Kwaliteit van onderwijs

Activiteiten ter verbetering

In ons schoolplan staan de beleidsvoornemens voor de jaren 2019-2023. Dit plan is te lezen op de website. De beleidsvoornemens voor 2019-2020 zijn hiervan een afgeleide. Deze staan ook vermeld in het jaarboekje.
* Implementeren van buitenles. We geven structureel 1 les per week buiten.
* Het verbeteren van begrijpend lezen met behulp van Close Reading.
* We verstevigen de samenwerking met Doomijn om te komen tot een kindcentrum.
* Het niveau vasthouden van de leesmotivatie en leesbevordering
* Beleidsdocument afronden project "Meer muziek in de klas"
* Groepsdoorbrekende instructie in de bovenbouw met spelling om het spellingsniveau te verhogen.

Nascholing

Het onderwijs blijft volop in ontwikkeling. Leerkrachten en teams moeten blijven leren en dat maakt nascholing noodzakelijk. De nascholing vindt grotendeels plaats buiten de reguliere schooltijden. Indien nodig worden individueel studerende leerkrachten vervangen. Leerkrachten hebben soms een gezamenlijke studiedag. Dan zijn de kinderen vrij en gaan de leerkrachten naar school. De data van deze studiedagen vindt u in het jaarboekje en worden tevens aangekondigd in ouderportaal en op de website.

Onderwijskundig rapport

Wanneer een leerling naar een andere basisschool gaat, stelt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport op. Hierin staan alle benodigde gegevens van de school, aangevuld met relevante persoonlijke gegevens. Ouders/verzorgers dragen zorg voor de overdracht van de gegevens. Het onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs bevat tevens alle gevraagde relevante gegevens. De school zorgt voor de uitwisseling hiervan. Ouders/verzorgers kunnen te allen tijde het rapport inzien of een kopie krijgen.

Advies

Als de leerlingen in groep 8 zitten, brengt de school medio maart aan de ouders/verzorgers een advies uit over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs voor hun kind. Ouders worden samen met hun kind uitgenodigd voor uitgebreid, inhoudelijk adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek worden de schoolvorderingen en toets uitslagen besproken. Voordat een advies naar de ouders/verzorgers gaat over de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs, is er eerst op school, waar nodig, overleg tussen de groepsleerkrachten en/of het zorgteam. Het advies is gebaseerd op ons CITO-leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleerkrachten. Bij de plaatsing van de leerlingen in het voortgezet onderwijs werken deze scholen met de zogenaamde plaatsingsprofielen. Hierbij wordt er voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen gekeken naar de scores van de leerjaren 6, 7 en 8 van het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze gegevens komen in een plaatsingswijzer te staan die samengesteld is door het vervolgonderwijs. Dit instrument geeft een indicatie voor de schoolkeuze. Sinds het schooljaar 2015-2016 maken de leerlingen tevens een verplichte eindtoets. Stichting Promes heeft gekozen voor Route 8. Dit is een adaptieve toets. Daarnaast spelen zaken als werkhouding en motivatie een belangrijke rol evenals de observaties van de leerkrachten.

De ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een uitgebreide brochure waarin de procedure met betrekking tot de plaatsing in het vervolgonderwijs staat beschreven.
Ook is er voor ouders/verzorgers een informatieavond betreffende de schoolkeuze. Er wordt in de loop van het schooljaar in groep 8 tijdens de lessen aandacht besteed aan de schoolkeuze. In januari/februari is er een voorlichtingsdag van alle V.O. scholen in Meppel.

Uitstroom

De eindopbrengsten van groep 8 m.b.t. begrijpend lezen, rekenen en taal waren het afgelopen jaar boven de inspectienorm. Op eindtoets (Route 8) was de gemiddelde score 212 waar voor onze school 206 de norm is. De uitstroomgegevens van de groep-8-leerlingen naar diverse soorten van het voortgezet onderwijs:


2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015%
vwo4   22%8     30%3    10%7     20%10     38%
havo11  61%6     23%9     30%8      22%5        20%
vmbo3     17%12   46%18    60%20    57%11      42%
totaal 18  100%26  100%30   100%35    100%26      100%