid 

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is onder andere de wettelijke aansprakelijkheid van kinderen geregeld. In deze gids vermelden we wat hieruit voor u als ouder(s)/-verzorger(s) van belang is. Als uw kind binnen de schooltijden onrechtmatig handelt, bent u als ouder(s)/verzorger(s) hiervoor meestal aansprakelijk. Soms is de leerkracht (mede)aansprakelijk. In dat geval is het nodig dat aangetoond kan worden dat onvoldoende toezicht de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. De bepaling geldt totdat uw kind 14 jaar oud is. Als een kind van 12 jaar bijvoorbeeld tijdens  schooltijd een bril van zijn vriendje kapot maakt, kunnen de ouders van het  kind aansprakelijk gesteld worden. De ouders zijn ook verantwoordelijk voor de tijd en de weg die de kinderen afleggen van en naar school. Het is daarom belangrijk om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor uw kind(eren) af te sluiten.  

Gedragscode  

De school vindt het belangrijk om op te treden tegen vormen van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op school. Dat beleid is van toepassing op leerkrachten, leerlingen en ouders, alsmede op de onderlinge contacten binnen de school. Onder agressie verstaan we alle voorvallen van fysiek (bijv. schoppen, slaan), psychisch (bijv. bedreigingen, chanteren) en verbaal (bijv. schelden, pesten) geweld. Ook vandalisme (bijv. het vernielen van fietsen) valt hieronder. Onder seksuele intimidatie verstaan we alle ongewenste seksueel getinte aandacht die verbaal (bijv. opmerkingen), fysiek (bijv. aanrakingen) of non-verbaal (bijv. seksueel bedoelde gebaren) tot uiting komt. Dit is het geval als deze aandacht door degene die het ondergaat, ongeacht sekse, leeftijd en/of seksuele voorkeur als ongewenst en onplezierig wordt ervaren. Indien bovengenoemde vormen van fout gedrag zich voordoen, verwachten wij van iedere betrokkene dat hij/zij de directie van de school daarvan in kennis stelt. Men kan naar de schoolcontactpersoon Nina Nijland gaan, ook kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. Binnen Promes is er een gedragscode opgesteld, deze maakt deel uit van ons veiligheidsplan. Petra Schoenmaker (IB) is de gedragscoördinator.

Regels voor toelating  

Uitgangspunt bij toelating is dat we in principe alle leerlingen toelaten. Toch bestaan er een aantal gronden voor het weigeren van een leerling. Deze staan beschreven in het beleidsdocument ‘Toelating en verwijdering’ van stichting Promes. Dit document is in te zien op de site van stichting Promes. 

Respect protocol  

Binnen de Oosterboerschool is er veel aandacht voor respectvol handelen ten opzichte van elkaar en onze omgeving.  Het respectprotocol maakt onderdeel uit van het veiligheidsplan. 

De klachtencommissie 

Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, dient de klacht gericht te zijn aan: 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht  

Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of stichting Onderwijsgeschillen. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

Arbobeleid 

In het jaar 2002 is een nieuw kader voor het Arbobeleid binnen het Openbaar Onderwijs Meppel vastgesteld. Bij de vaststelling van het Arbobeleid zijn de directies en de medezeggenschapsraden betrokken geweest. Het beleid is gericht op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen de scholen. Het beleidsplan ligt ter inzage op school. Als uitvloeisel van het dit beleidsplan is er een procedure vastgesteld hoe er binnen het Openbaar Onderwijs Meppel wordt omgegaan met (bijna) ongevallen. Het doel van het registreren van (bijna) ongevallen is het verzamelen van de nodige informatie en deze vervolgens gebruiken om herhaling te voorkomen. Het procedureoverzicht maakt deel uit van het veiligheidsplan  

Bedrijfshulpverlening 

Onze school beschikt over bedrijfshulpverleners. Deze bedrijfshulpverleners volgen verplicht de periodieke herhalingscursus. De opleiding is gericht op:  

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
 • het beperken en bestrijden van brand; 
 • het voorkomen en beperken van ongevallen; 
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de school; 
 • het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners. De school beschikt over een ontruimingsplan. Onderdeel van het plan vormt het jaarlijks oefenen van een ontruiming  Het plan ligt ter inzage op school..

Roken/rookvrije school 

Volgens het besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten (oktober 1998) is er een rookverbod ingesteld voor openbare gebouwen. Dit betekent dat er in ook onze school niet gerookt mag worden. Tevens tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd geldt het rookverbod. Ook op het schoolplein is roken verboden. Roken door leerlingen wordt ontmoedigd en is op school niet toegestaan. In een aantal lessen in groep 7 en 8 wordt aandacht aan het belang van niet roken met de leerlingen besproken. We volgen daarin de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Met in achtneming van  deze regeling hebben we  één plek  aangewezen, waar roken is toegestaan. Op deze plek komen geen leerlingen.  

Inloop 

De kinderen van groep 1 en 2  mogen 10 minuten voor schooltijd binnenkomen, de leerkracht is dan in de klas. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er een kwartier voor schooltijd toezicht op het plein. De kinderen blijven, met hun spullen, totdat de bel gaat op het plein. De bel gaat om 8.25 uur, er is dan voldoende tijd om jassen, tassen en overblijfspullen op te ruimen. Stuur uw kind niet te vroeg naar school, een kwartier voor schooltijd op z’n vroegst. ’s Middags kunnen we hiermee problemen met de overblijfgroep voorkomen.  

Pauze 

Groep 4 t/m 8 heeft ’s morgens pauze van 10.15– 10.30 uur.  De kinderen kunnen 's morgens eten en/of drinken meenemen naar school. We denken aan bijv. melk, yogi, fruit, gezonde reep, ontbijtkoek e.d. Geen snoep!! Het gaat maar om een tussendoortje dus wilt u niet teveel meegeven?

Traktaties 

Wanneer uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren op school, het is echter geen must! Wij verzoeken niet op snoep te  trakteren. Naast kaas, worst, etc. kunt u denken aan een originele traktatie van fruit.  Om 10.00 uur mag de jarige samen met twee andere kinderen uit de groep de andere klassen bezoeken. Zij krijgen een kaart mee waarop de leerkrachten hun felicitaties aan de jarige overbrengen.  

Gymnastiek 

De lesuren lichamelijke opvoeding voor de groepen 4 t/m 8 zijn dit jaar als volgt:  
Maandag  
13.00 – 13.45 uur: groep 4/5
13.45 -14.30 uur: groep 6/7 
14.30 -15.15 uur: groep 8   

Donderdag
11.00 -11.45 uur: groep 1/2/3
13.00 -13.45 uur: groep 4/5 
13.45 -14.30 uur: groep 6/7 
14.30 -15.15 uur: groep 8 

De leerlingen dragen uit hygiënisch oogpunt gymkleding. Gymschoenen zijn verplicht. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen niet in de gymzaal gebruikt worden. Leerlingen van groep 3 liever geen veterschoenen als ze zelf niet kunnen strikken. Kleding meisjes/jongens: shirt en korte broek. De leerlingen van groep 4 t/m 8 douchen na de gymnastiekles! De leerlingen van groep 1 en 2 en 3 dragen gymschoenen met rubberzool. 
Het is voor kinderen niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de gymles. Soms kunnen de sieraden niet af. Toch moeten we u uitdrukkelijk verzoeken om ervoor te zorgen dat uw kind sieraden draagt die af kunnen. Omdat wij juridisch niet gedekt zijn zullen we uw kind anders helaas moeten uitsluiten van de gymles.

Swim2PLay 

Wanneer uw kind naar het zwembad gaat voor de Sim2Play activiteiten is het raadzaam om uw kind zo gemakkelijk mogelijk te kleden. Het aan- en uitkleden verloopt zo zelfstandig mogelijk. Natuurlijk is er enige hulp van de leerkracht, maar u begrijpt dat maillots en bloesjes met kleine knoopjes niet vlot werken. Ook is het handig om lang haar van uw kind thuis alvast in een staart te doen.   

Lopen of op de fiets naar school? 

De leerlingen komen normaal gesproken lopend naar school. Leerlingen die op grotere afstand wonen, mogen per fiets komen. Om ongelukken bij het in- en uitgaan van de school te voorkomen, mag er op het schoolplein niet gefietst worden. Het plaatsen van de fiets gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, de school is niet aansprakelijk voor schade of vernielingen.  

Vervoer 

Het komt nogal eens voor dat wij op u, als ouder, een beroep moeten doen om de leerlingen te vervoeren.  Alle leerlingen, leerkrachten en ouders zijn bij activiteiten in schoolverband verzekerd via de Stichting Promes. Het vervoer van de leerlingen met uw auto brengt kosten met zich mee. Voor vergoeding kunt u contact opnemen met de directie.  

Hoofdluis 

Hoofdluis is lastig volledig te bestrijden. Een aantal ‘luizenmoeders’ voert  na iedere vakantie controles uit.  We doen ons uiterste best om bij constatering van hoofdluis zo alert en acuut mogelijk te reageren. Waarschuw ons daarom z.s.m. als uw kind hoofdluis heeft. Dit kan bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen dan dat de andere ouders (discreet) met een algemeen briefje worden geïnformeerd.  Zo kunnen we samen proberen een luizenprobleem zoveel mogelijk te voorkomen.