Uitgangspunten

Visie en missie De TolterVisie De Tolter 2019 – 2023

Onze kernwaarden zijn Persoonlijke Ontwikkeling, Samenwerken in verbondenheid, Creativiteit, Nieuwsgierigheid en Verwondering.

Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn, zich geaccepteerd weten en hun persoonlijke leerstijl en kwaliteiten ontdekken. Zo is ieder kind in staat zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en de regie op het eigen leren te houden. Wij bieden ons onderwijs in samenhang aan, op een onderzoekende manier en in combinatie met een grote mate van variatie in werkwijzen. Daarbij werken we actief aan een positieve open sfeer: transparant en met open lokalen. Ook werken we aan goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Door onze aanpak gaan kinderen gemotiveerd en met plezier naar school, wat de basis vormt voor hun veiligheid en geluk.

Wij geven ons onderwijs vorm binnen het grotere geheel van Stichting Promes.

Identiteit

Op onze openbare school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De openbare school is daarmee bij uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee legt de school een fundament voor een samenleving waarin burgers bij elkaar betrokken zijn. Respect is daarbij erg belangrijk.

In onze openbare school gaat het niet alleen om een respectvolle houding, maar ook om actieve aandacht voor uiteenlopende godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school laat kinderen kennismaken met verschillende vormen van geloof, met de wereldgodsdiensten en met diverse levensbeschouwingen en samenlevingsvormen. We dagen leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Kinderen leren verscheidenheid respecteren.

Onze waarden

De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat mensen die bij ons werken, laten zien. De centrale waarden op De Tolter zijn:
Persoonlijke Ontwikkeling, Samenwerken in verbondenheid, Creativiteit, Nieuwsgierigheid en Verwondering.

 Onze waarden staan uitgewerkt in de mindmap.

Een leven lang leren

Leren is veel meer dan het opslaan van kennis. Leren heeft ook te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, gedragsverandering, het leren van oplossingsmethoden en het leren toepassen van denk- en leerstrategieën. In onze snel veranderende samenleving is levenslang leren een noodzaak. We maken kinderen hiervan bewust door als team te blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We leren kinderen open te staan voor en nieuwsgierig te zijn naar anderen en naar de wereld om ons heen. We brengen ‘buiten’ naar binnen, we sluiten aan bij de actualiteit en we laten kinderen op een boeiende wijze kennis maken met de wereld. We willen bij de kinderen het besef ontwikkelen dat je nooit te oud bent om te leren en dat leren je kan helpen om te gaan met de snelle veranderingen.