Algemeen

Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van obs De Tolter. Deze gids geeft een beeld van de school en haar ontwikkeling. Wij geven huidige en toekomstige ouders/verzorgers inzicht in onze doelen, werkwijzen en activiteiten. Dit vinden wij van groot belang voor ouders/verzorgers als primaire opvoeders van hun kinderen. Onderwijs is immers een (integraal) onderdeel van de totale opvoeding. De schoolgids is geschreven door de directie en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. In deze gids vindt u informatie over de richting, uitgangspunten, doelen en voornemens van de school en over het onderwijs zoals dat op onze school wordt gegeven. Ook leest u hoe wij de (speciale) zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen hebben georganiseerd. In het jaarboekje krijgt u informatie over het personeel, lesroosters, activiteiten en de jaarplanning.
Het lezen van de schoolgids is niet de enige manier waarop u obs De Tolter kunt leren kennen.  Wij bieden de gelegenheid de school onder schooltijd te bezoeken. Op deze manier kunt u sfeer proeven en een eerste indruk krijgen van hoe het reilt en zeilt op obs De Tolter. Voor een bezoek aan school kunt u een afspraak maken met de directeur.
Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders/verzorgers gedurende de periode dat hun kinderen bij ons op school zitten positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een aanleiding in zien met ons in dialoog te treden. Dat komt de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede. Wij wensen u dan ook niet alleen veel leesplezier, maar verzoeken u ook naar de directie, leerkrachten en/of de medezeggenschapsraad te reageren als u zaken mist of als u vragen heeft. We hopen dat deze gids een stimulans is tot een optimale communicatie tussen ouders/verzorgers en de school.

Herman van Gunst
Schooldirecteur