Resultaten

Portfolio

Vier keer per jaar worden er gesprekken gevoerd met ouders en vanaf groep 3 met kinderen erbij. De eerste keer is dit een kennismakingsgesprek, dit gesprek vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar. Het doel is om kennis te maken en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. De andere drie gesprekken zijn voortgangsgesprekken. Bij de voortgangsgesprekken wordt het portfolio besproken. Daarin laat uw kind zien hoe het gaat op school. Wat gaat goed en waar moet nog aan gewerkt worden? Voor de gesprekken worden 15 minuten gereserveerd. U wordt hiervoor uitgenodigd via het ouderportaal op onze website. De ouders van de kinderen in groep 8 worden in januari en februari apart uitgenodigd voor een gesprek, waarbij de adviezen voor het voortgezet onderwijs zullen worden besproken.

Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende manieren bekeken worden. Een manier is door te kijken naar de resultaten die kinderen behalen op diverse toetsen. Deze resultaten noemen we “opbrengsten van het onderwijs”. We meten onze opbrengsten objectief d.w.z. dat we gebruik maken van gestandaardiseerde toetsen die we vanaf groep 3 tweemaal per jaar afnemen in februari en in juni. Dit heet het Cito- LOVS ( Leer en Ontwikkeling Volgsysteem). Deze toetsen zijn landelijk genormeerd.

Kwaliteitsbewaking

Een gezonde school heeft gezonde resultaten!! Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten. Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren (coöperatieve werkvormen, spelletjes, etc.). In ons stamgroepwerk vergroten kinderen hun kennis van de wereld actief door te ontdekken en onderzoeken. Dit heeft ook positief effect op woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

OKR (onderwijskundig rapport)

Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) van de leerlingen op te stellen. In dit rapport zijn naast algemene gegevens ook gegevens opgenomen over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Als u wilt, kunt u uw zienswijze op het OKR invullen. De school voor voortgezet onderwijs zal het OKR opvragen bij de school waar uw kind vandaan komt.

Resultaten eindtoets

Sinds 2015-2016 is er voor alle basisscholen een verplichte eindtoets. Binnen stichting Promes is gekozen voor “Route 8”.


2015-20162016-20172017-20182018-2019
Aantal leerlingen23173025
Percentage weging22272424
Toets score198,3193,4194,8197,1
Norm score189,4186,2194,9194,9

Centrale Eindtoets 

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen.  Wij willen dat alle kinderen tenminste op 1F uitstromen. 1F staat voor het onderwijs op VMBO-niveau. 1S staat voor onderwijs op Havo/VWO-niveau.

Resultaten en evaluatie van de eindtoets:
Er is voldoende gescoord op de eindtoets. Er is een score behaald van 197,1. De norm voor onze school met een schoolgewicht van 24% is 194,9. Deze score komt overeen met onze verwachtingen op basis van ons eigen leerlingvolgsysteem.

Wat valt op:
Leesvaardigheid: De resultaten hierop zijn voldoende. Toch vraagt woordenschat en begrijpend lezen doorlopende aandacht in het lesaanbod. Woordenschat en begrijpend lezen zijn opgenomen in het verbeterplan 2019-2020
Taalverzorging: Met name werkwoordspelling valt op. Wij zien dat in ons onderwijsaanbod hiervoor te weinig aandacht is geweest. Het wordt opgenomen in het verbeterplan 2019-2020.
Rekenen: Wat hier opvalt is de score op Meten, Tijd en Geld. In ons onderwijsaanbod is hiervoor te weinig aandacht geweest. Het moet vaker worden ingepland. Ook het werken vanuit de rekendoelen moet meer centraal staan in het onderwijsproces. Ook dit is opgenomen in het verbeterplan 2019-2020

Schooladvies

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem ( LOVS) tevens op de resultaten, inzet en werkhouding in de groep.

In overleg met de orthopedagoog van Stad en Esch worden eventueel intelligentieonderzoeken gedaan ten behoeve van de aanmeldingen voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Tijdens de laatste rapportbespreking in groep 7 wordt door de stamgroepleider al een voorlopig advies uitgebracht. Dit vindt nogmaals plaats tijdens de eerste rapportbespreking in groep 8. De definitieve adviezen worden met de stamgroepleider en de ouders besproken.

In de afgelopen schooljaren stromen alle kinderen uit conform de resultaten van ons eigen volgsysteem als de landelijke eindtoets. Hiermee concluderen wij dat we de kinderen goed in beeld hebben, reële verwachtingen hebben van de kinderen en een goed advies geven.

Uitstroom groep 8 kinderen

Van de 28 kinderen (2018-2019) die naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat afgerond 0 naar PRO, 43 naar het VMBO, 22 naar VMBO TL, 28 naar HAVO en 7 % naar VWO.

Niveau2015-20162016-20172017-20182018-2019
PRO-- - -
VMBO + LWOO- - 2 5
VMBO basis/kader1010128
VMBO tl8 4 6 5
Havo2 2 7 7
Vwo/vwo+2 13 3

Resultaten en evaluatie van ons onderwijs

Wij hanteren het Cito leerlingvolgsysteem (LVS) voor meting van resultaten. Met dit systeem volgen we de kinderen vanaf leerjaar 3. In leerjaar 1 en 2 gebruiken we hiervoor Bosos, een observatiesysteem. In alle groepen wordt gewerkt met KiVa, een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid.
In de onderbouwgroepen (leerjaar 1 en 2) worden kinderen maandelijks geobserveerd. Deze gegevens worden bewaard in het Bosossysteem. Vanaf leerjaar 3 wordt twee keer per jaar getoetst. Deze gegevens worden bewaard in het Cito LVS. Zo hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Daarnaast worden meerdere malen per jaar kindgesprekken gevoerd met de kinderen over hoe zij zelf hun ontwikkeling zien. Vanaf leerjaar 3 vullen kinderen twee keer per jaar een KiVa vragenlijst in. Deze resultaten worden bewaard in het KiVa systeem. In leerjaar 1 en 2 wordt twee keer per jaar een sociogram gemaakt. Met de ouders worden minimaal drie keer per jaar gesprekken gevoerd met de stamgroepleider, indien gewenst of nodig kunnen dit meer zijn.

De gegevens die we verzamelen geeft ons als school ook de mogelijkheid ons onderwijs te evalueren en bij te stellen. Twee keer per jaar bespreken we de opbrengsten van alle vakgebieden in ons team. N.a.v. deze besprekingen worden plannen opgesteld. Tijdens de teambespreking kijken we wat de effecten zijn geweest van de plannen en welke verbeteracties nog nodig zijn. Deze verbeteracties worden vertaald naar doelen voor de aankomende periode. Zo is er een continue systeem.
We zetten de resultaten af tegen zowel de landelijke norm, als tegen de door ons zelf gestelde doelen voor ons Jenaplanonderwijs. Groei en ontwikkeling zijn belangrijke kernwaarden in ons onderwijs. Ons streven is dan ook elk half jaar hogere opbrengsten te behalen. De resultaten verschillen per vakgebied en leerjaar. Daarom worden elk half jaar andere accenten gelegd.
Hieronder leest u de reflectie op de resultaten van de middentoetsen van het Cito LVS en Bosos (jan/febr 2019), de analyse en de voornemens daarbij. De resultaten zijn geanalyseerd op kind-, groeps-, en bouwniveau. In juni/juli wordt deze rapportage geëvalueerd en aangevuld.
Algemeen:
Voorafgaand aan de toetsperiode hebben we in ons team afspraken gemaakt over manier van afname en verwerking. Na de toetsperiode zijn de resultaten ingevoerd, geanalyseerd door de stamgroepleiders, gepresenteerd en toegelicht in het bouwoverleg. Door deze presentatie komt een gesprek op gang; Wat heb je gedaan om de doelen te behalen? Welke factoren liggen ten grondslag aan de opbrengsten (kindkenmerken, aanbod lessen, aanpak stamgroepleider, kwaliteit van de instructie, groepsprocessen). De uitkomsten worden meegenomen naar het teamoverleg. Vervolgens wordt gezamenlijk een plan opgesteld om ons onderwijs te verbeteren.
Wat constateren wij?
Bij de kinderen van objs de Woldstroom is woordenschat en kennis van de wereld niet automatisch op niveau vanuit de populatie van de leerlingen. Onze school heeft 25% gewichtsleerlingen. Hierdoor worden opbrengsten van zowel begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat beïnvloed. Onze opbrengsten zijn wisselend.

Technisch lezen: In de meeste groepen wordt boven de landelijke norm gescoord, er is sprake van een stijgende trend. Visie van de school is in de middenbouw het goed technisch kunnen lezen centraal te stellen. Dit is gekoppeld aan begrijpend luisteren. Leerjaar 3 gaat volgend schooljaar met een nieuwe methode aanvankelijk lezen starten. Aankomende periode wordt onderzoek gedaan naar welke methode de voorkeur uitgaat. Het programma BOUW gaat ingezet worden voor kinderen met vermoedelijk dyslexie in onder- en middenbouw. Read & Write wordt ingezet in midden- en bovenbouw voor leerlingen met een dyslexieverklaring.

Begrijpend lezen en woordenschat: Deze toets wordt afgenomen vanaf groep 5. Gemiddeld wordt er gescoord onder de landelijke norm. Actiepunt is het inzetten van Weerwoord, een methode die inzet op vergroting van woordenschat en begrip. Dit wordt gebruikt naast Nieuwsbegrip XL. Ook wordt ingezet op vergroten van vaardigheden van de stamgroepleider in het aanbod van leesstrategieën, het werken met vormgevers, denkgewoonten en woordenschat. De woordenschatmuur en het woordenschatkistje worden ingevoerd.

Rekenen: Er is sprake van een zeer wisselende opbrengst. De score ligt beneden het landelijk gemiddelde, maar er is sprake van stijging van resultaten. Actiepunt en speerpunt aankomende periode is implementatie van het drieslagmodel (Ceciel Borghouts). Doel is verbeteren van: leerkrachtvaardigheden, effectieve instructie, lestijd, werken vanuit de doelen, differentiatie en verwerking. Hiertoe worden intensieve klassenbezoeken afgelegd. In bouwoverleggen is rekenen een vast agendapunt.

Spelling: Het spellingaanbod moet verbeterd worden. Het aanbod wordt nu gedaan van uit de spellingcategorieën en Snappet. Het werken vanuit de doelen gekoppeld aan Snappet vraagt verbetering. De terminologie van José Schraven wordt eenduidig ingevoerd.

Bosos: Uit de gegevens blijkt dat het goed gaat in de onderbouw. Een aantal kinderen kan al lezen, de meeste kinderen zullen de criteria van de volgende periode gaan behalen. Aandachtspunt is het aanbod in de kleine kring. Dit vraagt verdere ontwikkeling en implementatie.

KiVa: Uit de metingen (mei 2019) blijkt dat meer kinderen zich veilig voelen op school. Het welbevinden van de kinderen is over het algemeen goed. Het KiVateam is een aantal keren in actie gekomen met een aanpak tegen pesten. Dit heeft succes gehad. In de groepen worden kind gesprekken gevoerd en klassenvergaderingen belegd.

Speerpunten en ambities 2019-2020

Wij zijn als school voortdurend in ontwikkeling. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Om te weten of we goed op weg zijn, organiseren we jaarlijks weerspraak van ouders en kinderen. Ook maken we gebruik van input vanuit het team. Op basis van deze informatie zijn wij gekomen tot onderstaande 8 speerpunten voor het komende jaar. Op de eerste stamgroepavond in september zijn de speerpunten mondeling toegelicht.

1. We willen meer de wijk in met de kinderen. Door meer gebruik te maken van de leefomgeving tijdens onze projecten, door een schoolkrant te maken voor de wijk en te participeren in wijkactiviteiten worden we meer verbonden met en zichtbaarder in de wijk. Er zal een communicatieplan worden uitgewerkt.
2. We willen ouders meer betrekken bij ons onderwijs. Door ouderhulp te vragen en de samenwerking meer op te zoeken maken we een eerste stap. Ouders kunnen werken met groepjes kinderen (lezen, spelletjes, workshops, etc.)
3. Wij willen werken aan de uitstraling van ons gebouw. Een nette en aantrekkelijke school waar geleefd en geleerd mag worden en kinderen veel in hoeken kunnen werken. Leren doe je namelijk niet alleen met je hoofd. We organiseren een klusavond en klusdagdeel in het weekeind en er wordt een keuken gerealiseerd voor kinderen
4. Wij willen onze communicatie met ouders verbeteren en weerspraak organiseren. We gaan o.a. werken met een stamgroepavond, een informatieavond en een ouder-panel gesprek. We willen ouders meenemen in de schoolontwikkelingen. De website zal worden bijgewerkt, de schoolgids digitaal te downloaden naast de schoolwiki.
5. We willen ons rekenonderwijs verbeteren door stamgroepleiders vaardig te laten maken in het observeren met het drieslagmodel, te werken met groepsdoelen en in de didactiek een eenduidige taal te spreken rondom de basisstrategieën
6. We willen de schoolveiligheid vergroten door het veiligheidsteam actiever te laten samenwerken (kivateam, vertrouwenspersoon, bhv, preventiemederwerker)
7. We willen ons onderwijs nog beter afstemmen op de kinderen door ze goed te volgen. Op basis van de analyses van o.a. de tussenopbrengsten worden er in de wekplanning didactische aanwijzingen opgenomen en vindt afstemming vooral plaats in de weektaak (bijv. middels didactische spellen).
8. In het nieuwe schooljaar heeft elke stamgroep een grote viering waarbij de ouders van de groep welkom zijn om te komen kijken. Groep 8 realiseert een eigen viering waarbij ouders en team ook een aandeel krijgen zodat we samen vieren.

Resultaten inspectiebezoek

Het laatste bezoek van de inspectie heeft plaatsgevonden op 2 juni 2014. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de inspectie onze school beoordeeld met een basisarrangement. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de school. Wilt u weten wat de inspectie van ons vindt? Kijk dan op de site: https://www.scholenopdekaart.nl