Organisatie van de school

De school is onderwijskundig verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Deze bouwen worden aangestuurd door een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren voeren maandelijks overleg met de directie en intern begeleidster tijdens het bouwcoördinatoren overleg. 

-De onderbouw: de groepen 1 en 2.
-De middenbouw: de groepen 3, 4 en 5
-De bovenbouw: de groepen 6, 7 en 8 

DIRECTIETAKEN

 • Het houden van jaarlijkse functioneringsgesprekken. 
 • De directie draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. 
 • De directie draagt de eindverantwoordelijkheid. 
 • De directeur heeft geen lesgevende taak. 

TAKEN VAN DE BOUWCOÖRDINATOREN

 • Zij maken deel uit van het BCO (bouw coördinatoren overleg). 
 • Ondersteunen van de onderwijskundige voortgang in hun bouw. 
 • Aansturen op collegiaal overleg en samenwerken tussen de groepen. 
 • Het bewaken van afspraken. 
 • Het voorbereiden van bouw- en teambijeenkomsten. 

TAKEN VAN DE INTERN BEGELEIDER M.B.T. LEERLINGENZORG

 • Het organiseren en zorg dragen voor het op de juiste wijze uitvoeren van de testen en toetsen met betrekking tot het leerlingvolgsysteem. 
 • Het zorg dragen voor de dossiervorming voor verwijzingen/onderzoek van ‘ Het samenwerkingsverband’ en het onderwijskundig rapport. 
 • Het begeleiden en ondersteunen van de stamgroepleider bij het geven van onderwijs op maat. 
 • Het houden van klassenconsultaties en observaties. 
 • Het houden van leerling- en groepsbesprekingen met de stamgroepsleiders. 
 • Het ondersteunen bij het opstellen van handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven. 
 • Het voeren van breed overleg met bondgenoten en zorginstellingen.

Extra ondersteuning

De stamgroepleiders worden bijgestaan door een vakleerkracht gymnastiek, verschillende onderwijsassistenten, een administratieve kracht en een ontwikkelcoach. Dit schooljaar hebben we ook de beschikking over een extra leerkracht. Deze leerkracht zal de stamgroepleiders ondersteunen met verschillende lesgebonden taken.

Nascholing van stamgroepleiders en directie

Het vergroten van kennis en vaardigheden vinden wij erg belangrijk. De directie schoolt mee met het team en volgt cursussen met de directies van andere openbare scholen. De meeste nascholing vindt plaats na schooltijd. Ook kan het voor komen dat het hele team een gezamenlijke studiedag heeft. De data staan vermeld in de kalender op onze website.

Schooltijden en het continu-rooster

Op De Woldstroom maken we gebruik van een continurooster. Dat betekent dat we de volgende schooltijden hanteren:

Maandag08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag08.30 - 12.00 uur
Donderdag08.30 - 14.30 uur
Vrijdag08.30 - 14.30 uur

Zieke stamgroepleiders

Het is tegenwoordig erg lastig om inval te krijgen als een collega onverhoopt een dag ziek is. We proberen de groepen zoveel mogelijk zelf op te vangen met mensen die ambulant zijn. Dit lukt niet altijd, door afwezigheid of andere afspraken. Hierdoor zal het in de toekomst misschien voorkomen dat we een groep moeten verdelen over andere groepen. Ideaal is dit zeker niet, maar het voorkomt dat we kinderen naar huis moeten sturen. Dit is iets dat we te allen tijde proberen te voorkomen. Als er na de eerste dag zonder inval blijkt dat er de tweede aansluitende dag ook geen inval is, zullen we de groep helaas de tweede dag naar huis moeten sturen. Hier wordt u dan de dag ervoor over bericht. We hopen uiteraard nog steeds dat dit niet nodig zal zijn.

De groepering van de leerlingen

Op de Woldstroom werken we met driejarige stamgroepen: onderbouw ( groep 1/ 2), middenbouw (groep 3, 4,5) en bovenbouw (groep 6, 7, 8). In elke stamgroep zitten leerlingen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar. In de stamgroep verandert de positie het kind elk jaar. Soms behoort een kind tot de jongsten van de klas, soms tot de oudsten. Dit biedt mogelijkheden om met en van elkaar te leren en voor elkaar te zorgen.

Groepsactiviteiten

Er wordt in de onderbouw ontwikkelingsgericht gewerkt vanuit de leerdoelen. De volgende activiteiten komen aan bod:

 • Kringactiviteiten: voor taalontwikkeling en speelleeractiviteiten
 • Werken met (ontwikkelings)materialen
 • Bewegingsonderwijs en buitenspel
 • Voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten
 • Werken aan reken- en wiskundevoorwaarden
 • Muziek, zang en dans

Activiteiten in de midden- en bovenbouw

De midden- en bovenbouw krijgen in een schooljaar het volgende onderwijsaanbod:

 • Nederlandse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Technisch schrijven
 • Wereldoriëntatie
 • Bewegingsonderwijs (gymnastiek en zwemmen)
 • Expressie: tekenen en handvaardigheid
 • Muziek

Gebruikte Methodes

Technisch lezenLijn 3
Voortgezet technisch lezenEstafette
Begrijpend lezenNieuwsbegrip XL
Nederlandse taalDat is een andere taal
RekenenWereld in Getallen, Snappet
Technisch schrijvenPennenstreken
Voortgezet schrijven Pennenstreken
Engels 1 t/m 8Groove me
Soc. emotionele ontwikkeling Kiva

KiVa: samen maken we er een nὀg fijnere school van!

We zijn vorig schooljaar gestart met een ‘KiVa’-training. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’ KiVa sluit naadloos aan bij onze Jenaplanvisie en werkt vanuit de kracht van de stamgroep.

ICT en computeronderwijs

Het goed kunnen beheersen van lezen, schrijven en rekenen zal in de nabije toekomst niet meer voldoende zijn. Digitale vaardigheden zullen minstens even belangrijk zijn als het vasthouden van een pen. Kinderen moeten daarom in een vroeg stadium leren omgaan met de computer en tablet. In de bovenbouw maken alle kinderen gebruik van een tablet met adaptieve software, genaamd ‘Snappet’. Deze sluit aan bij het niveau en de ontwikkeling van de individuele leerling.

Digiborden, touchscreens en tablets

De stamgroepleiders in de middenbouw en bovenbouw maken gebruik van digiborden bij het dagelijkse lesgeven. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van in hoogte verstelbare touchscreens, waardoor er ook kleuters aan kunnen werken. In iedere groep zijn meerdere tablets, Ipads en laptops aanwezig..

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is niet verplicht. Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.gvoenhvo.nl

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen

Al ons onderwijs vindt plaats in de stamgroep. In overleg met de hoogbegaafdheidcoördinator wordt het onderwijs aan deze kinderen op hun niveau aangepast o.a. door compacten en verrijken en uitdagende, passende leerstof, waarbij het aanleren van een onderzoekende, lerende houding een grote rol speelt.

Kunst, cultuur en natuur

Onze school maakt gebruik van het aanbod van Natuur- en Milieueducatie IVN. Scala Meppel verzorgt een lesprogramma voor kunst en cultuur.(musea, theater, muziek e.d.) Jaarlijks kan elke groep gebruik maken van een door Scala samengesteld arrangement. Tevens nemen we deel aan het programma ‘Muziekimpuls’ ter bevordering van de kwaliteit van ons muziekonderwijs.

Integraal kindcentrum De Woldstroom

Doomijn verzorgt binnen onze school de peuterspeelzaal en naschoolse opvang voor kinderen. Informatie hierover kunt u vinden op onze website www.obsdewoldstroom.nl. Voor vragen over plaatsingen en mogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice, tel: 038-4214521. Voor andere vragen kunt u bellen met locatiemanager Elize Matter, tel. 06 1052 2603

Samen met Stichting Doomijn zijn wij ons aan het ontwikkelen op weg naar een integraal kindcentrum. We richten ons op de volgende kenmerken van een IKC: ·

 • Eén missie, één visie op leren en ontwikkelen
 • Van 0-12 jaar met doorgaande lijn in ontwikkeling
 • Breed aanbod van onderwijs, opvang, spel, muziek, sport met vrijwillige en verplichteonderdelen
 • Ruime openingstijden
 • Eén organisatie, één regie, één team
 • Eén communicatie met ouders

Onze gezamenlijk visie is:

 • Ieder kind is uniek en bijzonder
 • Ieder kind heeft zijn eigen talenten
 • Wij bieden een betekenisvolle en leerrijke omgeving
 • We halen de wereld dichtbij en gaan samen op ontdekking
 • Jenaplan: samen werken, samen leven

Peuters op de Woldstroom

Stichting Promes heeft een programma ontwikkeld voor peuters binnen Meppel: PeuterPas. Peuters kunnen vanaf de leeftijd van drie jaar samen met hun ouders iedere derde woensdag van de maand een uurtje meedraaien op onze school. Zowel de peuters als hun ouders kunnen op deze manier kennismaken met de werkwijze van De Woldstroom.Opgave voor PeuterPas kan middels een formulier onze website www.obsdewoldstroom.nl

Schoolkamp en schoolreis

De bovenbouw gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. De middenbouw gaat in dezelfde week op schoolreis. Wanneer het mogelijk is, zullen zij aansluiten bij het schoolkamp van de bovenbouw. De schoolreis van de onderbouw zal in dezelfde week afwisselend op dinsdag en donderdag plaatsvinden.

Lichamelijke opvoeding/Bewegingsonderwijs

De onderbouw krijgt bewegingsonderwijs van hun stamgroepleider in ons speellokaal. Vanaf groep 3 worden de l.o. opvoedingslessen (twee keer per week) gegeven in de sporthal door onze vakleerkracht Michiel van Zanten en twee dagdelen door een bevoegde groepsleerkracht. Ons bewegingsonderwijs is zo ingericht dat alle kinderen minimaal 1 keer per week les krijgen van de vakleerkracht.

Sieraden tijdens Bewegingsonderwijs

Door het dragen van sieraden kunnen vervelende ongelukjes gebeuren. Kinderen mogen tijdens de gymlessen geen enkel sieraad dragen. Dit vanwege de veiligheid van uw kind, maar ook van de andere kinderen tijdens de lessen. Dit geldt voor alle oorbellen, kettingen, horloges, ringen en armbandjes. Sieraden die niet af kunnen zijn de verantwoordelijkheid van de ouders. Ook het dragen van hoofddoeken kan onveilige situaties opleveren. We adviseren meisjes een speciale sporthoofddoek te laten dragen tijdens de gymlessen. Meegegeven briefjes van ouders, waarin staat dat ouders de volledige verantwoordelijkheid nemen voor het dragen van sierraden en hoofddoeken zijn niet rechtsgeldig! Stichting Promes streeft ernaar de gymles voor alle kinderen veilig, prettig en sportief laten verlopen.

Gymkleding

Het dragen van gymschoenen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. In verband met de hygiëne mogen de gymschoenen niet op straat zijn gedragen. Schoenen met zolen die strepen achterlaten zijn niet toegestaan. Voor de gymlessen nemen de kinderen aparte kleding mee. Bijvoorbeeld een korte broek met een T-shirt of een gympakje. Een lange broek (dus tot voorbij de knie) en een shirt met lange mouwen (voorbij de elleboog) zijn niet toegestaan, evenals het sporten op sokken. Om te voorkomen dat leerlingen hun schoenen of gymkleding kwijtraken, verzoeken wij u deze van de naam van het kind te voorzien. Vanaf de middenbouw douchen alle kinderen na de gymles.

Schoolzwemmen: ‘Swim2play’

Alle groepen van De Woldstroom gaan gedurende een periode van 5 weken naar het zwembad. Swim2play richt zich niet op het behalen van een diploma, maar op het begeleiden van kinderen bij het bewegen in en rond het water: ‘slootveilig’, ‘zwembadveilig’ en ‘meer vaardig’. De kosten voor het zwemmen worden vergoed door de gemeente, het vervoer moet door de ouders zelf worden betaald.

Sportevenementen

De school ontvangt via sportverenigingen (in overleg met de gemeente) regelmatig verzoeken om leerlingen deel te laten nemen aan toernooien en andere wedstrijden. Deze worden altijd aangekondigd. De stamgroepleiders van de desbetreffende groepen hebben als taak de leerlingen op de hoogte te brengen en te polsen of er belangstelling is om aan een toernooi mee te doen. Mocht dit zo zijn, dan wordt er van de ouders verwacht dat zij voor begeleiding en eventueel vervoer zorgen. De stamgroepleiders van de betrokken groepen zullen het een en ander coördineren, in overleg met onze sportcoördinatoren. De oudervereniging stelt shirts beschikbaar.