Ouders en school

De schoolgids

Onze schoolgids liever op papier? Download deze dan hier.

Informatie
Schoolgids 19 20 Woldstroom

Ouderbetrokkenheid en weerspraak

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Wij zien de ouders als bondgenoten en stellen hun inbreng en aanwezigheid erg op prijs.

Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren over zaken als onze kwaliteit van onderwijs, ons type onderwijs, onze speerpunten en opbrengsten. Daarom organiseren wij diverse momenten om dat te realiseren.
1. Stamgroepavond: ouders worden geïnformeerd over de plannen van de school, de behaalde resultaten en geplande acties. Daarnaast worden ouders geïnformeerd over de stamgroep, kennis maken met elkaar en wordt ouderhulp besproken en georganiseerd.
2. Informatie avond: Op deze avond organiseren de stamgroepleiders workshops voor ouders. De workshops worden bepaald door team en vraag vanuit ouders.
3. Digitale tevredenheidspeilingen.
4. Ouderpanel: Ouders worden jaarlijks uitgenodigd om mee te denken met de school. Enkele vragen staan daarbij centraal:

1. Doet de school de goede dingen?
2. Doet de school de dingen goed?
3. Hoe weet de school dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doet de school met die wetenschap?

De opbrengsten van het ouderpanel wordt met team & ouders gedeeld. Naast ouders worden ook de kinderen van de kinderraad en teamleden gevraagd mee te denken over de school. Deze input wordt voor het schoolplan en/of speerpunten voor een schooljaar gebruikt.

Informatie over de inhoud, de datum en het tijdstip van deze avonden vindt u op het ouderportaal en de papieren kalender die u aan het begin van het schooljaar van ons ontvangt.

De Medezeggenschapsraad

Sinds 1992 geldt de Wet Medezeggenschap scholen (WMS).

In deze wet zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad vastgelegd. De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur van de Stichting Promes wil nemen, moet worden voorgelegd aan de M.R. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-reglement. Voor belangstellenden ligt dit reglement ter inzage in de school. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders / verzorgers schriftelijk gekozen. Het personeel kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor de personeelsgeleding. Voor vragen en/of opmerkingen aangaande schoolse zaken kan men zich wenden tot de leden van de M.R. van de school. Het emailadres van de mr is: mr.obsdewoldstroom@stichtingpromes.nl 

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor het Openbaar Onderwijs in Meppel, waarin leerkrachten en ouders van stichting Promes vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt alleen bovenschoolse zaken. Binnen deze raad worden dan ook alleen zaken besproken die betrekking hebben op het beleid voor alle openbare scholen van Promes. De GMR heeft nauw contact met de algemeen directeur en voert daar regelmatig overleg mee.

De Oudervereniging

Op onze school is een oudervereniging actief (zie reglement MR). De taken en bevoegdheden staan beschreven in het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. De oudervereniging heeft als taak:

 • de bloei van de school bevorderen;
 • de ouders te betrekken bij de schoolactiviteiten;
 • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleidingen zo nodig bij de gemeente. De oudervereniging is bevoegd:
 • op te treden als vertegenwoordiger van de ouders; 11
 • een kandidatenlijst voor de verkiezing van vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad te ondersteunen
 • de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad te adviseren.

De leden van de oudervereniging worden schriftelijk door ouders / verzorgers gekozen. De oudervereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreisgeld en het kampgeld. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden zaken betaald, die de overheid niet vergoedt (Kerst- en Sinterklaasfeest en schouwburgbezoek etc.)

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het reglement. Een exemplaar ligt voor belangstellenden in de school ter inzage.

Informatieavonden

De Woldstroom organiseert elk jaar een aantal informatieavonden met verschillende thema’s. U kunt in de agenda op onze website zien, wanneer deze plaatsvinden. Op een van deze avonden worden de leden van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging voorgesteld.

De activiteiten buiten het schoollokaal

De kinderen van de Woldstroom krijgen, naast de gewone lessen op school, ook buiten de school activiteiten aangeboden. Een bezoek aan deze activiteiten vindt altijd met de groep en onder begeleiding van de stamgroepleider plaats. Bij de inschrijving wordt aan u gevraagd of u hiervoor toestemming verleent. Regelmatig doen wij een beroep op ouders voor extra begeleiding.

De vrijwillige ouderbijdrage

School is extra leuk, als er bijzondere activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ouders worden gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te leveren, zodat dit mogelijk is.  De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 18,-. Voor de schoolreis van de onderbouw vragen we dit jaar €20,-; voor de schoolreis van de middenbouw € 25,- en voor het kamp vragen we € 50,-.


Klachten

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de kinderen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, kinderen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men beroep doen op de algemeen directeur van de Stichting Promes. Indien dit alles echter niet mogelijk is door de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden op basis van de “Klachtenregeling van de Stichting Promes”. Deze regeling ligt ter inzage op de school.

De Stichting Promes wil uiteraard een goede werkgever zijn voor de medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of kinderen maar ook voor de medewerkers van de Stichting.

Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met: Yvonne Bos, yvonne.bos@ijsselgroep.nl

Vertrouwenspersonen

Ouders, medewerkers en/of kinderen kunnen zich ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met twee professionele organisaties. De IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: conflicten met ouders, onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz. De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling.

Vertrouwensinspecteur

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien kinderen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van; seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

De klachtencommissie

Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, richt hij zijn klacht tot het bestuur (bevoegde gezag) of de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting Promes. In beide gevallen is de adressering:
Stichting Promes
Industrieweg 1b-1,
7944 HT Meppel.

Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie is bevoegd voor alle scholen van de Stichting Promes. Deze commissie:

 1. onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.
 2. geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over:
  a. (on)gegrondheid van de klacht;
  b. het nemen van maatregelen;
  c. overige door het bestuur te nemen besluiten.

Op dit moment wordt de onafhankelijke klachtencommissie gevormd door: Mark Stadhouders, Jan de Vuyst, Hans Oostmeijer.

De toelating van nieuwe kinderen

De directie zal een nieuw kind pas inschrijven, als op grond van de informatie de verwachting is dat onze school het desbetreffende kind passend onderwijs kan bieden. Ook verwachten wij het volgende: 

 • het kind is zindelijk (zo niet, dan zijn andere afspraken alleen mogelijk wanneer er een medische oorzaak is)
 • alle relevante informatie over het kind wordt door ouders aan school gegeven
 • ouders geven zo nodig, tijdens de schoolloopbaan van hun kind, toestemming voor hulp/onderzoek door derden en eventuele verwijzing naar een andere school

Inschrijving kinderen van een andere basisschool.

De directie schrijft kinderen die van een andere basisschool komen pas in na een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt informatie gevraagd waarom het kind van basisschool verandert. Er kan sprake zijn van een verhuizing of de keuze van ouders voor het Jenaplanconcept.

We vragen ouders van nieuwe kinderen altijd van welke school zij komen en of ze hun school op de hoogte hebben gebracht van hun wens om van basisschool te veranderen. Als dit niet het geval is worden de ouders terug verwezen om dit alsnog te melden. Wij vragen naar de onderwijsresultaten en onderwijskundige rapporten. De interne begeleider zal ook met de basisschool waar het kind vandaan komt contact opnemen om informatie in te winnen. Dit, om te komen tot een zo goed mogelijke plaatsing in een van onze stamgroepen. De directie zal een nieuw kind pas inschrijven, als op grond van de informatie de verwachting isdat onze school het kind goed kan begeleiden en de juiste ondersteuning kan bieden.

Als uw kind van een andere school komt, graag ook de volgende gegevens meenemen:

 • Het onderwijskundig rapport van die school.
 • Naam, adres en telefoonnummer van de vorige school.
 • Zorgpas met BSN nummer
 • Geldig identiteitsbewijs (eerste opvang lln.)

Als ouders van onze school, om wat voor reden dan ook, kiezen voor een andere basisschool, dan vindt er altijd overleg plaats tussen de directies van beide scholen.

Uitschrijven kinderen

Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met de directie. Neem voor dit gesprek in ieder geval mee:

 • Uw nieuwe adres en telefoonnummer.
 • Gegevens van de nieuwe school.

Wij kunnen uw kind pas uitschrijven na ontvangst van een inschrijvingsbewijs van de nieuwe school. Hierna kunnen we het onderwijskundig rapport en de administratiegegevens overdragen.

Te vroeg / te laat op school

Onze deuren staan vanaf 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we in de kring. Het is erg belangrijk dat alle kinderen op tijd komen. Komt uw kind te laat, dan is dat vervelend voor alle betrokkenen. De rust wordt verstoord, uw kind heeft mogelijk een uitleg gemist, en de kinderen die op tijd zijn zitten hierdoor onnodig lang te wachten. Op tijd komen vinden wij erg belangrijk en wij rekenen erop dat u hieraan meewerkt. Wij realiseren ons dat iedereen wel eens te laat kan komen door omstandigheden. In dat geval verzoeken wij u van te voren een melding te maken, zodat de afwezigheid niet als ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd. Er wordt met u contact opgenomen als uw kind vaak te laat komt. Als dit na het gesprek niet verandert, zal de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld worden.

Uw kind wordt ziek op school

Uitgangspunt is dat een ziek kind naar huis moet kunnen gaan. Een medewerker van de school neemt in dat geval contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt afgesproken of en door wie het kind gehaald wordt. Een ziek kind mag nooit alleen naar huis gestuurd worden. Als er niemand thuis is, wordt het kind op school opgevangen. Het is belangrijk dat de school beschikt over actuele telefoonnummers van ouders/verzorgers en een nummer dat gebeld kan worden, wanneer deze niet bereikbaar zijn.

Medicijngebruik

Omdat gebruik van medicijnen door kinderen van de school een serieuze zaak is, is het belangrijk dat de afspraken, die hierover door de ouders/verzorgers met de school zijn gemaakt, duidelijk zijn en vastgelegd worden In algemene zin gelden de volgende afspraken ten aanzien van medicijngebruik op school:

Onder medicijnen worden verstaan

 • Alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.

Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan:

 • Alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden.

Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt, die tijdens de schooltijden moeten worden ingenomen, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school.

Ieder schooljaar moet het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw gebeuren. Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan school door een nieuwe “Verklaring medicijnverstrekking” in te leveren. Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter moeten worden ingenomen voor schooltijd willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.

Snoepen en verjaardagen

Een goed gebit is erg belangrijk voor de gezondheid van uw kind. Wij vragen u daarom om geen snoep mee te geven aan uw kind. Ook op verjaardagen zou het prettig zijn om geen snoep te laten uitdelen. Andere gezondere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld fruit of rozijnen. Vindt u het moeilijk zelf iets te verzinnen, vraag dan de stamgroepleider om suggesties.

Rookvrije school

In de schoolgebouwen is het verboden te roken. Op onze schoolpleinen wordt door medewerkers van de school niet gerookt. Ons (én dat van het kinderparlement) verzoek naar ouders is om ook in de omgeving van de school niet te roken.

Vernielingen en schade

Wanneer iemand opzettelijk vernielingen aanricht op school worden de ouders hiervoor aansprakelijk gesteld en zullen de kosten op hen verhaald worden. De school en de gemeente zijn niet aansprakelijk voor diefstal van/of beschadigingen aan kledingstukken, fietsen en andere eigendommen van leerlingen in het gebouw, op de speelplaats of in het gymnastieklokaal.

Financiële middelen en schenkingen

De school krijgt geld via het Ministerie van Onderwijs en Cultuur om onderwijs te geven binnen de voorschriften van de wet. Om extra activiteiten te kunnen organiseren kan gebruik gemaakt worden van de vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds). Daarnaast blijven er altijd wensen op school die moeilijk realiseerbaar zijn. Dit, om de eenvoudige reden dat er geen geld voor is. De school staat altijd open voor extra giften in de vorm van geld, sponsoring of dienstverlening (bijv. een bedrijf dat gratis iets repareert). Op het gebied van sponsoring houdt de Woldstroom zich aan de terughoudende opstelling van de stichting Promes. Het sponsorbeleid van de stichting is gebaseerd op het convenant ‘Sponsoring in het primair- en voortgezet onderwijs’ uit 2002 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Dit betekent het volgende:

 • Bij schenking moet er geen sprake zijn van een tegenprestatie
 • De medezeggenschapsraad dient akkoord te gaan met de schenking.
 • De schenking dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de schenker.
 • Na schenking of afstand wordt het schooleigendom.
 • De school maakt, indien schenker dit wil, melding in het ouderportaal.
 • Het Bevoegd Gezag van de stichting is eindverantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het convenant binnen de stichting Promes.

Schorsing en verwijdering

Helaas kan zich wel eens een situatie voordoen waarbij, door toedoen van een kind, de veiligheid van andere kinderen en stamgroepleider gevaar loopt. Het bestuur van stichting Promes kan in een dergelijk geval het kind schorsen of van school verwijderen.

Time out: Bij een ernstig incident wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. De ouders worden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De time out kan eenmaal worden verlengd met een dag.

Schorsing: Bij een volgend ernstig incident kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Gedurende de schorsing wordt het kind de toegang tot de school ontzegd. De schorsing bedraagt maximaal drie weken en kan hooguit tweemaal worden verlengd.

Verwijdering: Bij het meermalen voordoen van een ernstig incident, waarbij de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school in gevaar komt, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling is hierbij van toepassing. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op te nemen of nadat aantoonbaar is, dat het bevoegd gezag gedurende acht weken er alles aan gedaan heeft om het kind ergens anders geplaatst te krijgen. De uiteindelijke verwijdering geschiedt door het schoolbestuur. Gelukkig komt een dergelijke schorsing/ verwijdering vrijwel nooit voor op onze school, doordat de meeste problemen in goedeharmonie worden opgelost.

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is een ongevallenverzekering afgesloten voor de tijd dat zij op school zitten. De verzekering geldt ook voor het van en naar school gaan, het overblijven en gedurende uitstapjes, schoolreizen en schoolkamp. Het is een ongevallenverzekering, dus zaken als beschadiging of diefstal van eigendommen vallen hier niet onder. Wel raden wij u aan om een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten om problemen bij onopzettelijke ongelukjes te voorkomen.

Privacy

De gegevens die door de ouders/verzorgers (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van de toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen:

School-administratieve redenen. De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kindbegeleiding. De door het kind behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de kinderen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling, die de gegevens verwerkt tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Drentse onderwijsmonitor. De onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. De daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

U vindt op de centrale schoolwiki van Promes diverse reglementen geldig voor alle scholen binnen Stichting Promes. Voor een directe link, klik hier.


School en echtscheiding

De school is verplicht de ouder die het kind niet verzorgt te informeren over de schoolvorderingen en het algemeen welbevinden van het kind. Voorwaarde is dat deze ouder erom vraagt en dat het belang van het kind er niet door geschaad wordt. Dit kan bijv. blijken uit een uitspraak van de rechter. Het niet hebben van een omgangsregeling is daarvoor niet voldoende. Een enkel advies van een therapeut of andere hulpverlener, of het verzoek geen informatie te verschaffen aan de verzorgende ouder is daarvoor ook onvoldoende. Daar kan het overwegende belang van de verzorgende ouder te veel aan de orde zijn en dat mag niet overheersen. Het gaat in deze gevallen dan weer niet om zaken van dagelijkse aard. Het opsturen van rapporten, uitnodigen voor algemene ouderavonden en het sturen van de schoolgids dienen hieronder wel te worden verstaan. Deze informatie wordt alleen verstrekt door de directie en gaat niet via de stamgroepleider.

Leerplicht

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen van uw kind en vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de “Leerplichtwet” vastgesteld dat ieder kind naar school moet. In deze wet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen, dat hun kind iedere dag naar school gaat. Kinderen mogen dus nooit zomaar thuis gehouden worden. Als een kind vier jaar is, is het nog niet verplicht om naar de basisschool te gaan. Dit verandert als het kind vijf jaar is. Voor sommige kinderen kan een hele week nog te vermoeiend zijn. Hier is een speciale regeling voor. Een vijfjarige mag, in overleg met de stamgroepleider, ten hoogste vijf uur per week thuisblijven. Is een kind zes jaar, dan is het de hele week leerplichtig.

Verlof aanvragen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u wegens omstandigheden uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit extra verlof zijn regels opgesteld. De regels gelden alleen als er sprake is van bepaalde religieuze feestdagen en de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan en andere gewichtige omstandigheden. Het aanvragen van verlof moet uiterlijk 6 weken van te voren gebeuren. De reden van de aanvraag vult u op het formulier in en levert u in bij de directie. Dit aanvraagformulier kunt u bij de administratie of via de website verkrijgen. De aanvraag wordt door de directie en/of de leerplichtambtenaar in behandeling genomen. Het verlof kan alleen verleend worden door de directie of de leerplichtambtenaar, wanneer de reden geldig is en/of aangetoond kan worden.

Religieuze feestdagen

Onze school is openbaar en er zijn kinderen vanuit allerlei geloof- en levensovertuigingen. Daar horen ook feesten bij. Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Om kinderen de gelegenheid te geven ook bepaalde andere religieuze feestdagen in eigen kring te vieren, mogen ouders hun kinderen op die dagen thuis houden, mits ze de aanvraag minimaal twee dagen van tevoren bij de directie schriftelijk melden. Het verlof wordt dan voor 1 dag toegekend.

Erkende religieuze feestdagen:

Christelijke feestdagen:

 • Kerstmis
 • Pasen
 • Hemelvaart
 • Pinksteren

Hindoe feestdagen:

 • Diwalifeest

Islamitische feestdagen:

 • Suikerfeest
 • Offerfeest

Vakanties en vrij vragen buiten de schoolvakanties

Uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders van het gezin ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan, mag er één maal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen bovendien niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Een eventueel bij de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om bovenstaande reden wordt aangevraagd.Andere gewichtige omstandigheden zijn:

 • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners.
 • Huwelijk van familie: eerste, tweede en derde graad: 12½-, 25-, 40-, 50- jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea.
 • Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente.
 • Gezinsuitbreiding.

Er mag dus géén vrij worden gegeven in verband met:

 • Goedkopere vakantiemogelijkheden buiten het seizoen.
 • Door anderen betaalde, aangeboden vakanties.
 • Het ophalen van familie
 • Midweek- of weekendvakanties.
 • ”Al jaren niet op vakantie geweest”
 • Reeds gekochte tickets of reserveringen.
 • Meereizen met anderen.
 • Reeds een ander kind vrij in het voortgezet onderwijs.

De directie moet de afwezigheid van kinderen verantwoorden bij de inspectie en/of bij de leerplicht- ambtenaren van de gemeente Meppel mevr. Bernadette Klamer of mevr. Roelanda Donkers. De directie moet zich bij de beoordeling houden aan regels. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapeut of tandarts.

Een dergelijk bezoek meldt u aan de betrokken stamgroepleider of aan de conciërge. Wij hopen dat u dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd kunt laten plaats vinden, maar wij begrijpen dat dit niet altijd zal lukken. Als de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht uw kind op te halen van school. Wij sturen geen kinderen naar huis, als de lessen nog niet zijn afgelopen. Ook niet als ze in groep 7 of 8 zitten.

Contact na schooltijd

De Woldstroom heeft een enthousiast team. Dagelijks, behalve op de woensdag zijn zij tot 16.00 uur zeker aanwezig. Zij zijn er dan voor elkaar, maar ook voor u. Wilt u de stamgroepleider een keer spreken, neem dan contact met hem/haar op om een afspraak te maken. Dit ook in verband met de vele overlegmomenten na schooltijd. Betrokkenheid van ouders heeft een positief effect op de stamgroepleider en de leerlingen.

Gevonden voorwerpen

Regelmatig komt het voor dat er spullen op school worden vergeten of kwijtraken. Wanneer ze gevonden worden ze bij de conciërge Marco Oosterboer gebracht. Is uw kind iets kwijt, neem dan even contact met hem op.

Veiligheid

De Woldstroom hecht veel waarde aan de veiligheid van de kinderen en de medewerkers. Afgelopen jaren zijn een aantal collega’s opgeleid tot Bedrijf Hulp Verlener en één collega tot hoofd BHV-er. Vorig schooljaar is er hard gewerkt aan het opstellen van een uitgebreid veiligheidsplan en ook dit jaar gaat de werkgroep hiermee verder. Het schoolgebouw wordt regelmatig gecontroleerd door de brandweer en onze conciërge. Zoals gewoonlijk houden we twee keer per jaar een ontruimingsoefening.

Schoolmaatschappelijk werk

Wat uw problemen ook mogen zijn: opvoedkundig, gezinsmatig of financieel, de schoolmaatschappelijk werkster kan u in de eerste plaats een luisterend oor bieden. Uw privacy is daarbij vanzelfsprekend gegarandeerd. Maatschappelijk werkenden hebben een beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat het hen niet is toegestaan om informatie, welke u in de gesprekken heeft medegedeeld, door te geven aan andere mensen zonder uw toestemming. Dus ook niet aan de stamgroepleider of aan de schooldirectie. De aard van uw problemen bepaalt of u door haar geholpen wordt, of dat zij u helpt met een verwijzing naar de reguliere hulpverlenende instanties. Gaat het om school- en/of leerproblemen, dan schakelt ze met uw instemming de intern begeleider in en/of de stamgroepleider van uw kind. U kunt een afspraak met haar maken via de stamgroepleider of via de intern begeleider. Ook kunt u aankloppen bij haar kamer, waar ze op dinsdagochtend en donderdagochtend aanwezig is. U kunt haar ook telefonisch bereiken via het telefoonnummer van de school. U wordt dan met haar doorverbonden of u wordt teruggebeld. Onze Schoolmaatschappelijk werkster Hillie Slagter is op dinsdag- en donderdagochtend aanwezig op school.

Meldcode, ook voor de Woldstroom

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?
De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang. Meer weten? De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn binnenkort te vinden op onze website.

DVI

De afkorting DVI staat voor Drentse Verwijs Index.

Het bestuur van stichting Promes, waarvan ook onze school deel uitmaakt, heeft zich hierbij aangesloten. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden.

Zo werkt het signaleringssysteem:
De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij de DVI. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement, zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.