Organisatie van de school

Bestuur en management

Stichting Promes is het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van het openbaar onderwijs in de gemeenten Meppel en Staphorst. Dhr. Niels Strolenberg is directeur bestuurder.

Schooldirecteur van obs De Tolter is Marieke Bonen. Adjunct-directeur is Geert Lempersz. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Hij is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs. Hij geeft leiding aan het personeel en waarborgt de schoolidentiteit en verankering van de school in de wijk.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Marieke Bonen      x        x                x       x
Geert Lempersz       x        x         x                x

Taken en verantwoordelijkheid van de teamleden

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding in zijn/haar groep. Hij/zij heeft daarnaast een gedelegeerde taak in de school. Veelal worden taken gezamenlijk verricht door een groep of het hele team.

groep/
verdeling
leerkracht   maandagdinsdagwoensdag donderdagvrijdag
1/2AJoke Geertsema
Liesbert Lubberink
       x       x             x                
         
         x      
             
   
    x  
1/2BFrédy Hoekstra
Mariska Meijerink
       x       x              x                      

      x
      

    x
3Albertje Luten       x       x         x         x
         
     x
      
4Karen de Vries
Marius van Dijk
       x

     x
      
      x
       
        
         

       x                       
     x

      
5/6AGeert Lempersz
Mirjam Remijnse
      x       x        

       x


       x         
   

      x
5/6BAmanda Brokke      x      x              x        x       x
7Tim Kappert
Mariska Meijerink
       x       x
        x
         x        x
7/8Sanne Arends
Tim Kappert
       x         x
         x
          x       x
8 Moniek Nijboer       x           x          x           x        x
Interne begeleiderPetra Schoenmakerwisselende dagen
ConciërgeHenrike van Laar morgenmiddag
Administratief medewerkerColette van Breugelwisselende dagen

Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent ondersteunt op sommige dagen de groepsleerkrachten. Het gaat om onderwijsondersteunend en organisatorisch werk. Voorbeelden zijn het begeleiden van individuele leerlingen, het begeleiden van kleine groepen, verzorgt mede de administratie, ondersteunt bij de organisatie van uitstapjes en andere activiteiten.

Vervanging

Als een leerkracht ziek is, wordt zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd. Stichting Promes heeft een eigen vervangerspool. De poolmanager zorgt voor begeleiding van vervangers. Op deze wijze is de kwaliteit van vervangers gewaarborgd.

Als er geen vervanger beschikbaar is, doen we ons uiterste best de kinderen niet naar huis te sturen. We verdelen de leerlingen van de betreffende groep over de andere groepen. Uitzondering wordt gemaakt voor de groepen 1 en 2. Indien mogelijk gaan deze kinderen wel naar huis. Kinderen die niet naar huis kunnen, worden in de andere kleutergroepen opgevangen.

Schooltijden en Continurooster

Morgen 08.30 - 12.00 uur
Middag 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur 
Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij.
Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

De laatste twee weken van het schooljaar starten we met het continurooster.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan elke dag tot 12.00 uur naar school.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan elke dag tot 13.00 uur naar school.
De kinderen van 5 t/m 8 hebben dan twee keer pauze, dan ook voor twee keer eten en drinken mee

Een leerling dient over 8 jaar minimaal 7520 uur lestijd te hebben genoten. De kinderen op obs De Tolter maken 7761 uur. Daarmee hebben we genoeg speling om ook nog een aantal studiedagen in te roosteren.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspecteur is de schakel tussen het ministerie van Onderwijs en de basisscholen. Hij/zij heeft een informerende, controlerende en adviserende taak betreffende de gehele gang van zaken op de basisscholen. Periodiek bezoekt de inspectie onze school. U kunt de inspectie bereiken via e-mail: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl en telefonisch, 0800-8051.

Ouders/verzorgers

Verschillende activiteiten op school, zoals feesten en schoolreisjes, zijn onmogelijk zonder de hulp van ouders/verzorgers. Als de activiteiten zich voordoen wordt via het ouderportaal om hulp gevraagd.

Nascholing van leerkrachten en directie

Kennis en vaardigheden vergroten vinden wij erg belangrijk. De directie schoolt mee met het team en volgt cursussen met directies van andere openbare scholen. De meeste nascholing vindt plaats na schooltijd. Toch kan het een enkele keer voorkomen dat het hele team gezamenlijk studiedag heeft. De data's staan vermeld in de kalender/ jaarlijkse informatiegids.                 

Het onderwijs in de kleuterbouw

De Tolter werkt in de groepen 1 en 2 met de methode “Onderbouwd”. Er wordt gewerkt met thema’s en hoeken. We kiezen thema’s die aansluiten op de belevingswereld van het kind, zoals de seizoenen, de winkel, Sinterklaas, Kerstmis en vakantie. In de kring worden de thema’s behandeld met prentenboeken en liedjes en soms wordt er een uitstapje gemaakt naar de bakker of de kinderboerderij. Hoeken, zoals de poppenhoek, richten we in in de sfeer van het thema.

Spelenderwijs worden er reken-, taal- en sociale basisvaardigheden geoefend. Spel is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Gedurende het spel komen veel belangrijke vaardigheden aan bod: samen gebruik maken van speelgoed, samen spelen en spontaan oefenen van begrippen zoals hoog en laag of het ervaren van boos- en blijheid.

Op De Tolter komt spel op verschillende manieren naar voren gedurende gym- en spellessen. Kinderen spelen veel buiten en maken samen een voorstelling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelingsmaterialen. Door middel van liedjes, instrumenten en dans laten we de kinderen plezier beleven aan muziek. 

LEZEN

Vanaf groep 1 worden er verschillende activiteiten aangeboden om kennis te maken met lezen. We werken met de methode Lijn 3. Deze leesmethode heeft als doel de kinderen op een speelse en leuke manier te leren lezen waarbij rekening gehouden wordt met verschillende niveaus. Na deze methode volgt tot en met groep 8 het Voortgezet technisch lezen, waarin de leesvaardigheid geoefend wordt. Verder is er veel aandacht voor leesbeleving en leesplezier. 

NEDERLANDSE TAAL

Doel van dit vakgebied is dat kinderen zich zo optimaal mogelijk mondeling en schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse taal. 

SCHRIJVEN

Vanaf groep 1 wordt aandacht besteed aan de motoriek. Hier wordt gewerkt met de methode Schrijfdans. In groep 3, 4, 5 en 6 wordt er gewerkt met de methode Klinkers. Doel van het schrijfonderwijs is dat de leerlingen een eenvoudig, duidelijk leesbaar, goed verzorgd en vlot geschreven handschrift ontwikkelen. Kinderen werken met een potlood en later met een vulpen van de school. 

REKENEN

De kleuters werken met de methode “Onderbouwd” en de groepen 3 t/m met 8 met de methode “De Wereld in getallen”. De kinderen leren samen oplossingen voor rekenproblemen te vinden en kunnen op verschillend niveau en tempo aan het werk met rekenopdrachten. 

TOTAALONDERWIJS

Alles-in-1 en Alles Apart vormen samen het totaalonderwijs. Dit betekent een evenwichtige verdeling van hoofd, hand en hart. Samenhang zien en begrijpen. 

Alles-in-1 is een geïntegreerde methode voor de groepen 4 t/m 8 die helemaal aansluit bij de missie en waarden van De Tolter zoals die zijn vastgelegd in onze mindmaps en beschreven in paragraaf 2.2 t/m 2.5. 

Het gaat om integraal onderwijs. De leerstof van de vakken komt in samenhang aan bod. Elke activiteit, of het nu gaat om spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie of handvaardigheid, staat in het teken van het project. Dat geldt niet voor rekenen, gym en schrijven. In vijf jaar tijd worden 25 projecten aangeboden. Deze omvatten alle kerndoelen voor de groepen 4 t/m 8.

Totaalonderwijs betekent leren binnen een context waarbij meerdere vaardigheden tegelijk en vaak onopvallend aan bod komen. Alles Apart (groepen 4 t/m 8) bevat de taal/leesmethode die daarop aansluit. Er kan op zes niveaus gewerkt worden. Daarnaast zijn er nog differentiatiemogelijkheden. We werken met een dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten (hele groep, kleine groep, tweetal). Leerlingen werken ook zelfstandig.

Er is sprake van een gelijkwaardige afwisseling in cognitieve, praktische, creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Aan het eind van het project is er voor elk niveau een toets. 

Er is een afsluiting passend bij het thema. Dit kan zijn een presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstelling. 

De projecten zijn als volgt verdeeld:

Groep 4groep 5groep 6groep 7groep 8
Natuur
Wat groeit en 
bloeit
Natuur 
Dieren
Natuur
Planten
Natuur
Mensen
Natuur 
Milieu en kringloop
Cultuur
Jij en ik!
Cultuur
Voeding
Cultuur
Kleding
Cultuur
Kunst
Cultuur
Geloof
Aardrijkskunde
Waar is het?
Aardrijkskunde
Nederland
Aardrijkskunde
Europa
Aardrijkskunde
Amerika, Australië, en Oceanië
Aardrijkskunde Afrika
en Azië 
Geschiedenis
Wanneer was dat?
Geschiedenis
Prehistorie, Grieken en Romeinen
Geschiedenis
Middeleeuwen
Geschiedenis
Gouden Eeuw
Geschiedenis
Moderne geschiedenis
Techniek
Hoe werkt het?
Techniek
Bouwen
Techniek
Energie
Techniek
Communicatie
Techniek
Vervoer en verkeer

Gelukskoffer

In alle groepen  krijgen de leerlingen lessen van de Gelukskoffer.  De lessen richten zich op de positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en te vertrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden is gebleken dat kinderen na deze lessen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang is verbeterd. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander.

Humanistisch vormingsonderwijs

In groep 6 en 7 kunnen leerlingen kiezen voor het vak Humanistisch Vormings Onderwijs. H.V.O. is erop gericht kinderen bewust te laten worden van de keuzes die ze maken en de invloed die zij kunnen uitoefenen op zichzelf en hun omgeving. Kinderen leren zich een eigen mening te vormen over bepaalde vraagstukken. Tegelijkertijd leren zij andere zienswijzen te respecteren. Op De Tolter geeft een vakleerkracht H.V.O.

Godsdienstonderwijs

Leerlingen kunnen in groep 6 en 7 in plaats van H.V.O. ook kiezen voor godsdienstonderwijs. Het godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is zeker niet bedoeld als een manier om kinderen gelovig te maken. Het godsdienstonderwijs is ook meer dan het vertellen van Bijbelverhalen. Er wordt ruim aandacht besteed aan wat er bij de kinderen zelf leeft en hoe ze het wereldgebeuren dat door radio, televisie en kranten op hen afkomt, ervaren en emotioneel beleven. Onderwerpen als angst, hoop, anders zijn, ruzie, vrede, er-niet-bij-horen, hoe gaan we met elkaar om en andere actuele onderwerpen worden besproken.

Met godsdienstonderwijs willen we bevorderen dat de kinderen de manier van leven, denken en geloven van andere mensen respecteren. Ook godsdienst wordt gegeven door een vakleerkracht. Soms komt het voor dat leerlingen geen godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs volgen.

Computeronderwijs

Kinderen leren bij ons in een vroeg stadium omgaan met de computer en tablet. Dat kan, aangezien er in onze school in alle klassen tablets aanwezig zijn en in de gang beschikken wij over meerdere computers. Tijdens de lessen maken de leerlingen hier gebruik van. Ook onze methodes bieden de mogelijkheid tot het verwerken van de lesstof.

Document Bieb Op School

Bibliotheek op school

Sinds 2015 beschikt de Tolter over een Bibliotheek op school.
Met de Bibliotheek op school zetten School en Bibliotheek zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Bewegingsonderwijs en Swim2Play

Het doel van de lessen lichamelijke opvoeding is ontplooiing en vervolmaking van de lichamelijke opvoeding van de mens als motorisch wezen.

In de groepen 1 en 2 is het bewegingsonderwijs gericht op het aanbieden van situaties die het kind stimuleren tot handelen. Het kind leert zichzelf kennen in relatie tot materiaal. Het ruimtelijk inzicht en de sociale aanpassing worden ontwikkeld. De kleuters werken met de methode bewegingsonderwijs in het speellokaal.

De leerlingen van de groepen 3 t/m groep 8 krijgen twee keer per week lichamelijke opvoeding in het gymlokaal of op het veld. De leerlingen krijgen les van een vakleerkracht en/of hun eigen leerkracht. Lichamelijke opvoeding is erop gericht gezondheid, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en behulpzaamheid te bevorderen. Tevens bevordert de kennismaking met zoveel mogelijk takken van sport de mogelijkheden voor een actieve vrije tijdbesteding. De activiteiten bestaan uit gymnastiek, atletiek, sportspelen, turnen, ritmische gymnastiek en zwemmen.

Iedere groep neemt deel aan het nieuwe schoolzwemmen Swim2Play. Iedere groep gaat vijf keer naar Bad Hesselingen om spelenderwijs de zwemvaardigheid te oefenen. Ook als de kinderen geen diploma hebben, doen zij mee. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Voor het vervoer naar het zwembad wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen vervoer. De kinderen van de bovenbouw gaan zoveel mogelijk op de fiets en voor de leerlingen uit de onderbouw vragen we de ouders om te rijden.

Verkeersonderwijs

Kinderen leren bij ons om een veilige en adequate verkeersdeelnemer te worden. In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met de methode “Wijzer door het verkeer”. Vanaf groep 4 wordt verkeer gegeven met de methode Alles-in-1. In groep 7 doen de leerlingen het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
De Tolter is met het behalen van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) een verkeersveilige school.
We nemen deel aan verschillende verkeersactiviteiten. Zo is er onder andere de oversteekactie voor groep 3, de dode hoekactie voor groep 8 en Streetwise voor de hele school..

Burgerschap

Doel van burgerschap is leerlingen kennis, houding en sociale vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Dit is verweven in de methode Alles-in-1. Ook wordt binnen de openbare scholen van Promes burgerschap en sociale cohesie bevorderd in de dagelijkse praktijk. Het zit ingebakken in het handelen en denken van leerlingen en leerkrachten. Tolerantie, respect, hulpvaardigheid en omgangsvormen zijn uitgangspunten die de basis vormen voor het pedagogisch klimaat in de scholen. De leerkrachten zijn daarom aanspreekbaar op het plein voor en na schooltijd. Ook worden ouders uitgenodigd om een dagdeel mee te lopen in de groep. Jaarlijks is er een kijkavond, waar de kinderen hun werk presenteren aan hun ouders/verzorgers.

Het zijn uitgangspunten die invulling geven aan de identiteit van openbaar onderwijs. Zo bereiden we de kinderen voor om op een goede manier te kunnen participeren in de samenleving.

Opvang nieuwe leerlingen

Op De Tolter kunnen kinderen vanaf 3 jaar meedoen aan PeuterPas. Elke derde woensdag van de maand mogen zij samen met hun ouders een uurtje écht naar de basisschool. Tijdens PeuterPas krijgen de kinderen een programma aangeboden vanuit ons onderwijsconcept. Kinderen hoeven daarvoor nog niet aangemeld te zijn op onze school.

Als een kind tenminste 3 jaar en 10 maanden oud is en aangemeld op onze school, mag het een aantal dagdelen als gast naar onze school. De kinderen kunnen dan wennen aan de school tot het moment dat ze 4 jaar zijn. Op De Tolter mogen de kinderen vijf dagdelen komen wennen. Als u uw kind heeft aangemeld, wordt er ruim van tevoren contact met u opgenomen om de wendagen af te spreken. Zodra een kind 4 jaar oud is, mag het elke dag naar school. De kinderen zijn leerplichtig op de eerste dag van de maand volgend op hun vijfde verjaardag.

Leerlingen die in de hogere groepen instromen, worden opgevangen door hun nieuwe groepsleerkracht. De groepsleerkracht bespreekt na enige weken met de ouders/verzorgers hoe de eerste periode op school is bevallen.

Vijf jaar nadat de leerling de school verlaten heeft, wordt het dossier vernietigd.

Het volgen van de ontwikkeling

Van iedere leerling wordt na aanmelding een leerling-map aangelegd in ons administratiesysteem Parnassys. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling- en groepsbesprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers en externen, verslagen van onderzoeken en toetsgegevens bewaard. De groepsleerkracht beheert de map.

De vorderingen en prestaties van de kinderen worden nauwgezet gevolgd. In de groepen 1 en 2 gebeurt dat door middel van observatie, de methode “Onderbouwd” en CITO-toetsen. In de groepen 3 t/m 8 ligt naast observatie de nadruk op het beoordelen van het (schriftelijke) werk door de leerkracht, maar ook door de leerling zelf. Toetsen geven ons een beeld van het niveau van een kind. De leerkracht houdt alle gegevens bij. Deze gegevens vormen de basis voor het digitale rapport dat leerlingen twee keer per jaar krijgen.

De gegevens van leerlingen die onder de speciale zorg vallen van de intern begeleider worden opgeslagen in Parnassys en in een zorgdossier gedaan. Het zorgdossier wordt bewaard in de (afsluitbare) kamer van de intern begeleider. Het leerling-dossier verlaat de school niet. Bij verhuizing worden alleen de relevante gegevens met het onderwijskundig rapport doorgegeven aan de nieuwe school.

Zorgstructuur

In het schoolondersteuningsprofiel is onze schoolstructuur beschreven.

Leerlingvolgsysteem

Naast het bijhouden van de dagelijkse prestaties, hanteren wij een leerlingvolgsysteem. In alle groepen worden in januari/februari en mei/juni CITO-toetsen afgenomen. Het doel van de afname van deze toetsen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. De uitkomsten van deze onafhankelijke methode worden tevens gebruikt bij de plaatsing van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en om ons onderwijs te evalueren.

Na elke toetsperiode worden de resultaten besproken op individueel, groeps- en schoolniveau. Naar aanleiding van de bespreking op groepsniveau worden afspraken gemaakt waar eventueel extra aandacht voor moet komen binnen een groep. Ook op leerlingniveau worden afspraken gemaakt met betrekking tot de extra zorg voor de desbetreffende leerling.

Op school is een protocol aanwezig met betrekking tot het verlengen/verkorten van de leertijd. Dit ligt ter inzage in school.

Verlengde leertijd

Het kan gebeuren dat we tot de conclusie komen dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Dan kunnen we het besluit nemen om het kind een jaar over te laten doen. Dit geldt niet alleen als een kind te zwak presteert, maar ook sociaal en emotioneel achterblijft bij de meeste klasgenootjes.

Doel van het verlengen van de leertijd is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. In een vroeg stadium worden de ouders van onze twijfels over de ontwikkeling van hun kind op de hoogte gesteld. Uiterlijk in mei/juni wordt het definitieve advies rond het verlengde jaar gegeven.

Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool. Dit wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een OPP kan alleen worden uitgevoerd na toestemming van de ouders.

Passend onderwijs

Op alle Promes-scholen wordt gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe toekomst. Kinderen worden in brede zin ontwikkeld, zodat ze kennis en ervaring krijgen om relaties aan te gaan en taken uit te voeren die hen tot een volwaardig lid van de maatschappij maken. Door het bieden van boeiend onderwijs stimuleren wij de kinderen en worden ze uitgedaagd, zodat elke leerling de beste kansen krijgt om zich te ontplooien. In het algemeen kunnen we op de meeste ondersteuningsvragen van de leerling een passend aanbod verstrekken. Met handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken (wat heeft de leerling in deze situatie nodig en hoe gaan we dat organiseren en arrangeren) wordt een vraag om ondersteuning vertaald in directe en haalbare handelingssuggesties. Dit valt onder het basisaanbod van school. De (extra) zorg wordt beschreven in het leerlingoverzicht en in de weekplanning van de groep.

De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Om de diversiteit aan zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Het team van De Tolter heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. Ons profiel heeft onder andere de volgende kenmerken:

 • Expertise op gebied van gedrag (ADHD, ASS)
 • Actief op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Dyslexie en ernstige lees- en spellingsproblemen
 • Rekenonderwijs
 • Meerbegaafdheid
 • Als we constateren dat er binnen de school geen passende oplossing voor handen is, kan een arrangement worden aangevraagd bij de Commissie Arrangeren. De extra ondersteuning en/of het arrangement wordt uitgevoerd door de ambulant begeleider van De Twijn of De Ambelt. Mocht dit niet afdoende zijn dan is de basisschool verplicht een andere passende vorm van onderwijs te vinden voor de leerling. In ons netwerk is de Commissie Arrangeren verantwoordelijk voor de te nemen besluiten.

Het ondersteuningsplan van de afdeling Meppel en informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website po2203.

Meer- en hoogbegaafdheid

Uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen succesvol zijn op school. Promes kiest binnen Passend Onderwijs voor een kindgerichte aanpak, ook bij meer- en hoogbegaafde kinderen. In de groepssamenstelling en het leerstofaanbod wordt rekening gehouden met kinderen die meer aankunnen. Dit betekent niet “meer van hetzelfde”, maar zoeken naar andere uitdagingen.

Leerkrachten zien steeds vaker leerlingen die andere uitdagingen nodig hebben dan het reguliere programma. Onze leerkrachten verdiepen zich in de leerling; wie is hij/zij, wat wil hij/zij en wat kan hij/zij. Voor en tijdens de onderwijsaanpassingen is overleg met alle betrokkenen van groot belang. Bij meer- en hoogbegaafde kinderen vindt overleg plaats tussen de intern begeleider, de plus-leerkracht, de leerling zelf en de ouders.

Leerlingen die in aanmerking komen voor de plusgroep, gaan op De Tolter een uur in de week met een gespecialiseerde leerkracht aan de slag. De plus-leerkracht sluit zoveel mogelijk aan bij de projecten van Alles-in-1 die in de groep aan de orde zijn.

De procedure van signalering en plaatsing in de plusgroep staat beschreven in een protocol dat op school ter inzage ligt.

Weer Samen Naar School

Naast scholen voor basisonderwijs kent Nederland veel scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Deze scholen zijn voor kinderen die meer en bijzondere zorg nodig hebben. In de loop van de tijd werden kinderen steeds vaker verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Om deze trend te doorbreken is het project “Weer Samen Naar School” gestart met het doel om meer kinderen op de reguliere basisschool te houden.

Sinds 1992 is de zorg op onze school gebaseerd op dit overheidsproject. Eén aspect hiervan is dat er op elke school een intern begeleider (IB’er) is die de zorg binnen de school coördineert en die ook de contacten met andere scholen onderhoudt. Dit vindt plaats in een netwerk van intern begeleiders. Doel van dit netwerk is professionaliseren van de zorg, bespreken van hulpvragen en uitwisselen van materiaal en adviezen.

Rond de basisschool voor speciaal onderwijs in Meppel (de Reestoeverschool) zijn vier netwerken van intern begeleiders gevormd. Hierin delen de intern begeleiders van de verschillende basisscholen hun expertise in gezamenlijke bijeenkomsten.

School Maatschappelijk Werk

Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met en/of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak gaat het initiatief uit van de intern begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Redenen om dat te doen, kunnen zijn:

 • Uw kind komt thuis en vertelt dat hij/zij steeds gepest wordt en daarom geen zin meer heeft om naar school te gaan.
 • Uw kind is de laatste tijd erg stil en u komt er maar niet achter wat er aan de hand is.
 • Uw kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt.
 • Als ouder vindt u het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken (gedrags)regels of er is steeds ruzie over de grenzen die u stelt.
 • Er zijn problemen in de thuissituatie en u merkt dat uw kind zich daardoor anders gedraagt.

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De gesprekken kunnen op school of thuis plaatsvinden, maar op ons centrale kantoor is ook een mogelijkheid. De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Het school Maatschappelijk Werk is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Zonder toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien. In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor:

Weerdstraat 78, 7941 XH Meppel
T: 085-273 1444 / 06-22147428
E: j.vd.brandhof@welzijnmw.nl

Overige activiteiten

Projecten

De groepen 1 t/m 3 krijgen ieder schooljaar Natuur- en milieu-educatie in de vorm van een NME-project.

Cultuurmenu is een project waarbij de leerlingen gedurende een periode aandacht besteden aan kunstzinnige en culturele vorming. Kinderen volgen structureel lessen in één van de verschillende kunstdisciplines. Tevens maken ze kennis met professionele voorstellingen. Het Cultuurmenu wordt aangeboden door Scala, Centrum voor de Kunsten in Meppel.

Excursies

Er vindt op school een aantal excursies plaats, soms in het kader van een thema van het project, soms groep gebonden. Voorbeelden hiervan zijn het bibliotheekbezoek, het Jeugdappel, Drents Museum, Nationale Boomfeestdag en de Techniekdag. De Tolter vindt het belangrijk om door middel van excursies buiten de school te kijken.
Afhankelijk van de bestemming gaan leerlingen vanaf groep 6 op de fiets. De andere groepen gaan met auto’s of met de bus. Het is mogelijk dat er dan een bijdrage in de reiskosten van u gevraagd wordt of dat u gevraagd wordt om te rijden.

Feesten, schoolreizen en kampen

De Tolter organiseert de schoolreizen al vele jaren aan het begin van het schooljaar. Dit is een leuke en leerzame gelegenheid om de groepsvorming snel en gezellig in gang te zetten. Daarnaast is de drukte op de plaatsen van bestemming veel minder dan voor de zomervakantie en is er gemakkelijker vervoer beschikbaar. Via ouderportaal ontvangt u meer gedetailleerde informatie. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben aan het eind van het schooljaar een schoolkamp.

Sinterklaasfeest

Op 5 december brengt Sint met zijn Pieten een bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Ook de zieke kinderen worden niet vergeten. Het is inmiddels traditie dat de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 de goedheiligman en zijn inpakpieten assistentie verlenen bij het inpakken van de presentjes. Op één van de avonden voor 5 december kunnen de ouders/verzorgers op school komen knutselen en inpakken. Nadere informatie krijgt u te zijner tijd via ouderportaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes. Ze maken een surprise van een zelf gekocht cadeautje en voorzien dit van een gedicht. Ook gaan rond deze tijd de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar een toneelstuk in Schouwburg Ogterop, gespeeld door groepsleerkrachten uit het openbaar onderwijs.

Kerstfeest

In de laatste weken van het jaar treft u de school in kerstsfeer aan. Het jaar sluiten we af met een kerstviering. De missie van De Tolter dragen we hierbij uit door het gezamenlijk zingen met leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten, gevolgd door een kerstdiner voor de kinderen. In de aanloop naar kerst vergeten we de minder bedeelde kinderen niet door een project van Unicef te ondersteunen.

Themamiddag

De oudervereniging en het team organiseren een themamiddag. Tijdens deze middag kunnen kinderen rond het eerder gekozen thema allerlei spelletjes en andere activiteiten doen. Ook voor ouders/verzorgers is er veel te beleven. Met het geld dat wordt opgehaald, worden dingen aangeschaft die de school van het normale budget niet kan kopen. Ook gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel.

Groepsvoorstellingen/presentaties

De groepen 1 t/m 7 verzorgen elk jaar een groepsvoorstelling. Wij vragen de ouders/verzorgers om geen kinderen onder de 4 jaar mee te nemen. Zij kunnen vaak niet zo lang stil zitten en stil zijn en zorgen dan vaak voor storend geluid. Aan het eind van het schooljaar nemen de kinderen van groep 8 afscheid van De Tolter met een wervelende musical. Deze wordt zowel voor de kinderen (‘s ochtends) als voor ouders/verzorgers ('s avonds) opgevoerd.
De groepen 5 t/m 8 verzorgen in ieder geval één keer per jaar een voorstelling of presentatie naar aanleiding van één van de projecten.

Sportactiviteiten

Meppel Actief organiseert ieder jaar in samenwerking met diverse sportverenigingen toernooien en wedstrijden. De oudervereniging vervult hierbij een coördinerende rol. Leerkrachten helpen met de inschrijvingen en tenues, maar de school is niet verantwoordelijk voor de teamindeling en afzeggingen. Deelname aan toernooien is alleen mogelijk indien er voldoende ouderhulp is.