De School

Bestuur

Bestuur Stichting Promes
Bovenschoolsmanager/ Bestuursvertegenwoordiger: Wim van Selling

Schoolgegevens:
Openbare Basisschool de Woldstroom

Woldkade 1a,
7942 AH, Meppel
Telefoon 0522-252124
e-mail: obsdewoldstroom@stichtingpromes.nl
Website: www.obsdewoldstroom.nl

Interim directeur: Guido Huige
Locatieleider: Alien ter Bork

Schoolgrootte

De school telt 164 kinderen (per 1 oktober 2019). In totaal zijn meer dan 15 medewerkers werkzaam op de Woldstroom.

Een woord vooraf…

Deze informatie is bedoeld voor ouders die al voor onze school hebben gekozen en voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind. De basisschool is een stukje van je leven en dient met zorg uitgekozen te worden. Hier geven wij u een beeld van onze school. U vindt o.a. informatie over de dagelijkse gang van zaken, de inhoud van het onderwijs en het volgen van de ontwikkelingen van onze kinderen. En natuurlijk, mocht u nog vragen hebben? Kom gerust langs, de deur staat altijd open voor de kinderen, maar zeker ook voor u!

Document Basisprincipes Jenaplan

Dit zijn wij:

Op onze school werken we volgens het moderne Jenaplanconcept. Hierin wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder kind. Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen.

Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling erg belangrijk en bieden wij alle leerstof aan die kinderen op een basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving, zoals leren samenwerken, plannen, communiceren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Dit maakt modern Jenaplan onderwijs tot een dynamische onderwijsvorm.

Onze school is met recht een ontmoetingsschool te noemen. Wij zijn er dan ook trots op dat zij open staat voor ieder kind, iedere stamgroepleider en elke ouder ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Deze houding is gebaseerd op respect. Wij vinden het van essentieel belang dat onze kinderen leren omgaan met verschillen en leren accepteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan voor verscheidene waarden. We vormen allen een deel van het geheel; niet apart, maar samen!

Ook ontwikkelen doe je samen: als team en als groep. Dit vereist een open houding, waarbij sprake is van goede communicatie met elkaar, met kinderen en met ouders. Onder goede communicatie verstaan wij: écht luisteren naar elkaar, eerlijk zijn, oprechte belangstelling hebben en het stellen van 'open' vragen.

Onze aandacht voor het gezamenlijke is ook zichtbaar in de zorg voor het individuele kind. Samen met de ouders/verzorgers wil de school een bijdrage leveren tot het goed functioneren van elk kind op basis van de eigen mogelijkheden. Wij bieden de kinderen de noodzakelijke voorwaarden: een kindvriendelijke sfeer, een goede pedagogische structuur, een kansrijke, flexibele, veilige leeromgeving. Naast het nastreven van een positief schoolklimaat staan wij voor zo hoog mogelijke opbrengsten bij de kinderen op alle gebieden. Dit wordt gegarandeerd door een constante professionalisering en persoonlijke groei van de stamgroepleiders, waardoor de kwaliteit van de lessen hoog zijn en blijven. Ons onderwijs is boeiend en levend.

Het team van de Woldstroom biedt onderwijs vanuit het hart. Passie, betrokkenheid en het besef dat goed onderwijs constante scholing vereist bieden de garantie voor goed onderwijs. Op onze school leren de kinderen leren voor de toekomst.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Dit betekent dat wij een erkende jenaplanschool zijn en werken volgens de 20 basisprincipes van het jenaplan.

Document Folder Lowan En

Nieuwkomers

Op de Woldstroom is een aparte groep ingericht voor kinderen uit de regio die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet beheersen. In deze speciale klas is alle aandacht gericht op het leren van de Nederlandse taal, zodat de kinderen zo snel mogelijk op een school in hun eigen woonplaats het onderwijs kunnen volgen. Naast de Nederlandse taal worden ook de volgende vakken aangeboden: lezen, schrijven, soc. emotionele vorming en rekenen.

Om de kinderen voor te bereiden op het primair onderwijs in een reguliere stamgroep of klas, gymmen ze 2 keer per week mee met een stamgroep van hun leeftijd. Op woensdag lopen ze met die stamgroep mee om de Nederlandse taal zoveel mogelijk te horen en te spreken; zoals tijdens de kring. Daarnaast krijgen ze werk op maat mee. Op deze manier hopen we de kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur én kinderen. Wij geloven dat dit goed is voor de integratie en burgerschapsvorming.

Het onderwijs aan de nieuwkomers is een speciaal vak. Deze doelgroep vraagt maatwerk van de stamgroepleider op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg en sociaal-emotionele zorg. Bij het inrichten van ons onderwijs, maken we gebruik van van het LOWAN. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.  Het LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Er worden studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt. Onze stamgroepleider neemt ook deel aan deze bijeenkomsten.

De spelregels

De omgang met elkaar binnen een school moet prettig zijn. Daar hebben we spelregels voor nodig. Deze spelregels gelden voor iedereen die bij de school betrokken zijn: stamgroepleiders, kinderen, onderwijs ondersteunend personeel en ouders. De stamgroepleider draagt er zorg voor dat de regels in de groepen ingevoerd worden, zeker ook om pesten te voorkomen. We gaan er vanuit dat u samen met ons er zorg voor draagt dat deze regels nageleefd worden.

Wij zijn een KIVA-school. KIVA is een methode ter preventie van pesten en bevordering van de sociale veiligheid. Dit alles vanuit de kracht van de stamgroep. In ons veiligheidsplan staat het antipest-protocol beschreven. Hieronder vindt u dit onderdeel uit het veiligheidsplan.

Reglementen
Antipest - en sociaal veiligheidsprotocol

Website

Document Toestemming Ouders Jaarlijks

Op onze website en op Facebook worden foto's geplaatst waarop ook kinderen staan. Elk jaar kunt u aangeven wat u wenst qua publicatie van foto's van uw kind(eren). Mocht uw keuze tussentijds veranderen kunt u dit aangeven bij de stamgroepleider van uw kind.Via onze website en ons ouderportaal 'Mijnschool' stellen we u op u de hoogte van nieuws en kunt u intekenen voor de voortgangsgesprekken. Ook vindt u hier een compleet agenda-overzicht van het schooljaar.